Vragen en Antwoorden uit de Notarispraktijk

Vragen 1 tot en met 663
(Voor vraag 664 en volgende: klik hier)

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor schade op welke wijze dan ook wordt afgewezen.

Raadpleeg altijd een deskundige voor uw specifieke situatie!
Van de antwoorden maakt de disclaimer uit welke op de site www.ntrs.nl staat.

U kunt op deze pagina zoeken op woorden door de toetscombinatie:
CTRL+F


001 
2011-10-25 15:29:02

Schenking zonder bewindvoering

Mijn moeder zit in verzorgingstehuis na herseninfarct en mijn vader is een tijdje terug overleden. Bij een eventuele verkoop van het ouderlijk huis zal er bewindvoering namens mijn moeder moeten worden aangevraagd, maar hoe zit het met eventuele giften-schenkingen? Mijn zus is gemachtigd voor de financien e.d., kan zij dit realiseren zonder een bewindvoering? Of is dit niet toegestaan?

Antwoord:

Geachte heer, mevrouw,

Allereerst wil ik u sterkte wensen met alles wat er op u af komt de komende tijd.

Omuw vraag te beantwoorden, wil ik u graag verwijzen naar mijn site met allerhande informatie van en over notarissen. U vindt die op www.ntrs.nl.

Specifieker wil ik u verwijzen naar:

https://ntrs.nl/2011/01/04/column-22-b-levenstestament-2/

Daar behandel ik namelijk een uitspraak van het Gerechtshof in Den-Haag waarbij een ouder onder bewind/curatele was gesteld en de rechter moest oordelen of er schenkingen gedaan mochten worden door de kinderen aan zichzelf.

Normaal gesproken zal een rechter dit niet toestaan aan u tenzij moeder zelf al schenkingen heeft gedaan toen zij nog niet een herseninfarct had.

Meestal hebben de ouders dat nooit in contanten gedaan omdat het geld in het huis zit. Soms hebben ze dan schenkingen op papier bij de notaris laten vastleggen, maar als dat maar 1 of 2 keer gedaan is, zal een rechter niet snel van mening zijn dat de bewindvoerder nu ineens wel geld mag schenken.

Maar misschien zijn er twee andere wegen die u kunt bewandelen.

Allereerst kanhet zijn dat uw vader in een langstlevende testament heeft opgenomen dat vaders-erfdeel uitbetaald moet worden als het vermogen van moeder onder bewind wordt gesteld. In dat geval kanzonder tussenkomst van de rechter vaders-erfdeel worden uitgekeerd aan de kinderen.
Een alternatief hierbij kan zijn, als vader hierover niets heeft opgenomen in een testament, om de rechter te vragen om vaders-erfdeel uit te betalen met als argument dat moeder desondanks goed verzorgd achter blijft (in het verzorgingshuis).
Voor beide situaties geldt:
Fiscaal kan hier een adder onder het gras zitten die ik lastig kan uitleggen.

Een tweede alternatief is dat u de rechter vraagt of u het spaargeld van moeder anders mag besteden dan door het op een spaarrekening te storten. Het argument daarvoor is dat de spaarrente niet zo hoog is.
Wat u dan doet is het geld van moeder uitlenen aan de kinderen waarbij deze het geld gebruiken om een nieuw huis te kopen, hun huidige huis te verbouwen of hun huidige hypotheeklening bij de bank (deels) af te lossen.
De kinderen betalen dan aan moeder een rente die lager ligt dan de rente die ze aan de bank moeten betalen en moeder ontvangt meer rente dan ze op de spaarrekening zou ontvangen.
Ik heb hierover ook al eens geschreven. Zie bijvoorbeeld

https://ntrs.nl/2011/07/14/geld-lenen-aan-de-kinderen-zodat-ze-een-huis-kunnen-kopen/

maar ook:

https://ntrs.nl/?s=geld+lenen

Maar alles zal wel vastgelegd moeten worden.

 

002
2011-10-24 19:11:59

Afhandelen erfenis als testamentair executeur
Ben ik verplicht om van alle stukken een kopie te maken voor de andere erfgenamen, of is het voldoende als ik hen inzage geef in alle stukken? Iedereen heeft een totaalberekening gehad van de te verdelen financien en de betaalde aanslag van het erfrecht. 5 personen hebben mij decharge verleend per brief en een persoon wil van alle stukken een kopie hebben. Ben ik dat wettelijk verplicht?

Antwoord:

Geachte heer, mevrouw,

Als executeur moet u iedere erfgenaam de gelegenheid geven om voor zichzelf een goed beeld te krijgen van wat u gedaan heeft. Dat betekent mijns inziens niet dat u van alles kopieeen moet maken en opsturen.

Van u kan wel verwacht worden dat u de erfgenamen redelijk in de gelegenheid stelt om kennis te nemen van alle documenten. Maar dat betekent mijns inziens dat u een aantal dagen en tijden kunt voorstellen alsmede een locatie wanneer en waar de erfgenamen de administratie kunnen inzien, zonder dat u hen daarbij veel belemmeringen opwerpt.

Daarmee bedoel ik dat als de erfgenamen allemaal een baan hebben, u niet alleen maar inzage kunt geven op één door u gekozen werkdag om 12.00 uur. Logischer is om dan juist gelegenheid te geven in het weekend.

Ook is het niet logisch om op Terschelling af te spreken als alle erfgenamen inLimburgwonen.

Dus u moet wel voldoende gelegenheid bieden, maar de erfgenamen moeten ook zelf moeite doen en kunnen niet eisen dat u een kopie van alle documenten maakt. Dat is niet redelijk of billijk.

Reactie vraagsteller:
Dank u wel voor uw reactie. Zoals u het omschrijft zo is het ook gebeurd,
1 persoon wil daarnaast nog eens van ALLES een kopie.
In ieder geval bedankt.

Antwoord op reactie:

Geachte mevrouw ,

Als die ene persoon u vraagt of hij/zij met een scanner en laptop langs kan komen om zelf alle documenten te kopieren, dan kunt u dat ook niet weigeren.

Wel kunt u dan weer tijd en plaats in redelijkheid voorstellen. En u kunt wel aangeven dat u zelf aanwezig bent en blijft om de stukken aan te geven en weer op de juiste plek in de administratie terug te stoppen.

 

003
2011-10-19 18:18:17

Wat moeten we regelen bij samenwonen
Ik wil bij mijn zus die een eigen huis heeft een aanbouw gaan plaatsen als woonruimte voor mezelf we gaan dus eigenlijk samenwonen. Daarvoor willen we bijlenen en tevens de bestaande hypotheek samen nemen. Verder moet het huis op beider naam komen heeft dat nog gevolgen voor de fiscus en wat komt er verder bij kijken

Antwoord:

Geachte heer, mevrouw,

Ik ben bang dat ik u niet alle informatie kan geven via deze site. Dit is namelijk een situatie waar zo veel facetten aan zitten en zoveel keuzemogelijkheden voor u en uw zus, dat hier meerdere gesprekken voor nodig zullen zijn om een juist advies te kunnen geven.

Daarbij moet dan ook nog overleg met de financieel adviseur plaatsvinden om te kijken welke eisen de bank stelt.

Op https://ntrs.nl kunt u een column vinden van mijn hand over het bouwen op andermans grond.

Om u een indicatie te geven van de mogelijkheden.
U kunt kiezen om grond te kopen van uw zus om uw huis op te bouwen. Waarschijnlijk is hier 6% overdrachtsbelasting verschuldigd.
Maar een andere optie kan zijn om met uw zus een samenlevingscontract af te sluiten en daarin vast te leggen dat als de woningen worden verkocht, u met ruzie uit elkaar gaat of overlijdt, dan dan de waarde van de woningen (volgens een bepaalde verdeelsleutel) gedeeld wordt. En dan is er 0% overdrachtsbelasting verschuldigd.

Maar ieder voordeel heeft zijn nadeel. Dus vandaar dat een gesprek noodzakelijk is.

Als u in de buurt vanMaastrichtwoont, kunnen wij met elkaar een gesprek aangaan.

 

004
2011-10-18 16:30:50

Erfenis moeder Frankrijk
In Frankrijk is bij wet geregeld dat als iemand overlijdt de partner niet mee-erft. Mijn moeder woont in Frankrijk en heeft een testament.Ik woon in Nederland. Als zij overlijdt geldt die regel dan hier ook. M.a.w. mijn partner heeft geen recht op de erfenis. Of gelden dan de regels van Nederland dat mijn moeder haar testament in Frankrijk moet aanpassen met een uitsluitingsclausule?

Antwoord:

Geachte heer, mevrouw,

Waar u op doelt is de situatie dat u en uw partner gaan scheiden nadat u de erfenis van uw moeder heeft ontvangen.

In die situatie is er geen reden om te kijken naar de wettelijke regels zoals die in Frankrijk gelden. U woont inNederlanden u bent met uw partnmer getrouwd in de Nederlandse gemeenschap van goederen.

Dus als uw moeder niets opneemt in haar testament, dan moet u gewoon de erfenis delen met uw partner als u na het overlijden van uw moeder gaat scheiden.

Vanaf 1 januari 2012 is het overigens zo dat u veel eenvoudiger huwelijkse voorwaarden kunt opstellen bij de notaris. Daarin kun je dan opnemen dat u en uw partner weliswaar in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, maar dat vanaf dat moment alle erfenissen (en schenkingen) niet meer gedeeld zullen worden.

 

005
2011-10-18 11:30:44

Verdeling spaarrekening in testament opnemen
Is het mogelijk om in testament op te nemen dat bepaalde spaarrekening blijft bestaan en dat saldo in termijnen en vrijkomt. B.v. over 10 jaar. En kan hierbij ook de verdeling over de erfgenamen aangegeven worden?

Antwoord:

Geachte heer, mevrouw,

Een spaarrekening is juridisch een vordering/claim op de bank. De bank heeft namelijk een schuld.

U kunt daarom niet opnemen in een testament dat de bankrekening moet blijven bestaan en in 10 termijnen wordt uitbetaald. Dan moet u dat ook met de bank afspreken en daarvoor is een contract nodig.

Wat u wel kunt doen is een legaat in uw testament opnemen van het saldo van de rekening. En vervolgens daaraan te koppelen de uitbetalingsregeling zoals u dat wil. Juridisch is dat geen enkel probleem.

U kunt dan ook aangeven wie welk deel van het saldi zal ontvangen.

Maar u zult dat dus in een testament moeten vastleggen.

 

 

006
2011-10-11 11:10:58

Hoe kan ik mijn inboedel vast laten leggen?
Mijn ex partner en ik zijn 1,5 geleden apart gaan wonen. Toen is mondeling afgesproken dat ik met de kinderen in het huis zou blijven en de inboedel ook blijft en van mij is. Nu 1,5 jaar verder eist hij bepaalde spullen op. Ik ontvang overigens geen allimentatie. Ik wil graag weten of ik mijn inboedel alsnog vast kan laten leggen of dat hij alsnog deze spullen uit mijn huis kan halen?

Antwoord:
Geachte mevrouw,

U kunt dit soort afspraken vastleggen op verschillende manieren. Bijvoorbeeld doordat u brieven of emails aan elkaar stuurt waarin dit wordt vastgelegd. Maar ook in een akte bij de notaris of een zogeheten (echtscheidings)convenant.

Alleen werkt dat alleen als u en uw ex partner dat willen tekenen. En gezien de situatie neem ik aan dat hij nu niet meer zondermeer wil tekenen. Dus dan heeft u een probleem dat u nu moet bewijzen dat toen die afspraken zijn gemaakt.

En dat is alleen op te lossen door te kijken of er getuigen zijn of brieven of emails o.i.d. van 1,5 jaar geleden of daarna waarin hij aangeeft dat die afspraken zijn gemaakt.

 

007
2011-10-11 09:16:18

Vraag:
erfenis
ik sta in testament van een goede kennis van mij. deze meneer is op 01-01-11 overleden. ik heb het testament bij mij thuis liggen. nu heb ik geen contact met de familie, zodoende krijg ik geen overlijdingsverklaring bij de gemeente. volgens mijn notaris moet ik daar zelf voor zorgen, en alle kosten betalen die er bij het verhalen van de erfenis ontstaan. klopt dit????

Antwoord
Geachte heer, mevrouw,

Als u in het testament staat kan dat zijn op grond van een legaat of omdat u als erfgenaam bent genoemd. In beide gevallen heeft u recht op een Verklaring van Erfrecht waaruit blijkt wie de erfgenamen zijn en tot wie u zich kunt wenden.

Iedere notaris kan door u worden gevraagd zo’n verklaring op te stellen en kan eenvoudig de noodzakelijke onderzoeken doen via de koppeling met de database van de Gemeente (GBA) en het Centraal Testamenten Register (CTR). Dat betekent dat u niet zelf naar de gemeente hoeft te gaan om een uitreksel uit het overlijdensregister of bevolkingsregister te vragen.

De notaris van uw keuze zal natuurlijk wel aan u de kosten in rekening brengen voor het werk dat de notaris doet in uw opdracht. Die kosten bestaan vooral uit de besteede tijd en nauwelijks uit de kosten van GBA en CTR. De eerste zijn verwaarloosbaar klein, het andere is gratis.

Wat misschien praktischer en goedkoper is, is als u de rechtbank belt om te vragen of in het zogeheten Boedelregister al een notaris is vermeld die betrokken is bij de erfenis. Dan kunt u namelijk rechtstreeks met deze notaris contact opnemen en vragen wie de erfgenamen zijn en waarom u dit wilt weten.

 

0082011-09-30 18:57:35

Vraag:
is erfdeel direct opeisbaar met testament?
Mijn moeder is dit jaar overleden, zij heeft een testament opgemaakt waarin haar kinderen als enige erfgenamen staan benoemd. De langstlevende is juridisch gezien mijn stiefouder. emotioneel gezien heb ik niks met deze persoon. Nu vraagt partner van mijn moeder om het vruchtgebruik en dat alles pas vrij komt met zijn overlijden. ik heb begrepen dat indien langstlevende een stiefouder betreft biologische kinderen direct hun erfdeel kunnen opeisen en geen vruchtgebruik hoeven af te staan/ geven. klopt dit? en zo ja hoe lang duurt een afwikkeling hiervan doorgaans?


Antwoord
Geachte heer, mevrouw,

Ik kan u hier weinig over zeggen zonder inzage in het testament van uw moeder.

Maar wettelijk heeft haar echtgenoot het recht om vruchtgebruik te vragen (van in ieder geval de inboedel en waarschijnlijk ook de eigen woning). Indien noodzakelijk kan hij ook het vruchtgebruik van vermogen vragen.

Dit is in de wet opgenomen in 2003 om te voorkomen dat de stief-ouder direct door de kinderen uit huis en inboedel gezet kan worden als de overledene niet iets geregeld had in een testament.

Hoe lang de afwikkeling duurt kan ik niet zeggen. Dat hangt van de situatie af.

 

009
2011-09-30 13:33:00

Vraag:
huis overschrijven van ouders naar kinderen
mijn ouders beiden 81jr. vragen zich af of het niet verstandig is om hun eigen huis waar wel nog een hypotheek op rust over te doen aan hun 2 kinderen die ook beiden getrouwd zijn en een eigen huis bezitten (met hypotheek), ze zijn bang dat als ze in een zorghuis of elders terecht komen ze hun huis en bezittingen kwijt raken aan derden. is dat zo? wat zijn de mogelijkheden? wat moeten we doen? wat is het gunstigste? wat is het meest kostenbesparend ook op de lange termijn voor ouders en kinderen? 2011-10-03 09:06:09

Antwoord:
Geachte heer, mevrouw,

Sinds 2003 is het niet interessant meer om een woning over te schrijven als er op die woning nog een hypotheek rust. De rente is dan namelijk niet meer aftrekbaar.

Sinds 2010 is het daarnaast ook niet interessant voor besparing van de successierechten/erfbelasting. Hierover kunt u lezen op www.ntrs.nl (recent bericht over een uitzending van RADAR).

Op dit moment hoeven uw ouders niet bang te zijn dat zij hun huis moeten opeten als ze in een bejaarden huis terechtkomen. De regeling daarvoor is een tijd geleden afgeschaft.

Alleen die regeling kan eenvoudig weer worden ingevoerd en soms horen we geruchten uit politiek Den-Haag dat er naar gekeken wordt.

Ik denk dat u beter uit bent met schenkingen op papier door de ouders aan de kinderen.

Maar ik kan u daar nu geen goed advies over geven. Een gesprek is daarvoor nodig. U kunt zo’n gesprek ook hebben met uw eigen notaris.

 

0102011-09-29 16:40:40

Vraag
Voogdij gezag
Mijn zus heeft een zoontje van 2,5 jaar , vader onbekend , nu wil ze met mij oudere zus gezamelijke voogdij of gezag, is dit mogelijk 2011-09-30 10:53:43

Antwoord
Geachte mevrouw,

Ik denk dat het nu niet mogelijk is dat u samen met uw zus gezamenlijk gezag krijgt. Ik meen dat daarvoor nodig is dat u een samenwoon-relatie heeft met uw zuster en gezien moet worden als vader (m/v) van het kind.

Maar ik kan het mis hebben, omdat het niet direct een vakgebied is waar ik dagelijks met dit soort vragen te maken krijg.

Ik raad u aan om eens de rechtbank te bellen met deze vraag.

Wat in ieder gevak wel geregeld kan worden door uw zuster is de voogdij. Zij kan in een testament opnemen dat na haar overlijden u de zorg voor haar kind krijgt. Dat heet dus voogdij. Maar tot haar overlijden heeft u dus geen rechten of plichten.

Ik hoop u hiermee iets te hebben geholpen.

 

011
2011-09-26 18:36:37

Vraag
erfdienstbaarheid?
In februari 2004 hebben wij een huis gekocht waarbij de bewoners van twee buurpanden via een paadje door onze tuin toegang tot hun tuin (achterom) hadden. Dit was echter naar onze mening een persoonlijke overeenkomst tussen de vorige bewoners waarvan wij kennis hebben genomen en en er staat ook kadastraal geen erfdienstbaarheid gemeld. Wij hebben destijds ook aangegeven aan beide buren dat het naar ons inzicht geen erfdienstbaarheid is. In het koopcontract staat `dat wij bekend zijn met het gebruik van achterpad ten behoeve bewoners nr 20 en 18 hetgeen niet officeel als erfdienstbaarheid staat omschreven`. Als doorgang voor een fiets of kliko hebben wij daar geen problemen mee gehad. Inmiddels wonen er nieuwe buren die te pas en te onpas onze tuin als hun achterom zien (ook hun bezoek achterom laten komen) en is het gebruik van de andere buurman bedrijfsmatiger aan het worden (laden lossen klanten en leveranciers). Overleg loopt stevast op niets uit. Er wordt gesproken van erfdienstbaarheid. In mijn opinie onterecht. Overigens ook als er erfdienstbaarheid is mag dit dan zomaar aan derden worden verleent en te pas en te onpas te worden uitgeoefend. Wie heeft raad en welke stappen dien ik te nemen om te voorkomen dat er als ik gelijk heb wel erfdienstbaarheid ontstaat?

Antwoord
Geachte heer, mevrouw,

Een erfdienstbaarheid kan ontstaan door het vastleggen er van in een akte bij de notaris die vervolgens ook bij het Kadaster wordt ingeschreven. Voordeel is dat voor iedereen bekend kan zijn dat de akte en de erfdienstbaarheid er is en ook dat de “spelregels” in de akte staan.

Maar een erfdienstbaarheid kan ook ontstaan door verjaring. Als iemand lang genoeg (en de termijnen varieren van 10 tot 20 jaar) gebruik maakt van een pad, dan kan de rechter oordelen dat er sprake is van een erfdienstbaarheid. Wat de spelregels zijn, zal de rechter dan ook moeten vaststellen.

In uw situatie zal alleen erfdienstbaarheid door verjaring kunnen spelen omdat u zelf aangeeft dat er geen akte is te vinden bij het Kadaster (overigens heeft het Kadaster een speciale zoekservice om akten te vinden. Ik neem aan dat u die al gebruikt heeft)

Maar verjaring kan niet spelen als de buren om een andere reden het pad mogen gebruiken. Bijvoorbeeld omdat er ergens een document is of getuigen zijn die willen bevestigen dat het inderdaad een persoonlijk recht was voor die betreffende buren en niet gewoon een recht voor iedereen die in dat huis woont.

Ik raad u aan om spoedig te gaan praten met uw rechtsbijstandverzekeraar of een advocaat. Deze kunnen er voor zorgen dat er een brief verstuurd wordt aan de buren om de (eventuele) verjaring te stuiten. In feite stopt daarmee de klok van 10 of 20 jaar zodat voorkomen wordt dat u net te laat zou zijn daarmee.

Vervolgens kan dan in rust gekeken worden of er eigenlijk wel een erfdienstbaarheid is.

Overigens is het zo dat een erfdienstbaarheid niet eenzijdig zwaarder gemaakt kan worden. Ik denk daarbij aan het feit dat ook het bezoek van de buren achterom gaat en de andere buurman nu ook de expeditie via het pad laat lopen. De rechter zou wel eens kunnen oordelen dat dit toch voor u als eigenaar zwaarder is dan voorheen.

Mocht u een advocaat nodig hebben, dan kunt u altijd een mail aan mij sturen en kan ik u een advocaat aanraden.

 

0122011-09-26 05:59:07

Vraag
wat gebuert als een schuldenaar in hogeberoep ging
wat gebuert als de schuldenaar of de falliet in hogeberoep ging . kan de curator de vermogen verkopen

Antwoord
Geachte heer, mevrouw,

Uw vraag gaat over het zogeheten Insolventierecht en dan ook nog eens specifiek het Formele deel daarvan. Dit is een vakgebied waar de notaris weinig mee te maken heeft.

Ik raad u aan om deze vraag te stellen aan een advocaat of deurwaarder.

 

0132011-09-07 11:26:58

Vraag
Legitieme portie
Ik ben een alleenstaande man, ongehuwd, en heb bij testament mijn twee kinderen onterft. Mij zus heb ik aangesteld als mijn enige erfgename / executeur. Mijn vraag: als de kinderen zich alsnog melden binnen 5 jaar is hun legitieme portie dan 50%x1/2 of 50%x1/3. 1/3 omdat mijn zus óók erfgename is of valt zij hier buiten? Hoe moet ik art. 84 BW-boek 4 – erfrecht intepreteren. Kunnen zij inderdaad de wettelijke rente berekenen op de vordering van hun legitieme portie en hoeveel is dit? (Bij overlijden laat ik alleen maar geld achter, geen huis o.i.d.) b.v.d. voor uw antwoord

Antwoord
Geachte heer,

Als uw kinderen hun legitieme portie opeisen, dan krijgen zij recht op 50% van hetgeen zij zonder de onterving hadden gekregen (volgens de wet).

Dat betekent dat de benoeming van uw zuster als erfgenaam geen rol speelt in de berekening, want volgens de wet zou u maar 2 erfgenamen hebben, namelijk uw kinderen. Uw zus valt in een andere groep.

Dus uw kinderen hebben recht op 50% van de helft van uw erfenis.

De wettelijke rente over de legitieme portie kan ik niet helemaal plaatsen. Een renteberekening zou alleen zinvol zijn als uw kinderen niet direct uitbetaald krijgen. Maar doro een beroep op hun legitieme portie, krijgen zij juist wel een recht op (directe) uitbetaling.

Overigens kennen we nog de mogelijkheid van de “boedelbak”. Als er specifieke spullen in uw inboedel zijn die uw kinderen graag willen hebben, dan kan dit gebruikt worden. U legateert aan uw kinderen dit object / deze objecten onder de voorwaarde dat zij hun legitieme portie NIET inroepen. En daarnaast onterft u ze.

Volgen zij uw beslissing, dan krijgen ze dus alleen het object/de objecten, maar verder niets. (de worst voor de neus om het populair te zeggen).
Als zij hun legitieme portie inroepen (en dus tegen uw wensen ingaan), dan krijgen ze geld, maar niet het object/de objecten die ze graag willen hebben. (de stok).

 

0142011-08-30 20:57:27

Vraag
Eigenaar worden van stukje grond
We hebben bijna 15 jaar een stukje grond ca. 90 m2 van de buren. Deze grond mogen we houden, maar is het noodzakelijk om dit op papier of bij de notaris vast te leggen? Bestaat er verjaring?

Antwoord
Geachte heer, mevrouw,

Bij het Kadaster wordt bijgehouden wie eigenaar is van welke stukken grond. Als dan de situatietekening wordt opgevraagd, zal blijken dat u misschien wel eigenaar bent van uw woning, maar niet van die 90 m2 van de buren.

Dat zal problemen opleveren als u uw woning (met die grond) verkoopt. Want u kunt alleen de woning overdragen.

Er zijn 2 mogelijke oplossingen:

A.
U koopt voor een prijs van €1,- de grond van uw buren en laat de notaris een akte van levering opstellen.
U betaalt wel 6% overdrachtsbelasting over de waarde van de grond. Deze waarde zal hoger zijn dan de koopsom.

B.
U en uw buren gaan naar de notaris om een zogeheten Verklaring van Verjaring. Daarin legt de notaris vast dat u en de buren het erover eens zijn dat u door verjaring eigenaar bent geworden van de grond.
Er hoeft dan niet een koopsom van €1,- betaald te worden, maar in beginsel wel 6% overdrachtsbelasting.

(Nb Mochten uw buren niet mee willen werken aan oplossing A of B, dan zult u naar de rechter toe moeten gaan om daar de verjaring te laten vaststellen. Vervolgens kunt u met die uitspraak naar de notaris toe, die er voor zorgt dat de uitspraak bij het Kadaster wordt ingeschreven).

Ik raad u wel aan om contact op te nemen met het Kadaster (www.kadaster.nl) om de kosten van de uitmeting te achterhalen. Deze kunnen namelijk oplopen tot € 945,-, maar lager zijn als het Kadaster van te voren op de hoogte is.

Reactie vraagsteller:
Wil ik eigenaar worden, moet ik dan altijd de grond laten meten door het kadaster? Of gaat een notaris akkoord met een door beide ondertekende perceelstekening?

Antwoord op reactie:
De notaris heeft geen probleem met uw “circa” maten en zal dat ook in de akte zetten.

Alleen zal het kadaster na de (verplichte) ontvangst van de akte alsnog een landmeter sturen om de exacte maten op te nemen.

Vandaar dat het verstandig is om de landmeter eerst te laten komen.

 

0152011-08-30 12:49:46

Vraag
erfgenaam uitsluiten
mijn vader kreeg een ongluk, lag 4 weken in ziekenhuis en si overleden. Toevallig dat mijn ex-zwager het geopende graf zag anders was hij begraven zonder dat ik het wist. Mijn zus wist ook niets. Blijkbaar heeft de jongste zus alles verzwegen, geregeld en hem willen begraven. De familie is er kapot van en ik heb emotionele problemen hierdoor. Is mijn vader wel begraven? Lag hij in die kist? Hoe is hij gestorven? Aleen? Zijn auto is weg, caravan verkocht en de bankrekening is leeg. Wat kunnen we nu nog den hiertegen want onterven lijkt me moeilijk. En strafrecht????

Antwoord
Geachte heer, mevrouw,

Allereerst gecondoleerd met uw verlies en ook de manier waarop de zaken nu lopen.

Ik ben bang dat er voor u maar twee wegen openstaan omdat er al veel zaken zijn gedaan die niet meer terug te draaien zijn.

Allereerst kunt u bij de politie aangifte doen van diefstal/verduistering. Of de politie en het Openbaar Ministerie daar dan verder een rechtzaak van maken is aan deze instanties.

Maar met het proces-verbaal in de hand, kunt u vervolgens een civiele procedure starten tegen uw jongste zus. In die procedure claimt u dan dat zij alle geld en vermogen van uw vader (voorzover zij dat heeft gestolen) terug moet betalen aan de erfgenamen.
Waarschijnlijk zal uw advocaat ook nog een tweede claim neerleggen, namelijk dat uw zus onwaardig is te erven. Als de rechter oordeelt dat uw jongste zus geld en vermogen van de overledene achterover heeft gedrukt, zal de rechter ook oordelen dat uw zuster geen erfgenaam mag zijn. Dan zijn er dus niet 3 erfgenamen (de 3 kinderen) maar slechts 2 (u en uw oudste zus).

Ik wens u sterkte in deze maar raad u aan om spoedig stappen te ondernemen als u dat wilt.

 

016
2011-08-26 11:44:32

Vraag
mag notaris uitbetaling tegenhouden.?
Hallo Ik zal via een lieve inmiddels overleden kennis een legaat ontvangen. ter informatie.: ik legateer, uit te keren casu qou af te geven binnen 8 maanden na mijn overlijden ,voor wat de bedragen in geld betreft zonder bijtelling van rente aan … een bedrag in kontanten groot 3000 euro. Voorts bepaalt hij. Voor het geval het zuiver saldo van mijn nalatenschap na aftrek van de door mij gemaakte legaten , met inbegrip van voor rekening van boedel komende rechten en kosten daarvoor,lager is dan 4.545 euro bepaal ik dat de door mij in dit testament gemaakte legaten telkens met 5% van het oorspronkelijke nomnaal gelegateerde bedrag,worden verminderd net zolang totdat voor mijn erfgename na betaling van boedelkosten,doch zonder rekening te houden met verschuldigd succesierecht over de eigen verkrijging , tenminste een saldo ( ter waarde) van 4.545 euro resteerd. Mnr is nu inmiddels 11 maanden overleden en de notaris weigert tot uitbetaling over te gaan . Hij begrond dit met de opmerking dat hij nog niet van iedereen die legaten zouden ontvangen, antwoord gekregen heeft.Mag dit, ondanks de bepaling van de overledenen met betrf de genoemde 8 maanden.? bvd

Antwoord
Geachte heer, mevrouw,

Ik neem aan dat de notaris als executeur optreedt of als boedelnotaris die een opdracht heeft gekregen van de erfgenamen.

In dat geval ben ik met u van mening dat de uitbetaling gewoon plaats moet vinden binnen de gemelde 8 maanden, mits er voldoende saldo aanwezig is natuurlijk. Als de erfenis namelijk te klein is, moet er opnieuw gerekend worden zoals in het testament ook aangegeven is.

Dat nog niet alle legatarissen hebben gereageerd, doet m.i. niet ter zake.

U kunt deze zaak voorleggen aan de Kamer van Toezicht over de Notarissen. Daarvoor kunt u terecht bij de Rechtbank van het gebied waarin de notaris werkt. Hiervoor hoeft u geen advocaat in te schakelen.

Als u dat nu nog een te zwaar middel vindt, dan raad ik u aan om de notaris te melden dat u van plan bent om dat te gaan doen. Wellicht is dat al genoeg om actie te ondernemen.

 

0172011-08-24 00:07:16

Vraag
Huwelijkse voorwaarden in Nederland en in Marokko
Geachte heer/mevrouw, Ik wil graag weten waar ik in amsterdam of in de omgeving een notaris kan vinden die een Huwelijkse voorwaarden kan opstellen geldig is in nederlandse wetten en ook de marokkaanse wetten? Naamlijk heb ik samen met mijn vrouw besloten als er spraak is van scheiding voor 2020 en wij hebben geen kinderen, dan gaat ieders zijn eigen weg volgen zonder dat wij iets gaan delen! Mijn vrouw gaat gewoon weg en haar kovers pakken meer niet ! dus er is geen spraak van verdeling over woning / goederen / pension /of iets anders… Ik weet niet of dat zulke afpraken wel mag volgens de Nederlandse wet en ook de marokkaanse? Als laatse vraag wat zijn de kosten van notaris ongeveer? Alvast bedankt

Antwoord
Geachte heer,

In en rondom Amsterdam ken ik zelf geen notarissen die dit kunnen. Dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn, maar dat komt gewoon omdat ik werk in Maastricht en dus minder contact heb met notarissen in Amsterdam.

Ik raad u aan om de Koninklijke Notariële Beroeps Organisatie te bellen.

De NOTARIS-telefoon
op werkdagen bereikbaar
tussen 9 en 14 uur:
0900-346 93 93 (80 ct. p/min.)

Of de site te bekijken: www.notaris.nl of de afgeleide site www.zoekjenotaris.nl

Of uw wensen overigens houdbaar zijn voor de rechter is de vraag. Een tijd geleden is een uitspraak gedaan door een rechter waarbij huwelijkse voorwaarden opgesteld in Iran (als ik me goed herinner) niet geaccepteerd werden bij een echtscheiding.

 

018
2011-08-13 19:12:23

Vraag
bewindvoerder
Als ik een testament laat maken,en ik benoem een bewindvoerder heeft deze dan recht op inzage in het testament voor mijn overlijden?

Antwoord
Geachte heer, mevrouw,

De enige die inzage heeft in uw testament voordat u bent overleden dan bent u zelf en de notaris die het testament heeft opgesteld.

Na uw overlijden krijgen alleen die mensen inzage die er iets aan hebben. En vaak dan nog niet eens het hele testament, maar alleen het deel dat relevant is voor hen.

De bewindvoerder krijgt dus alleen na uw overlijden inzage en dan alleen in het stuk waarin de benoeming tot bewindvoerder is geregeld en eventueel het stuk waarin staat wie de erfgenamen of de executeur is.

Reactie vraagsteller:
Heel hartelijk dank voor u uitvoerige uitleg.

 

0192011-08-08 13:52:10

Vraag
erfrecht 3 minderjarige kleinkinderen
nu heb ik vernomen dat de grond waar het huis van de oma opstaat dat het eigendom van haar is via schenking van haar ouders maar is dan het huis wat gebouwd is op hare grond automatiish van haar 2011-08-10 08:57:46

Antwoord
Geachte heer, mevrouw,

Als er op de grond van A gebouwd wordt door B dan wordt in principe A eigenaar van het gebouw. Dat heet natrekking.

Maar daar zijn uitzonderingen op, bijvoorbeeld doordat opstalrecht is gevestigd. Veel gemeenten in het westen van Nederland kennen dit principe, waarbij de gemeente eigenaar is en blijft van de grond maar iemand anders het recht heeft om daar boven op een huis of kantoor te plaatsen.

In uw situatie zal waarschijnlijk niets zijn vastgelegd. En dan geldt dus het principe, maar kan er misschien wel sprake zijn van ongerechtvaardigde verrijking. A had alleen de grond en is nu, zonder iets te betalen, ook eigenaar van het huis geworden. Het zou bovendien niet redelijk of billijk zijn als dit zo zou gaan.

Maar u zult of alsnog de zaken juridisch moeten vastleggen of een rechtszaak moeten beginnen. Ik raad aan om in ieder geval te zorgen dat het recht om een rechtzaak te beginnen niet verjaart. Dan kan door tijdig een brief te sturen aan A en daarin mee te delen dat u het niet eens bent met de onstane situatie.

Ik zou u willen aanraden om hierover overleg te voeren met een deskundige jurist. Dat kan uw notaris zijn, maar ook een advocaat.

 

0202011-08-08 11:57:39

Vraag
erfrecht van 3 kleinkinderen
de oma van mijn 3 minderjarige kinderen gaat haar huis verkopen haar man en zoon (papa van kinderen) zijn overleden kan zij dat zo maar zonder haar klein kinderen te erkennen

Antwoord
Geachte mevrouw,

Dit hangt er van af wat de opa van uw kinderen geregeld heeft. Als hij namelijk een zogeheten langstlevende testament heeft gemaakt, dan zal daarin waarschijnlijk staan dat de langstlevende (oma) alle bezitting heeft gekregen en daarmee mag doen en laten wat noodzakelijk is.

Wel zal het opa’s-deel nog uitbetaald moeten worden aan de erfgenamen (en in plaats van hun zoon zijn dat zijn kinderen, dus de kleinkinderen). Maar meestal hoeft dat pas na het overlijden van de langstlevende (dus oma).

Dit zelfde geldt ook als opa na 01-01-2003 is overleden en geen testament heeft opgesteld. Dan is namelijk de langstlevende regeling uit de wet van toepassing.

 

0212011-08-06 11:30:57

Vraag
opbrengst auto en schuld van vader bij bank?
vader is overleden, woonde in duitsland en had daar een auto. deze hebben wij,zijn twee kinderen na zijn overlijden verkocht en cash uitbetaald gekregen.verder is alles opgezegd en dat beetje inboedel weggegeven.als laatste een afspraak bij de bank toen bleek dat hij daar in duitsland een restschuld heeft van 4000.wij hebben alles zonder notaris kunnen regelen en willen deze schuld afwijzen.mede termeer omdat alles al geregeld is.begrafenis hebben wij betaald en alle andere zaken zijn al geregeld.als wij nu niks doen en niet naar notaris gaan.wat kan ons dan gebeuren en moeten wij dan toch iets betalen aan de bank?wij wonen beiden in nederland.

Antwoord
Geachte heer, mevrouw,

Ik kan u niet vertellen hoe de zaken liggen in Duitsland. Daar gelden nu eenmaal andere regels betreffende het erfrecht. Wellicht dat u eens kunt vragen bij een Duitse notaris die in Aken werkt. Waarschijnlijk hebben zij meer verstand van dit soort zaken en begrijpen ze de vraag ook als u die in het Nederlands stelt.

Naar Nederlands recht kan ik u wel antwoorden. U heeft diverse handelingen verricht die alleen een erfgenaam zou doen (denk aan verkoop auto en wegschenken inboedel). Onder Nederlands recht heeft u dan zuiver aanvaard en bent u dus (ook met uw eigen geld) aansprakelijk voor alle schulden die uw vader heeft achtergelaten.

Heel soms wil een rechter nog wel eens toestaan dat een erfgenaam alsnog beneficiair aanvaardt of zelfs verwerpt, maar dat zijn echt bijzondere gevallen. Op https://ntrs.nl kunt u een column vinden die ik voor de Telegraaf heb geschreven over zo’n situatie.

Maar of dit dus voor u geldt, weet ik niet. Omdat de erfenis in Duitsland is opengevallen.

 

022
2011-08-04 09:47:08

Vraag
Wat is beste manier fiscaal en juridisch?
Ik heb in 1999 huis gekocht samen met mijn vader dus wij hebben nu ieder 50%. Ik wil nu graag 50% van mijn vader overnemen. zodat ik en mijn vrouw 100% eigenaar worden juridisch en fiscaal. Wij hebben nu hypotheek van samen met mijn vader € 234.000. Onlangs taxatie plaats gevonden de reele waarde is nu € 258.000. Wat is beste manier fiscaal en juridisch gezien dat ik 50% van mijn vader oveerneem? Alvast bedankt.

Antwoord
Geachte heer, mevrouw,

Als uw vrouw uw vader uitkoopt is zij direct voor 50% eigenaar. Zij moet dan wel aan uw vader 50% van de overwaarde betalen en over de helft van de waarde van het huis betaalt zij dan 2% overdrachtsbelasting.

Natuurlijk kunt u ook uw vader uitkopen en dan kan hij aan u eventueel een belastingvrije schenking doen. Dat bedrag gaat dan af van het bedrag dat u nog aan hem moet betalen. Onder omstandigheden kan dit bedrag oplopen tot € 50.000,-. (Op www.ntrs.nl kunt u zoeken naar Jubelvrijstelling en meer informatie vinden).
U zult echter nog steeds 2% overdrachtsbelasting moeten betalen over de helft van de waard evan de woning.
Bovendien moet gekeken worden of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn om er voro te zorgen dat uw echtgenote (toch) recht krijgt op de woning. Bent u in de wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd, dan zijn deze maatregelen waarschijnlijk niet nodig.

Eventueel kan het zijn dat als u uw vader “uitkoopt” dat geen overdrachtsbelasting verschuldigd is. Maar dan moet u wel voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan de vrijstelling als bedoeld in artikel 15 lid sub g van de Wet op beleastingen rechtsverkeer. U moet dan in ieder geval met uw vader een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd, oftewel onder het zelfde dak hebben gewoond. Maar daarnaast zijn nog andere eisen.

Overigens zult u ook met de bank moeten praten. Zij hebben namelijk nu ook uw vader als schuldenaar in hun administratie. Bij overdracht van zijn deel van het huis, zal hij ook ontslagen moeten worden van deze aansprakelijkheid.

Overleg in ieder geval ook eens met uw notaris.

 

0232011-08-01 16:02:08

Vraag
Wanneer kan rente geëist worden van een legaat?
Binnen half jaar na overlijden op 10 juni 2010 is aangeboden een legaat uit te betalen. Dat is geweigerd omdat men hoopte dat de verkoop van het huis meer zou opleveren dan de WOZ-waarde. Binnen jaar nogmaals aangeboden. Nu ruim een jaar verder is er overeenstemming over het bedrag maar eist men rente. Kan dat?

Antwoord
Geachte heer, mevrouw,

In beginsel gaat de wet er van uit dat binnen een bepaalde periode het legaat is uitbetaald. Is in het testament een langere termijn opgenomen, dan is die natuurlijk van toepassing.

Als binnen die periode het legaat niet is uitbetaald, dan zijn de erfgenamen rente verschuldigd. Tenzij in het testament iets anders is vermeld.

Is er niets opgenomen in het testament en is de periode verstreken, dan zou er dus rente betaald moeten worden. Maar als er in die periode overleg is geweest en de legataris (dus degene die ontvangt) heeft aangegeven te willen wachten, dan is het misschien ook normaal om geen rente te betalen. Maar als daarover niets is afgesproken, dan zal het uiteindelijk aan de rechter zijn om te bepalen of het redelijk is om rente te eisen.

 

0242011-08-01 09:14:00

Vraag
Verschil tussen erflatenschap en successierecht
Wat is het verschil tussen erflatenschap en succesierechten De een zegt successierechten bestaat niet meer daarvoor is in de plaats gekomen erflatenschap. En erflatenschap kun je dan overdragen aan de kinderen zodat je geen belasting erover hoeft te betalen bij als een partner overlijd. Wat is waar ervan en wat is u advies hierin.

Antwoord
Geachte heer, mevrouw,

Ik ben bang dat hier wat de termen betreft een beetje speelt: de klok horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt.

Een erfenis wordt ook wel nalatenschap genoemd. Als je iets krijgt uit de erfenis/nalatenschap, dan moet je daar in beginsel belasting over betalen. Vroeger (en dan bedoel ik voor 01-01-2010) heette die belasting: Successierechten.
Vanaf 01-01-2010 is de naam gewijzigd in: Erfbelasting.

Maar de erfbelasting is nog wel geregeld in de Successiewet!

Dus dat er verwarring is, kan ik mij goed voorstellen.

Als iemand overlijdt wordt gekeken wie de erfgenamen zijn. Dan wordt door de notaris nagegaan of de overledene een testament heeft opgesteld en wat daar in staat.
Is er geen testament, dan is de familie erfgenaam (Eerste groep: de echtgenoot/-note samen met de kinderen. Tweede groep: de ouders en broers en zusters. Derde groep: de rest van de familie).

De kinderen betalen dan erfbelasting (die dus in de Successiewet staat) over hun (kinds-)deel. Is dat meer dan €19.000,- dan betalen zij over dat meerdere bedrag 10 of zelfs 20% afhankelijk van hoe groot hun erfenis is.

Om daar iets aan te doen, kun je beginnen met Estate planning. Dan draag je tijdens je leven (op papier) al vermogen over aan de kinderen of de kleinkinderen. Maar daar zijn veel mogelijkheden voor, dus die kan ik niet hier benoemen. Google maar eens op: Estate Planning of schenking.

 

0252011-07-30 15:33:07

Vraag
legaat ontvangen en wat nu
Binnenkort ontvang ik van mijn tante een legaat van 10.000 euro. Ik sta ingeschreven bij mijn moeder. Heeft dit bedrag invloed op de huursubsidie van mijn moeder? Alvast bedankt!

Antwoord
Geachte heer, mevrouw,

Helaas kan ik u hier weinig over vertellen. Ik weet namelijk niet genoeg van de huursubsidie af.

In een artikel voor NRC Handelsblad heeft mevrouw Erica Verdegaal geschreven over uitkeringen. Daarbij heeft zij ook diverse nuttige websites vermeld.
Dit artikel kunt u nalezen op:

http://ericaverdegaal.nl/publications/index/756

Reactie vraagsteller:
Dank u wel; ik richt mij tot de belastingen-huursubisdie.

 

0262011-07-27 16:44:51

Vraag
wat moeten wij regelen
mijn moeder heeft 4 kinderen eentje komt al jaren niet thuis mijn moeder wil niet hebben dat ze wat van de inboedel krijg en dat ze zich niet bemoeid met de uitvaart. moeders heeft een huurhuis en geen geld moeten we daar voor een testament laten maken zoja wat kost dat

Antwoord
Geachte heer, mevrouw,

Om dit te regelen, zal uw moeder een testament moeten opstellen.

Daarin moet zij duidelijk aangeven dat dit specifieke kind wordt onterfd en aangeven wie wel haar erfgenamen zijn.

Tevens kan zij dan aangeven wie de erfenis en de uitvaart zal afwikkelen als executeur.

Daardoor wordt geregeld dat dit kind uitgesloten is en zich alleen kan wenden tot de executeur met vragen of klachten.

De kosten van zo’n testament kunnen zeer wisselen per notariskantoor. Belt u eens een paar notarissen en leg de situatie voor.

 

027
2011-07-27 07:10:00

Vraag
ik wil mijn legitieme portie opeisen
mijn vader heeft mij onterft en ik wil mijn legitieme portie opeisen. Dit moet schriftelijk wat moet er precies in zo’n brief komen te staan? en naar wie moet dit gestuurd naar de notaris en de testamentair?

Antwoord
Geachte heer, mevrouw,

Ik neem aan dat uw vader recent overleden is. Zolang hij nog leeft, kunt u namelijk nog niets ondernemen. Als uw vader al langere tijd geleden is overleden, bent u waarschijnlijk weer te laat.

In beginsel hoeft u weinig in de brief te zetten. Het volstaat om te melden dat u een beroep doet op uw legitieme portie. Maar als u het daarbij laat, dan krijgt u uw erfdeel mogelijk pas veel later uitbetaald. U moet namelijk ook (binnen korte tijd na het inroepen van de legitieme portie) de zogeheten contantenverklaring afleggen.

Ik raad u aan om contact op te nemen met een notaris en deze uw verklaring te laten opstellen. U heeft dan de zekerheid dat dit juist geformuleerd wordt.

Uw brief moet gericht zijn aan de erfgenamen. Is een “drie-sterren” executeur benoemd door uw vader, dan zult u de verklaring aan deze moeten sturen. De notaris kan aangeven of er een executeur is en hoeveel “sterren” deze heeft.

 

0282011-07-24 21:48:52

Vraag
Gekruiste levensverzekering bij hypotheek
Blijft deze constructie rechtsgeldig ook bij het niet meer samenwonen wegens relatie beindiging, terwijl de betalingen van rente en verzekering voor elkaar op dezelfde wijze voortgezet worden op onze nog lopende en/of rekening?

Antwoord
Geachte heer, mevrouw,

Zolang u zich houdt aan de regels die de fiscus stelt, blijft deze constructie geldig.

Als u deze constructie alleen aangaat en/of instand houdt, terwijl u alleen de intentie heeft om de belastingdienst zwaar te benadelen, dan kan de fiscus de uitkering van de overlijdensrisico verzekering toch belasten.

Als ieder voldoende geld op de en/of rekening stort, zal daar niet snel sprake van zijn.

 

0292011-07-21 01:34:00

Vraag
testament laten vervallen
aangewezen personen geen kontact

Antwoord
Geachte heer, mevrouw,

Als u een testament wilt laten vervallen (bijvoorbeeld omdat u geen contact meet heeft met de personen die u daarin als erfgenaam heeft aangewezen), dan kan dat alleen door een nieuw testament op te laten stellen.

Daarin kunt u dan niet alleen aangeven dat deze personen niet meer uw erfgenamen zijn, maar ook wie dan wel van u zullen erven.

Ik zou ook aanraden om een executeur in uw testament te benoemen, zodat duidelijk is wie de erfenis en uw uitvaart gaat regelen.

 

030
2011-07-16 12:54:56

Vraag
Zwarte vereniging naar witte stichting?
Momenteel hebben wij een toneelvereniging met volledige rechtsbevoegdheid, ingeschreven bij KVK en notarieel opgericht. Wij betalen onze regiseurs echter zwart.We doen daarnaast geen afdracht aan de belastingdienst en dit zit ons een beetje dwars. we hebben geen winst en wel een onderneming maar volgens de verschillende online testen zouden we niet in aanmerking komen voor de vennootschapsbelasting of omzetbelasting. Nu willen we dit graag wit gaan doen en onze vereniging het liefst wit maken, is het mogelijk om dit te doen en zo ja hoe? ik heb gehoord dat de vereniging dan eerst failliet moet gaan of dat je dan de statuten kan laten ontbinden maar hoe moet dit en als we dit doen krijgen we dan geen problemen met de belastingdienst op het moment dat we de stichting officieel stichten? oftewel: hoe kunnen wij wit worden en wat is dan makkelijker; van vereniging naar stichting of een andere manier? Met vriendelijke groet

Antwoord
Geachte heer, mevrouw,

Als uw toneelvereniging verplicht is om belastingen en premies af te dragen over de vergoedingen aan de regiseurs, helpt het volgens mij niet veel om de vereniging op te doeken. De oud-bestuurders blijven namelijk ook dan nog steeds aansprakelijk voor het feit dat niet correct is gehandeld.

Helaas heb ik te weinig verstand van de belastingen die u noemt.

Ik wil u dan ook aanraden om eens met een fiscalist of accountant te overleggen. Ik denk dat het wel eens mogelijk is dat de vereniging de regiseurs een vergoeding kan betalen en dat de belastingafdracht door de regiseur moet plaatsvinden. De vraag is namelijk of er wel een arbeidsrechtelijke verhouding bestaat tussen de regiseur en de vereniging.

Daarnaast kan uw belastingadviseur in overleg treden met de belastingdienst en kijken of het mogelijk is om een ruling aan te gaan met deze dienst.

 

031 2011-07-16 10:19:24

Vraag Kan ik het beleggingspand van mijn moeder kopen?
Mijn moeder van 85 heeft een beleggingspand. De woz waarde is vastgesteld ver boven de reële marktwaarde. Ik wil dit kopen voor de laagst mogelijke prijs. Hoe is dit mogelijk?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

U kunt dit pand overnemen van uw moeder, maar als het niet om een (studenten)woning gaat zult u dan wel 6% (en dus niet 2%) overdrachtsbelasting moeten betalen over de waarde van het pand.

Als uw moeder u ook nog eens een deel van de waarde kado doet (door onder de prijs te verkopen of gewoon een deel van de koopsom kwijt te schelden), dan betaalt u ook nog eens 10% of 20% schenkingsrecht.

Gezien de (hoge) leeftijd van uw moeder, denk ik dat het wel eens kan zijn dat u nu veel belastingen betaalt en er geen vorodeel van heeft omdat de volledige koopsom dan nog in het bezit is van uw moeder bij haar overlijden. Dan moet daar nog eens erfbelasting over betaald worden.

Wilt u toch doorzetten, dan raad ik u aan om in ieder geval een reeele taxatie van het pand te laten maken. Daarmee kunt u dan naar de belastinginspecteur gaan en overleg voeren over de waarde van het beleggingspand voor de overdrachtsbelasting zodat u weet welk bedrag aan belasting direct afgerekend moet worden.

Maar misschien is het veel handiger om bezwaar aan te tekenen bij de gemeente voor de waarde van de OZB. U heeft tenslotte dan een rapport in handen waaruit moet blijken dat de OZB-waarde te hoog is. U betaalt dan geen belastingen maar hoogstens de griffierechten als u in beroep moet tegen de beslissing van de gemeente.

Reactie vraagsteller:
 Dank u voor het antwoord. Ik heb nog een vraag.

Is het in dit geval verstandiger om wel bezwaar aan te tekenen maar verder niets te doen en te wachten op de erfenis? Beheerder reactie:

Antwoord op reactie Geachte heer, mevrouw,

Dat is afhankelijk van veel factoren, zoals de mogelijkheid van uw moeder om nog tijdens leven geld te schenken (op papier) en uw insteek met betrekking tot de betaling van (overdrachts- of erf-)belasting.

Maar ook bijvoorbeeld of u een grote waardestijging of -daling verwacht van het pand.

Begin in ieder geval met het bezwaar aan te tekenen bij de gemeente en laat een taxatierapport opstellen. Heeft het bezwaar bij de gemeente tot gevolg dat de WOZ waarde daalt, dan kan daarna gerekend worden.

 

032  2011-07-13 10:26:02

Vraag De man (Sjaak) van mijn schoonzus is overleden.
De Sjaak heeft 2 kinderen uit vorig huwelijk. In testament staat de verdeling door 3 moet. Voor het huis en gelden van Sjaak lijkt mij dit duidelijk. Maar geldt dit ook voor andere dingen? Servies, meubelen, auto, gereedschap enz enz. De kinderen willen mijn schoonzus waarschijnlijk een hak zetten. Ook willen ze het huis onder de waarde verkopen zodat hun deel onder de 90.000 euro komt ivm successierechten. Heeft u of weet u een goede site voor tips? Of kunt u ons iets meer vertellen.

Antwoord: Geachte heer, mevrouw,

Ik kan u helaas zo geen antwoord geven. Als in het testament namelijk staat dat alles door 3 moet, maar dat de wettelijke verdeling (of voorheen de ouderlijke boedelverdeling) van toepassing is, dan heeft dit tot gevolg dat toch alles bij uw schoonzus blijft. De kinderen krijgen dan een claim in geld op uw schoonzus.

Maar misschien is heel eenvoudig gesteld door uw zwager dat alles door 3 gedeeld moet worden en dan is dit een andere situatie.

Ook is de vraag of uw zwager misschien zijn echtgenote tot executeur heeft benoemd. In dat geval heeft zij meer macht dan als zij alleen mede-erfgenaam is.

Eigenlijk komt het er op neer dat ik u en uw schoonzus aanraad om naar de notaris te gaan (bijvoorbeeld de notaris die het testament heeft opgesteld) en door deze het testament te laten uitleggen aan u.

Een goede site ken ik helaas niet direct voor u, maar probeer eens www.notaris.nl

033  2011-07-07 11:42:05

Vraag Na overlijden nieuw testament kan dat ?
 mijn ouders hadden een testament op langslevende, nu is mijn moeder op 18-4-2010 overleden, in het testament stond dat na het overlijden van mijn vader alle sieraden van mijn moeder naar de dochter gaan en van mijn vader naar de zoon nu heeft mijn vader alle sieraden uitgedeeld, daar bij wil hij nu samen gaan wonen met zijn vriendin, in haar flat maar met zijn spullen, haar spullen worden verdeeld over haar kinderen dan laten ze een testament en samenlevingscontract opstellen op langslevende kan dit zo ? als mijn vader komt te overlijden zijn alle spullen van haar en moet ik maar zien of ik ooit iets krijg van mijn ouders

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

In het testament van uw overleden moeder staat wat er moet gebeuren na haar overlijden. Als er sprake is van een zogeheten 1167 testament betekent dit dat de kinderen in plaats van spullen recht krijgen op geld. Dat geld is dan gelijk aan hun deel in de spullen.

Maar de spullen blijven dan wel bij vader in bezit en die kan daarmee doen en laten wat hij wil.

Als vader overlijdt (maar in het testament van moeder kunnen nog andere momenten worden vermeld) dan kunnen de kinderen uitbetaling van hun moedersdeel eisen.

Heeft vader echter in een nieuwer testament bepaald dat de spullen/inboedel naar zijn vriendin gaan, dan kunnen de kinderen dus niet spullen van moeder opeisen. Want moeder heeft nu eenmaal in haar testament opgenomen dat de spullen naar haar man gaan.

Bespreek uw zorgen eens met uw vader en misschien neemt hij in een nieuw testament een regeling op dat de spullen naar zijn kinderen toe moeten gaan en niet naar zijn nieuwe levenspartner.

Reactie vraagsteller:
 Ik heb het testament wel maar begrijp er niet zo veel van
kan ik het door sturen naar u ? zou u eens willen kijken hoe het beschreven staat ?
groetjes

Antwoord op reactie:

Geachte mevrouw Tieleman,

Dat kan.

034 2011-07-05 12:16:12

Vraag Erft de onterfde zoon van mijn vader van mijn oma

Mijn vader is overleden, mijn oma daarna. Nu erven wij als kleinkinderen van mijn oma. Echter heeft mijn vader zijn zoon onterfd. Erft hij nu wel van mijn oma omdat zij later is overleden dan mijn vader of erft hij niet omdat mijn vader hem heeft onterfd?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Omdat uw oma na uw vader is overleden, is uw broer (dus de kleinzoon) direct erfgenaam van oma.

Daarom moet nagegaan worden of uw oma misschien ook haar kleinzoon onterfd heeft. Maar dan zal zij dat in een testament moeten hebben opgenomen.

Omdat u daarover niets schrijft, kan ik u dus niets bevestigen. Maar ik denk dat de kans groot is dat alleen uw vader zijn zoon, maar niet uw oma haar kleinzoon heeft onterfd.

 

035 2011-06-29 12:03:29

Vraag opzeggen bankrekenig bij overlijden
 is daar een notaris voor nodig er staat geen geld meer

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Dit hangt af van de regels die de bank hanteert. In beginsel kan namelijk alleen de rekeninghouder opzeggen of, na diens overlijden, zijn of haar erfgenamen of executeur.

Alleen de banken weten niet wie de erfgenamen zijn en vragen doorgaans om een Verklaring van Erfrecht opgesteld door de notaris.

Nu er weinig geld op de rekening staat, kan ik mij voorstellen dat als u met de bank praat, de rekening zonder deze Verklaring van Erfrecht kan worden opgeheven. Dus gaat u eerst naar de bank toe en neem het Bewijs van overlijden mee en een zogeheten gezinsuittreksel van de gemeente. Daaruit blijkt of de overledene kinderen had en wie dat zijn. Als u dan zo’n kind bent, zal de bank u zeker te woord moeten staan.

Maar dit is dus geen garantie voor succes.

036 2011-06-21 17:56:00

Vraag aansprakelijkheid bij benificiaire aanvaarding
 Geachte heer, ik heb een vraag over aansprakelijkheid bij benificiaire aanvaarding. De nalatenschap is door de enige twee erfgenamen beneficiair aanvaard. De erfgenamen zijn tevens executeur en vereffenaar. Inmiddels is duidelijk dat de schulden groter zijn dan de baten. De erfgenamen hebben als vereffenaars van de beneficiair aanvaarde nalatenschap deze volgens de procedurevoorschriften afgewikkeld. De eerstvolgende stap is de opheffing van de vereffening, het verzoek hiertoe wordt binnenkort door de rechtbank behandeld. Nu blijkt dat 1 van de erfgenamen de auto van de erflater heeft gebruikt gedurende de periode waarin de nalatenschap afgewikkeld is. Heeft deze persoon zich nu ‘als een erfgenaam gedragen’ ? En kan hij nu aansprakelijk worden gehouden voor het geheel van de schulden van de nalatenschap? En hoe zit het met de positie van de andere erfgenaam die zich hieraan niet schuldig heeft gemaakt? Is hij als vereffenaar ook aansprakelijk voor dit gedrag van de andere erfgenaam? Is een dergelijke situatie nog terug te draaien, bv doordat de auto in rekening wordt gebracht bij de erfgenaam die deze gebruikt heeft? Daarnaast is er nog een schuld, ontstaan door niet betaalde hypotheekrente na overlijden, valt deze schuld ook onder de nalatenschap? en zo nee wie is hiervoor verantwoordelijk c.q. wie kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld? Alvast hartelijk dank!

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Over het probleem “handelen als erfgenaam” is in de rechtspraak niet echt een eenduidige lijn te ontdekken. Het is erg ad hoc en hangt dus zeer van de specifieke situatie af.

Zo is soms het opzeggen van de huur van de woning geen “handelen als erfgenaam” en in andere situaties weer wel.

In uw situatie is het van belang om na te gaan of het gebruik van de auto is gedaan voordat deze erfgenaam de erfenis beneficiair heeft aanvaardd of daarna. Als het er na is geweest, zal de bescherming die beneficiaire aanvaarding meebrengt waarschijnlijk nog steeds gelden.

Is er door deze erfgenaam in de auto gereden voordat de beneficiaire aanvaarding was geregeld, dan is zeer waarschijnlijk sprake van “handelen als erfgenaam”. Dat kan anders zijn als er een dringende reden was om de auto te verplaatsen. Bijvoorbeeld omdat de auto op de markt is geparkeerd en weg moet omdat daar de marktkramen moeten worden neergezet en anders de auto afgesleept zou worden.

Als een rechter zou oordelen (op verzoek van een schuldeiser) dat het autorijden is gedaan voordat de beneficiaire aanvaarding voor deze sturende erfgenaam was geregeld en dat dit een “handelen als erfgenaam” is, dan heeft alleen deze erfgenaam een probleem. De andere erfgenamen behouden namelijk de bescherming van hun beneficiaire aanvaarding.

Wat de opgelopen rente betreft: Dit is ook een schuld van de erfenis en zal betaald moeten worden. Op grond van het hypotheekrecht heeft deze schuldeiser een voorsprong op de andere schuldeisers.

Overigens kunt u altijd contact opnemen met de rechtbank om te overleggen over de te volgen stappen.

 

037 2011-06-17 17:29:39

Vraag Geregistreerd parnerschap en schuld.
 Ik wil met mijn vriend een geregistreerd patnerschap aangaan, ik heb echter een schuld. Als ik kom te overlijden voordat ik de schuld het afbetaald is mijn partner dan verantwoordelijk voor de afbetaling? Kan in de zgn partnerschapvoorwaarden vastgelegd worden dat mijn partner niet (meer) verantwoordelijk is voor de restschuld? Bedankt voor uw antwoord.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als u een geregistreerd partnerschap aangaat zonder het maken van partnerschapsvoorwaarden, dan zijn de regels van toepassing die ook gelden voor mensen die trouwen in algehele gemeenschap van goederen.

Dat betekent dat uw schuld ook (tijdens het leven) op hem verhaald kan worden.

Maakt u partnerschaps voorwaarden dan kan daarin vastgelegd worden dat uw schuld ook alleen door u betaald moet worden.

Ongeacht wat u doet met de partnerschaps voorwaarden is het zo dat uw schuld in uw erfenis zit. Als uw vriend van u erft, dan zal hij op dat moment moeten beslissen of hij de erfenis verwerpt, beneficiair aanvaardt of zuiver aanvaardt.

In het eerste geval is een erfgenaam niet aansprakelijk voor uw schulden, maar ontvangt hij of zij ook niets uit de erfenis. Bij zuivere aanvaarding is een erfgenaam volledig aansprakelijk voor alle schulden, terwijl bij beneficiaire aanvaarding er een tussenweg wordt gevolgd.

In een testament kunt u ook een executeur aanwijzen die de erfenis namens alle erfgenamen afwikkelt en er voor zorgt dat problemen met uw schuld niet direct op het bord van uw erfgenamen terecht komt.

Reactie vraagsteller:
 Beste Mr Ernst Loenderschoot, erg bedankt voor uw duidelijke antwoord. Mijn vriend is een student uit Nepal die hier sinds vorig jaar verblijft op basis van een verblijfsvergunning type I met verblijfsdoel “Student”. Ik heb hem gelijk bij aankomst in NL leren kennen en er is een hechte vriendschap ontstaan. Ik wil hem helpen hier een toekomst op te bouwen en heb hem aangeboden bij mij te komen wonen. Dit gaat heel goed, hij is ingeschreven in de GBA en in maart hebben we een verblijfsdoelverandering aangevraagd bij de IND. Een beslissing volgt zeer binnenkort. Om een en ander meer ifundament te geven hebben we gesproken over een geregistreerd partnerschap. Omdat ik een schuld heb is de vraag aan u bij me opgekomen, ik wil hem niet met een schuld achterlaten mocht mij iets overkomen. Uw antwoord is heel duidelijk. Nogmaals mijn dank hiervoor.
Groet

Antwoord op reactie: Geachte heer,

Nu ik uw reactie lees en uw beweegredenen lees, wil ik u danken.

Wel nog even het volgende (wellicht ten overvloede):
Een geregistreerd partnerschap (GP) is praktisch gelijk aan een huwelijk.

Kiest u dus voor een GP zonder verdere regelingen, dan bent u dus in gemeenschap van goederen geregistreerd.
ok is uw GP-partner uw (enige) erfgenaam tenzij/totdat er kinderen zijn. In die situatie is de wettelijke verdeling van toepassing en ontvangt uw GP-partner uw erfenis en de kinderen moeten wachten totdat uw GP-partner overlijdt of failliet gaat voordat zij hun kindsdeel kunnen opeisen.

Ik heb soms het idee dat de ambtenaar van de burgerlijke stand waar je in “ondertrouw” gaat dit soms niet goed voor het voetlicht krijgen.

 

038 2011-06-17 09:46:20

Vraag Een stichting oprichten voor de kinderen ?
 Ik ben geld apart aan het zetten voor mijn kinderen voor later bijvoorbeeld studies of uitzet ik weet nog niet precies waarvoor ? maar is het interresant om dit in een nieuw op te richten stichting onder te brengen ? Tevens heb ik nog het probleem dat het geld op een rekening staat waar ik en me ex voor gemachtigd zijn ? maar zij kan er nu niet aan komen omdat ik het pasje heb maar ben bang dat ze achter dit geld aan gaat misschien zelfs als ze de kinderen gaat intimideren ? Mag ik als vader een stichting hiervoor oprichten. Ik kan altijd andere familieleden vragen als secretaris en penningmeester ? Het doel van de stichting zou dan kunnen zijn het onderhouden en voorzien van een goede toekomst van de opgroeiende kinderen ?? Is dit iets weet niet hoe dit fiscaal zit en zo ??

 

Antwoord Geachte heer,

Een stichting mag u natuurlijk altijd oprichten en ook familie vragen om in het bestuur te gaan zitten is geen probleem. Zeker als u de stichting opricht met het doel om uw (klein)kinderen te steunen, dan is dat een keurig doel.

Nadelen zijn de kosten van de oprichting en ieder jaar de bijdrage aan de Kamer van Koophandel, waardoor het rendement op het geld lager wordt.

Ander nadeel is dat de belastingdienst de stichting zeer waarschijnlijk niet zal kwalificeren als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat de bedragen die u in de stichting stort niet aftrekbaar zijn van uw inkomstenbelasting (als gift).
Sterker nog: het zal gezien worden als schenking aan uw kinderen en dan moet er schenkingsrecht betaald worden als u meer schenkt dan het vrijgestelde bedrag (Ongeveer € 5.000,- per kind per jaar en in sommige situaties is dat hoger als de kinderen tussen de 18 en 35 jaar oud zijn).

En als laatste nadeel kan gemeld worden dat het bestuur van de stichting (als u dat niet zelf bent) over uitbetalingen anders oordeelt dan u zelf. Daarmee bedoel ik dat u voor uw kinderen een gelijk bedrag heeft gereserveerd, maar dat het bestuur vindt dat de oudste minder steun nodig heeft dan de jongste en dus er een scheven verhouding ontstaat. Bent u zelf het bestuur, dan speelt dit waarschijnlijk niet, maar als u er niet meer bent komen er andere mensen in het bestuur. U zult dus goed moeten kijken of deze mensen hetzelfde denken als u.

Voordeel van een (familie)stichting is dat het geld niet van de kinderen is en dus niet naar hun moeder kan gaan. Bovendien is gegarandeerd dat er continuiteit is.

Ik denk dat een stichting dus wel kan, maar er zijn nadelen aan. Ook zijn er nog andere oplossingen te bedenken als we gebruik maken van een bewind-clausule. Alleen is dat iets dat beter in een gesprek naar voren kan komen. Dus neemt u eens contact op met een notaris.

Kijk eens op: https://ntrs.nl/2011/01/06/column-07-echtscheidingstestament/ om te zien hoe uw erfenis toch bij uw ex-partner terecht kan komen en hoe u hier iets aan kunt doen.

039  2011-06-07 22:32:40

Vraag Langs levende ?
 Iemand laat testament maken is getrouwd in gemeenschap van goederen. Sterft zelf als 1e.blijft dit testament geldig voor partner?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als iemand overlijdt wordt gekeken of er een testament is en wat daar in is vastgelegd. Als die regelingen zijn uitgewerkt, dan heeft het testament geen effect meer.

Bij een langstlevende testament is het meestal zou dat de langstlevende alles erft, maar dat de kinderen een vordering krijgen op de langstlevende ter grootte van hun kindsdeel.

Die schuld van de langstlevende aan de kinderen moet dan afgelost worden in de situaties die in het testament van de overledene zijn beschreven. (Meestal overlijden van de langstlevende, faillissement of hertrouwen). Dat betekent dus dat het testament van de langstlevende op dat punt (wanneer krijgen de kinderen hun kindsdeel) blijft gelden.

Als de langstlevende ook een langstlevende testament heeft getekend (bijvoorbeeld tegelijk met de overledene) dan wordt dat testament doorgenomen als ook de langstlevende is overleden. Dan wordt er gekeken welk deel van dat testament nog werkt. De langstlevende regeling is namelijk achterhaald doordat de langstlevende zelf de langstlevende was. Maar andere onderdelen uit dit testament kunnen wel nog geldig zijn.

 

040 2011-06-01 11:38:38

Vraag Mag je bij overbouw iets ophangen?
De garage van onze buren staat 1 bij 7 meter op onze grond. Dit is beschreven als erfdienstbaarheid recht van overbouw. De garage hoorde vroeger bij onze woning, voordat onze buren en wij eigenaren waren. Toen wij hier kwamen wonen strond er een schuurtje tegen de garage gebouwd. Volledig op onze grond. Nu mag ik niets meer ophangen van de huidige buurman. Ik wil graag weten of dit echt zo is.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik kan dit niet zo beantwoorden want het hangt af van de exacte woorden die gebruikt zijn om de erfdienstbaarheid / recht van overbouw vast te leggen.

Dus ik zou u willen adviseren om met deze tekst naar uw notaris te gaan zodat deze de zaak kan beoordelen.

 

041 2011-05-31 16:10:52

Vraag Verkoop woning van ouders
 De gezondheid van mijn vader gaat snel achteruit. Hij is opgenomen in een verzorgingstehuis en komt daar waarschijnlijk ook niet meer uit. Moeder is reeds overleden. en vader heeft een eigen appartement. Kunnen we wachten met de verkoop van het appartement tot vader overleden is of is het verstandig om dit reeds nu in gang te zetten want het is immers zijn appartement en hij zal moeten tekenen voor de verkoop. Als hij overleden is dan kan hij natuurlijk niet meer tekenen.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

 

Ik heb uw vraag beantwoord op:

https://ntrs.nl/vraag-en-antwoord/onroerend-goed/

Ik raad aan om daar verder te lezen.

 

042  2011-05-27 13:09:19

Vraag mijn broer + kids, ik + kids? Wie erft?
Onze ouders hebben een woning. Een vermogen van € 100.000,– is op papier al aan mij en mijn broer geschonken (akte opgemaakt). Ik heb 2 kids en mijn broer heeft er 3. Mocht het zo zijn dat ik overlijd, naar wie gaat dan het vermogen en het huis na overlijden van mijn ouders? Ik ben namelijk bang dat alles naar mijn broer gaat. Ik zou dat erg vinden voor mijn kinderen, die ik graag ook wat gun natuurlijk. Kunt u mij vertellen hoe dit geregeld is?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Het vermogen dat op papier al op u is overgegaan, zal naar uw kinderen overgaan. Tenzij uw ouders de schenkingen met een zogeheten fidei-commis-de-residuo clausule hebben gedaan. Maar dat is zo ongebruikelijk dat ik dit niet verwacht. Als u het zeker wilt weten, raad ik aan om met de akten van schenking naar uw notaris te gaan om deze hierop te laten controleren.

Wat het huis betreft: dat is eigendom van uw ouders en zit dus in hun erfenis. Zij kunnen u als erfgenaam uitsluiten of bepalen dat als u overleden bent, dat uw deel van de erfenis niet naar uw kinderen gaat. Dit is op zich ook niet zo gebruikelijk, maar het komt voor. Hier komt u pas achter als uw ouders overleden zijn en u inzage krijgt in het testament.

Doorgaans is het echter zo dat als de relatie tussen u en uw ouders normaal is, dat ouders dan niet dit soort dingen opnemen in hun testament, maar juist bevestigen dat de wettelijke regels van plaatsvervulling (dwz. uw kinderen nemen uw plaats in als u eerder overleden bent) van toepassing zijn.

 

043 2011-05-27 09:08:59

Vraag Verkoop huis.
Ik wil mijn dochter mijn huis verkopen waar ze nu bijna een jaar in woont. Ze is 48 jaar en is onderwijzeres, en verdiend niet veel. Ik wil via jaarlijkse schenkingen laten aflossen. Is dit een goede optie?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als u nog een hypothecaire lening heeft op het huis, dan zult u deze moeten aflossen bij verkoop van het huis. Als u dat bedrag niet op een spaarrekening hebt staan, zal uw dochter dan in ieder geval dat bedrag bij een bank moeten lenen.

De bank moet dan echter wel in de berekeningen meenemen dat uw dochter nog de rest van de koopsom van u leent. En daarbij rekening houden met een rente van 6% die uw dochter aan u zou moeten betalen. Mogelijk zal deze aanvraag door de bank worden afgewezen.

Als u geen hypothecaire lening meer op het huis heeft, speelt dit niet. U verkoopt dan het huis aan uw dochter en in de akte van de notaris staat dan dat zij van u het geld leent om het huis te betalen. U spreekt dan onderling af welke rente uw dochter aan u betaalt. Zolang u niet in hetzelfde huis woont, is de rente aftrekbaar voor uw dochter.

U kunt dan ieder jaar besluiten om uw dochter een bedrag te schenken. Fiscaal is het niet zo gunstig om dit bedrag dan af te lossen op de lening omdat daardoor het bedrag dat uw dochter (als hypotheekrente) aftrekt ook lager wordt. Misschien is het beter om dit bedrag of in contanten of “op papier” te schenken.

Uw dochter blijft gewoon aan u het bedrag van de aankoop schuldig en betaalt daarover rente (die aftrekbaar is als u niet in hetzelfde huis woont). Daarnaast krijgt zij van u dan (onder een ander etiket) geld.

Ik adviseer u om eens met uw notaris te gaan praten hierover.

Op www.ntrs.nl kunt u ook informatie vinden over de door u voorgestelde verkoop.

Reactie vraagsteller:
 Heel hartelijk bedankt voor uw antwoord, daar heb ik wat aan. Vriendelijk groetend Dank u nogmaals.

 

044 2011-05-23 17:06:55

Vraag Bij scheiding woongebruik(ex-) partner
 Geachte heer/mevrouw, Gaarne wil ik weten hoe en of mogelijk is dat mijn (toekomstige ex) vrouw, in de woning kan blijven wonen zonder dat ze me uitkoopt. Het woord vruchtgebruik is volgens mij hier van toepassing. Is het zo te regelen bij scheiding dat ze kan blijven wonen, maar bij het verhuizen van dat de woning dan verkocht wordt en wij samen de opbrengst delen. Is het dan zolang zij blijft wonen dat de hypotheek op mijn naam blijft (gezien ik alles betaal) en zij alle kosten ervoor moet betalen zoals gas en licht verzekering etc.. Zij heeft tot nu toe geen inkomen. mag dit of is zoiets niet mogelijk. En betekend dat bv dat ik geen allementatie zou hoeft te betalen omdat zij gebruik maak van de woning. Want ik ga tenslotte geen extra geld ontvangen van delen opbrengst verkoop. ????

Antwoord Geachte heer,

Het is mogelijk om met uw ex-echtgenote af te spreken dat zij in het huis kan blijven wonen. Daarbij kunnen dan ook afspraken vastgelegd worden over de verdeling van de kosten en/of het afzien van alimentatie zolang de situatie ongewijzigd blijft.

Ook de verdeling van de meerwaarde na een toekomstige verkoop van de woning kan worden geregeld.

Of hiervoor vruchtgebruik het beste middel is, kan ik zo niet zeggen.

Waar ik u wel op wil wijzen is het feit dat de belastingdienst zo’n gratis bewoning ziet als een alimentatie in natura. Uw ex-echtgenote zal hierover belasting moeten betalen. Omdat u niet in de woning woont, zal de hypotheekrente niet voor u aftrekbaar zijn.

Ik wil u dan ook aanraden om eerst te overleggen met uw notaris of een fiscalist, voordat u deze zaken in gang gaat zetten.

 

045  2011-05-23 14:36:07

Vraag Vruchtgebruik nalatenschap
Dit jaar is mijn vader overleden, mijn moeder van thans 81 jaar leeft nog. Mijn broer is 53 jaar oud, ik zelf ben 55 jaar, verder zijn er geen kinderen of andere erfgenamen. Vader en moeder waren in gemeenschap van goederen gehuwd. De totale gemeenschap bestaat uit banktegoeden en een volwaardige vordering, in totaal ongeveer € 180.000,00. Einde jaren ’80 heeft mijn vader een testament op laten maken waarin hij aan mijn moeder legateert een levenslang vruchtgebruik van de hele nalatenschap met vrijstelling van de verplichting daarvoor zekerheid te stellen. Zowel de gevolgen voor mijn moeder, mijn broer en mijzelf voor de erfbelasting als de inkomstenheffing (box 3) zijn mij geheel onduidelijk. Kan iemand hier duidelijkheid in brengen, eventueel onder een berekening van verschuldigde bedragen erfbelasting en inkomstenbelasting? Hoe moeten mijn moeder, mijn broer en ik nu verder handelen? Moeten wij samen nog naar een notaris? Moet er tussen mijn moeder, mijn broer en mijzelf nog wat worden opgemaakt? Zo ja, wat en door wie?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik raad u aan om naar een notaris te gaan. Deze is in staat om een berekening te maken voor de Erfbelasting en kan u vertellen wat de consequenties zijn voor de inkomstenbelasting.

Ook kan de notaris u adviseren over eventuele alternatieven. Daarbij moet ik wel aantekenen dat de alternatieven slechts binnen een beperkte tijd na het overlijden van uw vader gekozen kunnen worden.

 

046 2011-05-14 23:05:25

Vraag Volmacht Ouder.
 Ik heb een notarieele volmacht voor het erfdeel van mijn moeder om het huis te verkopen.Moeder had er het vruchtgebruik van.Kan ik als het huis verkocht is hiervan schenkingen doen aan broers en zussen? Met vriendelijke groet

Antwoord Geachte heer,

Ik heb uw vraag beantwoord op de site www.ntrs.nl.

Kijkt u eens op:

https://ntrs.nl/vraag-en-antwoord/familiezaken/

 

047  2011-05-11 09:29:05

Vraag huisje met grond op 1,7 are volgens akte
mijn overleden schoonouders hebben daar meer dan 50 jaar gewoond maar mochten een stukje grond die er aanpaalde gebruiken wat op 2,4 are kwam het is volledig afgesloten met palen. Er is nooit een compromis voor getekend mijn vraag is de volledige eigendom 2,4 are nu van ons of maar 1,7 are moesten we dit verkopen

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Door verjaring kan je eigenaar worden van een stuk grond. Daar zijn echter bepaalde eisen aan.

Eén daarvan is dat je het stuk grond niet op een andere rechtsbasis in gebruik hebt gekregen. Zo kan een huurder nooit eigenaar worden van een huis, want de grond voor het gebruik is de huur-overeenkomst.

Omdat u schrijft dat uw schoonouders het aanvullende stuk grond mochten gebruiken, moet dus eerst gekeken worden wie dit heeft toegestaan en wat daar de regels bij waren.

Waarschijnlijk zal dit moeilijk te achterhalen zijn, maar ik raad aan om bij eventuele verkoop duidelijk te maken dat er discussie kan ontstaan over de oppervlakte die verkocht wordt (in ieder geval 1,7 hectare).

Als u dit van te voren wilt oplossen, raad ik aan om bij het Kadaster na te vragen wie daar als eigenaar is geregistreerd van het stuk grond van 0,7 hectare. Vervolgens kunt u met deze persoon/personen contact opnemen en kijken of zij het goed vinden dat de notaris een akte van verjaring inschrijft.

Als dat zo is, dan kan de notaris namelijk een Akte van Verjaring opstellen, waarin is gemeld dat de eigenaar (volgens het Kadaster) erkent dat door verjaring de eigendom is overgegaan op uw schoonouders en dus hun erfgenamen. In dat geval registreert het Kadaster uw schoonouders en dus hun erfgenamen als eigenaar van deze 0,7 hectare.

Wil de eigenaar (volgens het Kadaster) niet meewerken, dan kunt u nog een rechtzaak aanspannen tegen hem/haar/hen en dan zal de rechter oordelen of er sprake is van verkrijgende verjaring. Maar zoals gezegd, daar worden eisen aan gesteld.

 

049 2011-05-10 17:28:58

Vraag Geachte heer, mevrouw, Erft overleden kind???
Vijf jaar geleden is mijn vrijgezelle zusje overleden. Bij testament heeft zij destijds een vriendin, mijn zusje en mij als erfgenamen aangewezen. Erft de vriendin, door het testament van mijn zusje, ook van mijn ouders als die overlijden?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

De vriendin van uw overleden zus erft niet van uw ouders. Het testament van uw zus is al uitgewerkt terwijl uw ouders zijn nog in leven.

Als uw ouders overlijden wordt gekeken of uw ouders een testament hebben en wat zij daar dan in geregeld hebben.

Als het de bedoeling van uw ouders is om de vriending van uw zus ook mee te laten delen, dan zullen ze dat in hun testament expliciet moeten opnemen.

Reactie vraagsteller:
 Heel hartelijk bedankt voor beantwoorden van de vraag.
050 2011-05-08 01:08:50

Vraag vrijwillig afzien van vruchtgebruik
 De partner van mijn overleden moeder heeft vrijwillig afgezien van het vruchtgebruik van effecten. Wij hebben inmiddels dus erfbelasting betaald over de gehele erfenis waaronder ook over zijn deel: Het vruchtgebruik. Maar partner heeft zichzelf nu een legaat toegekend conform art. 5 van het uitvoeringsbesluit successiewet 1956. En dit bij zijn accountant aangemerkt als een belastingvrij legaat vrij van recht. Gekregen van wijlen mijn moeder. Dit bedrag (1/5 deel van het vruchtgebruik uit onze erfenis) is echter zonder ons medeweten door hem achtergehouden, na de dood van mijn moeder. De rest van het vruchtgebruik heeft hij aan ons overgedragen. In het testament van mijn moeder staat echter geen legaat en geen belastingvrije som aan partner. De mensen die wel gelegateerd zijn, staan met naam en toenaam vermeld, evenals de geschonken bedragen. Klopt dit wel, als het vruchtgebruik vrijwillig is afgestaan? Afstand van recht, is een eenzijdige rechtshandeling…en toch niet aan bepaalde vormvereisten (tabellen en regels) gebonden? Of toch? Nee toch hoop ik?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

De situatie is redelijk gecompliceerd en daarom zou ik adviseren om met een notaris of advocaat contact op te nemen en alle documentatie mee te brengen naar het gesprek.

Ik wil u daarmee niet afschepen en zal toch een begin van een antwoord geven. Maar houdt u er rekening mee dat dit antwoord heel algemeen is omdat ik de zaak niet goed kan beoordelen zonder de documentatie.

Als de partner van uw moeder (ik ga er van uit dat ze niet getrouwd waren) recht heeft op vruchtgebruik, dan moet dat zijn omdat uw moeder dat in haar testament heeft opgenomen. Als hij daar van af heeft gezien, dan heeft hij dus dit stuk uit het testament niet geaccepteerd en dan zonder tegenprestatie. Dit is een eenzijdige rechtshandeling.

Als hij echter met de (andere) erfgenamen heeft afgesproken dat hij hiervan zou afzien mist er een tegenprestatie zou komen, dan is dat een twee-zijdige afspraak en moeten de (andere) erfgenamen daar wel mee in hebben gestemd. Zo’n afspraak kan zijn dat het vruchtgebruik wordt afgekocht door de (andere) erfgenamen. De hoogte van deze afkoop kan dan eventueel gebasseerd worden op de tabel zoals u die aanhaalt, maar dat hoeft niet.

Nu de partner dit allemaal zelf heeft geregeld, zou er zelfs sprake van kunnen zijn dat hij onwaardig is om iets te ontvangen uit de erfenis. Als een erfgenaam of legataris iets uit de erfenis achterhoudt (steelt) dan speelt dit en dan verlies je alle rechten op de erfenis.

Dit zult u echter wel bij de rechter moeten aantonen en ik denk dat een belangrijke eerste stap is om aangifte te doen bij politie.

Maar nogmaals: overlegt u eerst met een notaris of advocaat !

Reactie vraagsteller:
 Dank u wel voor deze informatie! Het gaat hier dus om de tweede echtgenoot van mijn overleden moeder. Mijn broer was executeur testamentair. en vond die taak niet fijn. Hij was blij dat alles in een keer kon worden geregeld en echtgenoot van vruchtgebruik afzag.. Echtgenoot heeft met hem dus deze deal gesloten. Waarin mijn broer Ex.Test. zonder medeweten van mij en andere broer hierin heeft toegestemd… Hadden wij ook een handtekening moeten zetten, afgezien van toestemming te verlenen? Stel dat het waar is, dat dit stelen heet..is het dan gebruikelijk om aangifte te doen bij de politie? Dat klinkt zo heftig. Antwoord op reactie: Geachte heer, mevrouw,

Als uw broer als executeur dit heeft afgesproken, dan zou hij ook de Successie-aangifte anders hebben ingevuld. Nu betalen de kinderen over iets dat zij niet krijgen, terwijl de langstlevende echtgenoot waarschijnlijk niets had hoeven te betalen als het correct was aangegeven.

Daarnaast had uw broer zijn taak als executeur moeten afsluiten door de erfgenamen te vragen om decharge. Daarbij hoort het geven van openheid van zaken. En daar had u in ieder geval voro moeten tekenen.

Overigens is het niet zo een gek idee om het vruchtgebruik af te kopen, omdat je dan verder niets meer te maken hebt met de langstlevende echtgenoot. Bij een vruchtgebruik was er wel een connectie geweest en gebleven.

Alvorens aangifte te doen bij de politie, zou ik eerst maar eens met uw broer/executeur gaan praten. Als het wel met zijn instemming de afkoop is gedaan, is het beter om alleen de Successie-aangifte te corrigeren op dit punt.

 

051 2011-05-06 17:40:39

Vraag Aftrekpost erfdeel eerst overleden ouder.
 Vader in 1995 overleden, moeder overlijd in 2009. In 2009 volle bedrag successie betaalt aan fiscus. Nu komt mij ter ore dat de vordering die ik had op mijn moeder wegens schulden aan kind over niet opgeeist vaders deel, afgetrokken mag worden van successierecht. Is dit juist en kan ik dit terugvorderen?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik ga er van uit dat uw vader een zogeheten langstlevende testament had of dat de wettelijke verdeling van toepassing was (omdat hij na 2003 is overleden en hij geen testament had).

In dat geval is uw vadersdeel inderdaad een schuld die uw moeder aan u had. Deze schuld is af te trekken van het saldo van haar vermogen en over het overblijvende gedeelte moet dan successierecht betaald worden door u.

Eventueel is die schuld nog iets hoger omdat er misschien rente gerekend moet worden over die schuld. Dat hangt af of uw vader in het testament dat bepaald heeft. Was er geen testament, dan zal er geen rente verschuldigd zijn.

Ik raad aan om contact op te nemen met de belastingdienst en te vragen of zij (ambtshalve) de aangifte en aanslag willen corrigeren. De belastingdienst had kunnen weten van de aftrek van de schuld, omdat het overlijden van uw vader niet zo lang voor het overlijden van uw moeder heeft plaatsgevonden.

 

052 2011-04-23 19:17:30

Vraag verkoop huis aan kind
 Goedendag, Onze buren hebben hun huis van hun vader gekocht voor 450.000 euro, 90.000 euro minder dan wij en ons huis was ook nog veel meer onderkomen. Als wij ons huis willen verkopen wat, met verbouwingskosten e.d. nu tegen de 7 ton loopt dan wordt er toch naar de verkoopprijs van omliggende panden gekeken en is dat dan niet nadelig voor ons, zo’n lage verkoopprijsprijs bij de buren? graag uw reactie alvast bedankt,

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik denk dat er ook positieve kanten aan de verkoop van uw buren zitten. Voor de waardering van uw woning voor de Onroerende Zaak Belasting zal deze verkoop namelijk meespelen. Dus het kan zijn dat uw woning volgend jaar lager wordt gewaardeerd dan zonder deze verkoop het geval is.

Dat heeft direct gevolgen voor de door u te betalen Onroerende Zaak Belasting en heffing van het Waterschap. Maar ook voor de Inkomstenbelasting heeft dit een gevolg: uw Eigen Woning Forfait komt lager uit.

Als u uw woning wilt verkopen, zal er zeker gekeken worden naar de verkoop-prijs van woningen welke in uw buurt liggen. Maar dan is deze verkoop toch een uitzondering op de algemene regel hoeveel woningen in uw buurt “doen”. Uw makelaar, maar ook de makelaar van de koper, weten dit en zullen doorvragen waarom deze koopsom zo laag is. Als u dan kunt aangeven dat de kinderen de woning van de ouders hebben gekocht, hoeft dat dus geen probleem te zijn.

Ik raad u aan om via het Kadaster een kopie te vragen van de akte van levering van het huis van uw buren. U kunt dit via internet doen en de kosten vallen mee. Dan heeft u namelijk de akte zelf bij de hand en daarin zou heel goed kunnen staan dat de ouders de woning goedkoop hebben overgedragen omdat ze een recht van bewoning hebben behouden. Misschien staat er zelfs in de akte op welke waarde de woning getaxeerd is en hoe de koopprijs daarvan is afgeleid.

 

053 2011-04-21 14:29:17

Vraag Alsnog aanvaarden na beneficiaire aanvaarding
 Mijn neven en nicht hebben de nalatenschap van hun moeder beneficiair aanvaard. Nu blijkt dat de schulden meevallen en waarschijnlijk vergelijkbaar zijn met de waarde van de boedel. Aangezien mijn neef in het huis blijft wonen (waar zij voorheen samen een huishouding voerde) wil men de erfenis alsnog aanvaarden. De overige kinderen dragen dan hun aandeel in de boedel en de schulden met gesloten beurzen over aan de neef die in het huis blijft wonen. Moet in dit geval ook de wettelijke procedure (o.a. boedelbeschrijving) worden gevolgd? Of kan men volstaan met de mededeling dat alsnog wordt aanvaard?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als er eenmaal beneficiair aanvaard is, kan dat officieel niet op een eenvoudige wijze teniet worden gedaan.

In de praktijk zijn er echter twee mogelijke methoden om tegemoet te komen aan de wensen.

In het eerste (en wel binnen de wet vallende) methode moeten de erfgenamen aan de rechter vragen om ontheven te worden van de plicht de erfneis volledig af te wikkelen conform de eisen die er staan voor een beneficiair aanvaarde erfenis. Schuldeisers hoeven dan bijvoorbeeld niet (via de krant etc) opgeroepen te worden zich te melden, er hoeft geen volledige uitbetalinsglijst te komen, enzovoorts. De rechter zal dit verzoek in overweging nemen als er weinig kans op is dat er nog onbekende schuldeisers opduiken en de bekende schuldeisers allemaal betaald kunnen worden.

Er is nog een andere en juridisch niet correcte vorm van afwikkeling. De erfgenamen doen zo’n verzoek als hiervoor beschreven niet aan de rechtbank, betalen de schuldeisers hun vorderingen uit en verdelen dan het restant van de erfenis. Omdat de rechter hier geen toestemming voor heeft gegeven, blijven de erfgenamen echter aansprakelijk voor alle schulden die er zijn of later nog blijken te zijn. Dit is het grote verschil met de eerder beschreven optie.

Officieel bestaat de tweede mogelijkheid niet (die wordt niet beschreven in de wet), maar sommige erfgenamen maken er in de praktijk wel gebruik van. Maar formeel is de erfenis dan nooit afgewikkeld, want er zouden later nog wel eens schuldeisers van de erfenis kunnen opduiken.

 

054 2011-04-20 11:47:37

Vraag Wanneer heb ik recht op mijn kindsdeel?
 Mijn ouders hadden behoorlijk veel geld toen mijn moeder overleed in 1998. Mijn vader nu nog maar hij heeft mij ontorven omdat mijn zus kinderen heeft en ik niet (tja..). Kan ik pas aanspraak maken op mijn kindsdeel als mijn vader overleden is en kan ik dan ook het testament aanvechten want mijn vader heeft mijn moeder (en mij) beloofd alles eerlijk te zullen delen tussen mijn zus en mij. De hele familie ligt nu al overhoop en ik kom niet meer bij mijn familie. Wat kan ik ondernemen? Uiteraard hoop ik dat mijn vader nog 100 jaar mag worden, maar toch….ik voel me wel heel erg verstoten.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik neem aan dat uw moeder een zogeheten langstlevende testament had. In dat testament staat wanneer u bij uw vader kunt afdwingen dat hij u uw moeders-deel uitbetaald.

Wat betreft het inroepen van uw legitieme portie nu u onterfd bent door uw vader: dit kan pas als uw vader is overleden. Omdat er bepaalde termijnen aan zijn en bepaalde stappen in de juiste volgorde moeten worden gezet, raad ik u dringend aan dan contact op te nemen met een notaris.

Ook kunt u dan pas (en dus niet eerder) de nietigheid van het (nieuwe) testament van uw vader inroepen. Het zal wel lastig zijn om dat testament vervallen te laten verklaren door de rechter, want er moet meer aan de hand zijn dan alleen maar “onredelijkheid”. U zult aannemelijk moeten maken dat uw vader niet wist wat hij regelde toen het testament werd getekend of dat uw vader een hele andere situatie voor ogen had dan waar daadwerkelijk sprake van was.

Als uw vader u onterfd heeft omdat u geen kinderen heeft en bang is dat zijn geld bij mensen buiten de familie terechtkomt, dan zijn daar oplossingen voor te bedenken. Hij kan u bijvoorbeeld het vruchtgebruik geven van uw kindsdeel en de bloot eigendom alvast aan de kleinkinderen nalaten (uw neefjes en nichten). Ook kan ij gebruik maken van de zogeheten tweetraps maken (of U-bocht constructie). U bent wel erfgenaam maar wat er overblijft gaat dan verplicht naar de mensen die hij in zijn testament als verwachters heeft vermeld (uw neefjes en nichtjes).

Of u dit aan hem moet voorleggen weet ik niet. Maar het kan eventueel de familie-verhoudingen weer rechttrekken als de reden voor uw onterving alleen is dat u geen kinderen heeft.

Op https://ntrs.nl staat een column over de tweetraps making. Zoekt u daar maar op de term: echtscheidingstestament.

 

055 2011-04-19 08:52:50

Vraag schenking terugdraaien voor haar eigen erfdeel
 Oma heeft huis verkocht. van dochter mag niet aan kinderen en kleinkinderen geschonken worden omdat zij 2 kinderen en zus 4 kinderen heeft. Nu wil oma van de opbrengst van huis gaan leven en uitjes/vakantie plannen en goed doel schenken en familie schenken . Kan dochter bij overlijden nu schenkingen terugvorden om haar deel van het huis/bezitingen te krijgen? Dus opbrengst huis gedeeld door 3 kinderen.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik wil een klein stapje terug zetten. Uit uw vraag maak ik op dat het huis van oma is. Als zij weduwe is van opa en het huis al in bezit was ten tijde van zijn overlijden, zal er waarschijnlijk een zogeheten langstlevende testament zijn. Dat betekent dat gekeken moet worden in het testament van opa wat hij bepaald heeft over het moment dat de kinderen kunnen eisen dat oma hun erfdeel aan hen uitbetaald.

Als mijn veronderstelling klopt en er niets bijzonders in het testament van opa staat, dan mag oma al het geld uitgeven zoals zij het wil, mits een redelijk denkend mens dat ook zou doen. (Stel dat ze de hele buurt gaat tracteren op een wereldreis, dan zal dat waarschijnlijk over de grens zijn)

Zij mag dus ook het kapitaal volledig wegschenken aan haar kleinkinderen. De kinderen kunnen daar niets tegen doen. Dat er daardoor binnen de “staken” een verschil ontstaat is dan iets dat de kinderen zullen moeten accepteren. (Staken zijn gezinnen van de kinderen) Als alle kleinkinderen hetzelfde ontvangen van oma, dan is er in ieder geval geen verschil gemaakt in de generatie van de kleinkinderen.

Overigens kan oma nog de dochter die niet mee wil werken straffen. Zij kan in een testament opnemen dat zij helemaal wordt onterfd of dat zij minder krijgt dan een kinds-deel.

Het enige waar de erfgenamen van oma dan wel aan moeten denken is dat na het overlijden van oma de erfenis van opa nog moet worden uitbetaald aan alle kinderen van opa. Dit op grond van het langstlevende testament. Als oma 1 kind heeft onterfd dan moeten de andere kinderen van oma, dit kind wel nog opa’s deel uitbetalen. Dit kunnen ze voorkomen door de erfenis van oma beneficiair te aanvaarden.

Op de site https://ntrs.nl staat informatie over beneficiair aanvaarden.

Ik raad u aan om eens met een notaris te overleggen. Dat kan beter aan tafel gebeuren dan via internet.

Reactie vraagsteller:
 Dank voor uw snelle antwoord. Ik zal zeker met een notaris een afspraak maken.
Ter aanvulling: Er was/is geen testament, getrouwd in gemeenschap van goederen. Toen opa overleed zijn de contanten verdeeld: oma helft, 3 kinderen en oma een kwart van de andere helft.
Het huis is buiten besshouwing gelaten. Dat is nu verkocht. Valt dit nog onder de erfenis van opa?
mvg. Antwoord op reactie: Geachte heer, mevrouw,

Als opa is overleden voor 01-01-2003 dan moet ook het huis volgens dezelfde sleutel worden verdeeld. Alle kinderen zijn dan mede-eigenaar en zullen allemaal moeten tekenen voor het voorlopig koopcontract en voor de akte van levering.

Is opa overleden op of na 01-01-2003 dan is de wettelijke verdeling van toepassing en dat betekent dat het huis nu van oma is voor 100%. Wel hebben de kinderen nog recht op een geldbedrag dat gekoppeld is aan de waarde van de woning ten tijde van het overlijden van opa. Maar dat geldbedrag krijgen ze pas als oma overleden is of failliet zou gaan voor haar overlijden.

 

056 2011-04-13 10:42:29

Vraag woning met ex levert problemen op deel 2
 ik heb vorige week al een vraag gesteld over een woning welke ik te koop heb staan, deze woning is nog van mijn ex en mij samen en hij weigerd elke medewerking. heb meerdere maken contact gehad met de bank inzake dit gebeuren en houd hun van elke ontwikkeling op de hoogte. nu heeft een adviseur vorige week gereageerd op mijn mail en advies gegeven om bijvoorbeeld met de bank een campagne samen te stellen om mijn ex te laten weten wat de financiele gevolgen zijn als hij niet meewerkt en dat bijvoorbeeld de bank kan besluiten de restschuld bij hem te verhalen omdat ik altijd netjes alles betaald heb. ik krijg de volgende reactie van hun; Weigert hij medewerking dan kan een bank niet anders doen dan een eventuele restschuld volledig te verhalen op diegene die wel bereidwillig is om de zaak op te lossen. dit is toch echt te krom voor woorden!! dus diegene die bereidwillig is wordt gestraft en diegene die nergens aan mee wilt werken komt er met een lach vanaf. dit kan toch niet zomaar??

Antwoord Als de bank zich op dit standpunt stelt, is deze optie dus afgesloten.

U zult dan toch de rechter moeten inschakelen om uw ex-partner te bewegen om mee te werken, zoals ik al eerder schreef.

 

057 2011-04-11 12:38:53

Hoe kan ik mijn oude testament opzeggen?
 Ik wil geen nieuw testament opstellen.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

In Nederland is het niet mogelijk om een oud testament op te zeggen / te laten vervallen / krachteloos te maken ZONDER een nieuw testament op te maken.

Ik raad u aan om eerst in overleg te treden met uw notaris of het testament niet al krachteloos is geworden omdat de daarin beschreven situatie is gestopt.

Vaak wordt er namelijk beschreven: Als …., dan ….

 

058 2011-04-08 22:51:31

Hoe kan ik mijn tante helpen ?
 Mijn oudtante, 87, geen kinderen, gescheiden, alleenstaand is op dit moment erg ziek. Ze heeft psychiatrische klachten en is niet meer in staat beslissingen te nemen. Ik ben de enige familie die zich nog met haar bemoeit, maar ben geen gemachtigde. Mijn oom heeft zijn handen van haar afgetrokken. Er is verder geen familie. Mijn tante maakt zich erg druk dat het beetje spaargeld wat ze heeft naar hem toegaat. Een testament opmaken kan ze niet meer. Ik wil haar helpen, weet haar wensen, maar hoe regel ik dat? Ook zou ik meer inspraak willen hebben over wat er met haar gebeurd, want dit wordt nu door haar huisarts geregeld.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als uw tante niet meer in staat is zelf beslissingen te nemen of een testament op te maken, zal zij ook niet (juridisch) in staat zijn om u te machtigen om namens haar op te treden.

Als u tijdens haar leven toch namens haar wilt kunnen praten met instanties en beslissingen wilt nemen, dan kunt u alleen maar aan de rechter vragen of er een bewind of curatele ingesteld kan worden. Bij een bewind mag u haar geldzaken regelen, bij een curatele mag u ook andere zaken afwikkelen.
Op de site van Postbus 51 kunt u hier meer over lezen.

Maar bewind en curatele eindigen juist als uw tante overlijdt. Voor de periode na haar overlijden kan de oplossing alleen gevonden worden als zij een executeur (en/of erfgenamen) aanwijst. Nu zij echter niet meer in staat is om een testament te maken, zal zij ook geen executeur kunnen aanwijzen. Dat moet namelijk (sinds 01-01-2003) in een testament gebeuren.

Als uw tante nu geen testament heeft, dan zal haar erfenis naar de familie gaan (en dus niet naar haar ex-echtgenoot: uw oom). Onder familie wordt in dit verband verstaan al haar broers en zussen, dan wel de (klein-)kinderen van deze broers en zussen.

Als u zaken gaat regelen, zonder daarvoor officieel gerechtigd te zijn, moet u wel opletten: de erfgenamen kunnen u achteraf ter verantwoording roepen en eventueel eisen dat u geld terugstort dat door u namens uw tante is uitgegeven.

 

059 2011-04-05 15:33:45

Vraag woning met ex levert problemen op
 sinds twee jaar staat de woning te koop. ikzelf heb het woongenot van de woning maar kan het niet meer opbrengen financieel dus moet er echt heel snel van af. ex-partner reageerd nergens op, niet op verzoeken van de bank, makelaar en van mij. we gaan nu de prijs van de woning verlagen. ik kan niks, sta volkomen met de rug tegen de muur. ik ben zelfs bereid om de voll. schuld op me te nemen als hij maar tekent bij verkoop. maar wat als hij niet komt opdagen? hij weigerd nu al te reageren op telefoontjes, aangetekende brieven dus laat staan dat hij de moeite neemt naar notaris te komen. ik heb gehoord dat ik dan ook in gebreke ben als hij niet komt maar het kan toch niet zo zijn dat ik verantwoordelijk ben voor zijn daden na 2,5 jaar uit elkaar te zijn?? ik heb al zoveel dingen geprobeerd, ik doe elke maand mijn uiterste best om alle eindjes aan elkaar geknoopt te krijgen en hij komt er zo gemakkelijk van af. wat voor een advies kunt u me geven?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als u het (voorlopig) koopcontract tekent, zou ik u aanraden om uw ex-partner dat te laten tekenen.

Als hij dat niet doet, moet u een ontbindende voorwaarde opnemen om te voorkomen dat de kopers u straks aan kunnen spreken voor de boete als er ook bij de notaris niet door hem getekend wordt. Die ontbindende voorwaarde is dat uw ex-partner wel de definitieve akte van levering tekent.

In de tussentijd zie ik maar twee oplossingen namelijk een formele en een praktische.

De formele is dat u aan de rechter vraagt om uw ex-partner te dwingen mee te werken aan de verkoop en levering van de woning. Eventueel kan een onzijdig persoon (of uzelf) benoemd worden door de rechter om uw ex-partner te vertegenwoordigen.

De praktische oplossing houdt in dat u met de hypotheek-bank moet gaan praten. Als de rente niet betaald wordt of de lening bij de verkoop niet volledig afgelost wordt, hebben u en uw ex-partner allebei een probleem. De bank zal dan een aantekening laten plaatsen bij het BKR te Tiel dat u beiden een wanbetaler bent. In dat geval zal het (vrijwel) onmogelijk zijn om later nog een lening of krediet aan te gaan.

Als de bank dit duidelijk kan maken aan uw ex-partner, is hij misschien bereid om een volmacht te tekenen. Die volmacht houdt dan in dat de woning namens hem verkocht en geleverd mag worden aan een (nu nog onbekende) koper. Reactie vraagsteller:
 Bedankt voor uw advies in deze.
het laten afdwingen bij de rechter kost een hele hoop geld wat ik niet heb want dat heb ik nodig om de hypotheek mee te betalen.
een volmacht zou een goede oplossing zijn maar hoe krijg ik hem zo ver dat hij een volmacht afgeeft?
ik heb al meerdere gesprekken gehad met de bank en houdt mijn hypotheekadviseur ook op de hoogte van alle ontwikkelingen.
ik ben zelfs al alle zaken aan het regelen dat bij verkoop ik de restschuld op mijn naam kan nemen. zo zorg ik ervoor dat ik geen registratie krijg bij BKR want dat is wel het laatste wat ik wil. ik betaal nu netjes elke maand de rente en aflossing van de woning.
ik wil dus graag zo’n volmacht proberen te regelen maar hoe doe ik zoiets? Antwoord op reactie Geachte heer, mevrouw,

Ik denk dat u uw ex-partner misschien alleen over de streep krijgt (om een onherroepelijke) volmacht te tekenen als de bank hem hiertoe aanspoort.

U moet dan samen met de adviseur een plan de campagne maken. Daarbij zal het drukmiddel van de bank kunnen zijn dat als uw ex-partner niet meewerkt, de bank de restschuld juist bij hem gaat verhalen. Dan zou hij juist de BKR aantekening krijgen en niet u.

Zowel hij als u zelf zijn namelijk ieder verantwoordelijk voor de huidige schuld maar ook de rest-schuld en de bank kan besluiten dat u altijd netjes aan uw verplichtingen heeft voldaan en uw ex-partner niet.

Als hem duidelijk gemaakt kan worden wat de financiële gevolgen zijn van niet-meewerken, dan kan het zijn dat hij toch mee gaat werken.
Zorg er wel voor dat hij zo’n volmacht (die dus onherroepelijk moet zijn) bij een notaris tekent en laat legaliseren.

Anders kunt u eventueel bij een rechtswinkel navragen of u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt. Dan kunt u misschien toch een advocaat inschakelen zonder dat de kosten op u drukken.
U kunt bijvoorbeeld naar de vrouwenrechtswinkel in Maastricht gaan. Ik ben daar (op de achtergrond) adviseur.

Overigens moet u er rekening mee houden dat u als verkoper straks ook kosten moet betalen bij de notaris.

 

060 2011-04-05 12:14:06

Vraag Notaris akte opstellen door pa zonder ma.
 Pa wil een akte ivm zijn erfenis oplaten maken maar mijn moeder kan niet meer tekenen (BOPZ verklaring aanw.) hoe kunnen de kinderen pa machtigen om alleen de akte op te maken? Heeft u hier een voorbeeldbrief van?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als uw vader een testament wil opmaken dan kan hij dat doen zonder uw moeder. Een testament is namelijk zijn uiterste wilsbeschikking en niet dat van hem en uw moeder.

Dus dan is een machtiging niet nodig.

Als uw vader nu schenkingen wil doen aan de kinderen, kan hij de akten voor een papieren schenking gewoon zelf tekenen. Uw moeder moet weliswaar toestemming geven daarvoor, maar het ontbreken daarvan betekent dat zij (of iemand namens haar) de schenkingen kan laten vernietigen. Ik denk dat noch uw vader, noch de kinderen dat zullen doen.

 

061 2011-04-03 14:43:39

Vraag Kan ik mijn erfdeel verkopen?
 Mijn broer (ook erfgenaam) wil mijn erfdeel kopen. Wat zijn de regels voor zo’n transactie?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als u en uw broer de enige erfgenamen zijn, dan kan de “uitkoop” redelijk makkelijk gebeuren. U en uw broer moeten dan een akte (laten) opstellen waarin staat wat er aan goederen en geld in de erfenis zit.
Vervolgens legt u in die akte vast welk bedrag uw broer betaalt voor uw helft in de erfenis en wordt gemeld dat uw broer dit bedrag betaald heeft.
Als er een woning of ander registergoed in de erfenis zit, dan zal de notaris een exemplaar van de akte moeten opsturen aan het Kadaster, zodat dit register ook bijgewerkt wordt.

Bent u met meer erfgenamen, dan kan dezelfde weg worden gevolgd. De andere erfgenamen hoeven in beginsel niet mee te tekenen, maar ik kan me voorstellen dat u ook aan de anderen dan vraagt of zij u (samen met uw broer) willen uitkopen.

Overigens is het technisch ook mogelijk om een erfdeel te verkopen aan een buitenstaander. Maar daar zal ik niet op ingaan omdat uw broer mede-erfgenaam is.

 

062 2011-03-31 12:03:39

Vraag mag executeur erfgoed toe eigenen?
 mijn schoonzus is executeur van haar moeder. De inboedel is voor haar tweede echtgenoot (legaat). Echter al haar persoonlijke eigendommen, verzamelingen en contant geld heeft zij zich toegeeigend en wil dit vervolgens niet verdelen onder de erfgenamen. Verder krijgen de erfgenamen geen inzage van afschriften van betaalde rekeningen inzake de begrafenis. Mag een executeur zich dit zondermeer toeeigenen? In het testament staat vermeld dat zij geen vergoeding krijgt voor het werk dat ze moet doen. Wat valt er precies onder inboedel? Met vriedelijke groet

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

De executeur heeft als basis-taak het afwikkelen van de erfenis en mag daarvoor (tijdelijk) zaken in bezit nemen. Denk aan de administratie van de overledene die de executeur wel nodig heeft om alle ste regelen, maar ook aan juwelen die anders misschien kwijt raken.

Een executeur zal zich bij de afwikkeling wel moeten houden aan de regels zoals die in het testament zijn vastgelegd. In de meeste (zo niet alle) testamenten die ik onder ogen krijg, staat dat de executeur moet zorgen voor de afgifte van legaten en geregeld (op verzoek van de erfgenamen) inzicht moet geven in de tot dan toe verrichtte werkzaamheden.

De erfgenamen zouden dus gerechtigd zijn om openheid van zaken te vragen aan de executeur. Als deze dat niet wil geven, dan staat aan de erfgenamen de weg naar de rechter open. Deze zal dan een afweging maken of de erfgenamen verkeerd bezig zijn (bijvoorbeeld omdat ze iedere dag om 24.00 uur bellen met onzinnige vragen) of dat de executeur fout zit (bijvoorbeeld omdat deze redelijke vragen van de erfgenamen niet beantwoord).

In het uiterste geval kan de rechter besluiten dat de executeur “ontslagen” wordt. Dan zal er een andere persoon worden aangewezen om de zaak verder af te wikkelen.

Gezien de ontstane situatie, denk ik dat het goed is als één of meer erfgenamen zich samen pakken en aan de executeur schriftelijk een aantal vragen stelt. Als de executeur dan niet binnen een redelijke termijn (14 dagen ?) antwoord heeft gegeven op alle of de meeste vragen, denk ik dat een gang naar de rechter noodzakelijk zal blijken te zijn.

 

063 2011-03-29 22:31:10

Vraag Overschrijving woning naar de 2 erfgenamen
 Onze moeder is verhuisd naar een verzorgingshuis. In een akte is omschreven dat wij (mijn zus en Ik) het huis erven zodra onze moeder voorgoed het huis zou verlaten. Kan de woning nu op onze beide namen overgeschreven worden? En hoe moet dat?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Omdat ik niet weet welke akte het is waarin de afspraken zijn vastgelegd, kan ik u niet helemaal zeker adviseren.

Als het gaat om een testament dat alleen door uw moeder (en de notaris) is ondertekend, dan gaan de regels daaruit pas gelden als uw moeder overleden is. Dus heeft u nu nog geen rechten.

Als het gaat om een testament dat alleen door de (overleden) echtgenoot (en de notaris) is ondertekend, dan kan het zijn dat daarin regels zijn opgenomen hierover. Dan moeten we kijken wat er precies staat.

Waarschijnlijk gaat ht echter om een akte van levering van de woning onder voorbehoud van rechten van gebruik en bewoning/vruchtgebruik. Deze akte is dan door uw moeder, u en uw zus en de notaris getekend (en mogelijk ook door de echtgenoot van uw moeder). In dat geval kan er opgenomen zijn dat de rechten van uw moeder vervallen als zij niet meer in het huis woont.
Dit wordt ook wel een ouders-kind transactie met metterwoon-clausule genoemd.

In dat geval staat het huis bij het kadaster al op naam van u en uw zus vermeld. Met de bij-vermelding van uw moeder als degene die het recht heeft er te wonen.

Dan hoeft er eigenlijk niets meer gedaan te worden. Wel is het zo dat de rechten van uw moeder blijven vermeld. Als u die weg wilt laten halen, dan kan de notaris een akte opmaken waarin de feiten staan (verhuizing van moeder) en de conclusie dat haar rechten zijn vervallen.

De vraag is of de kosten ervan (ik schat € 600,-) opwegen tegen de voordelen. Wat deze voordelen zijn, kan ik niet goed onder woorden brengen.

 

064 2011-03-21 13:03:07

Vraag kan dit zomaar?
 zou uit een erfenis een bedrag in contanten welk legaat (ik) uiterlijk binnen 2 mnd(staat in erfenis) dient te worden afgegeven. executeur zegt ik geef je nu 1/4 (was in sept 2009) en als ik de successierechten heb betaald krijg je de rest. wat ik weet is dat de notaris het testament zou afhandelen en niet neef (executeur) dat heeft erflater mij gezegd, de notaris gebeld en gevraagd hoe dat zit en zegt tegen mij mevrouw wat wilt u nou je hebt toch een zak geld gehad!! dit was pijnlijk om te horen. stond nog een legaat in testament en die heeft niets gehad, ook kreeg ik een testament opgemaakt 2 juni 2009 van neef en van notaris een van 8-12- 2008 en die zegt dat er geen andere is. het andere deel heb ik (bedrag) gekregen op 20-5-2010 executeur heeft wel aan de belasting door gegeven dat ik het bedrag in 1 keer heb gehad. kan ik hier nog wat tegen doen? heb veel contact met neef en notaris gehad maar ze ontwijken mij.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik begrijp de situatie niet goed genoeg om een antwoord te kunnen geven. Dat ligt niet aan u, maar aan het feit dat ik te weinig Unterlagen heb.

U schrijft dat er een testament is dat volgens de notaris het laatste is, terwijl de executeur een ander (en recenter) testament laat zien. Dat soort documenten moet ik eerst inzien voor ik u een antwoord kan geven.

Maar de tijd die ik besteed aan het beoordelen daarvan, zal ik u dan wel in rekening moeten brengen.

Ik kan u wel zeggen dat als het klopt wat u schrijft, de neef zich wat vreemd gedraagt in deze zaak. U kunt daar eventueel iets tegen ondernemen door d erechter te vragen de neef als executeur te ontslaan. Maar dan zal iemand anders aangewezen moeten wordne om de zaken af te wikkelen vanaf nu. Normaal gesproken duurt de afwikkeling van een normale erfenis ongeveer 15 maanden, dus ik vraag me af of er nog veel af te wikkelen is.

Reactie vraagsteller:
 bedankt voor uw antwoord. en nee, alles is al afgehandeld denk ik, dus dat zal geen nut meer hebben. er zijn 3 erfgenamen 1 zus erflater( moeder van neef) en 2 legatarissen waarvan 1 iets gehad heeft (ik) en de ander niet. in notaris testament staat ze wel vermeld en van neef niet zegt hij maar ik weet het haast zeker. en het gaat echt om grote bedragen. maar weet U ik kan het gewoon niet verkroppen dat erflater dacht dat hij het allemaal goed geregeld had bij een notaris en dat is niet gebeurd. en ik zou best de stukken op willen sturen (of zoiets). maar het heeft denk ik geen nut meer. Antwoord op reactie Geachte heer,

Ik kan mij uw frustratie voorstellen.

Bij het Centraal Testamenten Register kunt u in ieder geval nagaan hoeveel testamenten er zijn. En welke de meest recente is. Doorgaans is dat de enige waar naar gekeken moet worden en moet worden uitgevoerd.

Als de neef niet dat testament uitvoert, maar een niet bij de notaris opgemaakt (ander) testament, is de kans groot dat dit laatste document waardeloos is en nooit uitgevoerd had mogen worden.

Als u echt wilt kunt u tegen de executeur ook aangifte doen bij de politie wegens verduistering/diefstal. Blijkt dat de executeur dingen heeft gedaan die niet door de beugel kunnen, dan kan de schade verhaald worden op de executeur.

Ik wens u in deze veel wijsheid toe.

 

065 2011-03-17 12:44:46

Vraag ontstaat er een huurrecht als partner overlijdt?
 twee mensen wonen samen, maar degene die overlijdt is eigenaar van de woning. Ik heb begrepen dat de ander dan een recht heeft om nog 6 maanden te blijven wonen, voordat huis verkocht wordt door erfgenamen. Ontstaat hierdoor een huurrecht richting erfgenamen?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Er ontstaat geen huurrecht voor de langstlevende partner.

Ik ben echter verbaasd dat de langstlevende 6 maanden na het overlijden nog in het huis (dat 100% van de langstlevende is) mag blijven wonen. Volgens mij zijn daar geen wettelijke regels voor.

Wel kan er in een samenlevingscontract zo iets zijn vastgelegd of kan een rechter oordelen dat het niet redelijk of billijk is dat de erfgenamen de langstlevende op stel en sprong op straat zetten.

 

066 2011-03-16 15:27:56

Vraag erfdienstbaarheid. kunnen we hier vanaf komen?
Wij wonen sinds april 1997 in een 2 onder 1 kap woning. onze buren mogen met fiets/brommer bij ons over het erf en de inrit. (dit lag in het verkoopcontractueel vast) sinds 9 maanden liggen wij in scheiding en staat ons huis te koop. Er zijn mensen geinteresseerd. maar willen niet die erfdienstbaarheid. hier loopt het op stuk keer op keer. (en gezien de huidige markt. ziet het er naar uit dat we dus nooit verkocht krijgen.) wat kunnen wij doen? BVD Met vriendelijke groet

Antwoord Geachte mevrouw,

Als uw buren niet mee willen werken met het opheffen van de erfdienstbaarheid, kunt u dat niet eenzijdig doen. Met andere woorden u zit vast aan de huidige regeling.

Wel bestaat er juridisch de mogelijkheid om de erfdienstbaarheid aan te passen zodat u (of uw koper) er minder last van heeft. Dit is een optie als de buren daardoor niet benadeeld worden in het gebruik. In het uiterste geval zal de rechter moeten oordelen of u kunt verlangen dat er een aanpassing plaatsvindt.

Natuurlijk is dan wel nodig dat er ook praktisch de ruimte is om de erfdienstbaarheid aan te passen. Dus als u de toegang 2 meter naar rechts wil verplaatsen, moet er natuurlijk wel 2 meter speling zijn om dat te kunnen doen.

Misschien is het volgende een gek idee, maar willen de buren niet uw huis er bij kopen ? Aangezien zij gebruik maken van de erfdienstbaarheid, zullen zijn geen probleem er mee hebben dat deze bestaat.

 

067 2011-03-11 09:22:34

Vraag Verplaatsen statutaire zetel
 Onze vereniging is effectief naar een andere stad verhuisd. Die gemeente wil graag dat wij daar voor verschillende redenen ook onze zetel heen verplaatsen. Hoe gaat dit in zijn werk? MVG

Antwoord Geachte heer,

Uw statutaire zetel wijzigen kan alleen maar door de statuten te wijzigen op dat punt.

Daarvoor moeten de leden in een ledenvergadering een besluit nemen. Vervolgens moet het bestuur naar de notaris gaan om in een notariële akte de statuten te wijzigen en de nieuwe vestigingsplaats op te nemen.

In de huidige statuten staat als het goed is al gemeld welke meerderheid in de ledenvergadering noodzakelijk is.

Reactie vraagsteller:
 Geachte heer Loendersloot,
mijn dank voor uw duidelijke antwoord. Ik heb nog een subvraagje: hoe gedetailleerd moet de vestiging zijn aangeduid? Ik bedoel, volstaat de plaatsnaam of is een adres nodig?

Antwoord op reactie: Geachte heer,

De vestigingsplaats, zoals in de statuten opgenomen, kan vrij algemeen zijn.

Bijvoorbeeld alleen de plaats of zelfs alleen de gemeente waarin deze plaats ligt. Dus gemeente Leudal als de vestigingsplaats Heythuysen is.

Het exacte adres moet dan wel via de juiste formulieren gemeld worden bij de Kamer van Koophandel. Maar als dat adres dan weer gewijzigd wordt (vanwege een verhuizing) dan volstaat weer een nieuwe melding bij de Kamer van Koophandel.

 

068 2011-03-07 20:35:17

Vraag erfdienstbaarheid in akte van overdracht
 Mijn moeder heeft een stukje bouwgrond wat ze wil gaan verkopen. Voor de aangrenzende huizen is er recht van overpad om achterom te kunnen komen met fiets, afvalcontainer e.d. Nu heeft mijn moeder de concept akte van levering ontvangen. Bij artikel 2: “Leveringsverplichting, juridische en feitelijke staat” staat dat: verkopende partij verplicht is eigendom te leveren die: a. …. b. …. c. “niet bezwaard is met beperkte rechten behoudens erfdienstbaarheden (van welke de aan de verkopende partij bekende hierna zullen worden vermeld)”. In de verdere concept akte wordt echter nergens meer iets vermeld over het recht van overpad voor de aangrenzende buren. Moet dat niet expliciet opgenomen worden in de akte ?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Het is inderdaad gewenst om in de akte van levering duidelijk te maken dat er sprake is van een erfdienstbaarheid.

De letterlijke tekst hoeft niet overgetypt te worden in de akte, maar wel een vermelding onder welk unieke nummer deze akte (waarin die erfdienstbaarheid staat) bij het Kadaster is terug te vinden eventueel in combinatie met het aan de akte van levering vasthechten van een kopie van die akte.

Ik raad aan om de notaris te bellen en te laten weten dat de verwijzing naar de erfdienstbaarheid ontbreekt.

Reactie vraagsteller:
 Geachte heer Hoendersloot,

bedankt voor uw reactie.
Nog even een daarop aansluitende vraag:
- is het verplicht om een dergelijk “recht van overpad” op te nemen in de akte van levering ?
- als het niet opgenomen wordt in de akte van levering (b.v. op verzoek van de koper) kan mijn moeder dan op een later tijdstip aangesproken worden op het feit dat het niet in de akte van levering vermeld staat ?
Ik kan me voorstellen dat koper het b.v. liever niet opgenomen heeft in de akte want als het wel opgenomen wordt dan ligt het vast (ook voor de toekomst) en als het niet opgenomen wordt kan het in de toekomst misschien wel vervallen als er andere mogelijkheden komen voor de buren om achterom te komen.

Antwoord op reactie: Geachte heer,

De erfdienstbaarheid verdwijnt niet door deze niet aan te halen/citeren in een nieuwe akte van levering. Ook als de buren een andere achterom maken, blijft de erfdienstbaarheid nog bestaan.

Dus als de koper de vermelding van de erfdienstbaarheid niet wenst, heeft achterwege laten van het citaat weinig zin.

Als het goed is zal de notaris daaraan ook niet meewerken omdat er daardoor onduidelijkheid ontstaat. De erfdienstbaarheid is er wel, maar kan niet eenvoudig worden gevonden door een volgende eigenaar van de woning als in het eigendomsbewijs van de huidige koper geen verwijzing er naar wordt opgenomen. En de notaris hoort te voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat.

Als uw moeder aan de verkoper maar duidelijk heeft gemaakt dat er een erfdienstbaarheid is, dan hoort zij niet aansprakelijk te zijn als die niet in de akte is opgenomen. Maar dan zal zij dat toch ook aan de notaris moeten laten weten anders zou een rechter toch kunnen oordelen dat uw moeder bewust iets heeft verzwegen. En dan zou ze toch aansprakelijk zijn.

 

069 2011-03-01 00:00:33

Vraag Benificair aanvaarden
 Mijn tante is overleden en laat enkel € 20.000 op een bankrekening na. Haar financiële zaken doe ik al 10 jaar en weet dat ze verder geen schulden heeft. Na haar overlijden hebben we haar huurhuis leeg gehaald en alles netjes afgerond. Echter de bank wil een verklaring van erfrecht. Navraag bij verschillende notarissen leerde dat dit rond de € 750,00 zou komen te liggen. Bij “onze” notaris moesten we naast de erfrecht verklaring ook benificair aanvaarden. Dat was beter volgens hem. Ik wilde dit niet, ook omdat wij ons al hadden gedragen als erfgenaam. In mijn beleving kan je dan niet meer benificair aanvaarden. De kosten zijn nu opgelopen tot € 2350,00. Mijn vragen; Ben je verplicht om benificair te aanvaarden terwijl het riscio om aansprakelijk gesteld te worden of zijn nihil is of kan je enkel een verklaring vragen of maakt het meerwerk niet uit? De notaris wil eerst de rekening betaald krijgen voordat hij de verklaring afgeeft. Is dit juist?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Een tijd geleden heeft de Telegraaf aandacht besteed aan de Verklaring van Erfrecht en Beneficiair aanvaarden van de erfenis. Onderstaand treft u de links naar beide stukken toe.

Beneficiair aanvaarden is niet verplicht, maar wel aan te raden. Zeker als je niet (zeker) weet hoe de financiele vlag er bij hangt.

U heeft al handelingen verricht die zodanig zijn dat een rechter waarschijnlijk zal oordelen dat alleen een erfgenaam dit zou doen. Dat betekent dat u zeer waarschijnlijk al zuiver aanvaard heeft. In dat geval is een beneficiaire aanvaarding niet meer mogelijk.

Als uw notaris dus aanraad om wel beneficiair te aanvaarden, dan kan ik dat wel begrijpen. Hij of zij wil u zo veel mogelijk beschermen tegen financiele tegenvallers. Maar als u dat niet wilt (of niet meer kunt) dan zal de notaris gewoon de Verklaring van Erfrecht moeten opstellen zonder de beneficiaire aanvaarding.

Dat uw notaris eerst betaald wil worden, is uit een bedrijfs-economisch perspectief begrijpelijk. Tenslotte moet de notaris ook zijn (personeels-)kosten betalen. Maar of het “netjes” is om u op deze manier voor het blok te zetten en geen 14 dagen betaal termijn te geven, laat ik in het midden.

De links: http://www.telegraaf.nl/overgeld/7620331/__Aanvaard_nooit_zomaar_de_erfenis__.html

https://ntrs.nl/2010/06/30/verklaring-van-erfrecht-soms-niet-nodig/

 

Reactie vraagsteller:
 Bedankt voor het zeer snelle antwoord.

Ik ben inderdaad ook van mening dat ik mij had gedragen als erfgenaam. Heeft de notaris bij de verklaring van erfrecht ook de rechtbank nodig? Of kan hij op basis van de gemeente gegevens een verklaring afgegeven. Met andere woorden, zou dan wellicht mijn rekening een stuk lager zijn uitgekomen wanneer hij mij niet had laten benificair aanvaarden? Antwoord op reactie: Geachte heer, mevrouw,

Excuses voor deze niet zo snelle reactie.

Als er beneficiair aanvaard wordt, dan zal dat altijd via de Rechtbank lopen. Dus komen er ook kosten van de Rechtbank bij.

Is er voor gekozen om zuiver te aanvaarden, dan gaat dat zonder de Rechtbank. Wel zal de notaris na het tekenen van de Verklaring van Erfrecht nog aan de Rechtbank moeten melden dat hij deze verklaring heeft getekend. Maar volgens mij is de daarop volgende vermelding in het boedel-register kostenloos.

 

070 2011-02-27 14:57:35

Vraag Hoe wordt schuld berekend bij laatstoverl.ouder
 Bij overlijden 1e ouder is de vordering waarschijnlijk afgewaardeerd bij de kinderen omdat 0% rente is genoemd in testament bij het bepalen van de nalatenschap van de eerst overledene.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ongeacht de hoogte van de rente, zal er gekeken moeten worden naar de waardes van het bezit ten tijde van het eerste overlijden. Dit zijn overigens de echte waardes en niet de waardes voor de belastingen.

Op grond van die waardes, kan dan de waarde van het kindsdeel worden uitgerekend.

Als de langstlevende dat bedrag nooit heeft uitbetaald, moet dit als schuld in de erfenis van de langstlevende worden gezien. Reactie vraagsteller:
 Op grond van de toelichting in de bijlage van de belastingdienst, mag het kindsdeel toch verminderd worden met een factor dat behoort bij de leeftijd van de langstlevende.
Als de leeftijd 73 jaar is dan kan toch op het kindsdeel 7 x 6%= 42% van het kindsdeel worden afgetrokken en bijgeteld bij het erfdeel van de langstlevende?
De schuld bij de langstlevende bij diens overlijden is dan toch het afgewaardeerde aandeel
bij de eerst overledene?
De vraag is : mag deze laatste schuld weer worden opgewaardeerd als schuld in de nalatenschap van de laatst overledene?
071 2011-02-24 11:24:36

Vraag geldigheidsduur testament na overlijden?
 Hoeveel jaar na iemands overlijden kan men nog aanspraak maken op de rechten uit een testament?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Eigenlijk is deze termijn voor legitimarissen (dat wil zeggen (klein)kinderen) onbeperkt, zolang zij maar niet van het overlijden op de hoogte zijn gekomen.

Voor anderen is deze tijd beperkter, maar hoeveel beperkter hangt af van het recht dat u op basis van het testament heeft.

Ik kan u dus weinig concreets aangeven zonder extra informatie.

 

072 2011-02-21 15:51:48

Vraag Trouwen onder huwelijkse voorwaarden.
 Beste, mijn partner en ik willen graag gaan trouwen. Maar door een eerdere relatie heb ik een schuld opgebouwd. Nu we toch graag willen trouwen, zonder dat mijn partner de schuld mee gaat dragen zouden we graag willen weten hoe we dit moeten doen. Ik wil namelijk niet dat er aanspraak gedaan kan worden op haar bezittingen en salarissen. Is dit mogelijk? Met vriendelijke groet,

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

U geeft eigenlijk zelf al het antwoord door deze vraag te stellen met als titel: Trouwen onder huwelijkse voorwaarden.

Als u trouwt zonder van te voren iets te regelen, dan trouwt u in de wettelijke gemeenschap van goederen. Kort gezegd worden alle bezittingen dan gemeenschappelijk, maar wordt ieder ook aansprakelijk voor de betaling van de schulden van de ander.

Als dit niet is wat u wilt, dan zult u bij een notaris langs moeten gaan om huwelijkse voorwaarden op te stellen. U kunt dan aangeven dat de schulden en de bezittingen van ieder apart blijven.

Als u de akte waarin u dit vastlegt tekent voordat u elkaar het Ja-woord geeft, dan zijn ook de schuldeisers hieraan gebonden.

De notaris zal u ook vragen wat u wilt dat er gebeurt als u met ruzie uit elkaar gaat (echtscheiding) en/of als een van u overlijdt. In beide gevallen kan opgenomen worden dat afgerekend wordt alsof u toch in gemeenschap van goederen getrouwd was (tenzij u dan nog steeds meer schulden dan bezittingen heeft).

Eventueel moet u dan ook nog een testament op laten stellen om alles helemaal goed te regelen.

 

073 2011-02-18 13:21:44

Vraag Erfenis Tante Samen met mijn broer heb ik van een tante (zus van moeder) Eur. 92.000 euro geerfd.. De nalatenschap werd beheerd door een notarisklerk. Het enige bekende was dat wij automatisch de erfgenamen waren doordat haar ouders en mijn moeder reeds gestorven zijn. Wij hadden geen contact met de tante en de notarisklerk had de volmacht en heeft besloten dat er een columbarium moest komen (uit fatsoen en dat had zij hem mondeling verteld zei hij).Wij hadden niets in te brengen. Dat bevreemdde ons zeer. De notarisklerk was op de hoogte dat er geen contact was , misschien dat dat er mee te maken had. Na 1 jaar is het nu zo goed als afgewikkeld en rekent de notaris op de eindafrekening Eur. 8.079,51 incl. btw als Honorarium. Ten 1e vind ik dat een extreem hoog bedrag. Tenslotte houdt hij nog E. 2000,00 in depot ivm nog na te komen onkosten, maar m.i. is alles afgewikkeld. Het bedrag wat wij nu uiteindelijk ontvangen is Eur.26.054,- p.p. (successierechten zijn hier al af)Mijn vraag is of het normaal is dat het honorarium zo hoog is. En of het normaal is dat hij nog Eur.2000,- achterhoudt en hoelang hij dat bedrag mag achterhouden. En zal hij daar ook weer kosten over gaan rekenen? Wij voelen ons volledig machteloos en weten niet wat we kunnen doen. Graag uw advies! Bij voorbaat dank.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Over de hoogte van de nota kan ik niets zeggen zonder de zaak te kennen. Een manier om te kijken of het honorarium terecht is, is door de notaris te vragen om een urenstaat van het dossier. Daarop horen de werkzaamheden te staan die verricht zijn en de tijd die dat gekost heeft.

Bent u het na bestudering niet eens met wat er gedaan is, door welke medewerker het gedaan is en/of de tarieven, dan kunt u drie dingen doen.
(Let op: het kan zijn dat bepaalde werkzaamheden door een secretaresse worden gedaan en andere door een klerk en weer andere door d enotaris. Al naar gelang hoeveel specifieke kennis nodig is en hoeveel ervaring een medewerker heeft).

U kunt een klacht indienen bij de Kamer van Toezicht. Dit is een onderdeel van de rechtbank en dan zal bekeken worden of de notaris (die tenslotte verantwoordelijk is voor het werk van de klerk) goed het werk heeft gedaan.
Dit gaat dus zowel over het werk zelf als over de nota als over het vasthouden van geld.

U kunt ook bij de Voorzitter van de Ring van Notarissen een zogeheten declaratiegeschil beginnen. De voorzitter is een notaris en zal kijken naar de urenuitdraai en bezien of de notaris redelijkerwijs zijn nota heeft kunnen opstellen zoals dat gebeurd is.
Dit gaat dus alleen over de nota.

Daarnaast kunt u nog contact opnemen met de Koninklijke Beroepsorganisatie (KNB) te Den Haag (www.notaris.nl). Zij proberen door bemiddeling u en de notaris tot elkaar te laten komen.
Zij nemen al uw vragen met u op.

 

074 2011-01-31 22:06:07

Vraag kan ik een testament vernietiging.
en wat kost dat.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Vernietiging van een testament in Nederland is alleen mogelijk door een ieuw testament te maken waarin wordt opgenomen dat u oude testamenten herroept.

Dit zult u bij een notaris moeten doen.

Wat de kosten zijn, kan ik u niet zeggen. Dat kan namelijk per notaris verschillen, maar € 10,- aan registratiekosten van het herroepende testament, zult u altijd moeten betalen.

 

075 2011-01-31 17:49:24

Vraag Rekening notaris
 In 2008 wilde ik een huis kopen, helaas kreeg ik geen financiering rond. Ik heb op tijd doorgegeven dat de koop niet door kon gaan en heb drie afwijzingen van banken toegevoegd. Nu, twee jaar later, krijg ik van de notaris een rekening van €300,00 voor de gemaakte kosten. Zij hebben ook gedreigd met een deurwaarder. Staan zij in hun recht of word ik benadeeld? Mvg

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

In beginsel mag de notaris een rekening sturen voor verrichte werkzaamheden, ook als u na een tijdje zich terecht beroept op de financierings-clausule uit de koopovereenkomst. Die clausule geldt namelijk tussen u en de verkoper en niet tussen u en de notaris.

Maar er zijn rechters die heel strikt zijn en de notaris vragen of er een duidelijke opdracht was van de koper aan de notaris om het werk te verrichten. En het ontvangen van de koopovereenkomst door de notaris via de makelaar, valt daar niet zondermeer onder.

Sterker nog: recent heeft een rechter geoordeeld dat de makelaar de kosten moest betalen. (Zie: http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/hansbroeren/8444736/__Wie_betaalt_de_notaris___.html)

In uw situatie vind ik het vreemd dat de notaris 2 jaar na dato met de rekening komt.

Ik kan u enkel aanraden om de notaris formeel (en via de post of email) te vragen welke mogelijkheden u heeft om bezwaar te maken tegen de handelwijze van de notaris. Hij of zij zal u dan in ieder geval moeten melden dat u een klacht in kunt dienen bij de Kamer van Toezicht en dat een Declaratiegeschil bij de Ringvoorzitter ook tot de mogelijkheden behoort.

Bent u het niet eens met de (nota van de) notaris, dan kunt u namelijk deze beide wegen bewandelen om een ander te laten oordelen of de notaris zijn/haar werk naar behoren heeft gedaan. En daar hoort bij of het wel mag om zo laat nog een nota te sturen.

Hier heeft u geen advocaat voor nodig.

Wilt u meer weten, dan zou ik adviseren om de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie (KNB) te bellen. Op internet kunt u de gegevens vinden (ww.notaris.nl).

 

076 2011-01-27 12:20:06

Vraag bouwgrond
 wij hebben bouwgrond bijgekocht … voorverkoop oke . landmeters en verkavelingskosten deel voor ons is oke. Nutsvoorzieningen Iveka en Pidba voor verkoper en zijn tot op heden niet uitgevoerd toch heeft notaris al data doorgegeven voor officiele verkoop , mag en kan dit dan ?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

De notaris is alleen betrokken bij de overdracht van de grond zelf en niet bij de aanvraag van alle nutsvoorzieningen. Dus kan de notaris al een afspraak voor ondertekening van de akte inplannen met u en de verkoper.

Probleem waar u rekening mee moet houden is dat als de verkoper straks de kosten niet betaald van aanleg nutsvoorzieningen, dat u dan straks eventueel zonder nutsaansluitingen zit of dat u deze zelf zult moeten betalen.

Ik raad aan om uw twijfels nu met de notaris te bespreken. Dan kan gekeken worden op welke wijze gegarandeerd kan worden dat de nutsvoorzieningen straks aanwezig zijn zonder dat u voor de kosten opdraait.

 

077 2011-01-25 14:29:30

Vraag tot hoeveel jaar heb recht op erfenis duitsland?
 Mijn echte vader heb ik een jaar geleden leren kennen.Hij komt uit een gezin met 6 broers/zussen. Hun ouders zijn 25 jaar geleden te komen overlijden. Ze hebben onderling de erfenis gedeeld. Mijn vader heeft niks geeist en daardoor niks gekregen omdat hij gewoonweg niet assertief is .Zijn zussen en broers hebben enorm veel kapitaal geerft.Ik vind het oneerlijk dat hij nu in de bijstand onder de armoedegrens leeft. Hoeveel jaar na zo’n overlijden kan hij nog aanspraak daarop doen?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik vrees dat ik u hierop geen antwoord kan geven, omdat het gaat over de regels in Duitsland.

Ik raad aan om hierover contact op te nemen met een notaris in Duitsland.

 

078 2011-01-25 12:12:10

Vraag erfenis uit australie
 ik krijg een erfenis uit australie van een oom die al meer dan 40 jaar in australie woonde ,weet alleen nog niet hoeveel moet ik erfbelasting betalen en ook nog andere belasting ???

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Dat kan ik u ook niet zo aangeven.

Zeer waarschijnlijk moet u in Australië belasting betalen, maar in Nederland waarschijnlijk niet meer. Dit omdat uw oom al langer dan 10 jaar geleden is geëmigreerd.

079 2011-01-24 22:39:15

Vraag Kan ik mijn partnerschapsvoorwaarden aanvechten?
 mijn partner wilt van mij scheiden en beroept zich op de 7 jaar geleden opgemaakte partnerschapsvoorwaarden (we hebben een geregistreerd partnership). Deze blijken echter voor mijn partner zeer gunstig uit te vallen! Indertijd slecht geadviseerd door een notaris (iemand die trouwens geschorst is als notaris nu!). Kan ik deze zoveel jaar na dato nog aanvechten?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Er zijn diverse uitspraken van rechters dat huwelijks voorwaarden (en daarmee zijn uw partnerschapsvoorwaarden vergelijkbaar) aangevochten kunnen worden. De effecten van de huwelijkse voorwaarden worden dan aangepast.

Daarbij zal van belang zijn wat uw wensen waren voor uw geregistreerd partnerschap en of deze goed in de akte zijn verwoord.

Mogelijk kunt u ook nog de notaris aansprakelijk stellen voor de schade die u nu ondervindt.

Op dit moment zou ik u aanraden om een goede echtscheidingsadvocaat te bezoeken en met deze de zaken door te nemen.

 

080 2011-01-23 20:11:53

Vraag vervallen erfdienstbaarheid bij ruilverkaveling
 we maken middels erfdienstbaarheid gebruik van de oprit van onze buurman. Het pand waarin we nu wonen is van een oudere vrouw, die nu dementerend is, en waarvan we sinds ca 2008 rechtspersoon zijn (ik weet even niet of dit de juiste benaming is, maar ik denk dat er wel begrepen wordt wat ik bedoel.) De erfdienstbaarheid is al geldig vanuit stukken die dateren uit 1929. Nu hebben we sinds kort een nieuwe buurman. Hij vertelde ons dat er helemaal geen erfdienstbaarheid meer op het pad zit (pad ligt op zijn perceel). Na klein speurwerk kwamen we erachter dat tijdens de ruilverkaveling in 2003 dacht ik, deze erfdienstbaarheid eraf is gehaald. Dit zonder de eigenares op de hoogte te brengen. Deze ruilverkaveling heeft destijds ter inzage gelegen, maar daar is toen geen bezwaar op ingediend, waardoor er dus nu geen erfdienstbaarheid meer op zit. Mijn vraag is kan dit? Zijn wij nu te laat om deze wijziging ongeldig te verklaren of zo iets? Verder wil onze buurman wil nu op de perceelsgrens een heg maken, waardoor wij niet meer op onze perceel kunnen komen. De woning ongeveer een halve meter van de grens. Mag hij dan uberhaupt daar een heg maken, die ons uitzicht belemmerd. Teven zit aan die zijde ook nog de voordeur.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

In beginsel is de erfdienstbaarheid verdwenen omdat hij niet in de ruilverkavelinsgakte is “bevestigd”.

Maar er is de mogelijkheid dat in de ruilverkavelinsgakte een fout is gemaakt door de erfdienstbaarheid niet op te nemen. Hierover kunt u contact opnemen met de zogeheten ruilverkavelingscommissie en/of het kadaster.

Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid dat er door een rechter geoordeeld zal worden dat hier sprake is van een erfdienstbaarheid die ontstaan is door verjaring. U zult dan wel moeten aantonen / aannemelijk maken aan de rechter dat de situatie zoals die nu is, al vele jaren bestaat en voor iedereen kenbaar was. Ook mag er dan geen andere grond zijn waarom u gebruik maakt van de strook grond, zoals een huur-contract.

Gezien de door u beschreven situatie, denk ik dat dit niet echt een probleem hoeft te zijn.

Wat betreft de heg die uw buurman van plan is neer te zetten. Als ik het goed begrijp wil hij daarmee uw erfdienstbaarheid belemmeren en dat mag dan sowieso niet als de rechter oordeelt dat de erfdienstbaarheid bestaat.

Los daarvan bestaat er ook nog burenrecht en dat betekent dat binnen x meter van de grens er geen hoge struiken/bomen geplaatst mogen worden.

Ik raad u aan om eens met een advocaat of een notaris te gaan praten hierover.

Reactie vraagsteller:
 Geachte heer,

Bedankt voor uw reactie, een duidelijk verhaal. Ondertussen hebben we ook contact gehad met een adviseur, en deze vertelde hoofdzakelijk hetzelfde, dus wat dat betreft hebben we in ieder geval nu al wel een wat beter gevoel dat de situatie voor ons tot een goed einde kan gaan komen.

 

081 2011-01-23 20:02:36

Vraag Houdt recht van opstal op als eigenaar verhuisd?
 Ik wil een recht van opstal vestigen op een stuk grond van mijn buurman. Blijft dit recht in stand als hij zijn grond verkoopt aan een derde of eindigt dit het recht van opstal?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Een recht van opstal wordt in een notariële akte gevestigd waarbij wordt aangegeven om welk perceel het gaat.

Dit recht blijft vervolgens drukken op dat perceel, ongeacht wie er verder eigenaar van is of wordt.

Dus ook als uw buurman zijn grond verkoopt (of zelfs als het gedwongen moet worden verkocht omdat hij zijn schulden niet betaalt), dan nog blijft het opstalrecht in stand.

Ook als u het recht van opstal verkoopt aan een ander, blijft het in stand.

Houdt u er wel rekening mee dat het recht van opstal in een notariële akte moet worden vastgelegd die naar het kadaster moet worden gestuurd ? Als u wilt lezen hoe u deze kosten kunt “terugverdienen” dan raad ik aan om de site eens te bezoeken.

 

082 2011-01-23 19:55:54

Vraag overdraag
 Geachte meneer ,mevrouw Bij overdraag van hele vermogen aan eigen vrouw, hebben kinderen recht op legitieme portie ook als in testament zijn kinderen onterven en zij kunnen hun eerste vordering van legitieme portie aanvragen pas na overleden van mijn vrouw. Mijn vrouw is veel jaar jonger dan ik. Kunnen de kinderen hun legitieme portie door kantonrechter verzekeren, ook als staat in testament dat ,pas na overleden van mijn vrouw kunnen zij hun eerste vordering op legitieme portie aanvragen? Na 5 jaar hebben zij geen recht op legitieme portie, omdat zij hebben de vordering niet opgevraagd ,want in testament staat pas na overleden van mijn vrouw? Hebben zij wilrechten op die legitieme portie? Bij overdraag van hele vermogen aan eigen vrouw als enige eigenaar, kunnen zij dat herroepen? Een overdraag is een schenking? Kan worden herroepen? Bij overdraag van hele vermogen moeten wij overdraag belasting betalen? Wat voor acte hebben wij nodig voor die overdraag van hele vermogen aan eigen vrouw.

Antwoord Geachte heer,

U heeft al een testament en ik neem aan dat daarin diverse regels zijn vastgelegd omtrent uw erfenis.

Dit zal normaal betekenen dat uw echtgenote geen “last” heeft van de kinderen na uw overlijden. De kinderen hebben zich te houden aan de regels zoals die in de wet en in uw testament staan.

Ik kan uw vragen echter niet goed beantwoorden omdat ik niet weet of de kinderen:
A zijn onterfd maar met een langstlevende regeling ingeval zij een beroep doen op hun legitieme portie.
of
B niet zijn onterfd (maar eventueel wel in hun legitieme portie zijn gesteld) maar een langstlevende regeling van toepassing is.

Ik raad dan ook aan om een afspraak in te plannen met de notaris (of diens opvolger) die het testament heeft opgesteld.

 

083 2011-01-20 12:05:24

Vraag Testament vraag erfstelling
Wat staat er letterlijk bij de volgende zinnen: Onder last van vermeld legaat benoem ik tot mijn erfgenamen al mijn afstammelingen, één en ander op de wijze en voor de delen als in de wet is bepaald voor de erfopvolging bij versterf, indien ik zou zijn overleden zonder een echtgenote te hebben achtergelaten. 

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Hier staat het volgende:

A:
indien ik zou zijn overleden zonder een echtgenote te hebben achtergelaten.
Dat wat geregeld is, geldt alleen maar als deze persoon als laatste van het echtpaar komt te overlijden. Dus pas als de langstlevende dood is.

B:
Onder last van vermeld legaat
De erfgenamen moeten er wel voor zorgen dat datgene wat in het testament onder het kopje Legaat is vermeld, wordt uitgevoerd.

C:
benoem ik tot mijn erfgenamen al mijn afstammelingen, één en ander op de wijze en voor de delen als in de wet is bepaald voor de erfopvolging bij versterf
Hier wordt geregeld wie de erfgenamen van de langstlevende zijn. Daarbij wordt voor het gemak verwezen naar de wet om te bepalen wie hoeveel krijgt als er mensen eerder zijn overleden.
In feite is dus de vererving zoals die “normaal” in de wet staat van toepassing.
In deze situatie zijn dat alle kinderen van de langstlevende, ieder voor een gelijk gedeelte, waarbij het kindsdeel doorzakt naar de kleinkinderen in die tak van de familie als een kind eerder is overleden dan de langstlevende.

Dus als er twee kinderen zijn, waarvan 1 al eerder is overleden en wel 2 kleinkinderen heeft achtergelaten: dan is voor 50% het nog in leven zijnde kind erfgenaam en voor de andere 50% de beide kleinkinderen die in de plaats van hun vader of moeder komen.

Ik hoop dat u aan mijn uitleg voldoende heeft.

Reactie vraagsteller:
 Beste Mr. E. Loendersloot, bedankt voor uw duidelijke uitleg, nu alleen de vraag wie zijn de erfgenamen?

Antwoord op reactie:

Beste,

Als er wel een echtgenote/langstlevende is, kan ik dat niet zeggen op basis van deze tekst.

Als er geen echtgenote/langstlevende is, dan zijn de kinderen van de overledene de erfgenamen (samen) en als er een kind eerder is overleden, dan komen de kinderen van dit kind (dus de kleinkinderen) in de plaats van hun vader of moeder.

Het kan helpen om een stamboom te tekenen en dan de bloedlijn te volgen.

 

084 2011-01-14 10:12:03

Vraag Geen verrekenbeding in huwelijks voorwaarden
In de hv van mijn overleden vader staat geen verrekenbeding. De z.g. ‘koude uitsluiting’ is van toepassing. De wettelijke verdeling is van toepassing. Nu blijkt er van zijn (aanzienlijke) vermogen vrijwel niets over te zijn vlgs. zijn weduwe. Wij kunnen niet exact nagaan wat er met het vermogen is gebeurd, maar twee weken voor overlijden is bijv. nog een pand aangekocht zonder hypotheek. Volgens de erven is er stelselmatig geld opgenomen en weggesluisd. We hebben de rechter gevraagd de geldvordering vast te stellen, omdat de nalatenschap op vrijwel nihil uitkomt.Mijn vraag is nu, er staat geen verrekenbeding in de hv (alleen dat door wed. gedragen huish. kosten jaarlijks kunnen worden opgeëist) Is het dan niet zo dat bij overlijden een finale afrekening moet plaatsvinden? Is het Amsterdams beding van toepassing?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als er in huwelijkse voorwaarden een zogeheten Koude Uitsluiting is opgenomen, dan is het niet zo dat automatisch een finaal verreken beding avn toepassing is.

De uitsluiting is een afspraak tussen partijen en daar kunnen goede gronden voor zijn. Op diezelfde gronden kan dan ook besloten zijn om het zonder finaal verrekenbeding te stellen.

Wat echter door de Hoge Raad en andere rechters de laatste jaren is gedaan bij dit soort huwelijkse voorwaarden, is kijken naar de eisen van redelijkheid en billijkheid.

Is het bij einde van het huwelijk wel redelijk en billijk dat er helemaal niet afgerekend wordt ? Die vraag wordt soms bevestigend en soms afwijkend beantwoord.

Dit speelt vooral bij echtscheidingen, maar de redenatie is in beginsel gewoon door te trekken naar einde van het huwelijk door overlijden.

Ik raad aan om hiervoor eens te overleggen met uw advocaat en/of een collega-advocaat die gespecialiseerd is op het gebied van echtscheidingen.

 

085 2011-01-12 20:44:03

Vraag Partnerschapsvoorwaarden opmaken tijdens partnerschap.
 Heb met mijn partner sinds ruim jaar gereg partnerschap. Er zit tussen ons behoorlijk leeftijdverschil (partner 18 jr jonger). Bij parterschap waren vrijwel alle bezittingen (en schulden) van mij. Partner had nauwelijks bezittingen (geen schulden). We hebben geen partnervoorw opgemaakt. Dus nu alles qq gemeenschappelijk. Op ons huis zit flinke hypotheek (huis en hyp stonden op mijn naam ten tijde aangaan partn schap). Heb wel overl risicoverzek maar ben bang dat bij mijn evt vroegtijdig overlijden er na evt verkoop en uitk risicoverzek er een restschuld overblijft. Dit wil ik niet voor mijn partner. Extra risicoverz wordt ivm gezondheid lastig nu.Kan ik alsnog regelen middels partnervoorw dat huis en hypotheek alleen op mijn naam staan en hij bijv alleen bij pos saldo (dus na verkoop huis min hyp) het huis krijgt. Inboedel en overige bezittingen mogen wat mij betreft gemeensch blijven en mijn partner toekomen na mijn overlijden. Heb naast hyp verder geen schulden.Mjn partnerpensioen is heel goed en komt hem ook toe. Dat staat mi los van al of niet partnervoorwaarden. Hartelijk dank !!

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Doordat u in de wettelijke gemeenschap van goederen bent gepartnerd, is uw partner inderdaad aansprakelijk voor de resterende schuld.

Als een extra overlijdensrisico-verzekering niet meer mogelijk is, dan zijn er twee opties:

A:
U gaat alsnog partnerschapsvoorwaarden opstellen. Daarvoor moet u echter wel toestemming vragen aan de rechter en die stelt als eis dat de huidige schuldeisers door die voorwaarden niet benadeeld mogen worden. En dat zal wel het geval zijn, omdat het de bedoeling is de aansprakelijkheid van uw partner voor de hypotheek uit te sluiten/terug te draaien.

Dus de vraag is of u die toestemming van de rechter krijgt. Eventueel kan die als eis stellen dat de zogeheten Dozy-clausule wordt opgenomen in de partnerschapsvoorwaarden, maar dat betekent alleen maar dat uw partner aansprakelijk blijft (ook in de toekomst) voor de schulden die er nu zijn. Dus ondanks de partnerschapsvoorwaarden, blijft uw partner aansprakelijk voor de restant hypotheekschuld.

B:
Uw partner heeft na uw overlijden de mogelijkheid om afstand te doen van de erfenis EN van zijn deel van de gemeenschap van goederen. Omdat je dan alle activa laat gaan, zal gelden dat je ook niet meer aansprakelijk bent voor de passiva.

Maar als uw partner daar zelf ook al voor verantwoordelijk was, dan helpt dat niets. En ik ben bang dat dit in uw situatie zal spelen.

Wel zou in deze optie uw partner goed verzorgd achter blijven met uw pensioen en middels een legaat kunt u er voor zorgen dat de inboedel bij uw partner terecht komt.

DUS:
Ik raad aan om toch met een (financieel) expert te gaan praten. Bijvoorbeeld een notaris om opties A en B te bespreken. Maar ook een verzekeringsadviseur om te kijken of een verzekering toch mogelijk is.

Wat ik mij wel afvraag is of het probleem zo groot is als u denkt. Na uw overlijden is er een restschuld omdat de hypothecaire schuld groter is dan de waarde van de woning. Maar uw partner krijgt wel van u een goed weduwe/weduwnaars-pensioen. Is hij niet in staat om na uw overlijden met dat pensioen en eventueel een eigen inkomen (gezien het leeftijdsverschil zou het mogelijk kunnen zijn een baan te vinden ?) gewoon de rente over de resterende schuld te betalen ?

Dat is een vraag die een financieel adviseur u kan beantwoorden. Reactie vraagsteller:
 Hartelijk dank voor uw duidelijke antwoord. Toch nog een vraagje. U stelt dat de rechter waarschijnlijk niet accoord zal gaan met partnerschapsvoorwaarden indien dit tot gevolg heeft dat mijn partner niet meer aansprakelijk zal zijn voor de hyp schuld, omdat schuldeisers hiermee benadeeld worden. Formeel is dit misschien wel zo (men verliest hiermee één persoon die mede hoofdelijk aansprakelijk is), maar anderzijds moet het toch verschil uitmaken dat bij het aangaan van het partnerschap mijn partner noch eigenaar noch medeschuldenaar was voor de hyp schuld?
Andere oplossing is dan misschien om partnerschap te beeindigen, boedel te verdelen op 50/50 basis behalve huis en hypotheek (deze dan aan mij toedelen zonder dat er onderling iets hoeft te worden verrekend) en daarna eea opnieuw te gaan regelen (wederom partnerschap aangaan of huwen). Of is dit iets te creatief gedacht ?

Antwoord op reactie Afgezien van de kosten van uw creatieve oplossing, is er een ander probleem. De Wetgever heeft namelijk hier een stokje voor gestoken.

Als u gaat scheiden en verdelen om daarna weer een geregistreerd partnerschap aan te gaan met partnerschapsvoorwaarden, heeft u ook de toestemming van de rechter nodig. (Voor de duidelijkheid: de toestemming is nodig voor die partnerschapsvoorwaarden en niet voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap)

Als u (of de notaris) die vergeten die toestemming te vragen, dan is de regel dat u weer het partnerschap aangaat onder de oude regeling, dus in uw situatie weer in gemeenschap van goederen.

Wellicht kunt u eerst eens contact op nemen met de rechtbank waar u woont en vragen hoe de rechter zal oordelen. U kunt dan uw argument naar voren brengen dat het een fout is geweest om zonder voorwaarden het geregistreerd partnerschap aan te gaan. Daarbij zult u wel duidelijk moeten maken dat u door de ambtenaar van de Burgerlijk Stand niet goed bent voorgelicht toen u in “onder-trouw” ging.

 

086 2011-01-07 15:10:52

Vraag wilde weten wat de wettelijke regels zijn
 mijn vader is voor de 2 de keer getrouwd(mij moeder is overleden) daar is 1 zoon uit gekomen Nu is mijn vader pas oveleden. Hoe gaat `t eigenlijk als mijn Stiefmoeder komt te overlijden?? wordt dan evengoed alles samen gedeeld. Of gaat alles naar mijn Stiefbroer?? er is geen testament gemaakt En ze zijn gewoon getrouwd. graag een reactie thx

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Allereerst gecondoleerd met het overlijden van uw vader.

Ik ga voorbij aan de vraag of nog aan u uw moedersdeel moet worden uitbetaald door de erfgenamen van uw vader. Dit omdat ik niet zeker weet of uw ouders (nog) getrouwd waren op het moment van het overlijden van uw moeder en of zij een testament had gemaakt.

Nu uw vader is overleden zonder testament op te maken, is de Wettelijke Verdeling van toepassing als uw vader en stiefmoeder in Nederland woonden. Dat betekent dat u (maar ook uw half-broer) nu niets krijgt behalve een claim op uw stiefmoeder ter grootte van uw vadersdeel. Dit bedrag zal zij (of haar erfgenamen) moeten uitbetalen aan u als zij hertrouwt of failliet gaat.

Als ook zij niets regelt, dan heeft zij één (1) erfgenaam: haar zoon. Als uw stiefmoede roverlijdt betekent dit dat hij alle spullen erft, maar ook al het vermogen van haar erft. U deelt niet mee daarin. Wel zal uw half-broer dan aan u uw vaders-deel moeten uitbetalen.

U heeft eventueel de mogelijkheid om (binnen een redelijk korte tijd) aan te geven dat u uw Wilsrechten wilt uitoefenen. Dat betekent dat u aangeeft welke spullen uit de inboedel u wilt ontvangen in plaats van het geld van uw vadersdeel. Deze spullen krijgt u echter ook pas na het overlijden van uw stiefmoeder.
Als u dus deze wilsrechten uitoefent, dan zal na het overlijden van uw stiefmoeder, uw half-broer aan u die spullen moeten geven die u nu kiest, maar daardoor krijgt u minder geld uitbetaald. Overigens kunt u nooit voor meer geld spullen krijgen dan het totaal bedrag van uw vaders-deel.

Als uw stiefmoeder u mee wil laten delen in haar nalatenschap, zal zij een testament moeten maken.

Reactie vraagsteller:
 dus al zijn mijn Vader en mijn stiefmoeder getrouwd, ik krijg niets omdat haar zoon, haar eigen zoon is.
Dacht dat als je trouwd je eigen kinderen en stief kinderen dan gelijk waren, ook al komt er iemand te overlijden

erfgenamen zijn dus eerst je eigen kinderen Antwoord op reactie Geachte heer, mevrouw,

Voor de vraag wie erfgenamen zijn, wordt in beginsel in de wet gekeken naar de bloedband.

Omdat u geen bloedband heeft met uw stiefmoeder, erft u dus niet van haar.

U heeft van uw moeder georven en erft ook van uw vader. Uw halfbroer heeft niet van uw moeder georven, maar wel van uw vader. Hij erft nog van zijn moeder.

Wat wel klopt is dat stiefkinderen voor de heffing van erfbelasting gelijk gesteld kunnen worden aan eigen kinderen. Hier zijn voorwaarden aan en van belang is dat de stiefouder dan in een testament heeft bepaald dat de stiefkinderen mee erven.

 

087 2011-01-04 23:04:58

Vraag weduwnaar gaat samenwonen en verkoopt eigen huis.
 Als mijn vader het huis verkoopt en samen gaat wonen met andere partner welke regels gelden er voor zijn dochters zoals erfenis als vader komt te overlijden. wat te doen dat alle bezittingen in eigen familie blijven. Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Om te beginnen is het verstandig om een mogelijk misverstand weg te halen. Als samenwoners heb je geen rechten als een van de twee overlijdt. Dit is anders wanneer je afspraken vastlegt in een testament of een samenlevingscontract.

Zolang uw vader dus geen testament ten gunste van zijn partner opmaakt of met haar een samenlevingscontract aangaat, is er juridisch dus voor u geen reden om te vrezen dat zaken verdwijnen naar de “andere kant”.

Praktisch zal het wel lastig kunnen zijn voor u om aan te tonen dat bijvoorbeeld een bepaalde zilveren foto-lijst van uw vader en moeder was en niet door de nieuwe partner is ingebracht of door uw vader en zijn nieuwe partner is gekocht. Hier heb ik echter niet een eenvoudige oplossing voor zonder dat uw vader meewerkt.

Wat uw moeders-erfdeel betreft is het de vraag of uw moeder een (langstlevende) testament had opgemaakt of zonder testament is overleden. Bij dat laatste is dan weer van belang of dat voor 1-1-2003 is gebeurd of daarna.

Als uw moeder een langstlevende testament heeft opgemaakt, moet gekeken worden of zij daarin bepaald heeft dat u uw moeders-erfdeel kunt opeisen als uw vader gaat samenwonen. Dus hiervoor is het nodig om dit testament voor te leggen aan een deskundige en hem of haar om advies te vragen.

Heeft uw moeder geen testament opgemaakt en is zij overleden na 1-1-2003 dan geld de wettelijke verdeling. Dat betekent dat uw vader de hele erfenis kan opgebruiken. Eventueel heeft u nog de mogelijkheid uw wilsrecht uit te oefenen en dan betekent dat u mogelijk kunt laten vastleggen dat u bepaalde stukken uit de inboedel wilt ontvangen (na het overlijden van uw vader) in plaats van het geld van uw moeders-erfdeel.

Is uw moeder voor 1-1-2003 overleden en had zij geen testament, dan kunt u op ieder moment uw moeders-erfdeel opeisen. Dit gaat dan zowel over het geld als de inboedel. Maar dat houdt ook in dat u mee moet tekenen als uw vader het huis wil verkopen. Tenslotte bent u in die situatie mede-eigenaar geworden.

Ik raad aan dat u met uw vader en zijn nieuwe partner eens naar een notaris gaat om daar te bespreken wat de (on)mogelijkheden zijn. Ik denk dat er regelingen te treffen zijn die recht kunnen doen aan uw wensen, die van uw vader en die van zijn nieuwe partner.

Ik noem ook die laatste omdat zij wellicht bang is dat als uw vader eerder overlijdt, zij door u direct uit het huis gezet kan worden en u ook de inboedel kunt opeisen. Bespreekt u dus eens met elkaar ieders wensen en bezorgdheden.

 

088 2011-01-04 16:27:21

Antwoord Mag een notaris mijn privacy schenden?
Een notaris heeft mij en mijn 5 buren een schrijven gestuurd i.v.m. een mandelig voetpad , wat 1 van mijn buren wil kopen en waarvoor dus toestemming verleend moet worden. In dit schrijven worden mijn prive-gegevens zoals burg.staat/geb.datum/ adres/nr.IDbewijs/koop-of huurhuis etc. verstrekt (en dat van mij buren). Ik ben hier erg boos over, want ik voel mij in mijn privacy aangetast. Mag een notaris dit ongestraft doen?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als ik het goed begrijp heeft de notaris u en de andere eigenaren een ontwerp van de akte gestuurd waarbij de koper de eigendom krijgt. En daarin staan al deze gegevens vermeld.

Op grond van de (notaris)wet is de notaris verplicht om aan alle partijen een ontwerp te sturen van de akte. En in die akte horen de personalia van alle partijen vermeld te zijn (voorzover op dat moment al bekend).

Dus in die zin is de notaris binnen de grenzen gebleven van wat mag, sterker nog van dat wat hij of zij moet doen.

Ik kan u melden dat straks al deze gegevens bekend kunnen worden bij anderen die wellicht niets met de akte te maken hebben. De notaris is namelijk verplicht om een afschrift van de akte bij het Kadaster in te schrijven. Op grond van o.a. de (Kadaster)wet moeten daarin de personalia weer vermeld worden.

En omdat het Kadaster een openbaar register is, kan iedereen met voldoende interesse (en lege tijd) via internet bij het Kadaster deze akte opvragen tegen betaling van een paar tientjes. Ook kunnen ze daar de hypotheekakte opvragen om te zien of en hoeveel schuld u bij de bank heeft.

Nu zullen veel mensen dit niet doen, maar o.a. op deze manier komt het tijdschrift Quote aan de gegevens om de lijst met 500 rijkste Nederlanders te publiceren.

 

089 2010-12-29 21:48:16

Vraag Zie de toelichting?
 Bij het opstarten van een VOF is je partner ook verantwoordelijk in geval van schuld. Hij heeft een eigen zaak. Kan er in het contract komen te staan dat hij niet aansprakelijk is? Ik wil samen met een vriendin een webwinkel starten maar willen graag dat de partners niet aansprakelijk zijn. En moet dit officieel bij een notaris of is een contract met hierop beide handtekeningen in tweevoud ook voldoende?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als u een VOF begint met uw vriendin dan bent u verantwoordelijk voor de schulden die uw zakenpartner (dus uw vriendin) aangaat namens de VOF en andersom.

Uw (levens)partner is daar niet automatisch voor aansprakelijk.

Uw schulden (of die nu via de VOF zijn ontstaan of anderzins, bijvoorbeeld omdat u met een creditcard dure schoenen in Parijs heeft gekocht) kunnen op uw (levens)partner worden verhaald als u in de wettelijke (algehele) gemeenschap van goederen bent getrouwd.

Als u samenwoont dan kunnen uw schuldeisers zich niet verhalen op het vermogen van uw (levens)partner. Dan is namelijk nodig dat uw (levens)partner ook getekend heeft voor deze schulden.

Bent u getrouwd op huwelijkse voorwaarden, dan moeten we kijken wat daar in staat. Waarschijnlijk zal daar staan dat uw schulden en bezittingen van u zijn (en die van uw (levens)partner van hem/haar). Dat zou betekenen dat uw schuldeisers zich alleen op uw vermogen (en dus niet dat van uw (levens)partner kunnen verhalen).
Ook hier weer: als uw (levens)partner heeft meegtekend voor de schulden, geldt weer dat de schuldeisers zich wel op het vermogen van u en uw partner kunnen verhalen.

Overigens denk ik dat u er goed aan doet om eens te kijken hoe groot de schade(claims) kunnen zijn als u een webwinkel begint. Doorgaans valt dat best mee.

Het opstellen van een VOF-contract kunt u buiten een notaris om doen, maar ik raad aan om een deskundige uw contract te laten beoordelen. Een samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden zult u wel bij de notaris moeten tekenen.

 

090 2010-12-26 19:22:17

Vraag Woning van erfgenamen staat te koop.
Geachte heer/mevrouw, Mijn moeder is in de woning blijven wonen(vruchtgebruik) na het overlijden in 2003 van mijn broer die de woning van mijn ouders had overgenomen in 1987.Moeder is nu naar een verpleeghuis gegaan.Kan een schoonbroer(is met mijn zus getrouwd) een overeengekomen verkoopprijs tussen koper en verkoper (gevolmachtigd broer van de zus) tegen houden omdat hij het niet met de prijs eens is?Mijn zus laat zich makkelijk door hem beinvloeden. Is dit voldoende voor uw antwoord? Dank u zeer. Met vriendelijke groet,

Antwoord Geachte heer,

Als ik het goed begrijp is uw broer door uw zus gemachtigd om de woning te verkopen. Haar echtgenoot is het echter niet eens met de prijs waarvoor uw broer de woning heeft weten te verkopen.

In zo’n geval zullen we terug moeten gaan naar de basis en dat is de volmacht die uw zuster heeft afgegeven aan uw broer. Zolang uw broer binnen de grenzen van die volmacht is gebleven, is uw zuster gehouden aan de koopovereenkomst. Dus eerst zal gekeken moeten worden naar de woorden die in de volmacht staan.

Als daar geen minimum bedrag is vermeld dat de woning moet opbrengen, dan heeft de gevolmachtigde (uw broer) echter geen carte blanche. Hij zal rekening moeten houden met alle redelijke wensen van de volmachtgever (uw zuster) en geregeld met haar moeten overleggen.

Er van uitgaand dat er uw broer zich gehouden heeft aan de minimum-eisen die in de volmacht staan, dan is uw zuster gehouden de koopovereenkomst uit te voeren. De koper mag zich dan namelijk beroepen op het feit dat hij/zij in vol vertrouwen er van uit mocht gaan dat de gevolmachtigde (uw broer) uw zuster aan het contract mocht binden omdat de koopprijs hoger lag dan de minimum-prijs uit de volmacht.

Als in de volmacht geen minimum-prijs stond, dan is uw zuster toch gebonden aan de afspraken met de koper als uw broer geregeld overleg heeft gehad met de volmachtgever (uw zusters).

Was er geen minimum-prijs en heeft uw broer niet geregeld overleg gehad met uw zuster, dan is de zaak niet zo duidelijk. Misschien kan uw zuster zich terugtrekken uit de koopovereenkomst zonder schadeplichtig te zijn ten opzichte van de koper. Maar dat zal dan aan de hand van de concrete omstandigheden beoordeeld moeten worden door een rechter.

 

091 2010-12-24 17:00:48

Vraag uitleg art 47 s 4 voorbeeldreglement VVE 2006
 Kan een stemgerechtigde zijn stem uitbrengen als aan hem rechten worden toegekend. Neen Zo lees ik dit artikel. Of is het toch niet zo simpel Bvb de vergadering staat iemand toe een gasmeter te plaatsen in iemand anders zijn meterkast Hij stemt mee

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik twijfel of de gewenste situatie eigenlijk wel onderdeel kan zijn van een besluit van de Vereniging van Eigenaars en dus of dit standaard artikel wel van toepassing is.

Eigenaar A wil eigenaar B toestaan om in het appartement A
(waarvan A het exclusieve gebruiksrecht heeft en inmening van de VvE niet hoeft te dulden)
een gasmeter te plaatsen ten behoeve van appartement B
(waarvan B het exclusieve gebruiksrecht heeft en inmening van de VvE niet hoeft te dulden).

Zolang daardoor geen wijzigingen hoeven plaats te vinden in de algemene ruimte en/of gemeenschappelijke leidingen in het gebouw, denk ik dat dit een afspraak is tussen twee eigenaren en heeft de VvE daarin niets te zeggen.

Raadzaam is het om in dit soort situaties te kijken naar de splitsingstekeningen, waarop is aangegeven welke delen van het gebouw exclusief van A of B zijn en welke delen gemeenschappelijk van alle eigenaren zijn.

Reactie vraagsteller:
 Geachte heer Loendersloot,

Bedankt voor Uw reaktie.

In het beperken van de tekst van de vraag is ook onduidelijkheid ingeslopen. Het is nogal gecompliceerd
Dit appartimentencompleks heeft twee ingangen. Een ingang, de orginele ingang van deze verbouwde villa, is vogens de splitsingsakte uitsluitend dienstbaar voor twee bewoners waarvan ik er een ben omdat deze ingang enkel toegang geeft tot deze twee appartementen. De ingang bestaat uit een trap en een portaal waarin de toegangsdeuren naar deze twee appartementen. In het portaal is de gezamenlijke meterkast van deze twee appartementen. Nu wil een andere bewoner, die dus hier geen toeang heeft in deze meterkast een gasmeter plaatsen omdat hier nog een oude gasleiding ligt.
Volgens de splitsingstekening is het een gezamenlijke ruimte maar het onderhoud is enkel voor de twee eigenaren. De kantonrechter heeft als tegemoetkoming bepaalt dat deze toegang uitsluitend dienstbaar is aan deze twee appartementen

Antwoord op vraag: Geachte heer,

Ik ben bang dat deze vraag niet via internet beantwoord kan worden.

Eerst zal zowel de splitsingstekening als de splitsingsakte en ook de rechterlijke uitspraak bestudeerd moeten worden.

Als er namelijk geen ondersplitsing heeft plaatsgevonden en ook verder geen zaken zijn vastgelegd, dan zou uw ingang/portaal gemeenschappelijk eigendom zijn van ALLE eigenaren. Uw meterkast kan dan van u en uw buren zijn, maar ook van alle eigenaren samen.

Afhankelijk van de situatie, kan dat betekenen dat u een veto kunt uitspreken over plaatsing van een meter in de meterkast die alleen van u en uw buren is, maar ook is mogelijk dat alle eigenaren hierover kunnen stemmen.

Ik raad daarom aan om met alle relevante documenten naar de notaris te gaan. Dat kan ik zijn, maar ook bijvoorbeeld de notaris die de splitsingsakte heeft getekend.
Hou er wel rekening mee dat hieraan kosten (kunnen) zijn verbonden.

 

092 2010-12-18 11:26:45

Vraag Huis in vruchtgebruik, kind heeft schulden
 Via een testament krijgt de overlevende samenlevingspartner het vruchtgebruik van het huis. Het enigste ervende kind (uit eerder huwelijk, moeder hertrouwt en overleden) heeft echter grote schulden. Kan het huis nu verkocht worden door de schuldeisers , en vervalt dan ook het recht van de langstlevende huisbewoner? Zo ja, is er een oplossing om dit te voorkomen? (Er is nog niemand overleden) Ik heb iets over een tweetraps .. gelezen.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Op het moment van overlijden ontstaan pas de rechten van enerzijds het kind (het recht op de eigendom van het huis) en anderzijds van de langstlevende (het vruchtgebruik van het huis).

De schuldeisers van het kind kunnen nooit meer verkopen dan het kind bezit. Dus zij kunnen alleen het huis verkopen belast met het vruchtgebruik. Waarschijnlijk zal dat dus weinig opleveren, want wie koopt er nou een huis waar iemand anders de rest van zijn leven gratis in mag wonen ? Het lijkt mij dat de langstlevende dan eenvoudig de schuldeisers van het kind kan overtuigen om zelf de eigendom van het huis aan te kopen.

Als je dit soort dingen wilt vermijden, is het mogelijk om het kind helemaal uit te sluiten, zodat het niets erft en er voor de schuldeisers niets overblijft. Nadeel is alleen dat het kind dan gedwongen kan worden om de legitieme portie in te roepen.

Een alternatief kan de 2-trapsmaking zijn. Het kind krijgt nu niets, maar als er wat overblijft als ook de langstlevende dood is, dan gaat dat naar het kind. Maar het verschil met het vruchtgebruik-testament is dus duidelijk: de vraag is of er wat overblijft voor het kind.

Aan de andere kant: als het kind zoveel schulden heeft gemaakt dat er mogelijk gedwongen verkoop moet plaatsvinden, dan is het nog maar de vraag of het zo veel uitmaakt als het kind nu niets krijgt, maar op termijn misschien nog iets overblijft.

Overigens kunnen schuldeisers met een lange adem er voor kiezen om bij een 2-trapsmaking of bij een vruchtgebruiktestament gewoon te wachten tot de langstlevende overlijdt en dan pas te incasseren.

Ik raad aan om te overleggen met uw notaris.

 

093 2010-12-09 19:16:50

Vraag wij willen alle 2 een nieuw testament laten maken,
in het testament gaat het over schenking aan kinderen, dit moet buiten het recht van hun partner blijven, twee traps testament, moeten we alle 2 een nieuw testament maken en ook alle 2 betalen, en wat kost dat ongeveer. Hoogachtend

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

In Nederland is het zo dat ieder zijn eigen testament maakt. Dat wordt dan alleen getekend door deze persoon (de testateur) en de notaris, maar dus niet ook nog door de partner/echtgeno(o)t(e).

De teksten kunnen echter vrijwel hetzelfde zijn van beide partners/echtgenoten als er geen verschillende wensen of afwijkende situaties zijn. Dat laatste is bijvoorbeeld als er kinderen uit een eerdere relatie zijn.

De notaris zal 1 rekening uitschrijven voor het opmaken van beide testamenten.

Wat de kosten betreft: deze kunnen per notariskantoor afwijken, dus ik raad aan om eens in uw familie of kennissenkring te vragen of iemand goede ervaringen heeft met een notaris en deze dan eens te bellen met de vraag wat de kosten zijn.

 

094 2010-12-07 21:56:06

Vraag er is een testament van overleden moeder
vader is nog in leven, is de notaris verplicht mij als kind mede te delen over de inhoud van moeders testament of kan hij dit weigeren ?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Mijn eerste reactie is dat de notaris u inzage moet geven in de voor u relevante delen van het testament van uw overleden moeder. Dit hoeft de notaris overigens niet gratis te doen.

De relevante delen kunnen zijn dat uw moeder u expliciet als erfgenaam heeft uitgesloten of dat uw moeder een zogeheten langstlevende regeling heeft opgesteld.

U heeft dus als kind niet zomaar recht op alle delen van het testament.

 

095 2010-12-07 15:14:02

Vraag Hulp bij familie kwestie.
 Mijn vader had drie broers waarvan nog een in leven. Hij is dement en zit in een verpleeghuis. Hij was getrouwd en heeft geen kinderen. Nu is zijn vrouw overleden en er is geen testament, (heeft zij ooit gezegd). Omdat wij vrij ver weg wonen kwamen we daar niet al te vaak. Nu heeft een nicht aan tante’s kant de touwtjes in handen. Er is een koophuis en zij heeft waarschijnlijk de sleutel en vermijdt alle kontakt met ons. Hoe kunnen wij achter gegevens van mijn oom komen waaronder als b.v mijn oom komt te overlijden of hij een begrafenis verzekering heeft afgesloten en bij welke notaris hij de koopovereenkomst van zijn huis heeft afgesloten. Wat kunnen wij doen en welke stappen kunnen wij ondernemen?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als uw oom dementerend is, dan is het mogelijk bij de rechtbank een curator of bewindvoerder te laten aanstellen. Deze krijgt dan officieel de macht om allerlei zaken voor uw oom te regelen.

Mogelijk heeft de nicht al deze stap ondernomen en is zij of een ander benoemd in een van beide hoedanigheden. Als dat nog niet gedaan is, kunt u zelf die aanvraag regelen.

Mijn advies is om eerst bij de rechtbank van het rayon waar uw oom woont/verblijft na te vragen of er een curator of bewindvoerder is aangesteld. Dan weet u aan wie u uw vragen kunt stellen dan wel weet u dat u zo’n bescherming voor uw oom nog kunt aanvragen.

 

096 2010-12-07 10:48:34

Vraag gaat erfdeel overleden kind over naar zijn moeder?
 Mijn vader is onlangs overleden. Hij is een aantal jaren gelden gescheiden en had samen met zijn ex. een zoontje. Dat zoontje is ook al overleden. Mijn vraag is nu of de ex. van mijn vader recht heeft op (een deel) van de erfenis die het overleden zoontje gehad zou hebben als erfenis van mijn vader als hij nog leefde?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als het zoontje al recht had op de erfenis op het moment van het overlijden van dit kind, dan zou de moeder van het kind recht hebben op een deel van de erfenis.

Echter bij u speelt dit volgens mij niet.

Op het moment van overlijden van uw vader, was dit zoontje namelijk al overleden. Dit kind had dus niet zelf recht op een deel van de erfenis van uw vader. En als dat kind zelf geen recht heeft, kan ook zijn moeder geen rechten hebben.

 

097 2010-12-05 16:13:47

Vraag Kan plaatsvervulling door niet-familielid ?
 Ik bezit namelijk een handgeschreven testament van de nicht van mijn moeder. Doch mijn testament zou in Nederland herroepen zijn. Zij woonde namelijk in Nederland samen bij een vriendin, die enkele jaren geleden overleed. Haar vriendin had ook een dochter, die intussen ook overleden is. In het nederlandse testament staat: Erfstelling: “Ik benoem tot mijn enig en algeheel erfgenaam de heer …,wonende te … ,geboren te … op (datum).Zulks onder toepasselijk verklaring van de wettelijke regels omtrent plaatsvervulling”. De persoon die hier dan zou erven, is dan in dit geval familie,van de dochter van haar vriendin. 2010

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik durf niet zondermeer te stellen dat het handgeschreven testament rechtsgeldig is. In uitzonderingsgevallen wordt dat in Nederland geaccepteerd, maar dat is niet vaak het geval.

Dus ik zou u aanraden om eerst naar een notaris toe te gaan om te laten beoordelen of het handgeschreven testament wel rechtsgeldig is.

Als dat zo is, dan moet er gekeken wordne naar de inhoud van het testament. Opnemen dat de heer …. erfgenaam is met toepassing van de wettelijke regels aangaande plaatsvervulling, houdt in dat als deze man eerder overlijdt, dat zijn (klein)kinderen dan de erfenis krijgen.

Plaatsvervulling kan dus ook bij niet-familieleden een rol spelen, maar dan moet dat expliciet in een geldig testament staan.

 

098 2010-12-05 09:20:15

Vraag Inboedel van feitelijk samenwonenden
 Mijn vriendin, waar ik feitelijk mee samenwoon, in mijn huis, samen met haar twee zonen van 16 en 18, wil me verlaten en dreigt ermee de hele inboedel mee te nemen. Ik ben eigenaar van het huis en bijna de totale inboedel, en dit sinds 2006, het jaar voor ze bij mij introk. Welke rechten heb ik en hoe kan ik me wapenen tegen dit onrecht? De meeste zaken die in het huis staan, zijn er al sinds ik deze nieuwbouw betrok in 1997 samen met mijn ex, waar ik intussen sinds 2007 wettelijk gescheiden ben. Ik heb geen kinderen meer ten laste, ze zijn 30 en 33 jaar, en wonen elders. Graag een beetje hulp in deze moeilijke situatie. Groeten

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Dit is een lastige situatie vanwege het bewijsprobleem.

Als u geen (samenlevings)contract heeft waar in de afspraken staan over de inboedel, dan is de regel dat ieder moet aantonen dat hij of zij eigenaar is van specifieke stukken uit de inboedel. Als je dat niet kunt aantonen, dan zal een rechter snel aannemen dat u samen eigenaar bent en alles gedeeld moet worden.

Dat aantonen kan bijvoorbeeld doordat u nog de kassabon heeft waaruit blijkt dat u gepind heeft van uw rekening om de TV te betalen. Maar ook bijvoorbeeld door foto’s te laten zien van het Kerstfeest 2005 waarop duidelijk te zien is dat iedereen aan de tafel zit die nu door uw vriending geclaimd wordt. Aangezien zij toen nog niet uw vriendin was, zal de tafel waarschijnlijk van u zijn. Enzovoorts.

Als u bang bent dat uw vriendin de inboedel gaat weghalen voordat er een rechter heeft geoordeeld wie wat bezit, is te overwegen om via een advocaat aan de rechter een voorlopige voorziening te vragen die inhoudt dat de inboedel bij u blijft staan en u de sloten van het huis mag vervangen.

 

099 2010-11-25 11:06:19


Vraag Notariële Splitsingsakte (modelreglement)
 Ons appartementencomplex omvat 13 appartementen met berging en parkeerplaats in het souterrain. Hiernaast nog 8 buiten- parkeerplaatsen op het achterterrein behorende bij het complex. In de notariële splitsingsakte is bij de uitwerking van het modelreglement bij de appartementsrechten met betreffende appartementsindex onder Artikel 25 wat betreft bestemming beschreven: De bestemming van de appartementen met de appartementenindex 1 tot en met 13 is woning met parkeerplaats en berging voor woondoeleinden. De bestemming van de appartementsrechten met de appartementsindex 14 tot en met 22 is parkeerplaats en wel uitsluitend voor het parkeren van een personenauto of een motorfiets en uitdrukkelijk niet voor andere voertuigen van welke aard dan ook. Verwijzend naar de term woondoeleinden is onze vraag: Is het toegestaan de parkeerplaats in de parkeergarage-souterrain te gebruiken voor het parkeren van een mercedes bedrijfsbus ?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Nu er bij de parkeerplaatsen wel is vermeld dat er alleen personen auto’s mogen staan en bij de woningen met parkeerplaats alleen over parkeren wordt gesproken, zal een rechter waarschijnlijk toestaan dat er op een aantal plaatsen ook een bestelbus geparkeerd mag worden.

Maar het kan ook een vergissing zijn ten tijde van het opstellen van de splitsingsakte door de notaris.

Ik raad aan om eerst met de notaris te gaan praten om te kijken of er in het dossier aantekeningen zijn te vinden of het verschil de bedoeling was of een vergissing.

Aan de hand daarvan kan dan verder gekeken worden of u / de VvE een zaak aanspant om het parkeren van een bestelbus te laten verbieden.

Reactie vraagsteller:
 Met dank voor uw snel reageren op onze vraag. Alleen wil ik nog opmerken welke uitleg, welke waarde er toegekend kan / moet worden aan de toevoeging: bestemd voor woondoeleinden bij de bestemming van de parkeerplaatsen behorende bij de appartementen/woning en berging zoals in onze vraag gesteld. Impliceert de term woondoeleinden automatisch niet gebruik voor alleen personenauto’s, en vanzelfsprekend niet voor gebruik van bedrijfsbussen. Hoe moeten we anders, zeker in relatie met de bestemming van de parkeerplaatsen op het achterterrein, de omschrijving woondoeleinden interpreteren.

 

Antwoord op reactie Geachte heer, mevrouw,

Woondoeleinden zal alleen slaan op de woning (en de berging) en niet op de parkeerplaats.

Het feit dat er over woondoeleinden wordt gesproken, houdt zeker niet automatisch in dat er dus alleen personen-auto’s mogen staan. Je kunt namelijk ergens wonen en voor je werk gebruik maken van een bestelbus van de zaak.

Er zijn genoeg monteurs in Nederland waar dit voor geldt.

 

100 2010-11-24 14:59:36

Vraag VRUCHTGEBRUIK WONING
 IK BEN OFFICIEEL GESCHEIDEN. HEB MIJN EX. UITGEKOCHT BEN DUS NU ALLEEN BEZITTER VAN WONING. HEB GEEN CONTACT MEER MET EX. EN MIJN ZOON ZIJN OOK NIET TRACEERBAAR. HEB NU VRIENDIN DIE BIJ MIJ WOONT , KAN IK HAAR HET VRUCHTGEBRUIK VAN MIJN WONING TOEKENNEN.EN HOE REGEL IK DIT. GAAR NE ANTWOORD, HARTELIJK DANK.

Antwoord Geachte heer,

Ik neem aan dat u dit alles wilt regelen voor de situatie dat u overleden bent en niet nu al.

Als u uw vriendin het vruchtgebruik wilt nalaten, dan zult u dat via een testament moeten regelen. Dit testament moet u dan laten opstellen door een notaris.

Ik vraag mij alleen wel af of een vruchtgebruik het beste is. Uw vriendin mag dan na uw overlijden in het huis blijven wonen, maar als u verder niets regelt mag zij het huis niet verkopen (om ergens anders iets nieuws te kopen) of bijvoorbeeld de hypotheek te verhogen voor een verbouwing.
Uw zoon is namelijk eigenaar geworden van uw woning en moet hiervoor altijd mee tekenen.

Wellicht is het beter om een echte langstlevende regeling te maken, waarbij uw vriendin ook eigenaar wordt van het huis. Zij kan daar dan blijven wonen en zelfstandig handelen als zij het huis wil verkopen of de hypotheek verhogen voor een verbouwing.

Uw zoon krijgt dan recht op een geldbedrag, maar dat ontvangt hij pas bij het overlijden van uw vriending. De hoogte van dit geldbedrag kunt u overigens ook vaststellen (dat hoeft namelijk niet uw hele erfenis te zijn).

Voor deze langstlevende regeling is overigens wel noodzakelijk dat u en een testament en een samenlevingscontract laat opstellen door een notaris.

Ook zou ik nadenken of u niet wilt voorkomen dat een deel van uw erfenis bij uw ex-echtgenote terecht komt. Als u wilt weten hoe dat kan, lees dan op mijn site mijn column over het echtscheidingstestament.

 

101 2010-11-23 10:57:52

Vraag verkoop huis aan eigen kind
 we hebben in 1976 mijn ouderlijk huis gekocht en mijn ouders hebben toen een bejaarden huisje aangebouwd,we hebben 2kinderen mag ik ons huis onder de woz waarde aan ons kind verkopen,wij mijn man en ik blijven achter het huis wonen zo lang we leven. het is een pand,met een energie meter en water,maar we wonen wel met alles apart,wij hebben alles gelijkvloers ,de andere zoon vindt dit oke.gaat de waarde van het huis ook niet omlaag omdat wij daar blijven wonen?graag u antwoord hier op en bij voorbaat dank

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als u de woning voor de economische waarde verkoopt aan uw zoon, dan is er niets aan de hand. Ook niet als de WOZ waarde hoger ligt. Er is dan namelijk geen sprake van een schenking en dus mag de belastingdienst alleen 6% overdrachtsbelasting claimen.
(Van een hoogleraar uit Amsterdam hoorde ik gisteren dat niet iedere inspecteur bij de belastingdienst dit snapt, dus laat uw notaris van te voren overleggen met de belastingdienst om onnodige correspondentie en kosten te voorkomen.)

Als u het huis te goedkoop aan uw zoon overdraagt, dan zal er wel sprake zijn van een schenking. Is uw zoon nog geen 35 jaar, dan zou u eventueel de Jubelvrijstelling kunnen gebruiken om heffing door de fiscus te voorkomen.
Zie ook: https://ntrs.nl/?s=jubelvrijstelling

Ik raad u aan om eerst een taxatie te laten opstellen van de woning in de gewenste situatie en ga dan vervolgens met uw notaris praten. Zorg dat ook uw andere kind daarbij is, zodat iedereen dezelfde informatie heeft en vragen kan stellen. Anders kunnen er later problemen ontstaan.

 

102 2010-11-22 13:34:16

Vraag erfenis, kindsdeel
als vader overleden is 7 jaar geleden en moeder keert het kindsdeel uit. mag zij dan 1 kind overslaan. of het kind het zeggenschap ontnemen van zijn deel. en als ze ieder jaar een gedeelte uitbetaald zonder dat 1 kind ervan af weet kun je dit dan als kind opeisen, of gaat dit pas als moeder ook overleden is. mvg

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als vader is overleden en in zijn testament een langstlevende regeling had opgenomen, zal gekeken moeten worden wat daar in staat over de uitbetaling. Meestal is vastgelegd dat het aan de langstlevende is om te beslissen of en hoeveel en aan wie er uitbetaald wordt. Dus kan de langstlevende beslissen om een kind over te slaan.

Als vader is overleden voor 2003 en geen testament had, is het een andere zaak. Mogelijk kan ieder kind dan namelijk het erfdeel opeisen, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt door de langstlevende en de kinderen.

Als vader overleden is in 2003 en geen testament heeft gemaakt, dan geldt de wet. Dan is ook de langstlevende niet verplicht het kindsdeel uit te betalen, behalve als de langstlevende failliet is of overleden is. Ook dan kan de langstlevende dus helemaal zelf beslissen wie welk bedrag krijgt.

 

103 2010-11-18 10:17:31

Vraag Mijn vrouw is recentelijk overleden,
We woonden 20j samen en sinds 01-07-2008 gehuwd. Nu willen haar 2 kinderen uit haar eerste huwelijk erven. We hebben geen testament of huis en geld (alleen de spullen die we in huis hebben) Plus we hebben een schuld uit 2001 van € 25.000 bij kredietbank. Wat kan en moet ik doen.

Antwoord Geachte heer,

Allereerst gecondoleerd met het overlijden van uw echtgenote.

Wat u vraag betreft is het zo dat de wettelijke verdeling van toepassing is. Omdat u getrouwd was met uw echtgenote op het moment van haar overlijden en geen testament had, is toch in de wet bepaald dat u alles van haar in bezit krijgt. Maar niet alleen haar (deel van de) inboedel en bankrekeningen, maar ook haar (deel van de) schulden.

Haar kinderen kunnen daar niets tegen doen, ongeacht of het kinderen van u samen zijn of zoals bij u kinderen uit haar eerste huwelijk.

Wat wel van belang is voor uw erfgenamen is om duidelijk vast te leggen hoeveel vermogen u en uw overleden echtgenote hadden op het moment van haar overlijden. Dit omdat haar kinderen wel recht krijgen op uitbetaling van hun moeders erfdeel als ook u overleden bent. En die uitbetaling moet dan door uw erfgenamen worden gedaan. Als dan niet duidelijk is hoe groot het moeders-erfdeel is, kunnen uw erfgenamen in een vervelende situatie komen ten opzichte van de kinderen van uw echtgenote.

Als u aangeeft dat er eigenlijk alleen inboedel is en een schuld bij de Kredietbank, dan is de vraag of het moeders-erfdeel eigenlijk wel een positieve waarde heeft. Maar dan moet u het contract met deze bank goed doornemen.

Alleen u kunt bepalen of u deze regeling wilt. Wilt u dat niet, dan zult u spoedig een keuze moeten maken, maar houdt u er rekening mee dat haar kinderen dan wel ineens nu hun moeders-erfdeel kunnen opeisen. Is de erfenis echter negatief omdat er meer schulden dan bezittingen zijn, dan is dat voor haar kinderen eigenlijk niet zo gewenst. Want in plaats van dat zij straks iets krijgen, moeten ze ineens nu mee betalen aan de schulden.

Ik zou willen aanraden dat u eens met de kinderen naar een deskundige gaat (Rechtswinkel, advocaat of notaris) en overleg heeft over de ontstane situatie. Vraag wel tevoren wat de kosten van zo’n gesprek zijn.

 

104 2010-11-17 22:44:51

Vraag grootte perceel ??
 het weiland naast ons huis is verkocht als bouwgrond. na meting blijkt dat ons perceel, momenteel 10 jaar in bezit, smaller is dan waar het bestaande hekwerk staat. moeten wij dit hekwerk verplaatsen en op wiens kosten? let op: we hebben het perceel en pand in deze staat en toestand gekocht en zijn te goeder trouw.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Omdat de zogeheten veld-tekeningen bij het kadaster een openbaar register zijn wordt u geacht te weten waar de grenzen van het perceel zijn. Dus is het bijna niet mogelijk dat u eigenaar wordt van de grond die niet van de verkoper was toen u uw perceel kocht.

Wel is het mogelijk dat er sprake is van het ontstaan van een erfdienstbaarheid door verjaring. Deze erfdienstbaarheid omvat dan het recht om het hek daar te hebben staan waar het nu staat en het gebruik van de grond tussen uw perceel en dat hekwerk.

Dan moet u echter wel te goeder trouw zijn geweest en kunnen aantonen dat al 10 jaar of meer de situatie bestaat. Dus het hek (of een nu vervangen hek) moet altijd op die plek hebben gestaan gedurende die tijd.

U schrijft dat u uw grond al 10 jaar bezit. Maar u mag ook de periode meetellen dat de vorige eigenaar daar het hekwerk had staan. De periode gaat dus eigenlijk tellen vanaf het moment dat het hek er staat en niemand wist dat het verkeerd was geplaatst.

Als u zo’n erfdienstbaarheid door verjaring wilt laten vastleggen en de buren dat niet willen, kunt u naar de rechter toegaan. Dan moet u er wel voor zorgen dat er foto’s e.d. zijn waaruit blijkt dat al die jaren er op die plek een hek heeft gestaan. En dan nog kan een rechter vinden dat er te weinig bewijs is.

U kunt natuurlijk altijd met de buren gaan praten. Als zij ook graag duidelijkheid willen en accepteren dat het hek eigenlijk de grens is, dan kan een notariële akte door u en de buren getekend worden waarbij de nieuwe grens wordt vastgelegd en de buren u eigenaar maken van de grond tussen het hek en uw perceel.

 

105 2010-11-17 13:54:35

Vraag het gaat over de langs levende
 Mijn vader is overleden . En was hertrouwd en heeft 2 dochters van zijn eerste huwelijk zijn 2e huwelijk de vrouw had al een dochter voor dat mijn vader stierf zij hij dat het erfdeel was voor de langs levende ze hebben ook altijd een zaak gehad nu is mijn vraag kunnen ik en mijn zus ook een deel opvragen van het erfdeel mvg

Antwoord Geachte mevrouw,

De situatie is me niet helemaal duidelijk.

Maar als uw moeder is overleden en zij en uw vader een langstlevende regeling hadden, dan heeft u nu recht op (uitbetaling van) uw moeders erfdeel. Als uw ouders gescheiden zijn, is dat niet van toepassing.

Nu uw vader is overleden en er een langstlevende regeling is (dat kunt u via het centraal testamenten register navragen), betekent dit dat het vermogen van uw vader naar zijn 2e echtgenote is gegaan. De kinderen van uw vader hebben dan een claim op zijn 2e echtgenote ter grootte van hun vadersdeel.
(Ik ga er van uit dat deze kinderen niet onterft zijn of in de legitieme gesteld).

Normaal gesproken kunnen zij deze claim dan pas innen als de 2e echtgenote ook overleden is.

Ik raad aan om via www.centraaltestamentenregister.nl te achterhalen bij welke notaris uw vader het testament heeft opgesteld. Dan kunt u deze notaris om uitleg vragen, waarbij de specifieke tekst van uw vaders testament wordt besproken. Ik kan nu alleen heel algemeen antwoord geven.

 

106 2010-11-16 18:37:51

Vraag Huurhuis ouders wordt te koop aangeboden !
Het huurhuis van mijn ouders wordt te koop aangeboden. Zij zijn huurders van het eerste uur en dat is bijna 36 jaar inmiddels. Omdat mijn ouders ( 78 en 70 jaar )niet meer willen kopen en ik op termijn wel geinteresseerd ben overweeg ik om het huis te kopen. Hoe pak ik zoiets aan zodat mijn ouders en ik maximaal kunnen profiteren van deze mogelijkheid.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik neem aan dat uw ouders de woning met een korting kunnen kopen, anders zie ik niet echt een voordeel voor u.

Als dat zo is, zult u met de verhuurder moeten gaan praten of het mogelijk is dat u eventueel het huis koopt in plaats van uw ouders voor diezelfde prijs. Dan zijn er meer mogelijkheden, dan als die korting alleen aan uw ouders wordt aangeboden.

Afhankelijk van de financiële situatie van u maar ook die van uw ouders, is het mogelijk dat u namelijk het huis koopt en dan aan uw ouders verhuurd voor een huur die 6% is van de WOZ-waarde. (Dat is een eis van de belastingdienst om problemen met de erfbelasting te voorkomen). Wel zal dan met uw bank moeten worden afgesproken dat uw ouders als huurders mogen blijven zitten en de rente is voor u niet aftrekbaar.

Een andere optie is dat de woning door uw ouders wordt gekocht. Gezien hun leeftijd kan het wel zo zijn dat niet iedere bank een lening wil verstrekken.

Wellicht zijn er nog meer mogelijkheden, maar daarvoor is een goed gesprek met uw financieel adviseur en de notaris nodig.

Ik raad dan ook aan om aan de verhuurder te vragen of u de koper kunt zijn en aan een financieel adviseur of uw ouders wel in aanmerking komen voor een lening. Dan kan op basis daarvan in een gesprek met een notaris gekeken worden welke weg het beste gevolgd kan worden.

 

107 2010-11-12 20:46:37

Vraag vereniging , onderneming
 Dank voor uw antwoord … echter het is zo dat de vereniging blijft en binnen de vereniging de kantine wordt los gekoppeld en door prive personen wordt geexploiteerd. (zoals bij de meeste vereningingen het geval is) de onderneming is dan BTW plichtig en de vereniging niet. Dat de onderneming door 2 bestuursleden wordt geexploiteerd is toeval. Zijn dan toch twee verschillende rechtpersonen? Is dat dan niet op een of andere manier goed vast te leggen. Het is van belang dat de bestuursleden zich ook voor de vereniging blijven inzetten.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Zolang de privé-personen niet een eigen rechtsvorm hebben voor de exploitatie en dat duidelijk blijkt door inschrijving bij de Kamer van Koophandel, zullen er altijd problemen blijven.

Leveranciers en de belastingdienst kunnen bij (betalings-)problemen altijd claimen dat de exploitatie door de vereniging werd gedaan. Daarom is van groot belang dat u alles goed vastlegt.

Hebben de bestuursleden al eens een gesprek gehad met een accountant over de beste vorm waarin zij de exploitatie gaan doen ? Ook raad ik aan om eens met de Kamer van Koophandel te gaan praten hierover.

 

108 2010-11-12 17:35:00

Vraag Hoe ziet een tekenbevoegdheid eruit.
Hoe is de procedure om tekenbevoegdheid voor een bejaarde ouder vast te leggen én wat kost dat?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Er zijn twee mogelijkheden.

Bij de eerste moet de ouder nog “goed bij zijn”. Dan kan namelijk bij de notaris een volmacht of levenstestament worden opgesteld door de bejaarde ouder. Bedenk wel dat het raadzaam kan zijn om meer dan 1 gevolmachtigde aan te stellen en deze gemeachtigden alleen samen de macht te geven om te tekenen. Er bestaat namelijk altijd de kans dat iemand misbruikt maakt van een volmacht.

Als de bejaarde ouder helaas geestelijk niet meer “bij is”, zoals bij dementie, krijg je de andere oplossing. Dat betekent dat bij de rechtbank een aanvraag ingediend moet worden om het vermogen onder bewind te stellen of een curatele te laten opleggen.
Bij bewind is de persoon om wie het gaat ook nog bevoegd om handtekeningen te zetten, maar is er een bewindvoerder die de financiële zaken kan regelen.
Bij curatele spreekt de rechter uit dat de persoon niet meer in staat is zelf zijn of haar zaken te behartigen. Dan kan alleen de curator handtekeningen zetten en moet deze de financiën regelen.

Kijkt u eens op de site van Postbus 51 voor informatie over de procedure van bewind en/of curatele.

Over de kosten kan ik u niets melden. Dat is afhankelijk van de notaris (bij de 1e route) en van de rechtbank (bij de 2e route).

 

109 2010-11-11 19:13:00

Vraag vereniging willen een onderneming starten
 Onze vereniging wil de kantine commercieel gaan uitbaten en wil een op zich zelf staande onderneming (VOF) opstarten. Uitbaters zijn per toeval ook bestuursleden. Naar onze mening is dit geen probleem mits wij zaken vast leggen. De uitbaters blijven tevens bestuurslid en dachten dit op te lossen door en 2 tal controle leden aan te stellen die per kwartaal de uitbarters controleren. de uitbarters zijn belangrijk voor de vereniging en zullen voor beide de belangen behartigen. Is dit formeel toegestaan en funcioneel op te lossen

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Wat u wilt is inderdaad te regelen.

Als de vereniging echter vennoot wordt in de VOF is het wel zo dat de vereniging ook opdraait voor eventuele verliezen die de uitbaters lijden. En dan is 4x per jaar controle gewoon te weinig.

Ik zou in dat geval eerder kiezen voor oprichting van een BV, waarbij de vereniging aandelen krijgt. Zijn er verliezen dan is de vereniging in beginsel daarvoor niet aansprakelijk. Wel worden de aandelen natuurlijk waardeloos als de BV failliet gaat.

Daarnaast wil ik u nog 2 waarschuwingen geven:
Allereerst moet voor alle leveranciers e.d. duidelijk zijn dat de uitbaters optreden in hun rol van uitbater en niet in hun rol van bestuurslid. En die scheiding moet altijd duidelijk zijn. Dus misschien is het beter als de uitbaters uit het bestuur gaan.
Tweede is dat u problemen kunt krijgen met de BTW en winst-belasting. De exploitatie is in beginsel BTW-plichtige activiteit. De vereniging niet. Door nu een commerciele exploitatie te gaan doen in het gebouw van de vereniging door bestuursleden, kan het zo zijn dat ook de vereniging ineens BTW-plichtig is en dat alle omzet/geldstromen binnen de vereniging in de wins-belasting vallen.

Ik raad daarom aan om eerst te gaan praten met een goede fiscalist en/of de belastinginspecteur om valkuilen te vermijden

 

110 2010-11-11 17:31:24

Vraag veiligstellen voor faillissement
 Geachte heer/mevrouw, Mijn man heeft sinds een aantal jaren een VOF samen met zijn vader. binnen deze periode zijn wij getrouwd en door een vervelende fout is dit in gemeenschap van goederen gebeurd, hoewel wij onder huwelijkse voorwaarden dachten getrouwd te zijn. Ikzelf ben paardenhouder samen met mijn zus. Van onze notaris begreep ik dat bij een eventueel faillissement men ook beslag zou kunnen leggen op onze paarden. Klopt het dat dit niet mogelijk is als we de paarden volledig op mijn zusters naam zetten? Note: Eigendom van paarden is vaak moeilijk aan te tonen, dus als er een overdrachts-of koopverdrag zou bestaan blijkt daaruit dat mijn zus de eigenaar is van de paarden. Zij staat dan ook als eigenaar in het paardenpaspoort vermeld en op de stamboekbewijzen.

Antwoord Geachte mevrouw,

Ik denk dat uw oplossing bij een faillissement van uw man en/of zijn vader, weinig helpt.

Leest u maar eens het artikel dat ik voor de Thuiscourant heb geschreven naar aanleiding van een uitspraak van de rechter.
Zie: https://ntrs.nl/2010/08/13/faillissement-en-de-woning-van-de-niet-failliete-echtgenoot/

Ik denk dat u, uw echtgenoot, zijn vader en uw zus beter kunnen kijken of de huidige bedrijfsvormen (VOF) niet beter omgezet kan worden in BV’s.

Daarnaast kunt u ook nog alsnog huwelijkse voorwaarden opstellen. Hiervoor heeft u de hulp nodig van uw notaris en u zult waarschijnlijk niet ontkomen aan de zogeheten Dozy-clausule alhoewel het Witlofstekers-arrest ook een rol kan spelen daarbij.
Uw notaris kan u volledig informeren hierover.

 

111 2010-11-10 15:05:13

Vraag goedemiddag heb een erfenis gehad van een tante .
ben een nichtje bloedverwante .heb een gedeelte uitgekeerd gekregen maar het overige geld staat in depot .kan dat zo maar en hoe lang gaat dat duren voor het uitgekeerd word .

Antwoord Geachte mevrouw,

Allereerst gecondoleerd met het overlijden van uw tante.

Omdat u schrijft dat u zomaar geld heeft gekregen, denk ik dat uw tante u een legaat heeft nagelaten en dat u niet mede-erfgenaam bent. Daar zit namelijk een groot verschil.

Het legaat moet aan u uitbetaald worden omdat u daar recht op heeft. De verdere afwikkeling van de nalatenschap gaat dan buiten u om als u dan niet ook erfgenaam bent.

Degene die de erfenis afwikkelt (waarschijnlijk een executeur, want anders had u echt een document moeten tekenen om deze persoon te machtigen) kan beslissen een deel van het vermogen in depot te houden totdat alles afgewikkeld is. Dat wil zeggen als alle rekeningen betaald zijn en ook de belastingdienst haar deel heeft gekregen.

Helaas kan ik zonder extra informatie van uw kant geen beter antwoord geven. Reactie vraagsteller:
 goede.middag .heel hartelijk bedankt voor u reactie op mijn vraag .het is juist dat ik een legaat ben .mijn tante had een flat in maastricht en heeft de gemeente opgekocht .daar is het geld verdeeld over 3 personen onder andere mijzelf .de notaris van ons zegt ik doe de rest in depot .maar er is toch over dat geld al belasting betaald .mijn vriendelijke groet . Antwoord op reactie Geachte mevrouw,

Waarschijnlijk is in het testament van uw tante bepaald dat u het legaat (het geldbedrag) bruto moet krijgen, dus dat de erfbelasting nog betaald moet worden door de executeur.

Als de notaris u een voorschot heeft uitbetaald en niet het hele bedrag, is dat om te zorgen dat de belastingdienst inderdaad het bedrag ontvangt dat er betaald moet worden. Dit is ook de taak van en de opdracht aan de notaris.
Waarschijnlijk heeft de notaris ruim(er) gerekend en meer in depot gehouden dan er aan belastingen betaald moet worden. Dus als alles afgewikkeld is, krijgt u de eindafrekening en waarschijnlijk ontvangt u dan nog een (klein) geldbedrag.

Wat uw opmerking betreft over “dat er over dat geld al belasting is betaald” kan ik alleen maar melden dat dat de gevoelsmatige reden is dat veel mensen de successie/erfbelasting zo slecht vinden en willen dat die verdwijnt. Iemand betaalt eerst loon/inkomstenbelasting over het verdiende geld, vroeger nog vermogensbelasting en dan de erfgenamen nog eens erfbelasting.

Maar toch zal die betaald moeten worden.

 

112 2010-11-01 13:57:20

Vraag papieren schenking
Kan ik een schenking op papier doen aan mijn schoonzoon?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

U mag altijd aan iedereen een (papieren) schenking doen. De familierelatie maakt alleen uit voor de hoogte van het bedrag dat betaald moet worden aan belastingen.

Als u aan uw schoonzoon wil schenken en daarnaast ook nog aan uw dochter (zijn echtgenote), dan worden die geschonken bedragen bij elkaar opgeteld en daarover wordt met de fiscus afgerekend.

Is uw dochter overleden, dan kunt u nog steeds schenken aan uw schoonzoon.

 

113 2010-10-28 15:45:17

Vraag overdrachtsbelasting ja/nee
Situatie: 50% eigenaar van woning wilt andere helft van samenwonend partner kopen. Is er sprake van overdrachtsbelasting?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als u besluit de woning te verdelen dan kan dat zonder overdrachtsbelasting te hoeven betalen als voldaan is aan alle vereisten van artikel 15 lid 1 sub g Wet belastingen rechtsverkeer.Ik ga er van uit dat u dit artikel niet onmiddelijk paraat hebt, dus hieronder volgen de vereisten:

de woning moet van beide partners samen zijn (en ook zo bij het kadaster aangetekend)
de verhouding mag 40/60 zijn of 60/40 en alles daar tussen in. 50/50 zit er tussen in en is dus akkoord.
(Maar als de ene partner voor 61% eigenaar is, hoeven we niet verder te kijken)
de partners moeten wel samenwoners zijn
het huis moet door de partners tegelijk zijn aangekocht
(in de verhoudingen als sub 2 omschreven).
Als u aan deze eisen voldoet dan hoeft er geen 6% overdrachtsbelasting betaald te worden. Als er een hypotheek op de woning rust, zal de bank wel moeten instemmen met de verdeling. Dus dat moet wel geregeld worden.

Normaal wordt in zo’n geval de bank om een Ontslag aansprakelijkheid gevraagd. Als de huidige hypotheek echter helemaal wordt afgelost en een nieuwe lening wordt aangegaan, dan hoeft dat niet.

Reactie vraagsteller:
 |Geachte heer van Loendersloot,
 Hartelijk dank voor uw snelle reactie – dit zal ik ook even posten op de site. Heb ik nog 1 aanvullende vraag t.a.v het artikel punt 3. Op dit moment zijn we samenwoners maar gaat de overname van het eigendomsgedeelte over een andere woning. Maw we zijn niet samenwonend in het pand waar ik nu 100% eigenaar van ga worden.
Maakt dat de zaak anders of maakt dit niets uit?
Hartelijk dank voor uw reactie. Mvrgr. Antwoord op reactie Geachte heer, mevrouw,

Gelukkig maakt het niet uit of u samenwoont in het pand dat verdeeld moet worden.

Alleen dat u samenwoont (of tot voor kort heeft samengewoond) is van belang.

 

114 2010-10-12 14:28:31

Vraag samenlevingscontract geldig bij afsluiten huwelijk
 Een aantal jaren geleden heb ik samen met mijn partner toen weg gingen samenwonen een samenlevingscontract opgesteld. Wij gaan nu trouwen, is dit contract nog geldig? Of dient er een nieuw contract inzake huwelijkse voorwaarden opgesteld te worden?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als u trouwt dan vervalt automatisch het samenlevingscontract. Daar hoeft u niets voor te doen.

Wel moet u zich realiseren dat als u verder niets doet de wettelijke regels van toepassing zijn. Als u dat niet wilt zult u bij de notaris een testament en/of huwelijkse voorwaarden moeten opmaken voordat u trouwt.

Ik raad aan om eens met uw notaris te bellen en te vragen of u een vrijblijvend gesprek kunt hebben.

Als u niets regelt dan bent u straks in de wettelijke gemeenschap van goederen getrouwd. Wat nu van 1 van u is, wordt dan automatisch van u samen.
(Nb voor erfenissen of schenkingen geldt dat niet direct, maar lees ook eens mijn column bij de Telegraaf hierover: http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/ernstloendersloot/article7613934.ece)

Wat ook van belang is na het trouwen, is dat als een van u overlijdt automatisch alles naar de langstlevende gaat. Maar als u kort na elkaar overlijdt, dan gaat alles vervolgens door naar d efamilie van degene die het laatste overlijdt.

Dit geldt niet als er kinderen zijn, maar dan is het verstandig om andere zaken te regelen, zoals voogdij en bewind.
Kijk daarvoor ook eens naar mijn columns op: http://zwanger.jongegezinnen.nl/Deskundigen/Notaris-1.htm

 

115 2010-10-08 14:25:35

Vraag opvolger onder alg. titel=indirect aandeelhouder?
 Door het overlijden van mijn vader ben ik samen met mijn twee broers en mijn moeder gerechtigd tot de onverdeelde boedel waarvan de aandelen van de BV waar ik voor werk deel uitmaken. Het Bpf stelt nu: “aangezien u gerechtigd bent in de boedel voor 16,33% en bent geregistreerd als bestuurder bij de KvK nemen wij aan dat de aandelen op uw naam komen te staan met terugwerkende kracht vanaf het moment van overlijden van uw vader.” Door deze stellingname mag ik niet meer deelnemen aan de verplichte pensioenvoorziening waar ik als werknemer van de B.V. volgens CAO Bouw onder val. In het pensioenreglement wordt gesteld dat dga’s zijn uitgesloten van deelname aan het bedrijfspensioenfonds. Voor het begrip dga wordt aangesloten bij art. 1 van de Pensioenwet aldaar omschreven als de persoonlijk houder van tenminste 10% van de aandelen. Naar mijn mening dient de norm “persoonlijk houder zijn” civielrechtelijk uitgelegd te worden en dient de conclusie te zijn dat ik geen aandeelhouder ben in de zin van art. 1 Pensioenwet. Valt in de veronderstelling dat de aandelen op mijn naam komen al niet te lezen dat zolang de aandelen niet daadwerkelijk op mijn naam staan er geen sprake is van het persoonlijk houder zijn? Kunt u wellicht uitsluitsel geven over de vraag of in de gegeven situatie nu wel of niet sprake is van aandeelhouderschap ex art. 1 van de Pensioenwet?

Antwoord Helaas heb ik te weinig verstand van de pensioenwet om hier uitsluitsel over te geven.

Ik neem aan dat uw vader geen testament had, anders moet de regeling zoals daarin opgenomen gevolgd worden en kan dan pas vastgesteld worden wie de eigenaar is van de aandelen.

Is er geen testament, dan is het nu aan de erfgenamen om te beslissen of en op welke wijze deze aandelen dan worden verdeeld en toekomen aan één of meer erfgenamen. Ik ga er van uit dat deze verdeling dan ook gevolgd moet worden voor de Pensioenwet. (Of het fiscaal gunstig is om toe te delen, is overigens een andere vraag).

Helaas kan ik u niet meer vertellen hierover.

 

116 2010-10-07 18:01:10

Vraag wat doet notaris met convenant?
 wij zijn een jaar geleden gescheiden en mijn vrouw heeft tot nu toe in onze woning gewoond met de kids. Nu gaat de woning in de verkoop. In het convenant staat dat de netto-overwaarde na verkoop wordt gedeeld. Aan de hypotheek is verpand een asr-verzekering die via mijn spaarloon wordt betaald. Het bedrag is voor de betaling elke maand voor de hypotheekrente. Daarnaast is er aan de hypotheek verpand een levensverzekering. Nu is mijn vraag: wat moeten we zelf doen? regelt de notaris dit allemaal? Hoe gaat dit in z’n werk? Moeten we zelf contact opnemen met asr en de andere verzekeraar van de levensverzekering?

De notaris die door de koper wordt uitgekozen om de levering van de woning te regelen, zal in beginsel niets met het convenant doen. Dat betreft namelijk de afspraken tussen u en uw ex-echtgenote inzake de verdeling.

Wel zijn er bepaalde handelingen die deze notaris zal moeten verrichten die weer gevolgen hebben voor de hypotheek-schuld. De notaris zal de bank vragen om een opgaaf van de totale schuld die nog afgelost moet worden uit de opbrengst van de verkoop. Daarbij zal de notaris niet aan de bank vragen om ook de polis af te kopen.

Pas na de overdracht van de woning (of eventueel tegelijk met) zal de verzekeringspolis worden vrijgegeven door de bank. Dan kunt u (op dit moment samen) beslissen wat er mee gedaan moet worden.

Ik raad daarom aan om alvast contact op te nemen met uw financieel adviseur, de bank en de verzekeringsmaatschappij, om af te spreken wie wanneer welke stappen zal zetten, zodra de woning verkocht is en een notaris is aangewezen door de koper.

 

117 2010-10-05 10:10:44

Vraag Hallo, Ik heb een vraag over schenkbelasting.
Mijn moeder wil aan mij € 5.000,- belastingvrij schenken. Dat zou moeten kunnen omdat een ouder jaarlijks max € 5.000 belastingvrij mag schenken aan een kind. Mag mijn moeder daarnaast ook nog € 2.000,- schenken aan mijn vrouw (haar schoondochter) ? Volgens de tabel bij de belastingdienst mag je n.l. elk jaar € 2.000,- belastingvrij schenken aan iemand “anders” dan familie.

Antwoord Geachte heer,

Helaas telt de belastingdienst de schenking aan u en aan uw vrouw bij elkaar op, zodat u op € 7.000 uitkomt. Over die € 2.000 extra moet u dan 10% betalen.

Mocht u kinderen hebben, dan zou uw moeder eventueel haar kleinkinderen die € 2.000 kunnen schenken. Schenking aan kleinkinderen en aan kinderen worden niet bij elkaar opgeteld.

Let u overigens wel op dat als uw moeder binnen 180 dagen na de schenking overlijdt, dat de schenking dan meegeteld moet worden bij de erfenis (en u eventueel betaalde schenkingsbelasting terugkrijgt).

 

118 2010-10-05 09:41:30

Vraag Mijn zus is exucuteur.
Mijn moeder is overleden in maart 2010 mijn vader is al 10jaar dood ,mijn moeder heeft mijn zus tot exucuteur benoemd.Mijn verstandhlouding met mijn zus is zeer slecht. Zij geeft helemaal geen informatie wat er is en wat er gaat gebeuren ik ben als enigste erfgenaam mag dat zomaar dat ze mij helemaal geen info geeft van hoe,wat ,waar iets gaat gebeuren .Als ik ehaar bel gooit ze de telefoon er weer op. Mijn vraag is mag dat zomaar ze moet mij toch op de hoogte houden van wat er gebeurd .

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Een executeur kan behoorlijk zelfstandig werken. Wel is er de wettelijke verplichting om rekening en verantwoording af te leggen aan het einde van de werkzaamheden. Daarnaast kan in het testament van uw moeder nog een en ander zijn opgenomen over op welke specifieke momenten uw zus ook informatie moet geven.

Ook kan de executeur zaken verkopen aan derden als dat nodig is om de schulden van uw moeder af te lossen. Maar als er voldoende geld is om de schulden te betalen, dan kan de executeur niet zonder meer (alleen) beslissen om spullen te verkopen. Een uitzondering hierop zijn natuurlijk spullen die kunnen bederven of waar een (grote) kans is op een waardedaling (denk aan aandelen).

Ik zou u dan ook willen adviseren om eerst eens het testament van moeder er bij te nemen en te kijken of zij specifieke spelregels heeft opgenomen waar de executeur zich aan moet houden.

Mijn advies is om daarna een buitenstaander contact op te laten nemen met uw zuster. Deze kan namelijk op een andere manier met uw zuster overleggen dan u. Hopelijk lukt het dan om via deze persoon toch meer inzage te krijgen in wat uw zuster allemaal gedaan heeft.

Vaak wordt de notaris die ook het testament heeft opgesteld, hiervoor gekozen. Wel is het verstandig om dan van te voren afspraken te maken met de notaris over de kosten.

Reactie vraagsteller:
 Geachte Mr Ernst-Loendersloot,

Ik wil u bij deze bedanken voor het antwoord op mijn vraag.

 

119 2010-10-04 13:52:17

Vraag verbreken samenlevingscontract
ik leef ongeveer 1.5j samen in MIJN huis met mijn vriendin en haar dochter.samen zijn we eruit dat onze relatie doodgebloeid is maar toch wil ze niet vertrekken na meermaals gevraagd te hebben.hoe kan ik dit op een manier oplossen zonder ruzie te hoeven maken.hopelijk kunnen jullie me helpen…

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik vrees dat als er niet goedschiks vertrokken wordt het kwaadschiks zal moeten.

Ik raad dan ook aan om een advocaat te raadplegen over deze zaak (of uw rechtsbijstandsverzekeraar).

Als u zaken gaat regelen, dan raad ik aan om dit met aangetekende brieven of deurwaarders-exploiten te doen. Dan kunt u tenminste bewijzen dat u actie heeft genomen.

Ik kan u in ieder geval aangeven dat rechters meestal vinden dat u als redelijke mensen tot een oplossing moet zien te komen.

Dit kan dus betekenen dat u voldoende tijd moet geven aan uw ex-partner om een nieuwe woning te vinden en haar dus niet direct op straat kunt zetten. Maar u moet haar uiteindelijk wel uit UW huis kunnen krijgen.

Dus na een bezoek aan een advocaat kan het verstandig zijn om een (aangetekende) brief te sturen waarin u aangeeft hoe veel u al overlegd heeft en dat u nu nog (bijvoorbeeld) 2 maanden de tijd geeft om de koffers te pakken.

Reactie vraagsteller:
 hartelijk bedankt voor je snelle antwoord.. dacht wel dat ik met heel mijn goedheid nergens zou geraken…maar had nog 1 vraagje..als ik zo een aangetekende brief stuur met daarin een limiet van 2 maanden..moet ze dan vertrekken of als zij nog steeds zegt dat ze niet wilt..kan ze dan nog altijd blijven… Antwoord op reactie Volgens mij maakt ze dan na die periode inbreuk op jouw eigendomsrecht.
En dan zou dat opgelost kunnen worden door de politie te bellen en te vragen of zij haar uit huis willen halen.

Maar ik durf je niet te garanderen dat de politie dat doet op grond van jouw brief. Zij kunnen het namelijk ook zien als een huizelijke ruzie.

Daarom raad ik aan om met een advocaat te gaan praten over de mogelijke strategie. Als er een rechterlijke uitspraak is dat zij (na 2 maanden) weg moet zijn, dan zal de politie eerder actie ondernemen.

 

120 2010-10-03 00:09:54

Vraag Kan ik handteken op testament laten controleren?
Een in Nederland overleden (belgische) dame,liet mij in belgie (bij een notaris) een testament na.Mijn testament werd 11 manden later herroepen in Nederland,bij een (Nederlands) Notaris waarmee de dame géén goede band had,en ten voordele van iemand waarvan ze mij vertelde,dat hij op haar nalatenschap aasde.Ik kreeg een copij van het (geregistreerd) nederlands testament.Doch zonder handtekeningen.Heb ik de mogelijkheid om de ondertekening te laten controleren?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als de notaris u de kopie heeft gegeven, dan kunt u ook hem of haar eenvoudig vragen om een kopie van het testament met daarop de handtekeningen.

Als u de kopie niet van de notaris heeft gekregen, zult u eerst contact moeten opnemen met de notaris. Deze zal dan namelijk moeten beoordelen of u recht heeft op inzage in het testament. Als dat zo is, dan kunt u vragen om een kopie van het testament inclusief de handtekeningen.

Als de notaris geen inzage wil geven, kunt u aan de voorzitter van de Kamer van Toezicht (bij de Rechtbank van de plaats waar de notaris kantoor heeft) vragen om te bemiddelen.

Reactie vraagsteller:
 Geachte heer,

Dank voor uw antwoord op mij vraag.
Spijtig genoeg heb ik het testament in kwestie niet gekregen van de notaris, maar heb ik het moeten opvragen via mijn raadsman. Ik ben er dan ook vrijwel zeker van dat ik geen gehandtekent exemplaar zal krijgen. De kamer van toezicht zal dan waarschijnlijk wel mijn enige mogelijkheid zijn.

Ik wil U nogmaals van harte bedanken.

Antwoord op reactie Geachte heer,

Begin toch met het opvragen van een kopie bij de notaris zelf. Laat weten dat je een exemplaar zonder handtekening al hebt (het goede woord is: afschrift van het testament) en dat je alleen een kopie wilt hebben van de laatste pagina met de handtekening.

Wellicht helpt dat iets.

En als de notaris weigert, dan kun je naar de Kamer van Toezicht. Overigens is het niet zo dat de notaris niet wil meewerken, maar denkt dat hij of zij niet MAG meewerken. Het is dan aan de rechter (dus de Kamer van Toezicht) om te oordelen of die gedachte correct is.

Dus ik raad aan om open en vriendelijk het gesprek in te gaan en de notaris duidelijk te maken dat je zijn/haar keuze respecteert, van inzicht kunt verschillen en dat je dan de Kamer van Toezicht om een oordeel zult vragen.

 

121 2010-09-25 07:46:05

Vraag pachttijd landbouwgrond meer dan 20 jaar.
Verpachter wil grond verkopen wat zijn de rechten van pachter in deze m.b.t. looptijd pacht gelden er kortingen op vraagprijs wat pachter evt. zou moeten betalen.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik heb te weinig ervaring met agrarisch recht om u een goed antwoord te geven.

Daarom raad ik u aan om contact op te nemen met het Landbouwhuis in Roermond of met de Pachtkamer van het Gerechtshof in Arnhem.

Een collega notaris die ook veel verstand heeft van landbouwrecht is Mr Marius Schijns van het (enige) notariskantoor in Heythuysen. Als u aangeeft dat ik u doorverwezen heb naar hem, zal hij u zeker helpen.

 

122 2010-09-22 20:48:53

Vraag hoeveel krijg ik
 Vader heeft uit eerste huwelijk 2 kinderen Hierna trouwt hij met mijn moeder die mij had van andere man ik was toen 1 jaar. Moeder komt te overlijden. Samen hadden ze 6 huizen opgebouwd! Alles is naar vader gegaan. (langslevende) Ik heb niets gekregen! En vader wil mij onterven en alles aan zijn eerste kinderen geven.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

U heeft (op grond van het langstlevende testament) wel iets gekregen, namelijk een vordering in geld op vader. Dit bedrag moet te herleiden zijn uit bijvoorbeeld de aangifte voor het successierecht ingediend bij de belastingdienst. (Let wel op: dit zijn fiscale waardes en die kunnen afwijken van de waardes die tussen vader en u moeten gelden).

Daarnaast kan in het testament staan dat dit bedrag nog wordt verhoogd met een rente voor ieder jaar dat moeder overleden is.

Zowel het originele geldbedrag als de rente kunnen pas door u opgeeist worden in de situaties die in het testament van uw moeder staan (bijvoorbeeld faillissement van vader, zijn hertrouwen of zijn overlijden).

Aan dit recht kan vader niet meer komen. Maar aangezien u geen (bloed)verwant van vader bent, kan hij u nu volledig onterven. Van zijn vermogen krijgt u dan niets.

 

123 2010-09-20 14:02:43

Vraag mag een dementerende 5000 euro schenken aan kind
 Geachte heer/mevrouw, Mijn moeder is dementerend. Ze heeft 2 jaar geleden een partner ontmoet met wie ze is gaan samenwonen. Er is een samenlevingscontract. Hij heeft tijdelijk voor haar gezorgd maar trekt zich steeds meer terug. De kinderen moeten het maar oplossen ook financieel. Hij wil wel partner blijven ivm een mogelijke erfenis. Mag mijn moeder buiten hem om 5000 euro aan mij en mijn zus schenken. Ze is beperkt wilsbekwaam. Ze weet dat ze het geld schenkt en vindt het verder goed. Er is geen bewindvoering of iets dergelijks aan de orde.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als het geld is van uw moeder, dan mag zij (of haar vertegenwoordiger) daarover beschikken ongeacht of zij samenwoont e/o een samenlevingscontract heeft.

Maar waar een probleem zit is met de dementie van moeder. Als zij helder is en weet wat zij doet, kan ze natuurlijk het geld schenken. Als iemand anders echter dat doet (bijvoorbeeld een kind dat een machtiging heeft op haar bankrekening of kan internetbankieren met die rekening), dan kan het zijn dat deze persoon een overtreding begaat.

Als later toch een bewindvoerder of curator wordt ingesteld, dan kan deze toezichthouder het kind ter verantwoording roepen. Eventueel kan het kind dan gedwongen worden om al het geld weer terug te storten.

Ook zal er discussie onstaan als uw moeder in een testament anderen tot erfgenaam benoemd heeft dan de kinderen. Als bijvoorbeeld haar partner (mede-)erfgenaam is, dan is door de schenkingen de erfenis waar de partner (deels) recht op heeft kleiner geworden. Of die discussie dan tot gevolg heeft dat er geld terugbetaald moet worden door het kind, is niet duidelijk. De rechters oordelen niet altijd hetzelfde.

Dit kan dus een probleem vormen. Maar als u nu een bewind of curatele aanvraagt, moet u ook toestemming krijgen van de rechter om te schenken. Hier hanteren de rechters redelijk strenge eisen en stemmen daar niet vaak mee in.

Een alternatief kan zijn dat u met een notaris overlegt. Als moeder nog goede en heldere momenten heeft, kan het een idee zijn dat zij nog een nolmacht tekent die door de notaris wordt opgesteld.

 

124 2010-09-20 13:34:01

Vraag Erfrecht tussen broer en zus
Zus gehuwd en 1 kind: Onze ouders leven niet meer, wel ouders van haar man. Ben ik als broer wettelijk aansprakelijk als zij komt/komen te overlijden. ( uiteraard niet voor de ouders van haar man )

Antwoord Geachte heer,

Als uw zus overlijdt zal gekeken worden of zij een testament heeft opgemaakt en wat zij daarin heeft geregeld. Daaruit zal dan blijken wie haar erfgenamen zijn (en ik vermoed dat dat eerder haar man en haar kind zal zijn dan u).

Als uw zus geen testament heeft (en in Nederland woont) dan zal de wettelijke regeling van toepassing zijn en dat betekent dat alles naar haar man toe gaat. Als deze eerder is overleden zal alles naar haar kind toe gaan.

Pas als uw zus komt te overlijden als weduwe en zonder afstammelingen (dat zijn haar kinderen of haar (achter-)kleinkinderen) en geen testament heeft opgemaakt, dan komt u als dichtsbijzijnde bloedverwant in beeld als erfgenaam.

Als aan al die voorwaarden is voldaan, moet u opletten. Als u bepaalde handelingen verricht, kan de rechter oordelen dat u de erfenis volwaardig heeft aanvaard. In dat geval bent u ook met uw eigen geld aansprakelijk voor de schulden die uw zus achterlaat.

U kan dat voorkomen (nogmaals alleen als u erfgenaam bent door het overlijden van uw zwager, uw neef/nicht en uw zuster en er geen andere regeling in een testament staat) door beneficiair te aanvaarden of bedenktijd te claimen. Deze twee zaken gaan via de rechtbank.

Omdat uw zus nu nog in leven is, ga ik hier niet verder op in. Op de site van de Telegraaf heeft over dit onderwerp ook recent iets gestaan.

Overigens kan uw zuster altijd nog een executeur aanwijzen in een testament. Deze handelt dan alles af en pas als alles geregeld is (en dus duidelijk is of alle schulden afgelost kunnen worden), moeten de erfgenamen zich uitspreken of zij volwaardig of benefiair de erfenis aanvaarden.

Overigens is het verwerpen van een erfenis ook mogelijk, maar ook dat moet dan tijdig gebeuren en loopt via de rechtbank.

 

125 2010-09-17 08:58:03

Vraag Hoe bepaal ik werkelijk waarde ouderlijk huis?
Mijn moeder haar huis staat te koop voor 209.000 euro, het huis is niet officieel getaxeerd. Als ik het huis van mijn moeder wil kopen, hoe bepaal ik dan wat de waarde van het huis is zonder dat de belasting zegt dat het huis onder de waarde verkocht is? m.v.g.

Antwoord Geachte heer,

In zo’n situatie adviseren wij om contact op te nemen met de belastingdienst en met hen een afspraak te maken over deze waarde bepaling.

Er kan namelijk gekeken worden naar de verkoopprijs maar ook naar de WOZ-waarde van de woning. Een taxatierapport is niet iets waar de belastingdienst aan gebonden is omdat u en niet de fiscus opdracht heeft gegeven.

Vraagt u uw notaris eens om het telefoonnummer/adres van de inspecteur van de afdeling Registratie die over uw akte van levering zal moeten oordelen. Dan kunt u verder praten.

 

126 2010-09-16 19:32:43

Vraag welke rechten heb ik hier
 heb een stuk grond van 2 hectare waarop mijn vader het levenslange gebruik heeft en er ook andere op mag laten als hij er maar voor zorgt dat als hij eraf gaat alle andere er ook af gaan. Dit is vast gelegt in een vaststellingsovereenkomst. vraag is hoe ik kan kontroleren of hij hier ook werkelijk voor zorgt zodat ik niet in de toekomst zit met mensen die allerlei rechten schijnen te hebben en ik ze niet meer van mijn grond af kan krijgen

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Waarschijnlijk staat er in de overeenkomst ook dat u recht van inzage heeft in de contracten die uw vader sluit met deze mensen.

Dan kunt u dus uw vader of deze mensen gewoon vragen om deze contracten. Zijn er geen contracten, dan zijn er waarschijnlijk ook geen langduurige rechten die u moet respecteren.

Alternatief is om aan deze gebruikers een kopie van de vaststellingsovereenkomst te sturen en hen erop te wijzen dat ze dus weg moeten als het recht van uw vader stopt. Ik zou zo’n brief wel aangetekend met bericht van ontvangst sturen.

Reactie vraagsteller:
 Geachte Mr Ernst Loedersloot

dank voor uw snelle reactie
In het contract staat niets over het recht van inzage in contracten met derden en gezien de relatie met mijn vader gaat hij mij ze ook niet vrijwillig laten zien.
Maar als in de vaststellings overeenkomst staat dat hij ervoor zal zorgen dat zij eraf gaan als hij eraf gaat moet hij hier toch iets over geregeld hebben anders blijft hij in gebreke.
Ik weet dat er contracten zijn alleen weet ik niet voor hoelang en als hij komt te overlijden kan ik hem niet meer aansprakenlijk stellen, daarom wil ze graag nu inzien en vroeg ik mij af of ik dat recht heb op inzage.
Onder titel 8 Vruchtgebruik en gebruik staat iets over zekerheid stellen jegens de hoofdgerechtigde bij artikel 206.
Zou ik mij hier misschien op kunnen beroepen,want het kan toch niet zo zijn dat er staat dat hij er voor zorgt maar dat dat nooit te controleren is door de eigenaar.
nogmaals dank voor uw moeite.

Antwoord op reactie Geachte heer, mevrouw,

Wellicht is een andere route ook mogelijk. Als het goed is, staat bij het Kadaster namelijk aangetekend dat uw vader het (vrucht)gebruik heeft. Zijn tegenpartij hoort dit ook te weten omdat het Kadaster een openbare register is.

U kunt eventueel direct naar deze tegenpartijen gaan en hen er op wijzen dat hun rechten (die zij met vader zijn overeengekomen) niet langer kunnen duren dan het (vrucht)gebruik van uw vader.

Waarschijnlijk zal dit leiden tot discussie tussen u en deze tegenpartijen aan de ene kant en tussen de tegenpartijen en uw vader aan de andere kant. Uw vader zal u dit waarschijnlijk niet in dank afnemen.

Bijkomend voordeel is dat de tegenpartijen dus gewaarschuwd zijn dat hun rechten net zo lang of kort duren als het (vrucht)gebruik van vader.

Ik raad aan om ook eens met een advocaat hierover te praten om de verschillende strategiën die mogelijk zijn en dan de beste te kiezen.

 

127 2010-09-14 17:52:35

Vraag Psychiatrisch verzorgingstehuis
Mijn moeder is sinds begin augustus n.a.v.psychische problemen gedwongen in bewaring gesteld. Nadat de indicatie zal worden vastgesteld zal zij verhuizen naar een verzorgingstehuis. Ik herb begrepen dat zij dan i.p.v. een AOW uitkering (die zij momenteel ontvangt) alleen nog maar kleed-en leefgeld van 280 € gaat krijgen, is hier wat aan te doen? Vr.groet

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik heb zelf geen ervaring met deze regels, maar het strookt wel met wat ik van cliënten hoor als ik met hen aan tafel zit.

Volgens mij werkt het zo dat de AOW bij het verzorgingshuis terecht komt (je houdt namelijk wel het recht op deze uitkering), maar dat daar dan eerst alle kosten van het huis van afgetrokken worden (“huur” en kosten eten, etc).

Dan blijft nog een bedrag over dat kleedgeld genoemd wordt, maar waar je dan vrij over kunt beschikken. Bijvoorbeeld om de kapper of de pedicure te betalen of in de kantine de bezoekers te trakteren op een kop koffie.

Dit is een verplichte regeling, waar volgens mij niets aan te doen is.

Maar dit is wat ik hoor en niet zeker weet.
Dus kijkt u nog eens op deze site of er een andere deskundige is die u beter kan adviseren.
Of kijk eens op: http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/ Wellicht dat daar een expert is die u verder kan helpen.

 

128 2010-09-09 12:50:22

Vraag NL rechtspraak met woning in Duitsland?
Wij zijn beide Nederlanders en getrouwd in 1999 in Nederland, wonen (en werken) sinds 2002 in een eigen huis in Duitsland. Is het mogelijk een Nederlands testament te laten maken met gebruik van Nederlandse rechtspraak?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Op zich is dit mogelijk, maar er zal wel rekening gehouden moeten worden met bepaalde eigenaardigheden uit het Duitse en Nederlandse recht.

 

129 2010-09-08 09:31:18

Vraag wat gebeurt er met mijn kindsdeel van mijn moeder?
Kan ik mijn kindsdeel opeisen? Mijn moeder is in 1992 overleden. In 1989 heeft ze haar wilsbeschikking herroepen. In haar testament staat het volgende: als ik overlijd met achtelating van 1 of meer afstammelingern (er zijn 2) en nog gehuwd ben met mijn genoemde echtgenoot (mijn vader), legateer ik hem: het recht om uit mijn nalatenschap over te nemen of zich bij deling van mijn nalatenschap te doen toedelen al de zodanige zaken als hij zal verkiezen, zuks tegen betaling van de waarde aan die zaken toe te kennen op wijze die de wet voorschrijft voor boedelscheidingen tenzij partijen in onderling overleg deze waarde vaststellen en te voldoen bij het einde van het hierna te vermelden vruchtgebruik. Het levenslang vruchtgebruik van mijn gehele nalatenschap onder vrijstelling van de verplichting tot zekerheidsstelling, welke vrijstelling zal vervallen bij hertrouwen dan wel samenwonen van de vruchtgebruiker. Mijn zus en ik hebben bij het overlijden van mijn moeder niets over dit testament vernomen en niets ontvangen. Mijn vader is in 1996 weer gaan samenwonen met samenlevingscontract en testament. Hij heeft ons in 1998 tijdens mijn vakantie per fax een volmacht verkoop laten tekenen een dag voor de overdracht van de woning. De ouderlijke woning is voor 245000 gulden verkocht en was vrij van hypotheek. Op zijn nieuwe woning heeft hij een hypotheek van 50.000 gulden genomen. Welke inmiddels is afgelost. Begrijp ik nu goed dat door samen te gaan wonen de vrijstelling van verplichting tot zekerheidsstelling is komen te vervallen? Hij heeft vast geregistreerd parnerschap en geeft geen inzicht in zijn testament. Wel zegt ie dat zijn parner levenslang in het huis mag blijven wonen. Is zij als langstlevende de erfgenaam van mijn vader en daarmee haar dochters? Welk recht heb ik nu nog en kan ik mijn kindsdeel van mijn moeder bij leven van mijn vader op eisen?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Doordat uw vader is gaan samenwonen heeft u nu het recht van hem te eisen dat hij zekerheid biedt aan u voor uw moedersdeel. Dat wil niet zeggen dat u geld ontvangt, maar alleen dat uw vader u zekerheid moet geven dat bij zijn overlijden uw moedersdeel nog aanwezig zal zijn en u dan uitbetaald krijgt.

Deze zekerheid kan uw vader bijvoorbeeld geven door ten behoeve van u een hypotheekakte te tekenen met als onderpand de woning. U bent dan als het ware de bank en het nog af te lossen bedrag (uw moedersdeel) krijgt u pas na het overlijden van uw vader. Als u echter nu mede-eigenaar bent van de nieuwe woning (ik schrijf dit omdat u zelf aangaf dat u een volmacht heeft getekend om het oude huis over te dragen), dan heeft u deze zekerheid eigenlijk al.

Dat uw vader geen inzicht geeft in zijn testament is zijn goed recht. Tenslotte gaat zijn testament over zijn erfenis (en niet over die van uw moeder. Daar was haar testament voor). Het kan zijn dat hij in zijn testament heeft bepaald dat zijn huidige partner het vruchtgebruik krijgt van de woning. Dan zal zij dus in het huis kunnen blijven wonen voor zover het aan uw vader is om daarover een regeling te treffen.

Normaal stopt zo’n vruchtgebruik als de partner ook overlijdt. Haar kinderen krijgen dan niets, want er is dan geen recht meer dat aan haar kinderen toe kan komen.

Als u meer wilt weten, zult u het testament van uw moeder moeten voorleggen aan een notaris of advocaat. Deze kan dan nakijken of er in de huidige situatie nog andere rechten zijn die uw moeder u gegeven heeft met betrekking tot haar moedersdeel.

 

130 2010-09-08 09:22:03

Vraag is testament met “vruchtgebruik” geldig?
Wij hebben een testament met erin opgenomen het vruchtgebruik van de woning voor de langstlevende. Is dit nog geldig?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Uw testament en deze clausule vruchtgebruik zijn nog steeds geldig. Ook al is in 2010 de erfbelasting gewijzigd.

Wel raad ik aan om naar uw notaris te gaan voor een check van het testament. Mogelijk zijn de fiscale voordelen van uw huidige vruchtgebruiktestament veranderd in fiscale nadelen vanwege de wetswijiging begin dit jaar.

Reactie vraagsteller:
 duidelijk antwoord

 

131 2010-09-08 09:21:49

Vraag is testament met “vruchtgebruik” geldig?
Wij hebben een testament met erin opgenomen het vruchtgebruik van de woning voor de langstlevende. Is dit nog geldig?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Uw testament en deze clausule vruchtgebruik zijn nog steeds geldig. Ook al is in 2010 de erfbelasting gewijzigd.

Wel raad ik aan om naar uw notaris te gaan voor een check van het testament. Mogelijk zijn de fiscale voordelen van uw huidige vruchtgebruiktestament veranderd in fiscale nadelen vanwege de wetswijziging begin dit jaar.

 

132 2010-09-05 13:38:04

Vraag recht op vadersdeel bij overlijden oma
Mijn vader is hertrouwd en heeft vermoedelijk een kind uit deze relatie. 10 jaar geleden is hij overleden. Nu is recentelijk zijn moeder (mijn oma) overleden. (opa is al langer overleden). Heb meer dan 10 jaar geen contact meer met deze familie. Heb ik rechten op mijn vadersdeel? Krijg ik automatisch bericht van de notaris?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als uw oma geen regeling in een testament heeft opgenomen (zoals onterving van u) dan heeft u inderdaad recht op een deel van de erfenis van uw oma.

Bij het Centraal Testamenten Register kijkt u navragen of er een testament is. Dan krijgt u ook de contact-informatie van de notaris die dat testament heeft opgesteld c.q. nu bewaard. Dit hoeft niet de notaris te zijn die nu bij de afwikkeling betrokken is.

Als uw oma geen testament heeft opgesteld, zal er contact met u wordne opgenomen door de notaris. Maar dat is alleen als er een notaris is ingeschakeld voor bijvoorbeeld het opstellen van een Verklaring van Erfrecht. Aangezien dit geen verplichting is na een overlijden, kan het dus gebeuren dat er geen notaris is ingeschakeld en zal deze dus geen contact met u opnemen.

Als uw oma een testament heeft opgesteld waarin zij een executeur heeft benoemd maar u niet als erfgenaam heeft uitgesloten, dan hoort deze contact met u op te nemen. Maar er is geen echte sanctie als dat niet gebeurt en de notaris hoeft het dan ook niet te doen.

 

133 2010-09-05 12:26:35

Vraag met een langstlevend testament €600.000 bel vrij ?
Met een langstlevend testament is er dan net als bij een tweetrapstestament belastingvrij €600.000 indien je een eigen huis bezit ?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als u van uw echtgenoot/-note erft, bedraagt de vrijstelling € 600.000,-.

Over dit bedrag hoeft u dus geen erfbelasting te betalen.

Of u erft en hoeveel, wordt o.a. door het testament van de langstlevende bepaald. Bent u enig erfgenaam dankzij de bepalingen in het testament, dan is dat duidelijk.

Is er een langstlevende testament, dan erft u niet alles (want er is ook nog sprake van kindsdelen), maar blijft u wel in staat om alles te gebruiken. Er moet dan gekeken wordne naar de inhoud van het testament om te bepalen hoeveel van de kindsdelen eventueel bij uw erfdeel wordt opgeteld.

Ook zal nog gekeken worden naar de waarde van het weduwe/weduwnaars-pensioen. Dit gaat (via een bepaalde berekening) af van de vrijstelling van € 600.000,-.

Voor de hoogte van de vrijstelling van € 600.000,-, maakt het niet uit of u een eigen huis heeft of al het geld op een spaarrekening heeft staan en in een tent woont. Het gaat erom hoe veel vermogen er door het overlijden overgaat van de overledene naar u.

 

134 2010-08-29 20:24:19

Vraag over erfrecht.
Mijn vader is in 2004 een geregisreerd partnerschap aangegaan. Hij is in 2006 overleden. Zijn partner ( mijn stiefmoeder dus) heeft een dochter, waar weinig contact mee is. Wat gebeurt er als deze partner overlijdt? Na de dood van mijn vader is alles overgegaan naar zijn partner. Heb ik juridische rechten om de crematie van mijn “stiefmoeder” te regelen.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Doordat een geregistreerd partnerschap tussen uw vader en uw stiefmoeder is gesloten en doordat er een langstlevende testament of de langstlevende regeling uit de wet van toepassing is, betekent het dat uw vadersdeel bij uw stiefmoeder is gebleven.

Bij het overlijden van uw stiefmoeder, heeft u simpelgezegd maar 1 recht. Dat is namelijk het opeisen van uw vadersdeel (in geld of wellicht in goederen).

De erfgenamen van uw stiefmoeder hebben alle rechten om de erfenis en de uitvaart te regelen. Als u de uitvaart zou willen regelen, moet u er rekening mee houden dat de nota van de begrafenisondernemer aan u wordt gestuurd en dat u deze moet betalen. Daarna kunt u proberen deze te verhalen op de erfgenamen.

Er is een oplossing voor, maar dat betekent wel dat uw stiefmoeder naar een notaris zal moeten gaan om een testament op te stellen.
Zij kan u dan als haar executeur aanwijzen, zodat u de rechten heeft om de erfenis en uitvaart te regelen.
Ook kan zij u als mede-erfgenaam aanwijzen naast haar dochter. Ook bestaat nog de mogelijkheid om haar dochter als erfgenaam (= medebeslisser) uit te sluiten en haar een geld bedrag toe te kennen ter grootte van (een deel van) haar moedersdeel. Eventueel kan uw stiefmoeder haar dochter ook geheel onterven.

Als zij een of meer dingen hiervan wil, zal zij contact moeten opnemen met een notaris.

 

135 2010-08-24 16:37:11

Vraag Onzorgvuldigheid of verkeerde testament?
Als (terecht mede) onterfde achterneef van een overledene ontving ik van een Nederlandse notaris, die de betreffende erfenisafwikkeling begeleid had, een gedeelte van een copie van het laatste, in Nederland opgemaakte testament van deze overledene, waaruit bleek dat iemand anders de gehele erfenis diende te ontvangen. Van een Belgische notaris ontving ik een copie van een testament betreffende deze overledene, dat opgemaakt was op een latere datum dan voornoemd, Nederlands testament . Hieruit leid ik af, dat ik door de Nederlandse notaris onzorgvuldig voorgelicht ben, misleid ben of dat het verkeerde testament door de Nederlandse notaris ten uitvoer gebracht is. Is dit een juiste gedachte? Beide genoemde testamenten droegen na het einde van de tekst een stempel, die erop geplaatst was na de datum van overlijden van de overledene. Wat is de betekeis daarvan? Als ene notaris een opgevraagd testament van een overledene niet compleet ter inzage geeft, heb ik dan kans, dat een andere notaris mij wel het complete testament ter inzage geeft?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik begin met de stempel en datum die geplaatst zijn na het overlijden van uw oom. Ik kan niet voor België spreken, maar in Nederland is dat teken dat het testament is geregistreerd bij de afdeling Successie en Registratie van de Belastingdienst.

Deze afdeling krijgt melding van het overlijden via de gemeente en kijkt dan bij het Centraal Testamenten Register in Den-Haag of er (in Nederland) een testament is opgemaakt door de overledene. Als dat zo is, dan vraagt deze afdeling het (originele) testament op bij die notaris en stuurt dan na verwerking weer terug met deze stempel (ten teken van de verwerking).

Ik neem aan dat dit in België niet anders is.

Helaas is er sprake van een versnippering binnen Europa van registers waarin testamenten zijn opgenomen. Dit betekent dat ieder land zijn eigen systeem van registratie kent. Ook kan dat inhouden dat buitenstaanders geen inzage krijgen in dit register en dus niet in staat zijn om te achterhalen of er een testament in het buitenland is opgemaakt door de overledene.

Als er geen reden is om aan te nemen dat de overledene in het buitenland een testament heeft opgesteld, zal doorgaans afgezien worden van het kostbare en tijdrovende onderzoek in diverse buitenlandse registers.

Dit verklaart mogelijk waarom de Nederlandse notaris niet het Belgische testament heeft “ontdekt”.

Wat er nu moet gebeuren en of er fouten zijn gemaakt, waarvoor iemand aansprakelijk is, kan ik u niet zeggen. Hiervoor kunt u misschien beter eerst contact opnemen met de notaris in Nederland.

Overigens is er een nieuwe site geopend door de Europese Unie waar u informatie kunt vinden over internationale vraagstukken. Als het goed is kunt u dat binnenkort vinden in mijn column voor De Telegraaf. De site zelf is te vinden op: https://e-justice.europa.eu

 

135 2010-08-24 13:12:25

Vraag Wat erft mijn moeder?
Beste heer, Mijn moeder heeft nog 1 zus waarvan man en kinderen zijn overleden. Verdere broers zijn ook overlden en die laten beide 1 kind na. Als de zus zelf komt te overlijden erven mijn moeder en mijn beide neven dan ieder voor 1/3 deel vaan haar? Hartelij dank voor uw reactie in deze, met vriendelijke groet,

Antwoord Geachte mevrouw ,

Als uw tante een testament opgemaakt heeft bij de notaris, dan zal dat gevolgd worden. Dus als zij daar in heeft bepaald wie erven en welk deel, dan is dat de regeling die gevolgd wordt.

Heeft uw tante geen testament opgemaakt, dan zal inderdaad de door u geschetste verdeling zich voordien.

 

136 2010-08-12 22:44:54

Vraag is de voogdij werkelijk afgeschaft
ben in 1993 toeziend voogdes geworden van het oudste kind van mijn zus., en heb ik dan nu geen inbreng meer hierover, als de voogdij is afgeschaft want het gaat momenteel bij hem thuis niet goed., de moeder is nl. voor de 2e keer getrouwd met dezelfde partner, maar dit is niet de biologische vader van mijn hem. in dit 1e huwelijlk zijn nl. nog 2 kinderen geboren en die zijn wel van haar echtgenote en hier zijn ook geen problemen mee. daarom mijn vraag heb ik nog een taak als voogdes., en is dit id. vervallen., heb hier zelf nl. nooit iets van vernomen , van die afschaffing. mvg

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik meen dat per 1 januari 1996 de toeziend voogdij is afgeschaft. Daarbij is in het geheel geen overgangstermijn of regeling getroffen.

Dus zelfs al was je al toeziend voogd, per die datum was je functie opgeheven.

In uw geval betekent het dat u dus niets meer in te brengen heeft, tenzij u ook nog benoemd bent tot bewindvoerder. Maar ik begrijp uit uw bericht dat dat niet het geval is.

Ik raad aan om bij de Raad van Kinderbescherming na te vragen of u als “bezorgd familielid” toch iets kunt doen.

Reactie vraagsteller:
 hartelijk dank voor uw snelle reactie.
mvg
137 2010-08-08 17:02:19

Vraag Onrecht bij erfenis minderjarige kinderen
Na een echtscheiding is moeder met 2 kinderen in het ouderlijk huis blijven wonen. In scheidingsconvenat is opgenomen het huis niet te veropen zodat kinderen er rustig kunnen opgroeien. Na enkele jaren krijgt moeder een nieuwe vriend, verkoopt het huis en koopt samen met vriend een nieuw huis. Moeder overleid na ongeveer 1,5 jaar samenwonen. In het testament staat dat nieuwe vriend het vruchtgebruik van het huis krijgt. De hoogte van het erfdeel van de kinderen is in het testament benoemd. Kinderen wonen nu bij vader, in een klein huis. Vraag; Wordt de kinderen (12 en 13 jaar) geen onrecht aangedaan, dat zij moeten wachten op hun erfdeel totdat de nieuwe vriend overleid of verhuisd? Dit kan nog jaren duren, terwijl de erfenis nu gebruikt kan worden voor betere woonruimte en andere opvoedingszaken ten dienste van de kinderen. Kinderen hebben nu geen enkel voordeel van het erfenis.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Kennelijk waren de afspraken in het echtscheidingsconvenant niet hard genoeg om er voor te zorgen dat moeder het huis niet kon verkopen. Dat is dus een gegeven.

Dat moeder er voor gekozen heeft om haar nieuwe levenspartner beschermd achter te laten bij haar overlijden, is haar keuze geweest. Dit kan alleen anders worden als de rechter zou oordelen dat haar vriend zonder het vruchtgebruik van de woning ook goed verzorgd is achtergelaten.

Het is wel heel moeilijk om de rechter zo’n beslissing te laten nemen. De vriend moet dan al over een heel aanzienlijk inkomen beschikken (voor zijn situatie), wil de rechter oordelen dat de rechten van de kinderen zwaarder moeten wegen dan zijn recht om “dit dak boven het hoofd te hebben”.

Ik raad aan om ook het volledige testament van moeder door te lezen. Meestal staat er namelijk in dat als de vriend een nieuwe relatie krijgt, het vruchtgebruik stopt. Dan krijgen de kinderen dus hun erfdeel. Waarschijnlijk zal de vriend dusdanig jong zijn, dat de kans groot is dat er een nieuwe relatie ontstaat.

 

138 2010-08-07 17:14:24

Vraag ben eigenaar van een appartement met tuin,
Wil tuin behouden maar het appartement verkopen, dus een splitsing aanbrengen in mijn appartementsrecht. mag dat? moet ik nu met de tuin lid blijven van de VvE, en ook servicekosten betalen?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

U zult in de splitsingsakte moeten kijken of onder-splitsing toegestaan is. Vaaj is dat namelijk uitgesloten en dat zou betekenen dat u niet de tuin en de woning apart mag verkopen.

Stel dat onder-splitsing is toegestaan, dan zult u ook nog moeten kijken of er niet is vermeld in de splitsingsakte dat een eigenaar van een losse tuin ook eigenaar moet zijn van een woning in het complex. In dat geval zijn er maar een aantal potentiële kopers van de tuin, namelijk de andere eigenaren van appartementen in het complex.

Overigens doet u er goed aan om eerst na te vragen bij een notaris wat de totale kosten van de onder-splitsing zullen zijn. Mogelijk komt u er dan achter dat de onder-splitsing en verkoop van de tuin zo duur zijn dat het niet opweegt tegen de baten.

Daarnaast raad ik aan om een makelaar te vragen of uw woning zonder tuin niet veel minder waarde wordt.

 

139 2010-08-03 20:00:22

Vraag Oom niet getrowd geen testament.
Heeft 2 nichten 2neven waarvan hij alleen met een nicht contact heeft. hoe zit het met het erfrecht

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

De oom kan een testament hebben opgesteld waarin hij aangeeft wie zijn erfgenamen zijn. Dat zal pas blijken na zijn overlijden.

Heeft de oom geen testament opgesteld, dan zal een stamboom worden getekend en dan zal worden vastgesteld wie de dichtsbijzijnde familierelatie is en of kinderen van zijn broers en zussen in de plaats van hun ouders erfgenaam zijn.

Omdat u niet aangeeft hoe de familieverbanden zijn, kan ik u dus niet aangeven of alle 2 de neven/nichten dan zouden erven en of zij ieder 1/4 deel krijgen.

 

140 2010-08-02 12:14:01

Vraag Erfenis Kinderen bij gestorven Oma en zoon
Geachte heer/mevrouw, Als mede-adviseur bij Gratis Adviseurs heb ik een keer een vraag waar ik niet 100% uitkom. Situatie: Oma heeft 2 kinderen. Zoon (mijn vader) is recent overleden. Mijn moeder leeft nog (in Belgie), en ik heb een broer. De dochter van mijn oma (mijn tante) leeft nog, maar is zeer ziek. Mijn aangetrouwde oom beweert volgens de wandelgangen dat wij, 2 kinderen, kunnen fluiten naar de erfenis of tante in leven is of niet. Mijn mening is dat mijn overleden vaders’ erfdeel 50% is en blijft. Gaat dit deel 1. Naar mijn moeder 2. Naar de kinderen 3. Naar Tante/Oom ? 4. anders ???!!!

Antwoord Ik moet beginnen met aan te geven dat uw oma natuurlijk een testament kan hebben gemaakt, waarin staat wie haar erfgenamen zijn. Als zij dan haar zoon (uw vader) en zijn afstammelingen (u en uw broer) heeft uitgesloten als erfgenaam, dan klopt de opmerking van de aangetrouwde oom.

U en uw broer hebben dan wel de mogelijkheid om daar tegen in te gaan, waardoor u recht krijgt op een gedeelte van het erfdeel dat aan uw vader zou toekomen. U krijgt dat deel dan in geld en niet in goederen. (Kort door de bocht zou u dan samen recht hebben op 25% en niet op 50%).

Als uw oma niet zo’n testament heeft opgesteld, dan laat uw oma (fictief) twee erfgenamen achter, nl. uw tante (haar dochter) en haar overleden zoon (uw vader). Ieder zou dan 50% krijgen.

Het 50% deel voor uw vader zal dan bij u en uw broer terecht komen als kinderen van uw vader. De bloedband tussen u en uw oma gaat namelijk voor het aangetrouwdschap van uw moeder met uw oma.

Zou uw tante eerder overlijden dan uw oma, dan zou het 50% erfdeel van uw tante bij haar kinderen terechtkomen (en niet bij uw oom). Als uw tante geen kinderen heeft, zou haar 50% deel weer bij u en uw broer terechtkomen (en niet bij uw oom).

Uw oma kan in een testament veel regelen, ook bijvoorbeeld dat het deel dat uw tante erft, niet bij haar man (uw oom) terecht kan komen, maar hoe dan ook bij u en uw broer terecht moet komen.

Overigens heb ik geen inzicht in opa’s erfdeel. Als dit niet is uitbetaald aan zijn kinderen (uw vader en uw tante) maar bij uw oma is gebleven (op grond van een langstlevende testament), dan zal dat erfdeel eerst uitbetaald moeten worden, voordat we weten hoe groot de erfenis van uw oma is. En pas dan kunnen we vaststellen wie hoeveel van oma erft.

Ik hoop hiermee enigzins antwoord te hebben gegeven op uw vragen.

 

141 2010-07-31 11:57:17

Vraag geregisteerd partnerschap omgezet in huwelijk
wij zijn 12 jaar geleden een geregistreerd partnerschap aangegaan en moesten daar een testament bij laten maken. later hebben we het partnerschap omgezet in een huwelijk. nu lees ik in de testamenten dat de partner uitgesloten is van erven als het geregisteerd partnerschap is beeindigd anders dan door overlijden. betekend dit nu dat we niet elkaars erfgenaam meer zijn?of geld dat niet als het is omgezet in huwelijk

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik heb hierop geen eenduidig antwoord en wil u aanraden naar uw notaris terug te gaan.

Probleem is namelijk dat bij de invoering van het geregistreerd partnerschap (GP) in de wet een overgangsregel is opgenomen dat overal waar VOOR DIE TIJD huwelijk stond, gelezen moest worden: huwelijke en/of geregistreerd partnerschap.

Maar uit uw vraag meen ik op te maken dat de testamenten zijn opgemaakt op het moment dat u het GP aanging. Dan is die overgangsregel niet van toepassing. Dus is uw partner (thans echtgenoot/-note) onterft.

Mogelijk staat in het testament zelf nog een overgangsbepaling.

Daarom mijn advies om naar de notaris toe te gaan die de akten heeft opgesteld om e.e.a. voor te leggen en de mogelijkheid te geven de zaak te corrigeren als dat nodig is.

 

142 2010-07-30 14:43:15

Vraag Splitsen perceel tuingrond.
Onze buurman wil graag een stuk van onze tuin kopen ongeveer 110 m2. Wat moeten we doen, om dit te regelen. Wie dient het verzoek in, en wat zijn de kosten.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Allereerst zult u in uw tuin met paaltjes o.i.d. moeten plaatsen om aan te geven waar de nieuwe grens loopt. Ook zult u bij de notaris langs moeten gaan om een akte te tekenen waarin staat dat uw buurman uw grond heeft gekocht.

Maar de nieuwe erfgrens moet wel door het Kadaster worden uitgemeten en daar zie ik een probleem ivm. de kosten. Het Kadaster hanteert een tarief voor uitmeting van circa € 1.450,-. Er zijn 2 mogelijkheden om dit goedkoper te laten doen.

De eerste is dat u een zogeheten restperceel overdraagt. Om een restperceel te zijn er een aantal eisen, waaronder dat het oppervlak niet groter is dan 100m2. Ik denk dat u daar niet aan voldoet.

De tweede oplossing is als u (als eigenaar van de grond) aan het Kadaster vraagt om een zogeheten uitmeting vooraf. Het Kadastter zal dan eerst langs moeten komen om te meten, voordat u naar de notaris kunt gaan om de akte te tekenen.

Dus belt u eerst met het Kadaster.

De kosten van de uitmeting worden op uw naam in rekening gebracht, dus ik zou wel met de buurman afspreken dat deze de kosten aan u vergoedt. De kosten van de notaris komen voor rekening van uw buurman (als kosten koper), maar dan zijn er nog de kosten van de doorhaling van de hypotheken die u op uw huis en tuin heeft zitten. Deze kosten kunnen redelijk hoog zijn omdat het gaat om gedeeltelijke doorhalingen. Overleg dus wel met uw notaris hierover.

 

143 2010-07-29 11:58:11

Vraag Huis ouders voor een deel kopen
Goedemorgen, Wij zouden graag het huis van mijn ouders kopen. Het is geschat op 300000 euro en hypotheekvrij. 300.000 euro kunnen wij niet betalen. Nu hoorden we van een constructie dat we het huis voor een deel (bv voor 200.000 euro) via een hypotheek bij de bank kunnen kopen en het laatste deel (van dus 100.000 euro) via een soort van lening van mijn ouders (zij hebben dit geld niet contant, maar in de vorm van vermogen door overwaarde). Wij zouden dan elke maand iets aflossen aan mijn ouders. Mijn vraag is of dit kan en of dit dan inderdaad voordeliger is dan een hypotheek bij de bank. En wat gebeurt er als mijn ouders overlijden en wij de lening bv voor 25000 euro hebben afgelost en dus nog 75000 euro open staat. Ik heb ook nog een zusje, zij heeft dan ook nog recht op de helft van de erfenis. Ik hoor graag van u, bedankt alvast.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

U bent niet verplicht om geld bij de bank te lenen. Als uw ouders u het volledige bedrag van € 300.000 willen lenen, dan mag dat. U heeft dan de bank niet nodig behalve als u zelf de kosten koper (6% overdrachtsbelasting, kosten kadaster en tarief notaris) niet kunt betalen. Dan zult u dat moeten lenen van de bank.

Ook is van belang hoeveel schuld uw ouders nog op het huis hebben. Hun bank zal namelijk dat waarschijnlijk terug willen hebben als uw ouders hun huis (dus het onderpand van de bank) overdragen.

Er zijn hier wel een paar punten van aandacht:

De rente die u aan uw ouders betaald moet wel een reële rente zijn. Dat betekent volgens de belastingdienst dat u de marktrente kunt betalen aan uw ouders (dus de rente die de bank u in rekening brengt),
of u kunt hier 25% onder gaan zitten of juist er boven als uw ouders minder zeker er van zijn dat zij hun geld terugkrijgen bij uw faillissement. De bank komt als 1e hypotheekhouder als eerste aan de beurt in zo’n geval.
Deze rente is alleen aftrekbaar als uw ouders niet in het huis blijven wonen EN de woning uw eigen woning is.
Ook moet u rekening houden met eventuele overwaarde van uw eigen koopwoning. De belastingdienst heeft een regeling opgesteld waardoor u deze overwaarde eigenlijk weer moet investeren in uw nieuwe woning.
Als uw ouders allebei overleden zijn, zal uw zus kunnen stellen dat uw schuld aan uw ouders afgelost moet worden. Als erfgenaam krijgt zij daar dan een deel van. Als u dit deel niet kunt opbrengen (u krijgt bijvoorbeeld geen lening voor dat bedrag) dan zult u in het ergste geval het huis moeten verkopen.
Misschien is het verstandig om te kijken hoe duur een overlijdensrisico-verzekering is op het leven van uw beide ouders.
Ik raad u aan om over alle zaken nog eens goed te overleggen met uw notaris.

 

144 2010-07-22 14:02:01
 Vraag hoe weet ik of er een testament is?
ik vermoed dat er een testament jaren geleden is gemaakt. en hoe lang na het sterven duurt het dat je bericht krijgt om bij de notaris te komen..

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

U kunt bij het Centraal Testamenten Register zelf navragen of er een testament is en welke notaris dat in de kluis heeft liggen.
 Zie: www.centraaltestamentenregister.nl
 U kunt daar lezen hoe u deze gegevens kunt opvragen.

(Nb: na verloop van vele jaren mag de notaris een akte namelijk ook overbrengen naar een centrale bewaarplaats, dus een testament ligt niet altijd nog in de kluis van de notaris)

U moet dan zelf de notaris benaderen (of door uw eigen notaris laten benaderen) maar de notaris zal wel eerst beoordelen of u recht heeft op inzage in het testament, voordat u een kopie krijgt. Hieraan kunnen overigens kosten verbonden zijn, dus vraag dat eerst na.

Als niemand zich als (potentieel) erfgenaam bij de notaris meldt, kan het zo zijn dat u nooit wordt opgeroepen door de notaris. De notaris krijgt namelijk niet van de overheid door of iemand is overleden. Dus u zult zelf actie moeten ondernemen !

 

145 2010-07-19 11:31:49

Vraag ik wil het huis van mijn ouders kopen.
1 gedeelte financier ik door een hypotheek 3/4 van het totale aankoopbedrag. 2e gedeelte blijf ik mijn ouders schuldig 1/4. hierover moet ik rente aan mijn ouders betalen.dit zou 6% zijn klopt dit? zij kunnen dan 2% teruggeven? laatste en meest belangrijke vraag, die schuld die ik dan bij mijn ouders heb blijft intact ook bij overlijden? of kan die afgelost worden door bv schenking of iets anders waarover geen bel. betaald hoeft te worden. alvast bedankt voor uw reactie. mvrgr

Antwoord Geachte heer Schuurman,

Als u geld leent van uw ouders (door 25% van de koopsom schuldig te blijven) kunt u afspreken dat u aan hen daar een rente over moet betalen. Wel moet schriftelijk vastgelegd worden dat u dit geld leent en dat dit is voor de aankoop van het huis. In uw situatie zal de notaris dat opnemen in de akte van levering van het huis.

De ondergrens is 75% van de normale marktrente. Maar u kunt ook hoger dan de marktrente gaan zitten omdat uw ouders een slechtere positie hebben dan de bank als u niet meer betaalt. De bank heeft nl. een recht van EERSTE hypotheek en zij niet.

Dus kijk naar de rente en de rentevasteperiode die de bank u rekent voor de lening en kijk dan of u op 75% daarvan wil gaan zitten of bijvoorbeeld op 125% daarvan.

U moet wel de rente daadwerkelijk betalen aan uw ouders anders heeft u geen recht op aftrek van de rente. Dat uw ouders vervolgens u een schenking doen (per maand/kwartaal/half-jaar of jaarlijks) staat daar eigenlijk los van. Wel zal misschien aangifte gedaan moeten worden van deze schenkingen als u meer kado krijgt dan € 5.000,- per jaar (cijfers 2010).

Als 1 van uw ouders overlijdt, zal de lening blijven bestaan. De erfgenaam/erfgenamen (langstlevende en kind) zijn niet dezelfde persoon als de schuldenaar (uzelf).

Zijn uw beide ouders overleden, dan kan dat anders zijn als u enig kind bent. Dan stelt de belastingdienst dat u nu geld van u zelf geleent heeft en dat streept dan tegen elkaar weg. Een oplossing kan zijn dat uw ouders (als u dus enig kind bent) eventueel een ander als mede-erfgenaam benoemen. Dan zijn de erfgenamen en de schuldenaar toch weer twee verschillende partijen. (dat kan bijvoorbeeld doordat uw ouders een kleinkind voor 1% erfgenaam maken en u voor 99%. Maar ook ben ik wel eens tegengekomen dat een Goed Doel voor 1% tot erfgenaam werd benoemd, omdat er (nog) geen kleinkinderen waren).

Als u juist wilt dat de schuld zo snel mogelijk weg is, dan kunt u eventueel gebruikmaken van de zogeheten Jubelvrijstelling als u nog geen 35 jaar bent. Uw ouders kunnen dan namelijk tot maximaal € 50.000 in een keer schenken aan u omdat u een huis koopt. Binnenkort zal ik hierover een stuk publiceren op www.overgeld.nl omdat ik als expert verbonden ben aan dit panel van De Telegraaf.

Mijn advies is wel om een gesprek aan te gaan met uw notaris (of met mij als u in de buurt van Maastricht woont) zodat alles goed doorgenomen kan worden. U kunt hiermee een hoop (fiscale) ellende voorkomen.

 

146 2010-07-13 23:28:09

Vraag zie toelichting
Mijn vader is in 1982 overleden en toen heeft er geen scheiding en deling plaatsgevonden. Dit vond pas plaats bij de verkoop van het appartement van mijn moeder in 2008. Mijn ex-vrouw deelde toen , circa 20 jaar na onze echtscheiding in 1989, mee bij de scheiding en deling van mijn ouders, omdat ik alle papieren van mijn echtscheiding niet meer in mijn bezit had. Niet lang daarna kwam ik toch nog in het bezit van de acte van 1991 met de scheiding en deling van mijn echtscheiding, waarin staat dat wij niets meer van elkaar te vorderen hebben. De notaris, welke de scheiding en deling van mijn ouders afhandelde zonder de acte van 1991, is van mening dat het boven water komen van de acte van 1991 niet meer hun zaak is. Is dat terecht ? Gaarne Uw reactie per email.

Antwoord Geachte heer,

Ik denk dat de notaris die de overdracht van het appartement in 2008 heeft begeleid, gelijk heeft. Op grond van de toen bekende gegevens, is de conclusie getrokken dat uw ex-echtgenote recht had op een stuk van uw vaders erfdeel. Daardoor was het noodzakelijk dat zij meetekende.

Nu u naderhand de documenten weer heeft gevonden, doet dat niets af aan het feit dat zij mee moest tekenen. Hoogstens kan daarin gelezen worden dat zij vervolgens geen recht had op een geldbedrag.

Maar dat kan alleen maar betekenen dat u dat geld (via de rechter) terug kunt vorderen van uw ex-echtgenote, bijvoorbeeld op grond van: onverschuldigde betaling of ongerechtvaardigde verrijking.

Ik raad u aan om hierover contact op te nemen met een advocaat of uw rechtsbijstandverzekeraar.

Overigens raad ik u aan om de verdelingsakte cq het convenant heel goed door te lezen. Als namelijk niet expliciet is vermeld dat ook nalantenschappen zijn verdeeld, dan kan het zijn dat de melding dat er niets meer te vorderen is van elkaar, alleen slaat op het vermogen dat u samen heeft opgebouwd en niet over erfenissen van een van beide kanten.

147 2010-07-11 13:14:56

Vraag Verdeling erfenis
 Bedrag waarover successie wordt berekend is 10k hoger dan het bedrag welk uiteindelijk overblijft voor de verdeling. Het % per erfgenaam is verschillend maar bekend bij testamant. Worden de kosten die gemaakt zijn ook % per erfgenaam gedragen? Of wordt op het eindsaldo opnieuw het % vanuit het testament aangehouden?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik ken de situatie niet en kan dus moeilijk volledig antwoorden.

Maar dat de fiscus een hogere erfenis ziet, dan er daadwerkelijk is, is heel goed mogelijk. Er zijn zogeheten fictie-bepalingen die dit gevolg kunnen hebben.

De kosten van de afwikkeling worden normaal gesproken over de hele erfenis omgeslagen. Maar omdat iedere erfgenaam een ander erfdeel krijgt uit de erfenis, betekent dit dus dat de kosten niet hoofdelijk worden gedragen, maar naar verhouding van ieders erfdeel.

 

148 2010-07-07 20:25:18

Vraag beneficiare aanvaarding
 ik moet een beneficiaire aanvaarding opstellen. Wat moet ik hier excact in vermelden. Aan welke punten moet ik denken en wat moet ik precies in de brief zetten?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Beneficiaire aanvaarding is een handeling die bij de rechtbank moet worden gedaan.

Ik weet niet zeker of de griffier van de rechtbank het zal accepteren als u een brief stuurt. Ik weet wel dat als u een verklaring tekent bij de notaris en de notaris deze doorstuurt, dat de rechtbank die accepteert. Ook als u zelf naar de balie gaat van de rechtbank accepteert de griffier het. (Achterliggende gedachte is dat de griffier dan zeker weet dat u zelf getekend heeft).

Daarom raad ik u aan om eerst met de rechtbank te bellen en dan te vragen of zij een brief van u wel willen accepteren. Bovendien kunt u dan ook de griffier vragen of hij/zij de tekst heeft die u moet gebruiken.

Maar een afspraak maken met de rechtbank en dan daar langsgaan en dan de verklaring laten opstellen door de griffier is misschien wel zo snel. Vraag overigens wel even naar de kosten.

Normaal gesproken moet er in de verklaring (die u bij de notaris tekent) staan dat u volmacht geeft aan iedere medewerker van de rechtbank om namens u de verklaring af te leggen dat u de nalatenschap van X beneficiair/onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaardt.

Waarschuwing: met alleen het afleggen van deze verklaring bent u er nog niet. U zult als (mede-)erfgenaam nog wel er voor moeten zorgen dat u de nalatenschap afwikkelt en de schulden en bezittingen op papier zet. Doet u dat niet, kunt u door de schuldeisers toch aangesproken worden.

De rechtbank kan u hierover verder informeren.

 

149 2010-07-05 21:47:53

Vraag Niet nakomen van betalings verplichting bij erfeni
 Mijn moeder is een aantal maanden geleden overleden. We zijn met 3 kinderen, en hebben alle drie de erfenis geaccepteerd. Duidelijk afgesproken om samen de vaste lasten rondom het huis van mijn moeder samen op te brengen tot het huis verkocht isl (gezien de huidige tijd kan dat nog even duren) Nu weigert 1 van de erfgenamen om voor zijn deel te betalen, de andere twee doen dit wel. Wat kunnen we doen?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Allereerst gecondoleert met het overlijden van uw moeder.

Omdat alle 3 de kinderen de erfenis (zuiver) hebben aanvaard, zijn zij ieder aansprakelijk voor de betaling van kosten. Dit betekent dus dat de schuldeisers (bijvoorbeeld de hypotheekbank, de leveranciers van gas, electra, water en de (opstal)verzekeringsmaatschappij) ieder van de 3 kunnen aanspreken tot betaling. Onderling dient u dat dan maar recht te trekken, is het idee.

Nu u in de situatie zit dat er 1 van de 3 niet wil meebetalen, kunt u eventueel een rechtzaak aanspannen om verhaal te halen op degene die niet betaald, dan wel om deze ene partij uit te kunnen kopen. Dat laatste is misschien niet zo handig omdat u dan ineens 1/3 deel van de erfenis moet ophoesten, maar misschien kunt u de rechter vragen het moment van betaling uit te mogen stellen.

Een bijkomende vordering bij de rechter zou zijn om een onzijdig persoon aan te stellen in de plaats van de ene erfgenaam die weigerachtig is. Daarmee heeft u nog geen geld binnen, maar kunnen beslissingen in de toekomst wel genomen worden zonder deze erfgenaam maar met de onzijdig persoon.

Ik raad u en de de andere erfgenaam die wel betaald aan om na te gaan of een van u een rechtsbijstandverzekering heeft die deze situatie zou dekken.

 

150 2010-07-01 22:57:41

Vraag georven huis verkopen
 we hebben het huis wat ik georven heb van mijn ouders te koop gezet via een makelaar, hoe zit dat nu met de belasting, hoef ik die nu pas te betalen als het huis verkocht is? want zoveel spaarcenten hebben we niet

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Helaas zal de belastingdienst geen rekening houden met de verkoop van de woning. Maar afspraken over latere betaling zijn misschien wel met de inspecteur te maken.

De regel is dat u ongeveer 1 jaar na het overlijden de acceptgiro ontvangt waarmee de erfbelasting (voorheen: successiebelasting) moet betalen. Is het huis of ander vermogen dat u uit erfenis heeft gekregen, dan nog niet omgezet (door verkoop) in cash geld, dan heeft u een probleem. Er zal namelijk dan toch betaald moeten worden.

Nu heeft u normaal dus wel een tijd voordat er betaald moet worden, maar als u aan ziet komen dat het huis niet tijdig verkocht en aan de koper geleverd is, dan kunt u het volgende doen:
Ga praten met de belastinginspecteur en vraag om een betalingsregeling.

Als er zo’n regeling komt, zal deze waarschijnlijk inhouden dat u een rente gaat betalen (misschien achteraf en niet iedere maand) aan de belastingdienst totdat het huis verkocht is. Waarschijnlijk zal de belastinginspecteur dan wel zekerheid willen hebben, door een hypotheekrecht te laten vestigen door u op het huis.

Een alternatief is dat u tijdig met een bank gaat praten of u bij de bank geld kunt lenen met het huis als onderpand.

Ik wens u veel succes met de verkoop van de woning.

 

151 2010-06-29 14:49:02

Vraag Wat gebeurd er met mijn kind als ik overlijdt?
ik ben een alleenstaande moeder van een dochter van 2 jaar. Mijn ex heeft zowel het kind erkend als de helft van het gezag ( middels papieren bij de grffier van de rechtbank) kan ik mijn gedeelte van het gezag overdragen aan mijn vader als ik overlijdt? hoe moet dat en heb ik dan toestemming nodig van mijn ex? we zijn niet getrouwd geweest. Er is geen officiele omgangsregeling/ alimentatie vastgelegd.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Omdat uw ex ook het gezag heeft, kunt u hierover alleen iets regelen voor de situatie dat eerst uw ex en dan u komt te overlijden. Als uw ex nog leeft wanneer u overlijdt, komt het kind bij de ouder die het (mede-)gezag heeft, dus uw ex.

Wat u wel kunt doen is bepalen dat uw vader het financiele gezag krijgt. U maakt dan een testament op bij de notaris waarin u het bewind over de erfenis regelt en vastlegt dat uw vader executeur wordt.

Hiervoor heeft u geen toestemming nodig van uw ex.

 

152 2010-06-28 12:55:54

Vraag Hoe zit het met de erfenis van de kinderen?
 Mijn vriend heeft twee dochters en ik een dochter, we hebben voornemens in gemeenschap van goederen te trouwen. Ik neem aan dat ik dan de erfgename ben ook als is er geen testament! Hoe zit dat dan met onze kids als een van ons twee komt te overlijden? Hoe wordt er dan verdeeld?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als twee mensen met elkaar trouwen dan zijn zij volgens de Nederlandse wet elkaars erfgenamen.

Op grond van de huidige wettelijke (erfrecht) regels, betekent dit ook dat de langstlevende (in beginsel) alle spullen en bankrekeningen houdt. De kinderen van de overledene krijgen een claim op de langstlevende ter grootte van hun kindsdeel. Zij kunnen deze claim pas innen bij faillissement of overlijden van de langstlevende.

Dit betekent wel dat als uw echtgenoot overlijdt u samen met zijn kinderen erft (ieder 1/3) en zij moeten wachten tot uw overlijden. Overlijdt u eerst, dan erft uw dochter samen met uw echtgenoot (ieder 1/2) en moet uw dochter wachten tot hij overlijdt.

Als u dat anders wilt, moet u een testament opmaken.

 

153 2010-06-27 11:42:23

Vraag vaders erfdeel
moeder heeft 2 dochters waar helaas er een van is overleden. Mag haar dochter [kleindochter] dan het vadersdeel opeisen .Moeder leeft nog.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

De kleindochter treedt in alle rechten en plichten van haar moeder.

Als haar moeder het recht had om vaders-deel op te eisen, dan heeft de kleindochter dat recht nu ook.

Maar als de dochter heeft getekend of moest accepteren dat het vaders-deel nog niet werd uitbetaald, dan is ook de kleindochter verplicht dat te accepteren.

 

154 2010-06-25 16:33:19

Vraag gerigstreerd partnerschap met een braziliaanse
welke documenten dienen wij in te leveren voor een geregistreed patrnerschap beiden zijn we gescheiden, ikzelf heb de nederlandse identiteit en woon ook in nederland, is dit tevens mogelijk om alles te regelen binnen 2 weken? wat zijn de belangrijkste aandachtspunten in dit document van geregistreed partnerschap, is er verschil tussen een samenlevingscontract en een geregistreerd partnerschap?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Wat u nodig heeft aan documenten, moet u aan uw eigen notaris vragen. Iedere notaris heeft zijn eigen wensen en voorkeuren.

Een geregistreerd partnerschap gaat u, net als een huwelijk, aan bij de gemeente. De notaris kan u wel van te voren helpen met het opstellen van de partnerschaps- of huwelijks-voorwaarden.

Een geregistreerd partnerschap is absoluut niet te vergelijken met een samenlevingscontract (dat u bij de notaris aangaat).

Gezien uw vragen en de onduidelijkheid over huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenlevingscontracten, raad ik aan om een gesprek met een notaris in te plannen.

 

155 2010-06-22 23:07:41

Vraag kosten verkoop van o,5 vierk mtr.
Enkele jaren geleden van buurman een 0,5 m2 grond gekregen om een muur recht te kunnen bouwen. Hij gaat nu zijn huis verkopen en willen we deze overdracht van 0,5 m2 vastleggen. Is onderhands voldoende en zo niet hoe kan ik dit regelen met zo gering mogelijke kosten anders wordt het een heel hoge m2 – prijs bvd voor een eventueel antwoord

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik begrijp uw probleem, maar alleen onderhands vastleggen is niet voldoende om de eigendom te krijgen. Wel kan onderhands vastgelegd worden dat je de grond mag gebruiken, maar dan krijg je een erfdienstbaarheid en geen eigendom.

Wilt u toch een eigendomsrecht regelen, dan kunt u het beste eerst het Kadaster bellen om een offerte te vragen voor de uitmeting VOORAF. Dat is namelijk altijd goedkoper dan een meting die pas plaatsvindt omdat de notaris in een akte meldt dat er gemeten moet worden.

Voor de kosten van de notaris, zult u toch moeten rekenen op € 550,- exclusief BTW en exclusief afmeldingskosten van de bestaande hypotheek op het stukje grond. Reken daarvoor op een bedrag van € 250,- all in.

Alles bij elkaar per m2 een hoge prijs, maar het werk dat gedaan moet worden om het hele huis over te dragen of alleen dit stukje grond, zijn gelijk of misschien zelfs minder.

 

156 2010-06-21 13:38:30

Vraag mondelinge afspraak erfdienstbaarheid
19 jaar geleden een garage laten bouwen. Toen bleek dat ik de draai naar de openbare weg niet kon maken. De buurman vond het goed dat ik een hoekje van zijn grond gebruikte om de oprit te maken. Inmiddels nieuwe eigenaren, die hun stukje grond opeisen. Ze zijn er bij de verkoop op gewezen door de verkopende makelaar dat de buren het stukje grond in gebruik hebben met toestemming van de oude eigenaar. Er staat niets op papier. Staan ze in hun recht als ze het stukje grond terugvragen? Kunnen ze de afspraak met de vorige eigenaar zomaar ontbinden? Alvast bedankt voor u reactie.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Er is de mogelijkheid dat u door het verloop van voldoende tijd (verjaring) een recht van erfdienstbaarheid hebt gekregen. In beginsel is de termijn daarvoor 10 jaar als u te goeder trouw was.

Nu u met de oude eigenaar de afspraak heeft gemaakt dat u de draai over zijn stukje grond mocht maken, bent u te goeder trouw en kunt u dus claimen dat u nu al lang de draai mag maken vanwege de verjaring die nu al 9 jaar geleden volledig is geworden.

Dan moet wel duidelijk zijn dat u die draai al die tijd (dus de 10 jaar) heeft gemaakt op die manier. Wellicht heeft u nog wat foto’s in een doos van 19 jaar geleden, waarbij u trots bij uw nieuwe auto/caravan/garage staat. Als dan daarop ook het omstreden stukje grond staat, heeft u al bewijs. Ook als de (over)buren bereid zijn om te verklaren dat u al die tijd de draai op de door u beschreven wijze maakt, heeft u bewijs.

Gaat u dus eens zoeken en praten en kijk of u een rechtsbijstandverzekering heeft die deze situatie dekt.

 

157 2010-06-16 16:20:43

Vraag testament Duitsland
Hoe kan je weten of je begunstigde bent van een Duits testament? hoe weet je überhaupt of er in duitsland een testament werd opgesteld?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Voor dit soort vragen heeft ons kantoor een (informele) samenwerking met een Duitse notaris.

 

158 2010-06-07 16:18:25

Vraag Geld in kas/lijst aanbrengsten/huw.voorwaarde
Datum 07-06-2010 Ik ben getrouwd op huwelijkse voorwaarden.Ik had voor mijn huwelijk in kas een bedrag die ik niet op mijn lijst van aanbrengsten heb gezet. Blijft dit geld ook tijdens mijn huwelijk mijn eigendom ondsanks dat het niet op de lijst van aanbrengsten is gezet. Kan ik dit geld tijdens mijn huwelijk probleemloos lenen aan mijn man met behulp van een schuldbekentenis alvast bedankt voor uw kostenloze reactie

Antwoord Aangezien ik niet weet wat er in jullie huwelijkse voorwaarden staat, kan ik je vraag helaas niet echt beantwoorden. Maar als jij en je echtgeno(o)t(e) nu een document tekenen waarin jullie verklaren dat het een foutje is en dat het geld in de kas van jou is, dan denk ik dat het onderling wel goed zal komen.

Maar jouw schuldeisers of die van je echtgeno(o)t(e) zijn daar niet aan gebonden. Dus voor hen werkt dat niet.

Wat het lenen betreft: ook daar moet ik de huwelijkse voorwaarden voor kennen. Maar dan moet ik er meer tijd aan besteden en je dus geld in rekening brengen.

Misschien kun je de notaris die de huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld, toch eens bellen en vragen om als -after-sales-service- jouw vraag kostenloos te beantwoorden.

 

159 2010-06-07 12:33:19

Vraag kan ik alsnog mijn erfdeel opeisen?
Laatste ouder is in 2007 overleden. Er was sinds 10 jaar geen contact meer. Een broer heeft alles geregeld voor onze vader .Ik heb echter nooit meer iets vernomen over de eventuele nalatenschap

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik meen dat u 2 jaar de tijd heeft om uw legitieme portie op te eisen. Die tijd gaat pas lopen als u wist van het overlijden van uw vader, dus niet noodzakelijk vanaf het moment dat uw vader overleed.

Ik raad aan om te overleggen met een advocaat of uw rechtsbijstandverzekeraar alvorens een brief gestuurd wordt aan uw broer om de verjaring te stuiten en te vragen wat er met de erfenis is gebeurd.

Ook kunt u bij het centraal testamenten register navraag doen of uw vader een testament had. Vervolgens kunt u bij de betreffende notaris navragen of u bent onterft in dat testament.

 

160 2010-05-28 11:14:10

Vraag Hallo, Mijn vrouw en ik gaan scheiden. Mijn beide
Hallo, Mijn vrouw en ik gaan scheiden. Mijn beide ouders leven nog. Heeft mijn aanstaande ex-vrouw na de scheiding en na het overlijden van mijn ouders recht op een deel van de erfenis welke afkomstig is van mijn ouders.

Antwoord Geachte heer,

Als uw echtscheiding is “uitgesproken” en dat is verwerkt door de gemeente is de band tussen u en uw ex-echtgenote verbroken. Dat geldt ook voor de band tussen uw ouders en uw ex-echtgenote.

Dus overlijden uw ouders NA de scheiding, dan heeft uw ex-echtgenote geen recht op de erfenis van uw ouders.

Overlijden uw ouders VOOR de echtscheiding, dan heeft uw (op dat moment nog) echtgenote mogelijk wel recht op een deel. Dat is namelijk als u dan nog in de wettelijke/algehele gemeenschap van goederen bent getrouwd.
Uw ouders kunnen dit voorkomen door een testament te laten opmaken, waarin zij duidelijk stellen dat de erfenis alleen voor de eigen kinderen is (uitsluitings of prive of anti-schoondochter clausule.) Ik raad hen dus aan om naar een notaris te gaan om dit te laten opmaken dan wel als ze nu al een testament hebben, dat hierop te laten controleren.

Daarnaast raad ik u en uw echtgenote aan om zelf misschien ook een testament op te stellen. Als de scheiding namelijk nog niet definitief is, bent u nog altijd elkaars erfgenamen. Dus bij een overlijden tijdens de scheiding gaat toch (een deel) naar de langstlevende.

Mocht u (kleine) kinderen hebben, dan is het zeker aan te raden om een testament op te maken. Als u komt te overlijden NA de scheiding, erven de kinderen van u. Komen de kinderen (kort) daarna te overlijden, dan erft hun moeder weer van de kinderen. Oftewel uw ex-echtgenote krijgt zelfs na de scheiding een deel van uw erfenis.

Met een twee-trapsmaking valt daar iets tegen te doen. Op mijn weblog treft u onder de krantenartikelen een stuk hierover aan.

 

Reactie vraagsteller:
 Geachte heer Loendersloot,

Bedankt voor de reactie. Hier kan ik mee uit de voeten.
161 2010-05-24 11:04:07

Vraag Komt een notaris ook aan huis indien noodzakelijk?
Als iemand een testament wil laten maken en niet meer kan reizen komt een Notaris dan ook aan huis?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Een notaris legt ook huis-bezoeken af.

U kunt dan het beste aan de receptioniste aangeven waarom dat is en waar het gesprek over gaat.

De notaris kan door dat laatste namelijk een inschatting maken van welke documentatie (wetboeken etc) of apparaten (rekenmachine, etc) mee moet nemen. Dat zorgt ervoor dat er een goed gesprek gevoerd kan worden.

 

162 2010-05-19 16:33:51

Vraag Schenking aan kinderen en kleinkinderen
Oma heeft geld geschonken aan 3 kinderen ( toegestane bedrag en aan 9 kleinkinderen ( het toegestane bedrag). Nu vind 1 zus het onrechtvaardig. Omdat zij 2 kinderen heeft en haar zus 4 kinderen. Zij steld dat zij minder erfenis heeft omdat er 2 x het deel gekregen is terwijl haar zus ( met 4 kinderen ) 4 x het deel gekregen heeft . Oma heeft dit geschonken aan haar kleinkinderen. Mag je dit onrechtvaardig noemen? Zij heeft van een notaris gelijk gekregen. is dit een objectief advies? b.v.d.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Allereerst is het aan de schenker (dus oma) om te bepalen wat hij/zij rechtvaardig vindt. Dat is niet aan de ontvangers of zoals bij u één kind.

Gezien de akties van oma heeft zij er voor gekozen om iedereen gelijk te behandelen binnen dezelfde generatie en niet binnen dezelfde staak.
Alle kleinkinderen hebben namelijk hetzelfde gekregen. (=generatie)
Dat er daardoor verschil ontstaat tussen twee gezinnen (de verticale staken) is dan de consequentie.

Sinds 1-1-2003 is in de wet opgenomen dat als er aan erfgenamen niet gelijke bedragen zijn geschonken (na 1-1-2003) dat de algemene regel is: eens gegeven blijft gegeven. Hierop kan alleen de schenker een uitzondering maken door expliciet bij de schenking (liefst schriftelijk) te vermelden dat het straks bij de erfenis weer verrekend wordt.

Voor schenkingen voor 1-1-2003 geldt juist het tegenovergestelde.

Maar de wetgever vindt het dus normaler dat als je iets schenkt, ook als is dat niet aan iedereen een gelijk bedrag, dat er daar later niet meer over gesproken wordt.

Aangezien ik niet de exacte situatie ken, kan ik moeilijk oordelen of de notaris gelijk heeft, maar het lijkt mij dat u nu voldoende informatie heeft om in ieder geval niet zomaar de opvatting van uw zus te accepteren.

 

163 2010-05-19 12:30:48

Vraag ben ik verantwoordelijk voor faillissement partner
Sinds 5 jaar wonen mijn partner en ik samen in mijn huis. We hebben geen geregistreerd partnerschap, samenlevingscontract oid. De kans bestaat dat het bedrijf van mijn partner failliet wordt verklaard. Ben ik daar ook voor verantwoordelijk? Het huis staat op mijn naam. En hoe zit het met de inboedel en andere goederen

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Normaal gesproken hoort u niet aansprakelijk te zijn voor de schulden.
Maar als u niet kunt aantonen dat u het huis van uw eigen inkomen KON betalen, dan heeft u toch een probleem. (Let op: het gaat er volgens mij niet om dat u de kosten ook zelf betaald heeft, maar alleen om de mogelijkheid dat u voldoende inkomen had).

Alles wat u samen bezit kan overigens wel in beslag genomen worden door de deurwaarder (zoals het saldo op een en/of (spaar)rekening). Kunt u niet aantonen dat u de inboedel heeft betaald, dan wordt die geacht ook van u samen te zijn.

Ik ben echter geen expert op het gebied van faillissement. Vraagt u dus liever ook nog even na bij een advocaat hoe het zit.

164 2010-05-18 23:10:26

Vraag Rente over vordering kinderen
Is het te regelen dat er rente berekend wordt op de vordering die de kinderen hebben op de langstlevende. Hierdoor kan de vordering van de kinderen op de overlevende flink oplopen, waardoor er minder belasting over de erfenis moet worden betaald. Klopt deze redenering en zo ja, welk rentepercentage geldt dan?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Uw redenering klopt. Dit wordt ook wel het oppompen van de rente genoemd.

Volgens de standaard wettelijke regeling Langstlevende Regeling in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, is de rente de wettelijke rente minus 6. Maar daar mag vanaf geweken worden.

Reactie vraagsteller:
 Bedankt voor de snelle beantwoording. Toch nog graag uitleg over de zinsnede; “de wettelijke rente minus 6?.
Stel de wettelijke rente op bv. 6%, betekent dan 6-6=0??

Antwoord op reactie: U heeft inderdaad de zinsnede goed begrepen.

Wettelijke rente = 6%
Aftrekken 6%
Rente 0%

Stel
Wettelijke rente = 7%
Aftrekken 6%
Rente 1%

Maar in een testament kunt u aangeven dat deze wettelijke regeling niet gevolgd moet worden.

 

165 2010-05-15 16:52:34

Vraag akte oprichting stichting
wij zijn op zoek naar een notaris die tegen een gereduceerd tarief dit zou willen doen, het betreft een rescue stichting, dus u begrijpt wij hebben een beperkt budget.Hoop dat u zo vriendelijk wilt zijn ons verder te kunnen inlichten,omtrent onze vraag. met vriendlijke groet,

Antwoord Geachte mevrouw,

Ik begrijp wat u wilt, maar ik raad u aan om aan te geven (voor mij of een andere notaris) wat er (in natura) tegenover staat.

U zult de notaris toch een sponsorpakket moeten bieden voor het tarief dat hij of zij NIET in rekening brengt.

Reactie vraagsteller:
 Geachte heer Loendersloot, bedankt voor Uw reactie, wij zijn inmidels voorzien van een Notaris,en ja middels een sponsorpakket.Nogmaals hartelijk dank voor uw tijd en aandacht.

Antwoord op reactie: Geachte mevrouw,

Veel succes met uw Goede Doel.

 

166 2010-05-11 21:18:30

Vraag onterven kindsdeel na overlijden 1 ouder
Is het mogelijk dat een vader 1 van zijn kinderen onterft na het overlijden van moeder? Hoe zit het dan met het kindsdeel wat is ontstaat bij het overlijden van moeder? mvg

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Een vader kan onterven. Dat gaat dan alleen over zijn deel van het vermogen.

En dus niet over het erfdeel dat het kind al toekomt na het overlijden van moeder. Dat bedrag/erfdeel krijgt het kind dan bij overlijden van vader (of eerder als dat in het testament staat van moeder). Maar dan moet er natuurlijk wel voldoende geld over blijven om dit te kunnen uitbetalen.

Overigens kan een kind altijd (na het overlijden van een ouder) bezwaar maken tegen de onterving. Dan moet binnen een bepaalde tijd en volgens zekere regels een beroep gedaan worden op de legitieme portie.

 

167 2010-05-11 00:13:52

Vraag hoe ontbind samenlevingscontract en is dit gratis?
moet ik een samenlevingscontract via de notatis laten ontbinden, of per aangetekende (door beiden ondertekend) brief naar de notaris sturen of is een schrijven aan de ex partner met de vermelding over de beeindiging voldoende? Staan veel suggesties op internet, maar wat is de beste en goedkoopste manier?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik kan alleen adviseren over de samenlevingscontracten die ik ken. Ik heb op verschillende notariskantoren gewerkt en in de samenlevingscontracten die ik daar gemaakt heb, stond en staat dat een aangetekende brief van de een aan de ander voldoende is.

Daarom adviseer ik u om uw samenlevingscontract nog eens na te lezen. Waarschijnlijk staat hetzelfde in uw akte.

Is dat niet het geval, dan staat er zeer waarschijnlijk wel dat bij feitelijk uit elkaar zijn (dus niet meer op hetzelfde adres wonend en de spullen zijn dan al verdeeld) dat dat ook voldoende is om het samenlevingscontract te ontbinden.

 

168 2010-05-09 21:13:00

Vraag heb ik als legataris recht op inzage testament?
verder geen vragen

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als legataris heeft u recht op inzage in DELEN van het testament. Namelijk alleen in die delen waardoor u uw rechten kunt bepalen.

Dat is dus in ieder geval het deel waar uw naam en legaat wordt vermeld, maar bijvoorbeeld ook het deel waarin eventueel de executeur is benoemd. Is er geen executeur, dan heeft u wel het recht om te weten wie de erfgenamen zijn.

Dit omdat een legataris een schuldeiser van de erfenis is en dus wel moet weten wie de erfenis afwikkelt. Anders weet je niet bij wie je moet aankloppen om je vordering tot afgifte van het legaat in te dienen.

 

169 2010-05-07 10:00:19

Vraag Legaat?
Graag wil ik u de volgende situatie voorleggen: Mijn vader liet middels legaat zijn bedrijf na ter overname aan zijn twee van zijn drie kinderen. De twee legatarissen waren op het moment van overlijden werkzaam in de B.V.. Echter legataris a wilde niet samen met legataris b het bedrijf voortzetten. De notaris stelt dat gezien het feit dat het legaat aan de beide broers samen is nagelaten en één van beiden het bedrijf niet samen wil voortzetten, het legaat daarmee vervalt. Graag wil ik uw mening over dit standpunt, klopt het of kan er ook een andere uitleg aan het gezamenlijk legaat gegeven worden? Ter uwer informatie; in het testament staat letterlijk onder Erfstelling: Legaten/sublegaten: Ik legateer, ten laste van de gezamenlijke erfgenamen, aan mijn zoons: a. de heer …. b. de heer …. niet vrij van rechten en kosten en af te geven binnen zes maanden na mijn overlijden, ieder voor de onverdeelde helft, de in mijn bezit zijnde aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bedrijf “X”, onder de ontbindende voorwaarde dat mijn twee voornoemde zoons ten tijde van mijn overlijden werkzaam zijn in genoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bedrijf “X”. Subsidiair legaat: Ten laste van voornoemde legetarissen sub a en b legateer ik, niet vrij van rechten en kosten, ten behoeve van de gezamenlijke erfgenamen, de waarde van genoemde aandelen, onder de ontbindende voorwaarde dat mijn twee voornoemde zoons ten tijde van mijn overlijden werkzaam zijn in genoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bedrijf “X”. Op het sublegaat verklaar ik de regels omtrent plaatsvervulling van overeenkomstige toepassing met uitzondering van de plaatsvervulling bij het vervallen van het erfrecht en onwaardigheid, Het sublegaat is opeisbaar zes maanden na mijn overlijden. Er is slechts sprake van verzuim na ingebrekestelling. Verder wil ik u vragen hoe de formele gang van zaken is m.b.t. aanvaarding of verwerping van een legaat. Moet de notaris dit bijv. ook nog specifiek vragen en moet je voor aanvaarding of verwerping ook tekenen? En moet het subsidiair legaat ook formeel aanvaard of verworpen worden? Of zijn beiden onderdeel van het testament en in die hoedanigheid aanvaard als je de totale nalatenschap hebt aanvaard? Alvast bedankt voor uw reactie

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Waar het in deze situatie op neerkomt is de interpretatie van dit deel van het testament. Normaal gesproken moet je dan kijken naar een taalkundige interpretatie (dus: Wat staat er, zonder te kijken naar wat mogelijk de bedoeling was van de overledene). Maar sinds een tijd kunnen we ook kijken naar de situatie die de erflater wilde regelen en daarbij ook kijken naar zaken die niet in het testament zijn benoemd.

Als ik puur naar de taalkundige situatie kijk, zie ik dat ieder kind de onverdeelde helft moet krijgen van de aandelen in de BV. Dat wil zeggen ieder kind krijgt de helft van ieder aandeel. Als er een kind dit legaat niet wil, hoeft het daarmee taalkundig nog niet zo te zijn dat het andere kind dus ook niet de helft van ieder aandeel krijgt. Taalkundig kun je zeggen dat als het andere kind wel halve aandelen wil ontvangen, er de situatie ontstaat dat de ene helft van ieder aandeel bij dat kind komt en de andere helft van ieder aandeel bij de erfgenamen.

Ik kan de conclusie van de notaris dus ook niet zondermeer onderschrijven.

Nemen we de gehele situatie in ogenschouw dan denk ik dat eerder geconcludeerd moet worden dat het de bedoeling was om beide kinderen (zolang werkzaam in het bedrijf) het bedrijf te laten overnemen. Samen als ze dat willen, maar in ieder geval dat het bedrijf door (één van) hen wordt overgenomen.

Overigens denk ik dat een praktische oplossing is als beide kinderen toch het legaat aanvaarden en dat direct daarna het ene kind zijn/haar onverdeelde helft van de aandelen overdraagt aan het andere kind. Dan wordt deze gewoon 100% aandeelhouder en zijn niet ineens de andere erfgenamen mede-eigenaar.

Een legataris is een schuldeiser van de nalatenschap. Als zodanig kan deze dus pas na vele jaren zijn rechten verspelen door niets te doen. In beginsel is het voldoende als de legataris aan de erfgenamen een brief stuurt met het verzoek tot afgifte van het legaat. Wel ontstaat dan op dat moment direct de plicht om het subsidiaire legaat te betalen als deze subsidiaire legatarissen het subsidiaire legaat ook aanvaarden (en dat kan op dezelfde eenvoudige manier).

Dat je erfgenaam bent, wil nog niet zeggen dat je ook het subsidiaire legaat aanvaard hebt. Als erfgenaam moet je dat nog wel doen (maar zoals gezegd dat kan op hele eenvoudige wijze).

Na aanvaarding van de legaten, zal nog wel de daadwerkelijke overdracht van de aandelen en de betaling van de waarde daarvan (subsidiaire legaat) moeten plaatsvinden. De wet schrijft voor overdracht van aandelen in een BV nog een notariële akte voor. Dus u ontkomt niet aan betrokkenheid van een notaris bij de afwikkeling van alles. Dat hoeft overigens niet dezelfde notaris te zijn als degene die nu er bij betrokken is.

 

170 2010-05-03 18:56:35

Vraag Kan een handelsfonds gratis ingepikt worden?
Ons handelshuurcontract werd niet verlengd? Nu 2,5 mnd voor vervaldat. 31 juli.Kan bediende ons handelsfonds daar zomaar inpikken en ons buitenzetten (dochter vn eigenaar pand)?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik kan u hier niet een antwoord op geven.

Mijn kennis van zakelijk huurrecht is daarvoor te beperkt.

Ik raad u aan om hiervoor contact op te nemen met een advocaat.

 

171 2010-04-26 22:19:26

Vraag Zwart geld?
In een horecabedrijf dat 1 jaar geopend is doen zich o.a. de volgende situaties voor: – niet alle inkomsten worden in een kassa aangeslagen, – Inkopen bij groothandel worden zelf gehaald (niet geleverd) en vaak contant betaald, – personeel moet zelf zorgen voor wisselgeld – Inkomsten restaurant nihil, wel andere inkomsten (o.a. verhuur) – vakantiegeld wordt niet uiterlijk juni maar later in het jaar uitbetaald, want volgens hun mag dat als de bedrijfsomstandigheden dat vereisen – salarisadministratie: al diverse maken andere salarisstrook via andere instantie/accountant gekregen, geen overzicht van overuren, geen salaris conform loontabellen, maar een standaard nettobedrag, loonsverhoging lijkt zelf bepaald, salarisstrook van maand ‘x’ ontvang je pas 2 maanden later, degene die personeelszaken doet mag ook niet zomaar inzicht geven in overuren zonder overleg. – regelmatig bezoek aan buitenland/zaken buitenland (vakantiehuisje, boot, zaken) Kunt u mij meer informatie geven over zwart geld en mogelijkheden witwassen geld binnen de horeca en zouden bovengenoemde punten hierop kunnen wijzen?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Uw omschrijving doet mij denken aan een verhaal dat ik van een politie-inspecteur heb gehoord over het witwassen van drugs- of ander crimineel geld. En dat is voor alle medewerkers erger dan als er “alleen maar” sprake is van het ontduiken van belastingen door niet alle inkomsten en uitgaven op te geven.

Als u hiervan op de hoogte bent, is het goed om eens te lezen over:
Bureau Financieel Toezicht (www.bureauft.nl/)
of
googlen op MOT of Melding Ongebruikelijke Transacties.

Als u daarna denkt dat u een melding moet doen over deze praktijken, dan kunt u ook anoniem bellen met de politie via de zogeheten kliklijn.

Reactie vraagsteller:
 Hartelijk dank voor uw antwoord. Welke gevolgen kan dit hebben voor medewerkers? Antwoord op reactie: Ik kan niet eenduidig antwoorden op deze vraag, want ik ben niet genoeg op de hoogte van deze wetgeving.

Ik weet dat ik als kandidaat-notaris persoonlijk aansprakelijk ben en een gevangenisstraf kan krijgen als ik meewerk aan dit soort zaken en/of niet tijdig dit meld. Maar dat is uit hoofde van mijn functie.

Ik denk dat “gewone” medewerkers uit de bediening zoiets niet boven het hoofd hangt, maar dat bijvoorbeeld de boekhouder wel heel voorzichtig moet zijn.

U kunt uw bedenkingen melden via:
www.meldmisdaadanoniem.nl/
of
bellen met 0800-7000

 

172 2010-04-23 11:24:22

Vraag is het nodig ‘t testament aan te passen?
tweede huwelijk: huw voorw, bij overlijden vervalt dit. Ik heb 1 kind en 2 stiefkinderen. ik wil mijn stiefkinderen niet laten delen in de erfenis.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Uw informatie is wat te kort om uw vraag met zekerheid te kunnen beantwoorden.

Maar als u getrouwd bent is (zonder testament) de wettelijke verdeling van toepassing en deelt uw echtgenote mee als erfgenaam. Door de wettelijke verdeling kan zij alle goederen die van u zijn blijven gebruiken en door haar mede-erfgenaamschap krijgt zij 1/2 van uw erfenis (de andere 1/2 is voor uw kind).

(Hoe groot uw erfenis is wordt overigens bepaalt door uw huwelijkse voorwaarden).

Na het overlijden van uw echtgenote (dus nadat u eerst bent overleden) gaat haar 1/2 aandeel in uw erfenis naar haar kinderen toe. Deze krijgen ieder dus 1/4 van uw erfenis. Op dat moment krijgt uw kind ook pas zijn of haar erfdeel uitbetaalt.

Als u dat anders wilt, dan zult u uw testament moeten aanpassen. U kunt grof gezegd kiezen voor
een twee-traps-testament
(alles gaat eerst naar de langstlevende en wat er over is verplicht bij zijn/haar overlijden naar uw kind)
of
een vruchtgebruiktestament
(uw kind wordt eigenaar, maar de rente, dividend of de mogelijkheid om in het huis te blijven wonen zijn dan voor de langstlevende. Maar het huis kan niet verkocht worden zonder dat uw kind daarvoor tekent als eigenaar).

Praat eens verder hierover met een notaris.

 

173 2010-04-16 18:44:22

Vraag Onterven en/of uitsluiten
Mijn man heeft een B.V. sinds bijna 4 jaar en maakt daarmee veel winst. Hij houdt het salaris echter karig en wil naar een notaris om een testament te laten opstellen. Ik vertrouw het niet en mijn vraag is: kan hij mij onterven (we zijn in gemeenschap van goederen getrouwd) of uitsluiten wat bereft de winst van de B.V.? Hij kwam ook met het voorstel om mij te laten tekenen dat ik geen alimentatie zou vragen op basis van de winst van de B.V., maar alleen op basis van het karige salaris. Ik heb gezegd dat ik daar niet voor teken. Maar wat zijn mijn rechten; kan hij eenzijdig een testament opstellen zonder dat ik daar iets van af weet en kan hij mij uitsluiten wat betreft de winst van de B.V. bij een scheiding?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Iedereen maakt zijn of haar eigen testament. Dus dat betekent dat uw man ook alleen naar de notaris kangaan om een testament alleen voor hem zelf op te stellen. U weet of hoort daar niets van (ook niet via de notaris) tot het moment dat uw man overlijdt en blijkt dat het testament het laatste testament is geweest van uw man.

Uw man kan u in dat testament ook helemaal uitstluiten als erfgenaam. Op grond van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek heeft u dan hoogstens recht op het vruchtgebruik van de inboedel en het recht om in de woning te blijven wonen. Afhankelijk van de financiële situatie die u dan als weduwe heeft, kunt u wellicht nog aanvullende rechten claimen (zoals vruchtgebruik van de erfenis). Maar u bent dan nog steeds geen erfgenaam.

Omdat u getrouwd bent in wettelijke (algehele) gemeenschap van goederen, zou het wel zo zijn dat u recht heeft op de helft van alles wat uw man bezit. Dus ook 50% van de aandelen in de BV. Er zijn hier uitzonderingen op, bijvoorbeeld als er geld uit een schenking of een erfenis is ontvangen, waarbij de schenker of de overledene nadrukkelijk heeft bepaald dat het geld/vermogen BUITEN de gemeenschap van goederen moet blijven.

Overigens is het zo dat een directeur/eigenaar van een BV zichzelf een “gebruikelijk loon” moet uitbetalen van de fiscus. De meeste directeuren/eigenaren willen dat loon zo laag mogelijk houden omdat anders er (te) veel belasting betaald moet worden. Allereerst winstbelasting door de BV over de winst en vervolgens loon-/inkomstenbelasting over het salaris. Hoe lager je het salaris kunt houden, hoe minder belasting betaald hoeft te worden.

Dus dat kan een reden zijn waarom uw man zichzelf alleen een karig salaris uitbetaald.

 

174 2010-04-13 22:39:59

Vraag beeindiging samenlevingscontract
 Hallo mijn vriend en ik hebben een samenlevings contract afgesloten toen wij samen een huis kochtten nu een jaar later zijn we uit elkaar en woon in inmiddels tijdelijk bij een ander.Nu is mijn vraag ben ik verplicht hem de helft van de hypotheek te betalen zolang hij alleen in het huis blijft? of ben k verplicht te betalen als hij ook het huis uit is? M.v.g

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Dit zal afhangen van wat u in het samenlevingscontract heeft afgesproken. Meestal is daar geregeld dat je door moet betalen, omdat je nu eenmaal samen de hypotheekakte hebt getekend.

Alleen staat er dan vaak wel weer dat degene die in het huis blijft wonen weer een vergoeding moet betalen aan de andere, omdat er een heel huis ter beschikking staat en niet alleen maar de helft.

Ik raad wel aan om uw samenlevingscontract nog eens door te nemen op dit punt met uw notaris.

Ook is een aandachtspunt dat als u moet betalen, u dat beter rechtstreeks aan de bank kunt doen. Als u aan uw vriend betaalt en hij de rente niet doorboekt aan de bank, ontstaat namelijk een betalingsachterstand. De bank kan dan het huis in het openbaar verkopen en u krijgt bij het BKR in Tiel een aantekening waardoor u mogelijk in de toekomst ook geen (hypothecaire) lening meer kunt krijgen.

 

175 2010-04-13 20:59:45

Vraag Hoe verder met overschrijven bouwgrond?
Ik (zoon) heb via de gemeente een bouwvergunning aangevraagd op mijn vaders naam voor een loods op zijn agrarische bouwgrond. Mondelinge afspraak was dat als de goedkeuring van de loods binnen is dat de grond overgedragen wordt. Wat is de beste methode: bouwen op vaders naam en dan overschrijven of grond en vergunning overschrijven en dan bouwen. Ik wil niet dat mijn vader fiscaal wordt aangeslagen voor nieuwbouw en dan extra lasten moet betalen.

Antwoord Geachte heer,

Mijn eerste reactie is om eerst de grond over te dragen en dan pas te gaan bouwen.

Ik schrijf dat omdat u anders problemen krijgt met de heffing van overdrachtsbelasting. U verkrijgt dan namelijk grond EN een loods. Over de totale waarde zou u dan 6% overdrachtsbelasting moeten betalen, terwijl u al BTW aan de aannemer heeft voldaan voro de bouw van de loods. Dus een dubbele heffing.

Nou is daar wel weer een verzachtende regel, dat u geen overdrachtsbelasting hoeft te betalen over de waarde van hetgeen u zelf heeft (laten) bouwen. Maar dan moet u wel de bonnen en facturen hebben om dat bedrag aan te tonen.

Stel dat u zelf ook veel doet om de loods bruikbaar te maken (de aannemer doet alleen de buitenboel en u doet de afwerking), dan moet u er rekening mee houden dat u dus 6% overdrachtsbelasting moet betalen over de waarde die de loods extra heeft gekregen door uw werk.

Daarom advies om de grond eerst over te dragen en dan pas te bouwen.

Maar recent is er een uitspraak gekomen van het Europees Hof van Justitie te Luxemburg over de BTW (Don Bosco arrest). Van de belastingdienst begreep ik vorige week dat daardoor onduidelijk is geworden wanneer overdracht van grond (ook) belast is met BTW.
Ik raad u aan om met uw accountant te overleggen en eventueel aan de belastinginspecteur te vragen hoe hij of zij daarover denkt.

 

176 2010-04-08 12:41:11

Vraag Vergoeding woning na echtscheiding
Ik woon in Belgie, ben Nederlandse, mijn exman is Nederlander en woont in Nederland. De vereffening-verdeling van het roerend en onroerend goed moet nog plaatsvinden. Nu valt dit onder Nederlands Recht. Ben ik volgens dit recht een woonstvergoeding verschuldigd aan mijn exman? Ik ben in onze gezamelijke woning blijven wonen met de kinderen. Het huis is nog steeds niet verdeeld na 11 jaar. De feitelijke scheiding is al sinds 2002 van kracht.

Antwoord Geachte mevrouw,

Ik raad u aan om hierover hele goede informatie in te winnen bij experts op dit gebied. Ikzelf ben dat niet als het gaat om grensoverschrijdende vragen.

Neemt u een contact op met de Universiteit in Maastricht en vraag dan naar professor mr R. de Groot. Hij was mijn docent op het gebied van Internationaal Privaatrecht (IPR) en zeer kundig.
Hij gaf ook het advies om, als je niedt dagelijks werkt met dit vakgebied, een expert te raadplegen.

Dat de verdeling van de woning en de huwelijksgoederen gemeenschap volgens Nederlands recht moet verlopen, kan ik onderschrijven.

Maar dat een vergoeding voor het gebruik van een woning in België dus ook naar Nederlands recht moet plaatsvinden, vind ik een conclusie die erg snel getrokken is. Het zou mij niet verbazen als Belgisch recht hier voorrang krijgt.

 

177 2010-04-06 20:00:19

Vraag Overwaarde/onderwaarde,Hoe zit het echt in elkaar?
Mijn ex en ik zijn uit elkaar, Het eigen huis staat op beider namen maar ik woon er niet meer. Mijn ex wil in de woning blijven wonen. Hoe zit het in elkaar met het overnemen van de hypotheek door mijn ex? Hoe wordt het geregeld als een taxatie uitwijst dat er overwaarde dan wel onderwaarde op het huis is? Hoe zit het met het spaargedeelte van de hypotheek?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

In beginsel is het zo dat u met uw ex moeten bepalen welk bedrag u van haar krijgt (of andersom) in verband met de verdeling. Degene die meer dan zijn of haar deel van de spullen krijgt, zal de ander daarvoor moeten betalen.

Dit geldt dan niet alleen voor de woning, maar ook voor de inboedel.

Stel dat het huis waard is 300.000 en er een hypotheekschuld is van 200.000. Dan is er een overwaarde van 100.000 op het huis en heeft u ieder recht op 50.000. Neemt uw ex het huis over, dan krijgt zij dus de overwaarde, maar moet zij u 50.000 uitbetalen.
Zij zal waarschijnlijk ook de spaarhypotheek over (moeten) nemen. Stel dat daar 20.000 aan waarde inzit, dan moet zij u nog 10.000 betalen.
Als u vervolgens van 3/4 van de inboedel meeneemt, dan zult u haar weer zoveel moeten betalen dat u dus 1/4 van de inboedel van haar koopt.

Maar uw ex zal dit met de bank moeten regelen, want u moet niet meer aansprakelijk zijn voor de schuld op het huis dat straks niet meer van u is (ontslag aansprakelijkheid). Daarom is het verstandig om eerst naar een financieel adviseur (van de bank) te gaan en na te gaan of uw ex wel in de woning kan blijven wonen. Daarbij zal de adviseur willen weten hoe hoog haar inkomen is, waarbij ook van belang is of u afspraken heeft gemaakt over de alimentatie.

U kunt nu 2 dingen doen:
of eerst naar een advocaat gaan om de afspraken over de verdeling en de alimentatie vast te leggen
of eerst naar de financieel adviseur gaan om te kijken of overname van het huis financieel wel mogelijk is.

 

178 2010-04-06 09:01:52

Vraag ik wil mijn kindsdeel opeisen wat moet ik doen
moeder 2 jaar overleden

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als uw moeder geen testament heeft gemaakt, dan valt haar erfenis onder de zogeheten wettelijke verdeling (ingegaan op 01-01-2003).

Dat betekent dat het opeisen van uw moedersdeel bij haar echtgenoot nu niet meer kan.

Als uw moeder wel een testament heeft opgesteld, dan zal gekeken moeten worden of zij daarin iets heeft opgenomen over wanneer u uw moedersdeel kunt opeisen.

Ik raad u aan met een notaris hierover te praten. Opeisen kan namelijk betekenen dat u nog maar de helft krijgt en dan bovendien nog steeds niet eerder dan wanneer u niets had gedaan.

 

179 2010-03-31 17:22:51

Vraag als een van je kinderen gaat samenwonen wat dan?
Indien een van je kinderen gaat samenwonen, wat moet je als ouders dan regelen, wat betreft erfrecht ?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

U hoeft waarschijnlijk niets te regelen. Als u overlijdt, dan is alleen uw kind (en niet de samenwonende partner) die (eventueel samen met uw andere erfgenamen) van u erft. De samenwonende partner heeft nergens recht op.

Maar voor uw kinderen is het wel aan te raden om iets te regelen, bijvoorbeeld de afspraken over betaling van boodschappen en huur vast te leggen in een samenlevingscontract.

Gaat u eens samen met uw kind(eren) naar de notaris.

 

180 2010-03-31 11:45:59

Vraag Moet ik opnieuw trouwen?
Wij wonen in Duitsland werken in Nederland. Hebben geregistreerd partnerschap. Voor duitsland zijn wij “ledig” Welke gevolgen heeft dit als 1 van ons 2 komt te overlijden. We hebben een koophuis met levensverzekering

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Het geregistreerd partnerschap wordt maar door een heel beperkt aantal landen erkend. Voor de rest van de wereld bent u niets van elkaar.

Nu u in Duitsland woont, zal zeer waarschijnlijk Duits recht bepalen wie uw erfgenamen zijn en dat zou wel eens niet de langstlevende kunnen zijn.

Ik denk dat het raadzaam is om uw geregistreerd partnerschap in Nederland om te zetten in een huwelijk. Overleg eens met de ambassade of de gemeente waar u uw geregistreerd partnerschap bent aangegaan, hoe dit kan gebeuren.

 

181 2010-03-31 11:32:03

Vraag Mag ik alles opmaken na overlijden echtgeno(o)t(e)
Ik heb een langstlevend testament opgemaakt bij de notaris Mag dan alles opgemaakt worden. Als een van ons komt te overlijden. Of hebben wij verpichtingen naar de kinderen toe. En zo ja welke moeten wij dan in acht nemen dan. Met vriendelijke groet

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

De langstlevende heeft op grond van een “normaal” langstlevende testament geen verplichting om het geld of vermogen niet op te maken. Dus in principe kan de langstlevende alles verkopen en het geld er door jagen.

Maar er is een adder onder het gras.
Het kindsdeel dat de kinderen nog moeten krijgen van degene die als eerste is overleden, moet na het tweede overlijden nog uitbetaald worden. Dit komt dan voor rekening van de erfgenamen van degene die als laatste overlijdt.

Als de kinderen die krijgen dezelfde zijn als de erfgenamen van de langstlevende, dan is dat natuurlijk een broekzak/vestzak situatie, maar als er anderen personen zijn, dan moeten de erfgenamen van de langstlevende erg opletten na het overlijden.

De notaris kan hierover (dan) meer informatie geven.

 

182 2010-03-30 16:47:25

Vraag Hoe kan ik mijn testament herroepen of stopzetten?
Ik heb tot 2 jaar geleden samengewoond en met mijn toenmalige vriend een testament opgesteld waarin we elkaar als erfgenaam hebben aangewezen. Aangezien we niet meer samen zijn wil ik graag van dit testament af. Is het mogelijk om dit te stoppen en hoe kan ik dit dan het beste doen?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ga eens praten met de notaris die het testament heeft opgesteld. Als het toen goed is opgeschreven staat er dat uw vriend alleen van u erft als u samenwoont op het moment van uw overlijden. Nu u niet meer samenwoont, erft hij dus niets van u.

In dat geval hoeft u dus niets te doen.

Staat het niet zo in uw testament, dan zult u uw testament moeten herroepen. Dat moet bij de notaris gebeuren.

Dus daarom het advies om naar een notaris te gaan met uw testament.

 

183 2010-03-24 10:46:02

Vraag huis ex en onze minderjarige kinderen
We zijn zojuist gescheiden en mijn ex heeft mij uitgekocht. Zij heeft de woning nu op haar naam en zo ook de hypotheek natuurlijk. Onze kinderen zijn 5 en 7 jaar en wonen bij haar. Als zij komt te overlijden en ze heeft niks opgemaakt bij een notaris en ze is niet opnieuw gehuwd etc etc. zijn de kinderen directe erfgenamen. Wat betekent dat verder? Wordt de woning dan verkocht en het geld van de overwaarde op rekening van mijn kinderen gezet? Of ben ik als vader dan degene die mag meebeslissen? Hoe is dit wettelijk geregeld als er geen akte is opgemaakt bij de notaris?

Antwoord Geachte heer,

Uitgaande van de situatie dat uw ex-echtgenote NIETS heeft geregeld en niet getrouwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan als zij overlijdt:

door haar overlijden zijn de kinderen haar enige erfgenamen, ieder voor een gelijk deel. Zolang de kinderen minderjarig zijn en u de ouderlijk macht/gezag heeft, bent u degene die vervolgens haar nalatenschap moet afwikkelen namens de kinderen.

U zult dat moeten doen terwijl de rechter over uw schouder meekijkt.

Wilt u het huis verkopen, dan zult u toestemming moeten krijgen van de rechter om dat te mogen doen. De rechter zal waarschijnlijk om taxatierapporten en/of de OZB-aanslag vragen en eisen dat de opbrengst van het huis (per kind) op een speciale rekening wordt gestort door de notaris.

Zodra een kind 18 jaar wordt (meerderjarig wordt) dan kan het eisen dat het zelfstandig aan dit geld kan komen. Dat kan dus betekenen dat het kind het geld er snel doorheen jaagt in plaats van nuttig gebruikt voor studie of aankoop huis o.i.d..

Als ik uw ex-echtgenote mag aanraden, zou ik:

in ieder geval een executeur aanwijzen (dat maakt de afwikkeling van de erfenis makkelijker);
een bewindvoerder over het geld instellen maar dan wel tot bijvoorbeeld 23 jaar (dan zijn de kinderen hopelijk de wilde haren kwijt).
Er is nog een kleine complicatie. Als er niets geregeld is en zij samen met de kinderen komt te overlijden (bijvoorbeeld bij een verkeers-ongeval). Als één van de kinderen als laatste overlijdt (bijvoorbeeld in de trauma-helikopter op weg naar het ziekenhuis terwijl uw ex-echtgenote en de het andere kind op slag dood waren), dan komt het huis weer bij u terecht.
Het langstlevende kind erft namelijk alles van zijn of haar moeder en vervolgens bent u de enige erfgenaam van dit (nog minderjarige) kind.
In een testament kan uw ex-echtgenote bepalen dat in zo’n geval het huis niet naar u, maar anderen moet gaan.

In een krantencolumn heb ik hierover al eens geschreven. Overigens geldt dit alles natuurlijk ook voor u en niet alleen voor uw ex-echtgenote.

 

184 2010-03-22 21:00:26

Vraag Hoe krijg ik een priveterrein? (bouwvallig huis)
Een overleden plotseling halfbroer van een achternicht heeft een bouwvallig huis op een priveterrein. De achternicht wil het terrein afstaan aan mij. Er is niets offisieel. De broer heeft geen andere familielid. Het huis is helemaal kapot. Dus moet opgeruimd wordem. Il zal de kosten zelf betalen. Het probleem is, dat de eigenaar van het grond meer duidelijkheid wil hebben over de halszussen. Ze hebben geen andere bewijzen. Wat kunnen we doen? De overleden broer ziet er presies uit als hun vader.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik denk dat u deze duidelijkheid alleen krijgt door een Verklaring van Erfrecht te laten opstellen door een notaris.

De notaris zal dan namelijk zowel de familierelatie tussen de overledene en de halfzussen nagaan, maar ook kijken of er in testamenten niets is vastgelegd over wie de erfgenamen zijn.

Als u dat wilt, raad ik wel aan om zo veel mogelijk gegevens alvast mee te nemen voor de notaris en te vragen om een kostenindicatie. Zo’n onderzoek kan namelijk veel tijd en dus geld kosten.

Overigens is daarnaast nog een vraag of de eigenaar van de grond niet gewoon ook eigenaar van het huis is. Als er namelijk daarover niets is geregeld bij de notaris, dan is de regel van Natrekking van toepassing. Op mijn weblog staat een krantencolumn hierover.

 

185 2010-03-22 11:04:11

Vraag in gemeenschap van goederen trouwen
Ik trouw in gemeenschap van goederen. Mijn partner is enig kind. Haar vader is reeds gestorven. Haar moeder vraagt zich het volgende af: Wat gebeurd er met de erfenis van de moeder van mijn partner als ik scheid van mijn partner of als mijn partner sterft? En wat na de dood van haar moeder?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als u in gemeenschap van goederen trouwt, is al het vermogen van uw partner ook voor 50% van u geworden. (en andersom uw vermogen voor 50% van haar).

Een uitzondering hierop kan zijn als het vermogen bestaat uit een erfenis. Maar dan moet degene die overleden is (uw overleden “schoon-”vader of uw schoonmoeder) in een testament hebben bepaald dat de erfenis niet op deze wijze gedeeld wordt. Dit wordt wel de anti-schoonzoon of prive-clausule of uitsluitingsclausule genoemd.

Omdat ik niet weet of uw schoon-ouders een testament hebben opgesteld en wat daar in staat, kan ik u dus niet zeggen of uw echtgenote al dan niet de erfenis van haar ouders met u moet delen.

U (of eigenlijk uw schoonmoeder ivm de geheimhoudingsplicht) kunt dit navragen bij de notaris van uw schoonouders.

Een andere optie is dat u en uw echtgenote in huwelijks voorwaarden vastleggen dat al het vermogen gemeenschappelijk is (dus 50/50 gedeeld moet worden) BEHALVE de eventuele erfenissen. Dan legt u het vast en bent u niet afhankelijk van wat uw ouders of uw schoonouders hebben geregeld.
Als u dit wilt, zult u de huwelijks voorwaarden met een notaris moeten bespreken en de akte moet getekend zijn voordat u trouwt.

Een woord van waarschuwing:
Als u niet bijhoudt wat er met de erfenis wordt betaald, dan is er bij een eventuele scheiding toch een probleem. U kunt het beste een kleine administratie bijhouden van wat er met de erfenis wordt gekocht of betaald. Op zich hoeft dat niet een omvangrijke administratie te zijn die door een boekhouder wordt bijgehouden.

 

186 2010-03-21 18:34:54

Vraag Successie rechten na overlijden beide echtlieden
Ons gezin bestaat uit: Mij, mijn echtgenote en een grtrouwde dochter. Stel, mijn vrouw en ik, hebben beide een 2 traps testament laten maken. Ik kom te overlijden en op dat moment is de totale waarde van ons vermogen 400.000 euro. Mijn vrouw erft dan alles en betaalt dus geen successierechten. Nu maakt ze het hele vermogen, wat ze heeft geerfd, op en komt vervolgens te overlijden. Mijn vraag is nu wat moet mijn dochter eventueel aan successierechten betalen, zeg dat er nog 10.000 euro te erven is.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als u een 2-trapstestament heeft erven uw kinderen bij het eerste overlijden helemaal niets. Alles gaat naar de langstlevende. De kinderen betalen dus ook geen successierecht (sinds 01-01-2010 is dat officieel: erfbelasting).

Als er bijna niets meer over is (bijvoorbeeld omdat de langstlevende het vermogen heeft weggeschonken aan de kinderen) als de langstlevende overlijdt, dan is er door de kinderen ook dan geen successierecht verschuldigd.

Op dit moment mogen de kinderen € 19.000,- erven zonder dat er erfbelasting verschuldigd is.

 

187 2010-03-18 17:18:23

Hoe kom ik van een eigen woning af ?
Ik ben ongehuwd, en woon al 2 jaar met mijn ex-partner in ons huis. Hij doet er niks aan om hem te willen verkopen of de helft te betalen. Mij uitkopen kan hij niet, en er alleen blijven wonen ook niet. Zelf raak ik zo in diepe schulden. Wat kan ik doen om van mijn/ons hius af te komen?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

U kunt eens met uw bank gaan praten. Als de hypotheekrente niet betaald wordt, dan zal het huis gedwongen verkocht moeten worden. Om dat te voorkomen wordt door de bank wel gebruik gemaakt van een onherroepelijke volmacht tot verkoop en levering van de woning.
Alleen: als er niet betaald wordt, krijgt u beiden een hele slechte aantekening bij het BKR in Tiel en krijgt u later niet of nauwelijks nog een lening.

Een andere mogelijkheid is dat u bij de rechter afdwingt dat u uw partner kunt uitkopen, uw partner u moet uitkopen of het huis verkocht moet worden. (Recent heb ik op deze site daar een soortgelijk antwoord gegeven in een situatie van 4 erfgenamen waar 1 niet wilde verkopen voor een reeel bedrag).

Dan zult u wel naar een advocaat toe moeten gaan.

 

188 2010-03-16 16:42:23

Vraag akte van schenking
Mijn ouders hebben 8 jaar achter elkaar een belastingvrij bedrag aan mij geschonken via akte bij notaris in totaal ongeveer 40.00 euro zij hebben hierover rente aan mij betaald echter contant , wel schriftelijk vastgelegd zij hebban als betaler en ik als ontvanger hiervoor getekend Nu is onlangs mijn moeder overleden en er werd mij door iemand verteld dat dit bedrag overgeboekt had moeten worden klopt dit of is het ook voldoende dat dit schriftelijk door ons beide getekend is

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

In beginsel is wat u gedaan heeft niet voldoende voor de belastingdienst om de schenkingen te erkennen. Dit zou betekenen dat de helft van het geschonken bedrag meetelt voor de erfenis van uw moeder en dus kan de fiscus daar erfbelasting over heffen.

Bij overlijden van uw vader zou u daar weer tegen aan lopen, maar dan voor de andere helft van het geschonken bedrag.

Voor wat betreft de situatie met uw moeder: er zijn een aantal rechters geweest die coulanter waren dan de belastingdienst en betalingen zoals door u vastgelegd toch hebben geaccepteerd. Dit zou wel betekenen dat u dus na de belastingaanslag nezwaar en beroep zult moeten aantekenen als de belastingdienst de schenkingen niet accepteert.

Voor wat betreft de situatie van uw vader, is het mogelijk om in een akte bij de notaris vast te leggen dat er nooit rente is betaald, het totaal van dat bedrag te noemen en vanaf dat moment jaarlijks de rente te betalen via de bankrekeningen.

Maar daarmee ontkracht u wel weer het argument dat u moet gebruiken bij de successie-aangifte van uw moeder.

 

189 2010-03-16 12:56:58

Vraag 2009 gescheiden 2010 weer samenwonen gevolgen?
ik ben in mei 2009 gescheiden van mijn vrouw wij waren getrouwd in gemeenschap van goederen ieder zijn eigen zaak dat is ook opgenomen in het convenant schulden van de een hebben geen betrekking op de ander. Nu willen wij weer gaan samenwonen na een geweldige verzoening. Mijn vraag kan dat gevolgen hebben als de een failliet zou gaan is de ander dan nog steeds aansprakelijk Alvast bedankt

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als samenwoner bent u niet aansprakelijk voor de schulden van de ander.

Praktisch echter kan bij faillissement van de ander de deurwaarder of curator wel beslag leggen op al hetgeen die ander bezit. En als dat bijvoorbeeld inboedel is die u samen bezit of de en/of bankrekening, dan krijgt u dus toch te maken met het faillissement. Uw aandeel in de inboedel of het saldo van de rekening blijft buiten wel schot, maar u zult moeten aantonen wat van u is. En dat kan problematisch worden.

Mocht u nu besluiten om te gaan (her-)trouwen: Let op !
Als u niet van tevoren van de rechtbank toestemming hebt gekregen om huwelijks voorwaarden te maken, (her-)trouwt u weer in gemeenschap van goederen, omdat het oude “huwelijks goederen regime” weer herleeft.

 

190 2010-03-13 14:21:16

Vraag verkoop woning na overlijden ouders
We zijn met 4 erven waarvan 1 moeilijk doet over de verkoop van de woning. Hij vraagt teveel voor deze woning en deze woning staat nu al 2 jaar te koop. Nu is het spaargeld bijna op en er zit nog een rest schuld op deze woning. Zijn wij (3) nu verplicht deze kosten te betalen wat hierna volgen of kunnen wij ons hiervan terugtrekken. Want door het te hoge bedrag zal deze woning niet verkocht worden. Mede omdat het een gedateerde woning is. Bij de notaris hebben wij getekend voor de lusten en de lasten.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

U heeft hier volgens mij maar 1 goede mogelijkheid, namelijk via de rechter afdwingen dat de onverdeeldheid (van het huis) wordt opgeheven.

Daar zijn dan 2 varianten voor:
de eerste is dat u de rechter vraagt dat de 3 worden uitgekocht door die ene erfgenaam en wel voor het (volgens u te hoge) bedrag dat die ene erfgenaam dus een goede vraagprijs vindt.
de tweede is dat u de rechter vraagt dat de 3 erfgenamen die ene erfgenaam kunnen uitkopen, waarbij echter het volgens de 3 reeele bedrag als waarde wordt genomen.

Een minder goed alternatief is om de rechter te vragen om die ene erfgenaam te dwingen mee te werken aan het verlagen van de koopprijs. Nadeel is dat u dan vervolgens toch zijn of haar medewerking moet hebben als er een koper komt die een bieding doet en er onderhandeld moet worden over de koopprijs.

Mocht één van de 3 erfgenamen een rechtsbijstandsverzekering hebben, dan raad ik aan om deze erfgenaam met die verzekeraar te laten overleggen (om de kosten te drukken). Er hoeft namelijk maar 1 van de 3 een rechtzaak aan te spannen tegen nummer 4.

 

191 2010-03-11 19:51:58

Vraag Zieke boom veroorzaakt overlast en schade dreigt
Mijn buren hebben een boom die in de zomer maar aan een enkele zijde blad krijgt (krijgt aan alle kanten ruimschoots licht). De andere zijde ziet er ziek/dood uit en verliest takken bij elk zuchtje wind. De eigenaar wil hier niets aan doen en claimt dat de boom monumentaal is. Ik weet niet of dit waar is en of dit verder gevolgen voor mijn vraagstelling heeft. Ik vrees dat de boom definitief om gaat vallen wanneer in een nabije zomer een storm op zou steken en de boom door zijn blad meer wind gaat vangen (en bovendien in minder evenwicht zal zijn doordat het blad maar aan één zijde groeit). Wie is in dat geval aansprakelijk voor de schade? Is het mogelijk de boom te laten onderzoeken door een deskundige zonder toestemming van de eigenaar; deze stelt zich alles behalve cooperatief op? En kan het eventuele (kap)advies van een deskundige bindend zijn? Bij voorbaat dank voor Uw antwoord

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Of de boom monumentaal is moet de gemeente u kunnen melden. Is dat zo, dan hoort dat namelijk geregistreerd te zijn.

Als er schade ontstaat, dan is de eigenaar van de grond waar de boom staat verantwoordelijk en aansprakelijk. Risico voor deze eigenaar is dat de WA-verzekering wel eens dekking kan weigeren als blijkt dat de eigenaar te weinig heeft gedaan (lees onderzoek en snoeien of desnoods kappen) om de schade te voorkomen of te minimaliseren.

In dat geval heeft u een probleem want dan is het de vraag of u de schade daadwerkelijk kunt verhalen (kale kip is niet te plukken).

Als u van mening bent dat er een groot risico is op schade, kunt u altijd een onderzoek laten instellen door een bomendokter (wellicht heeft de gemeente een naam voor u).

Deze bomendokter zal in eerste instantie alleen in uw tuin mogen komen. Mocht echter de bomendokter van mening zijn dat er sprake is van gevaar en daarom ook de boom willen onderzoeken vanuit de tuin van de buurman, dan zal deze uiteindelijk daaraan moeten meewerken.

Dat kan wel betekenen dat de bomendokter na een schouw vanuit uw tuin weggaat, een rapport opstelt en dat u dat rapport moet aanbieden aan de gemeente (die dan zelf een onderzoek instelt vanuit de tuin van de buurman) of via de rechter afdwingt dat de bomendokter ook vanuit de tuin van de buurman mag kijken naar de boom.

De kosten van het onderzoek zijn overigens wel voor uw rekening.

 

192 2010-03-11 16:00:22
 Vraag wat kost testament herroepen
ik ben net gescheiden en in mijn testament staat dat mijn stiefdochter erft, net als mijn 2 eigen dochters. Er is geen uitsluiting opgenomen, ze wordt expliciet genoemd en ik wil haar uit mijn testament. Wat gaat dit kosten, ik wil een simpel testament waarin alleen mijn dochters erven van mij.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Een simpel testament zal ongeveer € 350,- exclusief 19% BTW en exclusief € 10 aan registratiekosten kosten.

Daarbij ga ik er dan wel van uit dat u een regeling wenst op te nemen om te voorkomen dat uw erfenis via uw kinderen bij uw ex-partner terecht komt.
(Op mijn weblog staat een krantenartikel over zo’n echtscheidings-testament)

Wilt u niets anders dan alleen het noemen van uw dochters, dan is een simpele herroeping en een uitsluitingsclausule voldoende. Dat kost waarschijnlijk € 250,- ex BTW en registratiekosten.

Maar als uw kinderen nog minderjarig zijn dan wel nog niet goed met grotere geldbedragen om kunnen gaan, dan heeft u toch echt een uitgebreider testament met bijvoorbeeld een executeur en bewind nodig.

 

193 2010-03-10 16:30:01

Vraag moet ik nogmaals successie betalen over schenking?
In 1994 heb ik een schenking van mijn ouders in een testament laten vastleggen. Hierover heb ik toen successierechten betaald. Nu de langstlevende ouder overleden is, zegt de belasting dat ik nogmaals successierechten moet betalen over de schenking van toen, die feitelijk niet uitbetaald is maar wel in een testament is vastgelegd. Dat kan toch niet of wel?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik vrees dat ik u hier geen antwoord op kan geven. De situatie is niet duidelijk genoeg daarvoor.

Een schenking is iets dat je doet als je in leven bent, terwijl een testament iets is dat pas geldt na het overlijden. Dus een schenking in een testament laten vastleggen is niet mogelijk.

Wel kan er in een testament bepaalt worden (via een legaat) dat u eerst een bedrag krijgt en dat de rest dan gedeeld wordt.

Maar dan krijgt u dat geld dus vanwege het overlijden en dan zijn dus successierechten (of sinds 01-01-2010 erfbelasting) verschuldigd.

Ik raad u dan ook aan om naar uw notaris te gaan waar in 1994 het testament is opgesteld.

 

194 2010-03-10 10:43:21

Vraag mag moeder erfdeel kinderen weggeven
Na overlijden vader kunnen kinderen krachtens testament hun erfdeel pas krijgen na overlijden moeder. Moeder mag dit geld opmaken, mag ze het ook weggeven aan één van de erfgenamen, waardoor er niets meer over is voor andere erfgenamen? 1. Wat kunnen andere erfgenamen hiertegen doen? 2. Bestaat er zoiets als een verplichting van moeder om dit geld goed te beheren en verantwoording af te leggen aan alle erfgenamen?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Dit hangt oa. af van de vraag of uw vader een testament had of niet. Als hij een testament had, moet eerst daar in gekeken worden welke rechten uw moeder heeft.

Is er geen testament, dan is van belang wanneer uw vader is overleden; onder het oude erfrecht of het nieuwe.

Doorgaans zal de langstlevende de mogelijkheid hebben om geheel zelfstandig te besluiten wat er met het vermogen gebeurt. Dus ook om te besluiten om te schenken.

Onder de huidige wetgeving is het dan ook nog zo dat de regel is:
eens geschonken blijft geschonken.
Met andere woorden er wordt niets verrekend met de erfenis van moeder.

Praat u hierover eens verde rmet uw notaris.

 

195 2010-03-09 20:57:07

Vraag Wat kunnen wij het beste doen?
Wij zijn sedert 19 jaar in gemeenschap van goederen getrouwd. Mijn man heeft een kind en ik drie kinderen uit een eerder huwelijk. Samen hebben we nog een zoon gekregen. We willen dat de dochter uit het 1e huwelijk haar legitieme portie krijgt. Is het verstandig om een tweetrapstestament te laten maken? Als mijn man of ik sterven, gaat het huis naar de langstlevende en moeten we ondanks het feit dat er geen testament is toch succesierechten betalen? Hpe ziet het eruit als we het huis verkopen? groet

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Een kind in de legitieme stellen en een tweetrapsmaking gaan niet goed samen. Dat kind zou dan toch ineens mede-eigenaar kunnen worden van het huis.

Beter is een goed langstlevende testament (officieel: wettelijke verdeling) ipv tweetrapsmaking.

Afhankelijk van welk soort renteclausule wordt opgenomen daarin kan (bijna) voorkomen worden dat bij het eerste overlijden al successierecht moet worden betaald.

Overleg eens met uw notaris hierover.

 

196 2010-03-09 19:41:16

Vraag beheer over vermogen bij leven
Moeder is 82 en woont zelfstandig in een eigen huis. Zij wil een van haar kinderen aanwijzen als executeur. Maar zij wil dat dit kind ook al bij leven haar financiën gaat beheren als zij naar een verzorgingstehuis moet (verkoop inboedel en huis) of haar zaken zelf niet meer kan behartigen. Dit kind moet evt. kunnen handelen zonder toestemming van de andere kinderen. Het gaat niet om bewindvoering omdat ze nu nog volledig handelingsbekwaam is, maar ze wil alvast wat regelen voor later omdat meerdere familieleden door herseninfarct opeens niets meer konden en er over hun hoofd werd geruziet over wie wat mocht doen. Zij wil dat nu zelf alvast bepalen. Wat moet ze regelen?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik denk dat het verstandig is om hierover met uw notaris te overleggen. Het aanwijzen van een kind als executeur zal namelijk in een testament moeten gebeuren, terwijl het nu al aanwijzen van dat kind als gevolmachtigde het beste via een notariele akte van volmacht kan gebeuren.

De notaris zal wel aangeven dat het gevaarlijk is om 1 kind nu al te machtigen. Want dan kan dat kind nu al moeder “uitkleden” door misbruik te maken van die machtiging. Daarnaast kan de vervelende situatie ontstaan dat dat kind na het overlijden van moeder “ter verantwoording” wordt geroepen door de andere kinderen. (Of zij daar recht toe hebben is iets anders, maar een ruzie kan daardoor wel ontstaan).
(Op mijn weblog heb ik een column staan over een regelneef die zo’n volmacht wilde van zijn oude tante).

Dus misschien is het goed om voordat er naar de notaris gegaan wordt, dit allemaal ook met de andere kinderen te bespreken en dan duidelijk te maken dat het moeder’s wens is om dit ene kind te machtigen bij leven en na haar overlijden als executeur te laten optreden.

Wellicht is het daarnaast ook goed om na te denken over een reserve gevolmachtigde of executeur, voor het geval dat het eerst aangewezen kind de taken niet meer kan of wil uitvoeren.

 

197 2010-03-09 13:45:02

Vraag wat kost een testament wijzigen?
wij hebben al jaren een testament maar willen dit wijzigen omdat er dingen in staan die niet meer van toepassing zijn

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

De kosten hangen af van wat uw wensen zijn en hoe moeilijk of makkelijk die in een testament zijn te vatten.

Zet voor u zelf eens op papier wat u wilt en hoe uw huidige situatie is en overleg dan eens met uw notaris of hij/zij dan een kostenopgaaf kan doen aan u.

 

198 2010-03-09 00:40:15

Vraag Burenrecht, erfgrens, mandeligheid en verjaring
Heb met buur (is dat sinds 2003) een gezamelijke ( ?? vanwege mandeligheid en /of verjaring ?) een-steens terrasmuur van zo’n 3m lang. Buur zegt dat het zijn eigendom is, want staat op zijn terrein (wil mij echter niet de gegevens van het kadaster geven waaruit dat zou moeten blijken). De terrasmuur staat nu iets links van het midden van de gezamelijke huismuur onder de achterbalkons. Hij wil de terrasmuur vernieuwen, verlengen en 6cm (!) verplaatsen want volgens hem is daar het midden van de erfgrens. Daar de nieuwe terrasmuur langer wordt, zou min. 1.5m van een begroeid hekwerk weg moeten. Dit hekwerk staat in het verlengde van de terrasmuur. De terrasmuur staat er min. 30jr en het begroeide hekwerk sinds 1988 (door mij geplaatst ). Ik woon er sinds 1981. Hoe zit het nu met : – de huidige terrasmuur , van wie is die en op wiens grond staat die ? – ik weet niet anders dan dat de muur op de grens staat ; is altijd op die manier ‘gebruikt’ met vorige buren. – ben er altijd vanuit gegaan dat het hekwerk met begroeiing gezamelijk bezit is, ondanks mijn aanleg en kosten. De klimopplanten staat aan mijn kant. Waar begin ik met vaststellen van de eigendom van muur en hekwerk ? En het vaststellen van de erfgrens in deze situatie ? Waar moet en mag de nieuwe muur komen ? p.s. één groot pluspunt : buur wil alles betalen als er aan mijn kant gevoegd kan worden. Echter, hij wil ook de muur verder de tuin in laten lopen = 18 m x2m hoog (neemt veel licht weg en daarmeer zou de groene ‘wand’ vervallen) Alvast heel erg bedankt voor het lezen , en later beantwoorden 😉

Antwoorden Geachte heer, mevrouw,

Ik stel voor dat ik uw vraag niet in 1 keer volledig beantwoord, al was het maar omdat het veel-omvattend is en ik niet alle gegevens heb.

U kunt contact opnemen met het Kadaster.nl en daar het zogeheten Veldwerk opvragen. Dit kost u waarschijnlijk een paar tientjes, maar dan kunt u exact nagaan waar de grens loopt. Op een gewoon kadastraal kaartje (van een paar euro’s) , kun je dat niet zien.
(U kunt ook het Kadaster vragen de erfgrens te reconstrueren, maar de landmeter die dan ter plaatse komt, kost u heel wat meer)

Als u de erfgrens weet, is de volgende vraag of er niet ergens een akte is waarin eventueel afspraken zijn vastgelegd door vorige eigenaars over de opgerichte muur e.a. zaken.. Zijn die afspraken namelijk vastgelegd, dan kan er eigenlijk nooit sprake zijn van verjaring.

Zijn er geen afspraken, dan kom je toe aan verjaring. Simpel gezegd valt een muur die al 30 jaar op die plaats staat onder het begrip verjaring.
Daarnaast s er nog een regel die al na 20 jaar verjaring geeft en heel soms is er nog eentje toepasselijk zodat al na 10 jaar sprake kan zijn van verjaring.

Het maakt overigens niet uit vanaf wanneer u of uw (huidige) buren er wonen, maar er wordt geteld vanaf het moment dat de muur of schutting er staat.

 

199 2010-03-08 10:47:01

Vraag Bewoonde woning verkopen.
Hallo,In 2003 is mijn broer (eigen woning,was vroeger van ouders)overleden.Moeder(92) woont er nog (heeft recht het recht van levenslange bewoning).Woning staat nu op naam van erven. Kan de woning in bewoonde staat nu al (b.v.optioneel) verkocht worden? Of is dit zo niet te beantwoorden. Dank voor uw reactie.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Heeft u dan al een koper gevonden die een goede prijs wil betalen ?

Want als het een koopcontract is waarbij 1 van de erven het huis koopt, dan kan dat fiscaal wel eens heel nadelig uitpakken.

Waar het dus op neer komt is dat ik nog onvoldoende gegevens heb om u goed te kunnen beantwoorden. Eventueel kunt u natuurlijk met alle documentatie naar de notaris gaan en u daar goed laten voorlichten.

 

200 2010-03-06 23:12:04

Vraag Tweetrapstestament
Wij hebben een testament op de langstlevende, eigen huis en drie kinderen. Is het verstandig om het testament te wijzigen in een tweetraps testament? Wat zijn ongeveer de kosten?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Op mijn weblog zal vanavond of morgenochtend een en ander hierover komen te staan. Kijkt u daar eens.

Kosten bedragen ongeveer € 225,- ex BTW ex leges per testament, oftewel voor een echtpaar € 580,-

 

201 2010-03-06 20:38:30

Vraag Testament ongedaan maken?
Heb testament, vrouw, 2 kids, eigen huis, vermogen = ca 120.000euro bij overlijden. Kan ik beter testament opheffen?? De huidige wetgeving is voldoende. Of gaat alles hetzelfde met of zonder testament bijv taxatie huis en boedelwaarde bezien.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik raad u aan om morgenochtend mijn weblog te bezoeken omdat daar meer informatie komt te staan.

 

202 2010-03-03 20:46:49

Vraag heb testament moet dit nu aangepast worden
ivm nieuwe wet, staat op langstlevende, heb eigen huis, 2 kinderen

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Op zich hoeft u vanwege de nieuwe successiewet (van 01-01-2010) geen nieuw testament te maken. Is uw testament opgesteld voor de invoering van het nieuwe erfrecht (01-01-2003) dan is dat waarschijnlijk ook niet nodig.

Maar ik raad u aan om geregeld een APK te laten doen van uw testament. Bij voorkeur iedere 5 jaar of als er iets wijzigt in uw persoonlijke situatie.

Mocht deze vraag gesteld zijn naar aanleiding van de uitzending op 01-03-2010 van RADAR, leest u dan nog even door:
U zult moeten kiezen tussen een langstlevende testament OF de 2trapsmaking van Radar. Dus of u houdt uw huidige testament of er komt een nieuw testament.

Op mijn weblog heb ik nu al een paar bedenkingen over de 2trapsmaking staan, want het is geen wondermiddel. Kijkt u daar eens (adres hieronder) en hou dat in de gaten, want ik ben van plan daar wat meer info te zetten.

Overigens is het door Radar genoemde bedrag van € 200,- per testament en ook exclusief BTW en CTR. Dus een echtpaar komt uit rond € 500,-.

 

203 2010-03-03 17:37:10

Vraag Samenlevingscontract en twee testamenten afdoende?
Wij hebben gezamelijk 2 kinderen en ik heb nog een kind uit een eerder huwelijk. momenteel wonen mijn huidige partner en ik ongehuwd samen. Onze gezamelijke kinderen zijn erkend en we oefenen beiden het ouderlijk gezag uit. Aangezien we alles goed geregeld willen hebben kunnen we trouwen / ger.partnerschap en twee tweetrapstestamenten afsluiten. Is het echter ook mogelijk om alles afdoende af te dekken door twee tweetrapstestamenten af te sluiten en een samenlevingscontract. Er van uitgaande dat het samenlevingscontract zo opgesteld wordt met alle rechten en plichten als waren we gehuwd of geregistreerd partners. Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Dankzij de nieuwe erfwet (per 01-01-2003) is het mogelijk dat samenwoners (bijna) dezelfde langstlevende regeling krijgen als een echtpaar met kinderen.

Dan moet er wel een testament in combinatie met een samenlevingscontract worden opgesteld.

U zult moeten kiezen tussen een langstlevende testament OF de 2trapsmaking van Radar.

Op mijn weblog heb ik nu al een paar bedenkingen over de 2trapsmaking staan, want het is geen wondermiddel. Kijkt u daar eens (adres hieronder) en hou dat in de gaten, want ik ben van plan daar wat meer info te zetten.

Praat er eens over met een notaris wat de (on)mogelijkheden zijn en wat uw wensen.

 

204 2010-03-03 16:16:20

Vraag Erfenis ex-schoonmoeder
mijn kinderen hebben elk € 25.000 van oma georven. Hun vader(mijn ex) beweert echter dat er geen geld meer van die erfenis over is. Zelf heeft hij wel dure aankopen gedaan en zijn eigen schulden afbetaald. Kunnen mijn kinderen toch aanspraak maken op -hetzij een deel- van hun erfenis? Aangezien de kinderen bij mij wonen is het toch niet zo dat ik bij de aangifte inkomstenbelasting dat geld alszijnde spaargeld moet aangeven?

Antwoord Geachte mevrouw,

Ik kan deze vraag niet beantwoorden zonder extra informatie. Gaat u daarom langs bij een notaris met alle gegevens.

Wel kan ik stellen dat als de kleinkinderen vernoemd waren in het testament van hun oma, zij recht hebben op (een deel van) de errfenis NADAT alle schulden van oma zijn afbetaald.

Nu kan het zijn dat opa en oma een langstlevende testament hadden, waardoor opa’s erfdeel bij oma is gebleven maar hun zoon (uw ex-echtgenoot) wel recht had op een geldbedrag ter grootte van zijn vaders-erfdeel. Dat recht is een schuld die oma dan aan haar zoon had.

Dus het kan zijn dat uw ex-echtgenoot een geldbedrag heeft gekregen (als aflossing/uitbetaling van zijn vaders-erfdeel) en dat er daarna niets meer over is voor uw kinderen als mede-erfgenaam van hun oma.

Maar nogmaals, bespreek dit eens met een notaris met alle beschikbare gegevens erbij.

Als er geen geld is voor de kinderen, is er natuurlijk ook niets op te geven bij de inkomstenbelasting. Wellicht kunt u bij de belastingdienst de successie-aangifte van oma opvragen, zodat u weet of er volgens de belastingdienst wel iets is dat aan uw kinderen is toegekomen. Dan heeft u ook die extra informatie die u nodig heeft voor het gesprek met de notaris.

Overigens raad ik aan om ook eens uw testament met uw notaris te bespreken. Mogelijk loopt u nu het risico dat als u en de kinderen overlijden na bijvoorbeeld een auto-ongeluk, uw ex-echtgenoot uw vermogen erft. Op mijn weblog (zie onderaan voor het adres) heb ik een krantencolumn gepubliceerd dat gaat over een echtscheidings-testament.

205 2010-03-03 09:42:26

Vraag testament.
wij hebben een langstlevende testamant,is dit aan te passen middels een clausule in een tweetrapstestament of moet er een kompleet nieuw testament worden opgemaakt? graag reactie. Mvg.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

U zult moeten kiezen tussen een langstlevende testament OF de 2trapsmaking van Radar. Dus of u houdt uw huidige testament of er komt een nieuw testament.

Op mijn weblog heb ik nu al een paar bedenkingen over de 2trapsmaking staan, want het is geen wondermiddel. Kijkt u daar eens (adres hieronder) en hou dat in de gaten, want ik ben van plan daar wat meer info te zetten.

Overigens is het door Radar genoemde bedrag van € 200,- per testament en ook exclusief BTW en CTR. Dus een echtpaar komt uit rond € 500,-.

 

206 2010-03-01 22:40:23

Vraag ERFBELASTING 2010
55.000 UERO over 8 kinderen moet daar belasting over worden betaald of geld daar vrijstelling over dit is een oud langslevend testament van 1990

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Dit betekent dat per kind € 6.880,- wordt verkregen.

Volgens de nieuwe erfbelasting is per kind een bedrag van € 19.000,- vrijgesteld van belasting. Dus er hoeft niets betaald te worden.

Omdat u een opmerking plaatst over een langstlevende testament wel echter nog deze waarschuwing: de genoemde bedragen zijn alleen van toepassing als de overleden ouder pas in 2010 is overleden en de erfenis ook uit het vermogen van deze ouder komt.

Reactie vraagsteller:
 hartelijk dank voor uw antwoord
deze ouder is overleden in 2003
de erfenis komt wel uit dat vermogen

Antwoord op reactie: In dat geval hoeft er nu geen erfbelasting betaald te worden over datgene wat (op papier) al in 2003 is verkregen.

De huidige erfbelasting is alleen van toepassing op de erfenis die in 2010 vrijkomt. En de erfenis is het totale vermogen minus de schulden. Onder die schulden wordt ook begrepen de vordering van de kinderen op de langstlevende ouder die ontstaan is door het eerdere overlijden van de andere ouder in 2003.

Op 1 maart jl. is in het TV programma RADAR ook hier aandacht aan besteed. Via uitzending gemist kunt u dat programma alsnog bekijken.

 

207 2010-02-26 19:32:48

Vraag vruchtgebruik en verhuur aan derden
1988: Drie kinderen krijgen bloot eigendom van winkelpand (woning en winkel) Moeder krijgt het vruchtgebruik zij blijft er wonen en verhuurt de winkel aan een derde. 2004: Schoondochter huurt eerst een gedeelte van de winkel en gebruikt dit zelf. Later huurt ze hele winkel van schoonmoeder ( momenteel 91 jaar) en verhuurt het grootste gedeelte door aan derde. Er wordt een huurcontract opgemaakt tussen de schoondochter en haar moeder zonder medeweten van alle kinderen. Moeder tekent het huurcontract dat door de schoondochter zelf opgemaakt werd. Nu is bekend geworden dat de schoondochter een veel groter bedrag aan huur ontvangt van de derde dan het bedrag dat zij aan haar schoonmoeder betaalt ( 76 % meer). Is het huurcontract rechtsgeldig omdat niet alle bloot eigenaren hierin gekend zijn? Als het toch rechtsgeldig is, kan het huurcontract ontbonden worden bij het einde vruchtgebruik? Kan de huur in een keer verhoogd worden naar het reële bedrag door de moeder nu zij nog het vruchtgebruik heeft ( minimaal het bedrag dat aan de derde gevraagd wordt)?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Deze vraag is te uitgebreid en veelomvattend om hier te kunnen beantwoorden.

Ik raad u aan om met deze zaak naar een notaris te gaan en uw vragen door deze te laten beantwoorden. Wel zult u er rekening mee moeten houden dat u hiervoor kosten in rekening gebracht worden.

 

208 2010-02-26 10:51:07

Vraag Moet je belasting betalen over een ontvangen Legaat
Heb een Legaat geërfd van 10.000 euro

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ook over een legaat moet erfbelasting betaald worden tenzij in het testament bepaald is dat het legaat Vrij Van Recht is. In dat laatste geval krijgt u het gelegateerde bedrag netto in handen en moeten de erfgenamen de belasting daarover namens u betalen.

Maar dit soort Vrij Van Recht-legaten zijn vrij zeldzaam (en tegenwoordig zelfs af te raden), dus gaat u er van uit dat u erfbelasting moet betalen.

Is de overledene in 2010 overleden, dan gelden de tarieven van dit jaar (en in uw situatie betekent dat maximaal 30%). Heeft het overlijden eind 2009 plaatsgevonden, dan gelden nog de tarieven van dat jaar.

 

209 2010-02-23 06:16:54

Vraag kan ik trouwen met mijn verloofde in zuid afrika
door omstandigheden kan zij voorlopig niet terugkeren naar belgie .visum is vervallen. gemeente weigerde huwelijksaanvraag te geven of bij visumverandering te helpen.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik weet niet zeker of uw vraag voor een Nederlandse dan wel Belgische notaris bedoeld is.

In beginsel is het mogelijk dat u in Zuid-Afrika trouwt en niet in Nederland of België. Of dat ook plaats kan vinden ten overstaan van de ambassadeur in Zuid-Afrika weet ik niet.

Ook zou u eens kunnen nagaan of het zogehten trouwen met de handschoen mogelijk is in Nederland of België. (Dan is 1 van de echtelieden niet aanwezig, maar wordt dat middels een volmacht geregeld).

Of de IND dat allemaal ook accepteert en uw verloofde alsnog een verblijfsvergunning geeft, moet u zelf nagaan. Daar heb ik geen kennis van.

Waar ik u nog wel op wil wijzen is het huwelijksvermogensrecht. Nu u niet in Nederland trouwt met een Nederlander/Nederlandse en niet allebei hier in Nederland woont, kan het zijn dat niet het Nederlandse huwelijks vermogensrecht van toepassing is (de wettelijke, algehele, gemeenschap van goederen) maar het Zuid-Afrikaanse dan wel belgische recht. Laat u zich goed informeren wat de gevolgen zijn van deze rechtstelsel en maak eventueel huwelijkse voorwaarden op, desnoods met alleen een keuze voor toepassing van het rechtstelsel van Nederland.

 

 

210 2010-02-19 12:22:03

Vraag staat een kindsdeel mij altijd toe???
mijn moeder is overleden en het testament staat dat alles vast gelegd is op de langstlevende. mijn vader is nu hertrouwt. kan ik mijn kindsdeel dan op eisen??

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Het antwoord hierop kan alleen gevonden worden door eerst naar het testament van uw moeder te kijken.

Daarin kan namelijk bepaald zijn dat u bij hertrouwen van uw vader wel of geen recht heeft om uw moedersdeel op te eisen.
Maar net zo goed kan daarin staan dat u nu alleen uw wilsrechten kunt uitoefenen. Dat betekent dat u bepaalde objecten uit de inboedel kunt aanwijzen die u dan laten krijgt als uw vader overleden is. Echter uw vader mag deze spullen tot zijn dood blijven gebruiken en u krijgt dan straks dus de (versleten) bank e.d..

Dus mijn advies is om naar de notaris te gaan waar ook het testament is opgesteld en na te vragen wat de gevolgen zijn van het hertrouwen van uw vader.

 

211 2010-02-19 12:07:33

Vraag mag mijn moeder alle inboedel mee nemen?
Mijn vader is overleden en het huis stond op hem zijn naam. Nu hij is overleden staat het op mijn naam (ik 16 jaar,minderjarig).Mijn moeder heeft een nieuwe man gevonden en ze gaat daar bij wonen als het huis verkocht is.mijn vader heeft vast laten leggen dat A. Al zijn vroegere uiterste wilsbeschikkingen heeft herroepen. B. zijn echtgenote mevrouw X.X.X. heeft uitgesloten als erfgename van zijn nalatenschap. C. aan zijn echtegenote heeft gelegateerd van het vruchtgebruik over alle goederen behoren tot zijn nalatenschap, gedurende haar gehele leven, zulks onder de bepalingen zoals nader in het testament omschreven. Op basis van het testament is geen vervreemdings-en verteringsbevoegdheid toegekend. D. een uitsluitingsclausule als bedoeld in atrikel 1:94 lid 1 van het burgerlijk wetboek heeft opgenomen. Van het bestaan van een codicil is mij, notaris, niet gebleken. BENEFICIARIRE AANVAARDING. Volgens de nederlandse wet mede gelet op de inhoud van voormelde uiterste wil wordt als enige erfgename tot de nalatenschap van erflater geroepen zijn voornoemde dochter. Mevrouw X.X.X. (mijn moeder) heeft in haar hoedanigheid van langstlevende ouder, van rechtswege belast met haar ouderlijk gezag over en mitsdien uitoefende het bewind over het vermogen en als zodanig vertegewoordigende haar minderjarige dochter Y.Y.Y., de nalatenschap namens haar minderjarige dochter beneficiair aanvaard. Van de beneficiaire aanvaarding is door de rechtbank te roermond. ERFGENAME. Erflater liet mitsdien na tot enig erfgename van zijn gehele nalantenschap zijn dochter Y.Y.Y.. VRUCHTGEBRUIK. Uit aan te hechten verklaring blijkt dat de echtgenote zijn erflater heeft verklaard het legaat van vruchtgebruik niet te verwerpen. CONCLUSIE. Mitsdien is mevrouw X.X.X., vernoemd, handelend in haar hoedanigheid van langstlevende ouder, van rechtswege belast met het ouderlijk gezag over en mitsdien uitgeoefende het bewind over het vermogen en als zodanig vertegenwoordigende haar minderjarige dochter Y.Y.Y., vernoemd, met uitsluiting van ieder ander bevoegd en gerechtigd te beschikken over alle goederen en waarden, tot de nalatenschap van erflater behorende,deze van iedereen op te vorderen,daarover te beschikken goederen en waarden,tot de nalatenschap van erflater behorende,deze van iedereen op te vorderen,daarover te beschikken en voor de ontvangst rechtsgeldig kwijting te verlenen

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Op basis van het testament van uw vader heeft uw moeder het recht om de inboedel te blijven gebruiken (dat blijkt uit het sub C bepaalde waar het vruchtgebruik wordt genoemd).

Dat betekent dus ook dat zij deze mee mag nemen naar een nieuwe woning.

Maar dit vruchtgebruik betekent niet dat uw moeder de inboedel vervolgens weg mag doen of verkopen. Zij mag het alleen gebruiken. Dat het daardoor slijt en dus na een tijd kapot gaat, kan dus gebeuren.

U heeft als (mede-)eigenaar van de inboedel echter wel het recht om een lijst op te laten stellen van alle spullen die uw moeder mee wil nemen en dan ieder jaar te controleren of deze spullen er nog zijn.

 

2012 2010-02-19 08:06:34

Vraag samenwonen
na 25 jaar gaan ik en mijn partner uitelkaar, het huis staat op naan van mijn partner, wat zijn mijn rechten tov de woning

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

In beginsel heeft u geen rechten. Dit omdat u samenwoont en in de wet niets is geregeld voor samenwoners (op dit punt). Dit kan anders zijn als u in een samenlevingscontract hierover iets heeft laten opnemen.

Is dat niet het geval, dan raad ik u aan om met een advocaat contact op te nemen. Wellicht kan via de “redelijkheid en billijkheid” toch iets gered worden.

Wellicht kunt u deze vraag daarom nog eens stellen aan een advocaat.

 

212 2010-02-10 12:04:54

Vraag een huis kopen, een deel ‘verhuren’ aan ouders
Wij willen een vrijstaand huis kopen en we willen graag dat mijn ouders erbij komen wonen. Is er een constructie mogelijk waarbij zij huur aan ons betalen, waardoor voor ons de maandlasten dragelijker worden ? Kan je met zo’n constructie ook bij de bank aankloppen ? Ze willen niet een deel van de hypotheek op hun naam hebben. Die moet op onze naam komen

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

De door u voorgestelde constructie is mogelijk.
Er zijn een paar punten waarop gelet moet worden.

Zo zal de bank wel willen dat uw ouders een zogeheten “ontruimingsverklaring” tekenen. Daarmee geven uw ouders aan dat als de bank het huis moet verkopen omdat u uw rente niet meer betaald, dat ook uw ouders dan het huis zullen verlaten.

Daarnaast is het zo dat u over een deel van de hypotheek geen renteaftrek krijgt. Het stuk van het huis dat door uw ouders wordt gehuurd en bewoond is namelijk niet meer een “eigen woning” voor de fiscus. Ik raad aan om hierover inlichtingen in te winnen bij uw belastinginspecteur en/of afspraken te maken daarover.

Als laatste is nog verstandig om goed te kijken naar het nieuwe artikel 10 van de Successiewet. Het kan zijn dat het nodig is om uw ouders een huur te rekenen die minimaal 6% is van de waarde van het deel van het huis dat uw ouders van u huren.

 

213 2010-02-07 13:11:50

Vraag vader overleden, kan ik moeders deel opeisen nu
of na overlijden heb geen contact broer en zus,wil voorkomen dat ze mij uitschakelen. Dank u.

Antwoord eerst zal bekeken moeten worden of uw moeder een testament had en wat daar in staat. Dat kunt u doen via internet door te zoeken naar Centraal Testament Register.

Is er geen testament, dan is sinds 2003 de wettelijke verdeling van toepassing en dat betekent dat uw vader eigenaar wordt van al hetgeen uw moeder bezat. Dus u kunt dan niets opeisen.

 

214 2010-02-03 17:15:10

Vraag over opzeggen testamentair executeur
ben testamentair executeur en als zodanig genoemd in testament nu wil ik dit niet meer,wat moet ik doen om dit op te zeggen

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als degene die u benoemd heeft nog leeft, is het heel simpel. U wacht tot het testament geopend wordt na het overlijden en weigert dan de benoeming.

Als degene die u benoemd heeft al is overleden en u de benoeming tot executeur heeft aanvaard, dan wordt het iets lastiger. U zult dan de tekst van het testament er bij moeten nemen en kijken wat er staat over het einde van het executeurschap. Aan die spelregels moet u zich dan houden.

Vaak is het zo dat er al bepaalt is wie de vertrekkende executeur opvolgt. Als dat niet het geval is, dan zal aan de rechter een verzoek gedaan kunnen worden om een ander als (nieuwe) executeur aan te wijzen.

 

215 2010-02-02 18:45:53

Vraag Kan ik het vruchtgebruik van mijn vader afkopen?
Onlangs is mijn moeder overleden. Het totale vermogen van vader en moeder was 159.415 euro. Moeder had een vruchtgebruiktestament met de verdeling 1/100 van haar nalatenschap voor mijn vader en 99/100 voor mij. Het gaat dus om de helft van 159.415 dat is 79.707 hiervan is dus voor mijn vader 796 euro en voor mij 78.910. Mijn vder heeft het vruchtgebruik over dit bedrag mijn eerste vraag hoe moet ik dat geld weg zetten? Ten tweede moeder heeft dat testament gemaakt om mij bewust die nalatenschap te laten toekomen. Van dit testament kan dus nimmer worden afgeweken? Na het ontvangen van de aanslag successierecht zie ik hierop dat bij mijn vader staat vruchtgebruik een bedrag en bij mij verkrijging hoe zit dat precies? Bij vorbaat dank.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Uw eerste vraag gaat over het beheer van het vermogen waarvan uw vader het vruchtgebruik heeft.
Vaak staat er in het testament hoe dat moet gebeuren en wie dat mag doen. Dus begin in het testament van uw moeder te lezen.

Als daar niets of te weinig in staat, zal een goede mix moeten komen van beleggingen (waaronder ik ook spaarrekeningen e.d. versta en dus niet alleen aandelen) om zowel aan de terechte wensen van u en die van uw vader tegemoet te komen.
Uw vader heeft het meeste aan een zo hoog mogelijk cash-rendement (rente of dividend) omdat dat vruchten zijn die hij kan en mag uitgeven.
U heeft er juist veel baat bij als er weinig cash-rendement is, maar zoveel mogelijk koerswinsten e.d.. (Een deposito bij een bank waarbij de rente pas over 10 jaar wordt uitgekeerd kan voor u heel prettig zijn, maar uw vader krijgt dan al die tijd niets).

Desnoods is het aan de rechter om hier besluiten te nemen.

Uw tweede vraag gaat over afwijken van het testament.
Als u wilt afwijken van het testament van uw moeder, had u dat veel eerder moeten doen. Namelijk vrij snel na haar overlijden.
Technisch had u of uw vader dan namelijk afstand gedaan van de erfenis en, na wat tussenstappen, had u dan met uw vader een andere afspraak kunnen maken over de verdeling.

Maar die tijd is dus voorbijgegaan.

Wat de successieaanslag betreft:
Uw vader heeft een legaat gekregen van het vruchtgebruik van uw deel van de erfenis.
Dat is (voor de fiscus) iets anders dan een erfenis krijgen.

U heeft (voor de fiscus) juist een erfenis verkregen.

Fiscaal heeft u dus allebei iets gekregen en daarover wordt belasting geheven.

 

214 2010-02-02 17:57:21

Vraag Wijzigen bij fiscus in vruchtgebruik.
Goedendag, Zo’n 15 jaar geleden heb ik het huis van mijn ouders, waar ik ook in woon, op mijn naam laten zetten via de notaris. Zij hielden het vruchtgebruik. We wonen nog steeds samen in dit huis. Dit was toen fiscaal gezien het voordeligst. Het kost toch nog altijd wat. Nu lees ik vandaag in de krant dat de fiscus dit gaat aanpakken. Zelfs in het verleden gesloten overeenkomsten gaan flink betalen. Is dit eerlijk, als je eerst door de wet iets legaal kunt regelen en later wordt je daarvoor gestraft? Hoe zit dit nu precies en wat is er eventueel aan te doen? m.v.g.

Geachte heer Peters,

U kent vast wel de uitdrukking dat de overheid de minst betrouwbare zakenpartner is.

Veel collega (kandidaat-)notarissen die met mij de cursussen over de nieuwe Erfbelasting hebben gevolgd, vonden dit ook toen we er achter kwamen dat oude situaties (overdracht woning door ouders aan kinderen) ineens niet meer gerespecteerd werden en waar nu alsnog belastingen betaald gaan worden.

Is aan uw situatie wat te doen ?
Ja, maar het zal misschien geld gaan kosten.
Ik raad u aan om met uw notaris te gaan praten en de akte van destijds goed te bestuderen.
Voor een oplossing moet o.a. gekeken worden naar de zogeheten “metterwoonclausule”, het partnerbegrip onder de nieuwe Erfbelasting en de zogeheten “zorgcomplement”.

Uw notaris weet wat hiermee bedoeld wordt.

Op mijn weblog vindt u ook een stuk over ouders/kinderen constructies. Ik meen dat dat (kort) in een krantencolumn is beschreven.

 

215 2010-02-01 21:42:06

Vraag Kan ik door met scheiding alle schuld op me nemen?
Financieel heb ik er een zooitje van gemaakt, kan ik door een scheiding alle schuld op me nemen zodat mijn gezin buitenspel blijft?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als u in algehele gemeenschap van goederen bent getrouwd (dus zonder het maken van huwelijkse voorwaarden) dan kunnen uw schuldeisers zich verhalen op het totale vermogen. Dit verandert niet na een scheiding.

Alleen als de schuldeisers willen meewerken kunt u na een scheiding alle schulden op u nemen. Ik schat echter in dat de meeste schuldeisers dat niet zullen doen.

In dat geval rest er misschien maar één oplossing:
Schuldsanering Natuurlijke Personen.

U moet dat traject zelf aanvragen en dan wordt u gedurende enkele jaren financieel bijgestaan en gecoached. Als u in die tijd uw schulden zo goed mogelijk voldoet (er zijn daar eisen voor), dan komt u uiteindelijk schuldenvrij(er) uit de procedure.

Informatie hierover kunt u inwinnen bij Postbus 51 of contact opnemen met een advocaat.

 

216 2010-01-29 17:55:57

Vraag Onterven van ouder i.v.m. eventuele schulden
Ik durf met bijna 100 % zekerheide te zeggen dat als mijn ouders overlijden dat ze behoorlijke schulden zullen hebben, en hiervoor wil ik niet opdraaien. Daarvoor mijn vraag waar en hoe ik dat kan laten doen?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Eigenlijk kan dat pas na het overlijden van uw vader of moeder gebeuren. U kunt dan namelijk naar de rechtbank toegaan en daar een zogeheten Verklaring van Verwerping tekenen. U bent dan geen erfgenaam en bent niet aansprakelijk voro de schulden, maar u krijgt ook helemaal niets uit de erfenis, dus ook niet de foto-albums of uw oude knutselwerkjes die u op school gemaakt heeft voor moederdag.

Bovendien als u kinderen heeft, komen deze vervolgens in dezelfde situatie, want er moet een erfgenaam gevonden worden.

Wat u bij de rechtbank ook kunt doen, is een Verklaring van Beneficiaire Aanvaarding tekenen (dat is dus een andere verklaring). U bent dan wel erfgenaam, krijgt ook de fotoalbums etc.. Maar als u alles netjes afwikkelt, dan bent u niet verantwoordelijk voor de schulden van uw ouders.

Wilt u nu al iets regelen, dan zult u uw ouders zover moeten krijgen dat zij hun testament aanpassen.

Zij kunnen u of iemand anders aanwijzen als executeur. Deze is namelijk niet aansprakelijk voor de schulden, maar moet alles wel netjes afwikkelen (een beetje vergelijkbaar met de Beneficaire Aanvaarding hiervoor). Wel is die verantwoordelijk als hij/zij de zaak niet netjes en duidelijk afwikkelt. Als u zowel erfgenaam als executeur bent, moet u wel altijd duidelijk maken dat u handelt als executeur, anders loopt u nog een risico.

Uw ouders kunnen u eventueel (daarnaast) nog een legaat maken van de spullen die zij bezitten en eventueel ook nog van het netto-saldo van hun erfenis. U bent dan legataris en geen erfgenaam, dus niet verantwoordelijk voor de schulden of de afwikkeling van de erfenis.
Wel zullen uw ouders dan iemand of een instantie moeten aanwijzen als erfgenaam. Als zij een hekel hebben aan een specifieke deurwaarder, dan kunnen zij die als erfgenaam aanwijzen. Die moet dan namelijk wel alles afwikkelen en krijgt niets en u krijgt dus de inboedel via deze deurwaarder.

 

217 2010-01-26 16:27:29

Vraag Mag ik mijn huis verhuren?
Volgens mijn huidige hypotheekverstrekker mag ik mijn huis (met overwaarde) niet verhuren, de bank zegt dat ze anders het hele bedrag kunnen opeisen..Hoe gaat zo iets in zijn werk, wordt mijn huis dan per opbod verkocht???alvast vriendelijke dank voor uw kundig antwoord

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Volgens de hypotheekakte of de Algemene Voorwaarden mag u uw huis alleen verhuren als de bank daar schriftelijk mee instemt. Verhuurt u toch, terwijl u geen toestemming heeft, dan kan de bank de lening volledig opeisen.

Dit betekent dat u dan binnen een redelijke termijn (van enkele weken) de totale lening moet aflossen, bijvoorbeeld door bij een andere bank een hypothecaire lening te sluiten. Alleen daar krijgt u hetzelfde probleem, omdat ook deze bank de regel heeft dat er niet verhuurd mag worden.

Stel dat u geen andere lening kunt krijgen, dan heeft uw huidige bank uiteindelijk het recht om het beheer van het huis over te nemen (u eruit te zetten) en de woning in het openbaar te verkopen. Daar zijn wettelijke regels voor en de KNB heeft daarover een folder die u kunt aanvragen via www.notaris.nl.

Ik raad u echter aan om niet in die situatie te komen, want als de opbrengst te laag is om de bank af te betalen, dan bent u wel het huis kwijt, maar de bank zal deze restschuld altijd bij u blijven vorderen, bijvoorbeeld door loon-beslag.

Daarnaast heeft u ook nog een probleem met de huurders, want die worden er uit gezet door de bank of de koper. Het hypotheekrecht van de bank was ouder dan het huurrecht. Dat betekent dat u schade-plichtig bent aan de huurders.

 

218 2010-01-26 08:37:06

Vraag nieuw huis gekocht met huidige partner
Ik ben samenwonend en heb in 2009 met mijn partner een huis gekocht.We hebben in 2005 een testament laten opmaken waarin bij mijn partner staat dat de toenmalige woning die van hem was naar zijn kinderen zou gaan bij zijn overlijden maar dat ik er nog een jaar in kon blijven wonen. Geldt dit ook nu nog ondanks dat wij samen een woning hebben gekocht?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Dat kan ik helaas niet zomaar zeggen.

Als in het testament van 2005 alleen het toenmalige huis is vermeld (met adres en zonder toevoegingen als dan wel het huis waar ik ten tijde van mijn overlijden woon), dan geldt de regeling niet meer.

Als er alleen staat mijn woning (dus zonder adres) of de woning waar ik ten tijde van mijn overlijden woon, dan geldt de regeling wel.

Alleen is het wel zo dat u samen eigenaar bent, dus het betekent dat zijn erfgenamen alleen van u kunnen eisen om zijn deel uit te kopen. Als u dat financieel niet lukt, moet u het huis verkopen en krijgt u uw deel en zijn erfgenamen zijn deel van de overwaarde.

Er zijn oplossingen voor deze situatie en ik raad u dan ook aan om met uw notaris te gaan praten over het testament en wat u wilt bereiken als u dan wel uw partner komt te overlijden.
Ook is een bezoek aan een financieel adviseur/verzekerings adviseur misschien ook goed. Dit om na te gaan of u in staat bent om alleen het huis te kunnen betalen als 1 van u wegvalt.

 

219 2010-01-25 13:51:20

Vraag Renteberekening vordering testament
In het testament van mijn moeder, overleden in 2004, zijn de volgende bepalingen opgenomen: 1. Over de uitkeringen wegens overbedeling aan zijn mede-erfgenamen is een rente verschuldigd van zes procent per jaar vanaf de dag van haar overlijden 2. Te legateren aan haar genoemde echtgenoot het zakelijk recht van vruchtgebruik van de gemelde vorderingen wegens overbedeling. Mijn vader is ongeveer 4 jaar na het overlijden van mijn moeder hertrouwd. Op dat moment is conform het testament het vruchtgebruik beëindigd. Is er nu rente over de vordering verschuldigd vanaf de dag van overlijden van mijn moeder (ad 1), of is er rente over de vordering verschuldigd vanaf het moment dat het vruchtgebruik beëindigd is (ad 2), het moment dat mijn vader hertrouwde?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

De rente moet berekend worden vanaf het overlijden van uw moeder (dus situatie 1).

Deze rente is per dag te berekenen, dus er mag geen afronding plaatsvinden naar boven of naar beneden wat betreft het aantal dagen.

Het vruchtgebruik van uw vader betekent voor hem dat gedurende de 4 jaar voor zijn hertrouwen hij geen rente heeft hoeven uit te betalen. Nu hij hertrouwt is, is het vruchtgebruik kennelijk geeindigd en moet de rente (over dat jaar) gewoon ieder jaar aan de kinderen worden uitbetaald.

Waarschijnlijk moet ook de rente over de periode voor zijn hertrouwen nu uitbetaald worden, maar dat kan ik niet uit de door u aangehaalde teksten halen.
Ik raad u aan om met de notaris die het testament heeft opgesteld of zijn/haar opvolger de zaak nog eens goed te bespreken.

 

220 2010-01-21 21:06:42

Vraag hallo mijn oom is overleden mijn vader ook
mijn oom woonde alleen nu wordt het verdeeld over nichten en neven mijn vraag wij waren thuis met zijn drieen jammer genoeg is er ook al eentje overleden wat dus eigenlijk voor onze broer was wat gebeurt ermee

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Uw oom is overleden zonder in een testament aan te geven wat er met zijn erfenis moet gebeuren. Ook had hij geen kindeen en was hij niet getrouwd.
Dit moet de situatie zijn, anders kom je volgens de wet niet uit bij zijn zussen en broers (waaronder uw vader).

Het deel van uw vader komt toe (volgens de wet) aan zijn (klein-)kinderen. Dus in beginsel wordt het deel in 3 gesplitst, namelijk 1 deel voor u en 1 deel voor uw nog in leven zijnde zus/broer.

Met het derde deel, dat voor uw eerder overleden broer zou zijn, wordt als volgt gehandeld:

eerst wordt gekeken of deze overleden broer zelf (klein-)kinderen heeft achtergelaten. Is dat het geval dan komt zijn 1/3 deel gewoon aan deze kinderen toe.

heeft uw overleden broer geen (klein-)kinderen achtergelaten, dan lomt zijn 1/3 deel aan u en uw nog in leven zijnde broer/zus toe. Dat betekent dat u en uw nog in leven zijnde broer/zus nu in plaats van ieder 1/3 ineens ieder 1/2 deel van uw vaders aandeel in de erfenis van uw oom krijgen.

Het maakt dus niet uit of uw overleden broer bij zijn overlijden een testament had gemaakt of getrouwd was. De bloedband wordt gevolgd.

 

221 2010-01-15 13:23:56

Vraag Vruchtgebruik moeder, en vermogen dochter
over een tijdje gaat mijn moeder bij haar vriend wonen en ik bij mijn vriend. Ik ben nu 16 jaar en het huis staat te koop. het huis is naar mij geerfd (mijn vader is onlangs overleden) en mijn moeder heeft alleen het vruchtgebruik. Klopt het dat mijn moeder dan alle spullen in huis mee mag nemen omdat zij het vruchtgebruik heeft? En als het huis verkocht is krijg ik een deel en mijn moeder. We zijn bij de notaris geweest en de die heeft gezegt dat ik dan geld aan mag vragen voor onderhoud voor mij. Ik heb al jaren een beugel nodig en mijn moeder kan het niet betalen mag ik dat dan doen van het geld van het huis of valt dat niet onder onderhoud voor mij?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik neem aan dat uw vader een testament had waarin hij regels heeft laten vastleggen over het vruchtgebruik. Dat betekent dat daar gekeken moet worden naar hoe met de nieuwe situatie om te gaan.

Normaal gesproken betekent vruchtgebruik voor uw moeder, dat zij alles mag gebruiken dat uw vader aan u heeft nagelaten. Met andere woorden zij mag de inboedel gebruiken (dus ook mee mag nemen), maar ook de rente van het geld dat na de verkoop van het huis overblijft. Maar niet het stam-kapitaal zelf.

Meestal is er dan bepaald dat de vruchtgebruiker (dus uw moeder) gewone handelingen mag verrichten zonder u daarover te vragen (denk aan het opnieuw bekleden van een bank of laten repareren van de TV). Voor andere dingen is meestal de regeling opgenomen dat uw moeder dat alleen met u samen mag doen. Nu u nog minderjarig bent, is dat iets anders.

Ik kan de opmerking van de notaris daarom niet zo goed plaatsen. Normaal is er bij een vruchtgebruik van de erfenis sprake van dat uw moeder het geld mag beheren en de rente volledig mag opgebruiken. U heeft dan geen recht op uitkering van welk bedrag dan ook.

Daarom raad ik aan om het testament van uw vader te pakken en te lezen wat nu precies de regels zijn voor u en uw moeder. Als u daar niet uitkomt, kunt u weer hulp vragen aan de notaris of een andere deskundige.

 

222 2010-01-11 16:46:27

Vraag Huis verkopen onder de markwaarde aan dochter
Ons huis heeft een waarde van ongeveer 5 ton. Wij willen dit aan onze dochter verkopen voor 350.00 euro, waarvan we haar dan nog 50.000 euro schenken. Kan dat en wat zijn de fiscale gevolgen hiervan?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als u de woning verkoopt voor € 150.000,- minder dan de marktwaarde, dan ziet de belastingdienst als een schenking van dat bedrag aan haar. Hierover zal uw dochter maximaal 20% schenkingsrecht moeten betalen. De ook door haar te betalen 6% overdrachtsbelasting mag wel verrekend worden daarmee.

Omdat u ook nog eens € 50.000,- wil schenken aan uw dochter van de prijs van € 350.000,-, wordt de totale schenking € 200.000,-. Waarover dus maximaal 20% schenkingsrecht betaald moet worden. Eventueel geldt voor die € 50.000,- een bijzondere vrijstelling van schenkingsrecht, maar dan moet uw dochter nog geen 35 jaar oud zijn.

Ik raad u aan om, vanwege de complexiteit van de zaak, contact op te nemen met uw notaris. Deze kan u dan aangeven welke mogelijkheden er eventueel nog zijn.
Als huiswerk raad ik u aan om op mijn weblog te zoeken naar de krantencolumn over lenen van geld door de ouders aan kinderen en renteaftrek.

 

223 2010-01-10 17:49:22

Vraag schenking van broer naar zussen en broer
hoeveel mag men aan euro’s schenken per jaar van broer naar zussen en broer

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

U mag elk bedrag schenken, zolang de belastingdienst maar haar deel daarvan krijgt via de schenkbelasting.

Voor 2010 geldt dat u aan iedereen € 2.000,- per jaar mag schenken zonder dat daar schenkbelasting over betaald hoeft te worden. Dus ook aan iedere broer of zus kunt u dat bedrag schenken.

Voor kinderen gelden hogere bedragen, maar die zal ik hier niet vermelden.

 

224 2010-01-05 14:16:53

Vraag gemeenschap van goederen aanpassen?
Mijn man en ik zijn pas getroued in gemeenschap van goederen mijn ouders hebben een eigen zaak waar als hun allebei overlijden mijn broer en ik erfgenaam van worden nu willen mijn ouders niet dat bij eventuele scheidieng de schoon familie met hun geld er van door kan gaan hoe kunnen we dit het beste regelen en wat zijn de kosten daar van? kunnen mij ouders dit ook zelf vastleggen of moeten wij dat doen?

Antwoord Geachte mevrouw,

U kunt dit regelen door alsnog huwelijkse voorwaarden op te stellen. Dat kost tijd en geld, want er zal aan de rechtbank toestemming gevraagd moeten worden om dat te doen.

Een andere methode is als uw ouders dat zelf regelen in een testament. Dit is sneller en waarschijnlijk goedkoper omdat de rechtbank geen geld vraagt.
Uw ouders kunnen heel eenvoudig een Uitsluitings-clausule (ook wel anti-schoonzoon-clausule genoemd) opnemen in het testament. Daarmee regelen ze alleen dat als u en uw man zouden gaan scheiden, de erfenis niet verdeelt hoeft te worden tussen u en uw man.

Maar als zij zeker willen weten dat de erfenis niet op de een of andere manier bij de schoonfamilie terechtkomt, dan zullen ze meer moeten regelen. Dat kan dan via een Twee-traps-making. Anders is de kans aanwezig dat u van uw ouders erft, u daarna overlijdt, uw man van u alles erft en dan vervolgens na het overlijden van uw man alles bij de schoonfamilie komt.

Als uw ouders dit willen, zal een speciaal op maat gemaakt testament nodig zijn.

Ik raad dus aan dat u samen met uw ouders eens bij de notaris langsgaan om de zaak te bespreken. Dan kunnen diverse situaties aan de orde komen, waar dan een oplossing voor gevonden moet worden.

 

225 2009-12-26 22:27:13

Vraag ik bart als mijn vader te komen overlijden
ik wil mijn vader begraafen en niet anders

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Let op de volgende punten:

Als u de uitvaart gaat regelen, bent u ook degene die de rekening van de begrafenisondernemer moet betalen. Of en hoe u dat geld weer bij de erfgenamen kunt incasseren wordt dan uw probleem, niet dat van de begrafenisondernemer.

Een tweede punt is dat u door de uitvaart te regelen, ook de erfenis ZUIVER zult hebben aanvaard. Dat betekent dat alle schuldeisers van uw vader u kunnen aanspreken om de schulden volledig te betalen.
Als u dat niet wilt, dan moet u eerst naar de rechtbank (of de notaris) om de zogeheten Verklaring van Beneficiaire Aanvaarding te laten noteren.
Dan moet u wel de erfenis van uw vader goed afwikkelen, maar dan bent u niet zonder meer aansprakelijk voor de schulden van uw vader. Regelt u eerst de begrafenis en dan pas de Beneficiaire Aanvaarding, dan werkt dit niet

 

226 2009-12-26 12:41:13

Vraag schoonmoeder heeft een vruchtgebruik testament
vraag is of ze het huis kan/mag verkopen tbv een senioren woning er zijn 5 kinderen uit 2 relaties ze heeft geen zekerstelling

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik ga er van uit dat u bedoelt dat uw schoonmoeder een vruchtgebruik heeft vanwege het testament van haar overleden echtgenoot. Haar testament heeft namelijk pas werking als zij is overleden.

Uw vraag kan ik voor u niet beantwoorden, want dat hangt af van wat er in dat testament staat. Soms is geregeld dat de woning verkocht kan worden zonder medewerking van de kinderen, maar meestal zal dat niet het geval zijn.

Als er sprake is van een vruchtgebruik en de bedoelde uitzondering niet van toepassing is, dan zullen de kinderen en uw schoonmoeder samen de opdracht aan de makelaar voor verkoop, de (voorlopige) koopovereenkomst en de akte van levering bij de notaris moeten tekenen.

Als er sprake is van rechten van gebruik en bewoning, dan is soms bepaalt dat die al vervallen als uw schoonmoeder niet meer in het huis woont. Dan kan dus de situatie ontstaan dat alleen de kinderen hoeven te tekenen.

Juist vanwege dit verschil (op grond van de tekst uit het testament) raad ik aan om naar een notaris te gaan en deze het testament te laten beoordelen op dit punt.

 

227 2009-12-21 13:23:39

Vraag Appartement huren met ca 750 euro loon?
Omdat ik niet weet bij wie ik terecht kan met deze vraag, hoop ik hier een antwoord te kunnen krijgen. Ik zit namelijk met de vraag, hoe het werkt, als je 2 kinderen hebt, 750 euro loon hebt en een appartement wilt gaan huren. Wat hierin de mogelijkheden zijn. Is dit mogelijk, krijg je huursubsidie, of aanvullende uitkering? Het is voor mij namelijk moeilijk nog meer uren te gaan werken met 2 kleine kinderen. Hopelijk kan ik hier een antwoord op krijgen. Met vriendelijke groet

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik kan u hierover helaas geen concrete informatie geven. Het ligt toch net buiten mijn dagelijkse werk.

Wel kan ik u verwijzen naar de internetsite www.toeslag.nl
Deze site van de belastingdienst geeft algemene informatie en daar vindt u ook allerhande formulieren en berekeningsprogramma’s zodat u kunt uitrekenen waarop u recht heeft.

Nu is dat een beetje afstandelijk en wilt u liever met echte mensen aan tafel zitten die u kunnen helpen.

U kunt ook naar de volgende webpagina gaan:
http://www.toeslagen.nl/reken/hip/index_nojs.html
Dan kunt u onderaan de bladzijde klikken op de beginletter van uw woonplaats en kunt u alle adresgegevens vinden van de instanties die u kunnen helpen.

 

228 2009-12-17 18:07:43

Vraag Het vruchtgebruik verhuren?
Mijn vader is 5 jaar geleden gestorven. Ik ben sindsdien eigenaar van het huis, maar de vriendin van mijn vader heeft 10 jaar vruchtgebruik (nu dus nog 5 jaar). Bij het verkrijgen van het vruchtgebruik waren 2 appartementen in het huis verhuurd. Mag mijn vaders vriendin nieuwe huurcontracten aangaan? Moet ze dit melden? Is er een maximum termijn aan een eventueel huurcontract afgesloten door de vruchtgebruiker? Wat kan ik nu het beste doen om over 5 jaar de huurders uit het huis te krijgen?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

U zult hier het testament van vader (waarin het vruchtgebruik is geregeld) er bij moeten pakken. Waarschijnlijk staat daar in wat zijn vriendin wel en niet mag doen. Bij twijfel kunt u dan advies vragen aan de notaris die de akte heeft opgesteld.

HEEL algemeen kan ik melden dat een vruchtgebruiker het recht heeft om afspraken te maken over het vermogen zodat daar een redelijk rendement (= de vruchten) uit komt.

Maar de vruchtgebruiker moet daarbij wel rekening houden met de belangen van de zogeheten bloot-eigenaar (u dus in deze situatie).

Normaal betekent dat dan dat er geen afspraken gemaakt mogen worden over het vermogen die de bloot eigenaar in de problemen brengen bij het einde van het vruchtgebruik.

Soms is het zo dat geregeld is dat voor gewone handelingen de vruchtgebruiker alleen mag optreden en voor bijzondere ingrijpende handelingen alleen samen met de bloot eigenaar afspraken kan maken.

Ik hoop u hiermee toch iets op weg geholpen te hebben.

 

229 2009-12-15 20:04:55

Vraag Hallo, ik wilde gaarne de volgende vraag stellen.
Mijn dochter heeft alle kontakten met mij verbroken. Op welke manier kan ik haar uitsluiten wat betreft het erven van mijn tegoeden na mijn dood. Wij hebben een samenlevingsovereenkomst bij de notaris liggen, en ook hoe de erfenis geregeld moet worden. Kan een uitsluiting op papier geregeld worden ???? Gaarne U deskundige mening.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik raad aan om met uw notaris te gaan praten, want het is erg belangrijk om de tekst van uw samenlevingscontract en testamenten goed op te stellen.

Het is mogelijk om uw dochter te onterven. Maar zij heeft dan wel recht op de zogeheten legitieme portie en daar kunt u niets aan doen. Zij kan dat recht inroepen na uw overlijden. Zij krijgt dan recht op een bedrag in geld (dus niet op uw inboedel).

Door een goed testament en samenlevingscontract op te stellen is het echter wel mogelijk om het moment waarop zij dit bedrag ontvangt door te schuiven tot de verre toekomst. Dus zij krijgt dan niets in handen bij uw overlijden.

Eventueel kunt u gebruik maken van wat populair het Boedelbak-artikel wordt genoemd. Dit kan alleen als u iets bezit dat uw dochter dolgraag wil hebben (bijvoorbeeld de klok van opa).
U bepaalt dan dat uw dochter deze klok direct bij uw overlijden krijgt (de wortel) maar alleen als zij verder afstand doet van haar legitieme portie. Doet zij toch een beroep daarop, dan vervalt haar recht op de klok (de stok) en is het testament verder zo opgebouwd dat zij het geldbedrag waar zij dan recht op heeft, pas in de verre toekomst krijgt.

Een (minder goed) alternatief kan zijn dat u haar juist tot enig erfgenaam benoemd maar aan uw partner een legaat maakt van uw hele erfenis. Uw partner krijgt dan alles en uw dochter krijgt effectief niets, maar wel de officiele plicht om alles af te wikkelen. Uw partner is dan wel afhankelijk aan het worden van uw dochter als het gaat om bijvoorbeeld afgifte van eigensdomsbewijzen etc..

 

230 2009-12-15 13:56:20

Vraag i.v.m. scheiding nieuwe voogd voor de kinderen
mijn a.s. ex en ik hebben een testament op de langstlevende en voogdijschap geregeld voor de kinderen. Nu is onze vraag: komt het testament met zijn bepalingen automatisch te vervallen wanneer de scheiding definitief is? dus ook het voogdijschap? wij willen graag, dat hebben we overlegd, de voogdij aan iemand anders toewijzen dan dat dat nu bepaald is in ons testament. Kunnen we dat nu al regelen of moeten we wachten tot de scheiding definitief is en het vorige testament eventueel komt te vervallen? M.vr.gr.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Door uw scheiding vervalt uw testament NIET automatisch.

Eventueel vervallen de delen daaruit die betrekking hebben op een “langstlevende regeling”. Dit omdat u daarin uw echtgen(o)t(e) heeft genoemd als iemand die van u erft. Na de scheiding is uw ex natuurlijk niet meer uw echtgeno(o)t(e) en heeft dat stuk dus geen werking.

Alle andere regelingen, waaronder voogdij, blijven in stand. Dus als u daar een ander persoon wilt, dan zult u uw testamenten op dit vlak moeten aanpassen.

U hoeft hiermee niet te wachten tot het moment dat de scheiding definitief is, maar kunt dat nu al regelen.

Overigens wil ik u nog wijzen op een krantenartikel dat ik geschreven heb over het zogeheten echtscheidingstestament.

231 2009-12-10 10:51:44

Vraag Hoe kunnen we dit het beste oplossen?
Wij bezitten een huis met een waarde van ongeveer 250.000 Euro(hypotheek 210.000). Volgend jaar zouden we het ouderlijk huis van mijn moeder over kunnen nemen, daar zij naar een woon-zorg huurhuis gaat. De waarde van haar huis is ongeveer 300.000 Euro. Er moet voor zeker 100.000 Euro of meer aan verbouwd worden. Ik heb nog 1 broer, die niet in het huis wil wonen, en ook financieel niet direct behoeften heeft. Wij hebben een goede verstandhouding samen en dat willen we vooral zo houden. Wat voor mogelijkheden zijn er voor ons om dit huis aan te schaffen en te verbouwen, en wat voor gevolgen heeft dat voor alle partijen? Wat zal er allemaal v.t.v. geregeld moeten worden via een notaris? Graag hierop uw antwoord. Dank u voor uw moeite.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

De door u beschreven situatie kan ik helaas niet zonder meer beantwoorden. Er zitten namelijk erg veel elementen in die ieder afzonderlijk bekeken moeten worden. Ik raad aan om met mij of uw eigen (familie-)notaris een afspraak te maken om e.e.a. door te nemen.

Wel kan ik aangeven dat u niet te lang moet wachten als u nog een fiscaal voordeel wilt behalen. Tot 31 december a.s. kunt u namelijk nog gebruik maken van de zogeheten samenloop regeling van de overdrachtsbelasting en schenkingsrecht.

Dit betekent dat u tot een bedrag van € 38.000,- (afgerond) van uw moeder geschonken kunt krijgen zonder dat u daar (extra) schenkingsrecht over betaald. Dan moet wel dit jaar het huis worden overgedragen aan u.

De berekening is dan als volgt:
Koopsom € 300.000,-
Kwijtschelding als schenking € 38.000,-
Resterende schuld aan uw moeder: € 262.000,-.

U betaalt nu wel gewoon 6% over de waarde van het huis van uw moeder, oftewel € 18.000,- en de kosten van het kadaster en de notaris.

Als u dit niet dit jaar doet, dan vervalt per 1-1-2010 de mogelijkheid om € 38.000,- zonder extra belasting te schenken (eigenlijk dus kwijtschelden op de koopsom).

Dit werkt waarschijnlijk alleen als er op het huis van uw moeder geen hypotheek rust.

De relatie met uw broer kan geregeld worden, doordat in het testament van uw moeder wordt vastgelegd dat hij eerst € 38.000,- ontvangt uit haar erfenis (omdat u die al bij de overdracht van het huis heeft gehad) en dat wat er dan over blijft 50/50 gedeeld wordt.

 

232 2009-12-07 19:29:35

Vraag Kan(mag)notaris iets vergeten uit nalatenschap
Bij overlijden broer heeft de notaris over het hoofd gezien dat uit een ander testament nog voor 1/7 deel rechten zijn mbt grond. Hoe dit aan te pakken?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als de notaris enkel een Verklaring van Erfrecht heeft opgestelt, dan is er niets over het hoofd gezien. In di everklaring meld je alleen WIE de erfgenamen zijn, niet WAT ze erven.

Heeft de notaris de nalatenschap van uw broer afgewikkeld, dan kan het gebeuren dat je dit 1/7 deel in de eigendom van de grond niet ziet. Zeker als het Kadaster uw broer niet als mede-eigenaar heeft vermeld.

Afhankelijk van wat er gecorrigeerd moet worden, zijn er verschillende praktische oplossingen mogelijk.

Om dat te bespreken raad ik u aan om contact op te nemen met de notaris die de erfenis van uw broer heeft behandeld of anders de notaris die de afwikkeling doet van de eigendom van de grond (dus van de 7/7 eigendom).

 

233 2009-12-01 10:32:20

Vraag Onterven
 stel dat je ouders veel schuld op hun naam hebben. Moeten wij als kinderen als ouders zijn overleden deze schuld afbetalen?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als erfgenaam krijg je alle rechten maar ook alle plichten van de overledene (als je geen maatregelen neemt). In de door u geschetste situatie betekent dat de plicht om de schuld af te betalen.

Als u denkt dat de ouders meer schulden dan bezittingen hebben, is het goed om maatregelen te nemen. Alleen kunt u deze maatregelen pas nemen als een ouder overlijdt. De ouders kunnen nu al maatregelen nemen.

Om met dat laatste te beginnen:
Uw ouders kunnen nu een testament opmaken waarin zij niets meer hoeven te regelen dan dat zij iemand als executeur benoemen. Deze wordt na het overlijden gevraagd of die de taak op zich wil nemen. Als dat zo is, dan zal deze persoon de nalatenschap moeten afwikkelen en proberen om alle spullen zo gunstig mogelijk te verkopen zodat er zo veel mogelijk geld komt om de schuldeisers zo veel mogelijk af te betalen.
Blijven er dan nog schulden over, dan zal op dat moment aan de erfgenamen gevraagd worden welke keuze zij willen maken. (zie hieronder).
De executeur houdt als het ware de schuldeisers weg van de erfgenamen.

Zelf kunt u (na het overlijden) het volgende doen (en dat zijn ook de keuzes van hiervoor):
U kunt kiezen voor VERWERPING.
Dat gaat via de rechtbank (of via de notaris die contact heeft met de rechtbank). Je krijgt niets, maar bent ook niet verantwoordelijk voor de schulden.
Maar als je kinderen hebt, dan zullen deze in jouw plaats erven en met dezelfde problemen worden geconfronteerd. Wil je ook namens deze (klein)kinderen verwerpen terwijl ze nog geen 18 zijn, dan moet je zelfs bij een andere afdeling van de rechtbank vragen of het mag.

Een andere keuze is BENEFICIAIR AANVAARDEN.
Ook dat gaat via de rechtbank (of via de notaris die contact heeft met de rechtbank). Je krijgt alleen iets als er wat overblijft nadat alle schulden zijn betaald. Maar je bent nog steeds niet verantwoordelijk voor de schulden.
Zijn er meer schulden dan bezit, dan krijg je dus niets, maar hoeft ook niet bij te betalen.
Maar je moet wel alles afwikkelen volgens de speciale wettelijke regels. Hou je je daar niet aan, ben je toch weer de klos en moet je toch bijbetalen.

De laatste keuze is ZUIVER AANVAARDEN.
Dan ben je weer gewoon erfgenaam met alle rechten en vooral alle plichten. Dit is dus alleen handig als je weet dat er geen of weinig schulden zijn.

Maar let op: zuiver aanvaarden hoeft niet bij de rechtbank of de notaris te gebeuren. Je kunt namelijk al zuiver aanvaarden door iets te doen dat alleen een erfgenaam zou doen. Dit eigenlijk levensgevaarlijk, want k weet niet wanneer je over de grens heen gaat.
Er zijn (veel) uitspraken van rechters over dit onderwerp en ik weet daardoor dat het buiten zetten van de vuilniszak van de overledene, het weggooien van bederfelijke etenswaar en het opzeggen van de krant nog niet te ver gaat. Maar het opzeggen van de huur kan dat soms wel zijn.

Daarom is het advies om na het overlijden van iemand met grote schulden of iemand waarvan je niet weet of er veel schulden zijn, eerst naar de notaris of direct naar de rechtbank te gaan (dat laatste is iets goedkoper en sneller). Dan kun je direct kiezen voor verwerpen of beneficiair aanvaarden, zodat duidelijk is dat alle handelingen die je daarna doet, niet kunnen leiden tot zuiver aanvaarden.

Overigens is het wel zo dat als de uitvaart wordt geregeld door u, dat u dan wel degene bent die de uitvaartondernemer moet betalen. U heeft de opdracht gegeven en moet zelf maar proberen om het geld weer terug te krijgen van de (andere) erfgenamen.

 

234 2009-11-29 22:10:20

Vraag mag gemeente verbouwing buren op mijn erf toestaan
 Mijn buren hebben illegaal aangebouwd. Ze hebben op mijn grond gebouwd en zelfs in mijn dak dingen veranderd om aanbouw te kunnen realiseren. Ik heb hen aangeschreven. Heb ook de gemeente aangeschreven en bezwaar gemaakt. Het kadaster is geweest. Het kadaster schrijft in rapport dat de muur waar buren in bouwen mijn eigendom is. Gemeente geeft terwijl ze dit weten desondanks een vergunning af en wijst ons naar de rechter. Volgens mij gaat de gemeente hier mank. Kan een gemeente een illegale bouw legaliseren terwijl ze schriftelijk op de hoogte zijn van het feit dat de aanbouw wettelijk voor een deel op de grond van een ander staat en nota bene in een huis van een ander is vastgemaakt?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Hier is te zien dat in Nederland verschillende rechtsgebieden zijn. Er is her sprake van publiekrecht (de vergunning van de gemeente) en privaatrecht (uw eigendomsrecht t.o.v. de in/aanbouw van uw buren).

Volgens de Hoge Raad en de Raad van State zijn die twee gebieden gescheiden en kan de gemeente alleen oordelen over de publiekrechtelijke vragen. Als de aanvraag van uw buren voor een vergunning voldoet aan alle publiekrechtelijke eisen, dan moet de gemeente de vergunning afgeven.

Als privé persoon moet u dan zelf voor uw rechten opkomen in een procedure bij de (civiele) rechter om daar de privaatrechtelijke vragen te beantwoorden.

Ik raad u dus aan om met een advocaat of uw rechtsbijstandverzekeraar te gaan praten.

 

235 2009-11-27 11:24:39

Vraag Vervallen vruchtgebruik?
Als de vruchtgebruiker niet meer in het pand woonachtig is vervalt dan het vruchtgebruik?

Antwoord Geachte heer , mevrouw,

De hoofdregel is dat bij een vruchtgebruik het recht niet vervalt als de vruchtgebruiker niet meer in de woning woont.

Hij/zij heeft namelijk het recht de vruchten van de woning te gebruiken. Die vruchten kunnen ook de huur-penningen zijn als de woning aan een ander wordt verhuurd.

Bij de speciale Rechten van Gebruik en Bewoning, geldt echter weer wel dat die in beginsel vervallen bij verhuizing. Je hebt dan nl. het recht om het huis (zelf) te gebruiken of te bewonen. Als je dat niet doet, heb je dus (in beginsel) geen rechten.

Daarom is het van belang om goed na te gaan of er sprake is van:

– gewoon Vruchtgebruik (in beginsel blijft dat)
 of – speciaal Rechten van Gebruik en Bewoning (in beginsel vervalt dit)

 

236 2009-11-25 18:27:17

Vraag antwoord op de nalatenschap
 Als kind uit een eerder huwelijk heb ik recht op een gedeelte van de erfenis van mijn vader zo staat het ook omschreven in ‘t testament hoe kom ik er achter hoe hoog of laag de erfenis is. heb geen contact met de vader hij is sinds kort overleden de rest gaat naar zijn 2 stiefkinderen die hebben ook ‘t testament. niemand wil wat vertellen wat moet ik doen???

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik raad u aan om via het Centraal Testamenten Register (op internet te raadplegen) te kijken of uw vader een testament heeft gemaakt. Als dat zo is staat daar ook de naam van de notaris die dit testament in de kluis bewaart.

Vaak is het zo dat deze notaris ook betrokken is bij de afwikkeling van de erfenis, bijvoorbeeld omdat er een Verklaring van Erfrecht is opgesteld. Dan heeft u een aanspreekpunt via deze notaris.

Mocht die notaris niet betrokken zijn, dan heeft hij/zij misschien wel een kopie van het testament gestuurd naar een andere notaris. Deze zal hier naar gevraagd hebben omdat die een Verklaring van Erfrecht op stelt. Dan kunt u deze notaris benaderen.

Ook is het mogelijk om bij de rechtbank van de plaats waar uw vader woonde na vraag te doen bij het zogeheten Boedelregister. Iedere notaris die te maken heeft met de erfenis van uw vader moet zich daar (uiteindelijk) registreren. Dan weet u ook welke notaris u kunt aanspreken.

Als dat alles niet werkt, dan moet u zelf een notaris of advocaat inschakelen. De kosten daarvan zijn dan natuurlijk zeker voor u.

 

237 2009-11-16 13:00:19

Vraag Opeisen erfdeel
 Op 15 april j.l. is mijn vader overleden. Mijn moeder is enkle jaren geleden overleden. Mijn vader heeft tot zijn overlijden een eigen bedrijf gehad. De erven betaan uit drie kinderen, waarvan ik er een ben. Een van de erven, wil momenteel niet dat het bedrijf verkocht wordt en onder de erven verdeeld wordt. Zelf geeft hij niet aan wat hij zelf wil met het bedrijf. Ik denk dat hij het bedrijf zo lang mogelijk niet wil verkopen, aangezien dit een hobby van deze persoon is. Ik en de andere erfgenaam willen het bedrijf verkopen. Er kan absoluut niet gepraat worden over de verkoop met de hobbyist. Het is dus 2 tegen 1. Nu is mijn vraag: Kan ik mijn erfdeel op korte termijn opeisen? Zo ja, moet het bedrijf dan verkocht worden of moet de hobbyist, als hij het bedrijf niet wil verkopen, ervoor zorgen dat ik mijn aandeel krijg.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Recent heb ik over dit onderwerp ook een antwoord gegeven. Toen was echter de inzet de verkoop van de woning (nog voor de begrafenis). Ik volsta hier dan ook met verwijzing naar dit antwoord.

In uw situatie speelt echter nog iets. Dat is namelijk het gegeven dat het verplicht uitkopen van 2 erfgenamen uit het bedrijf door de derde (de hobbyist) een fors cash-flow probleem kan zijn. Daardoor zou het bedrijf wel eens failliet kunnen gaan. De rechter zal dat meenemen in een besluit over de verkoop dan wel uitkoop.

Daarnaast is er nog een fiscaal punt. Een groot deel van het bedrijfsvermogen is vrijgesteld van de heffing van successierecht. (straks zelfs tot € 1 miljoen). Een eis is wel dat het bedrijf een paar jaar wordt voortgezet door de erfgenamen. Daardoor kan verkoop wel eens nadelig uitpakken. Misschien is het beter om het bedrijf voort te (laten) zetten door een bedrijfsleider en dan na 5 jaar het bedrijf te verkopen aan deze persoon.

Ik raad aan om hierover met een accountant of fiscalist of notaris te praten voordat u besluiten neemt.

238 2009-11-15 10:51:47

Vraag nederlands testament geldig in duitsland? wij hebben een testament in nederland waarin oa staat vermeld dat de schenkingen niet in de gemeenschappelijke boedel mogen komen bij echtscheiding. onze zoon zet zijn schenkingen in bij de koop van een huis in duitsland waar hij gaaat wonen, moet dit apart worden vastgelegd?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

De regeling uit uw testament geldt alleen voor het vermogen dat u aan uw zoon nalaat NA uw overlijden.

De schenkingen doet u VOOR dat u bent overleden en daarom is die regeling daarop niet van toepassing.

Als u wilt dat de regeling ook van toepassing is op schenkingen, dan moet u dat direct bij de schenking (mondeling) vermelden. Omdat bij een scheiding van kinderen lastig te bewijzen is dat dit is gezegd, is het verstandig het ook direct vast te leggen. Dit kan bijvoorbeel din een brief die aan een kind is gestuurd of een document dat door de ouders en het kind wordt getekend.

Soms is het mogelijk om ook nog achteraf zo’n document op te stellen, waarin dus wordt aangegeven dat u het bij de schenking heeft gezegd, maar het nu op papier vast legt. Wel raad ik aan om bij zo’n reparatie achteraf ook de schoonkinderen mee te laten tekenen dat zij het er mee eens zijn.

Dan nog moet een kind bijhouden wat er allemaal met het geschonken geld is gedaan. Als niet aangetoond kan worden dat een kind het geschonken geld in een huis heeft gestoken, dan is de kans groot dat de rechter bij een echtscheiding bepaalt dat het huis gewoon 50/50 gedeeld moet worden.

Daarom voor u concreet dit advies: Leg vast in een document dat u schenkingen heeft gedaan en dat de zogeheten prive-clausule op die schenkingen van toepassing is. Leg dan ook direct vast dat die schenkingen gebruikt worden door uw zoon om het huis te kopen en vermeld om welk totaal bedrag het gaat. Vervolgens moet er nog vastgelegd worden of uw zoon bij een eventuele echtscheiding alleen dat bedrag terugkrijgt of dat hij nog een soort rente daarover krijgt. Als hij het geld op een spaarrekening had gezet, had hij van de bank in ieder geval wel rente gehad.

Dit document moet dan door u, uw zoon en schoondochter getekend worden.

Ik raad aan om dit document door een notaris te laten opstellen, zodat er geen heibel achteraf kan ontstaan.

Ook zult u dan met de notaris in Duitsland (waar uw zoon het huis koopt) moeten overleggen of dit voldoende is. Mogelijk is namelijk Duits huwelijks vermogensrecht van toepassing en dan kan het zo zijn dat deze regeling daar niet wordt geaccepteerd.

Reactie vragensteller Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor de snelle en goede uitleg. Ik bedeel u een 9 toe.

 

239 2009-11-09 10:26:50

Vraag Kreditcontract Moet ik het kredietcontract voor het huis bij notaris tekenen als dit huis volledig op de naam van het bedrijf van mijn man staat. Wij hebben huwelijkscontract het propere scheiding van goederen.

Antwoord Waarschijnlijk moet u tekenen om de toestemming als bedoeld in artikel 88 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek te geven.

Dit betekent dat u nu tekent dat u straks het huis zult verlaten als dat in het openbaar verkocht wordt. Dat zal zijn als de rente op de lening niet meer betaald zou worden, dus nooit zomaar.

 

240 2009-11-04 11:46:17

Vraag Deling bij overlijden van beide ouders Beide ouders zijn overlijden en er is geen testament. Een van de kinderen wil overhaast het huis verkopen. De andere kinderen willen het wat rustiger aandoen. Kan 1 kind eisen het huis snel en tegen de wil van de andere kinderen verkopen ? Hij wil zelfs de verkoop starten voor de begrafenis.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Allereerst gecondoleerd met het recente overlijden van de langstlevende van uw ouders.

Een algemene regel is dat een erfgenaam niet gedwongen kan worden om in een zogeheten onverdeeldheid te blijven. Dit betekent dus dat niemand tegen zijn/haar zin mede-eigenaar hoeft te blijven van het huis van de ouders.

Maar dan zijn er 3 manieren om daaruit te komen: de eerste is dat deze persoon wordt uitgekocht door de andere kinderen. de tweede is dat deze persoon juist de andere kinderen uitkoopt. de derde (en meest waarschijnlijke) is dat de kinderen samen beslissen het huis te verkopen.

In dat geval moeten echter wel alle kinderen het eens zijn met de wijze van verkopen, dus welke makelaar, welke foto’s op Funda komen, wel of niet bord in de tuin, welke vraagprijs, en dergelijke.

In alle 3 de gevallen is er nog een andere regel. Dat is namelijk de regel van redelijkheid en billijkheid. Je moet altijd rekening houden met de reeele belangen van de andere erfgenamen. Je moet nette voorstellen doen en de anderen altijd voldoende tijd geven om het voorstel te bekijken, eventueel een tegenvoorstel te hebben, etc..

Omdat u schrijft dat er 1 erfgenaam haast heeft en zelfs wil beginnen met verkopen voordat de uitvaart is geweest, denk ik dat iedere rechter dat overhaast en tegen de regels van redelijkheid en billijkheid zal vinden.

Overigens is het zo dat degene die tempo wil maken degene zal zijn die de anderen (desnoods via de rechter) tot spoed zal willen manen. Met andere woorden de anderen hoeven niets te doen en die ene persoon zal het initiatief moeten nemen.

241 2009-10-28 00:37:41

Vraag voogdij Ik ben alleenstaande moeder. Mijn kind is niet erkend door de vader. Kan ik iemand in het buitenland aanstellen als voogd?

Antwoord Geachte mevrouw,

In uw situatie kunt u iemand aanstellen als voogd (voor de opvoeding) en/of bewindvoerder (voor het beheer van uw erfenis tot bijvoorbeeld 23 jaar) en/of executeur (voor het afwikkelen van uw erfenis; duurt meestal 1 jaar).

Dit hoeft niet telkens dezelfde persoon te zijn, maar het mag wel. Wel moet het iemand zijn die de betreffende taak goed kan uitvoeren.

Of het verstandig is iemand die in het buitenland woont tot voogd te benoemen is wel een vraag. Het betekent namelijk dat uw kind(eren) in dat gezin moeten worden opgevoed. En dat betekent dus dat er geemigreerd moet worden.

Wat u ook doet, u zult dit in een testament moeten vastleggen. Daarvoor zult u naar de notaris toe moeten.

 

242 2009-10-25 15:00:39

Vraag Erfenis minderjarige kinderen na echtscheiding Ik heb gelezen dat de langstlevende ouder bevoegd is om te beschikken en beslissen over de erfenis van de minderjarige kinderen. Ik ben gescheiden van de vader van mijn kinderen. Kom ik te overlijden en zijn mijn kinderen minderjarig, kan mijn ex dan beslissen en beschikken over mijn koophuis, spaargeld dat ik nalaat aan mijn kinderen?

Antwoord Geachte mevrouw,

Wat u stelt klopt. De vader van uw kinderen mag en moet beslissen over het vermogen (dus ook de erfenis) van de minderjarige kinderen.

Het is zelfs nog erger: hun vader heeft het zogeheten ouderlijk vruchtgenot en dat betekent dat de rente over het vermogen door hem gebruikt kan worden ZONDER dat daar rekenschap over afgelegd hoeft te worden. Wil hij van die rente een nieuwe stereo kopen voor zichzelf dan kan dat dus.

Ook kan een situatie ontstaan dat uw ex van u erft. Namelijk u overlijdt eerst, dan zijn uw kinderen erfgenaam van u. Door hetzelfde autoongeluk overlijden de kinderen (kort) daarna, waardoor hun vermogen (dus uw erfenis) naar hun vader toegaat als dichtsbijzijnde familielid.

Gelukkig is hier wel wat aan te doen, maar dat moet via een testament bij de notaris. Dan moet u:

Ouderlijk vruchtgenot ontnemen (dan is de rente voor de kinderen); Een ander als voogd aanstellen (voor de opvoeding); Een ander als bewindvoerder aanstellen (dan beheert deze het geld); Een ander als executeur aanstellen (die wikkelt uw erfenis af); Een twee-traps-making doen (u legt vast dat uw kinderen van u erven, maar dat als zij kort na u overlijden, dat de erfenis dan niet naar hun vader gaat, maar naar de mensen die u nu al aanwijst). Over punten 2 t/m 4 heb ik ook net een vraag beantwoord op deze website. Over punt 5 kunt u op mijn weblog een stukje lezen. Ik heb hierover namelijk al eens een stukje geschreven voor een krant.

Als u die stukken leest en uitprint en dan meeneemt naar uw notaris, dan begrijpt die heel snel wat de bedoeling is. Dat kan de gesprekstijd korter houden en daardoor de rekening wat lager maken.

 

243 2009-10-22 23:01:33

Vraag schenking ofgift broer naar broer en zus hoeveel € ben curator van heel erg gehandicapte broer hoeveel € mag hij aan ons per gift of schenking overmaken,zonder moeilijkheden bij de rechtbank te krijgen? zijn bezit is +-€90000,00

Antwoord Vroeger was de rechtbank nog wel genegen om schenkingen toe te staan (en dan maakte het niet uit wie de ontvanger was).

De ervaring nu is dat de rechtbank niet snel toestemming geeft voor schenkingen. Er moeten al regelmatig schenkingen in het verleden gedaan zijn (voordat het bewind of curatele werd ingevoerd), wil een rechtbank nu akkoord gaan met (vervolg)schenkingen.

Ik denk dat u het beste eerst met de rechtbank (informeel) kunt gaan praten, voordat u overboekingen gaat doen. Als bewindvoerder/curator moet u zich volgend jaar verantwoorden tegenover de rechtbank als er geld is overgeboekt zonder de toestemming van de rechter.

 

244 2009-10-19 09:13:55

Vraag overmaking van vermogen Wij zijn getrouwd op gemeenschap van goederen,kunnen wij een verandering brengen op hoewelijksvoorwaarde om alle vermogen op naam van mijn vrouw te zetten?Zij wordt de einige eigenaar van alles. Als dat kan dat moeten wij overdragbelasting 6% betalen of niet? Bedankt

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Wat u wilt is wel mogelijk, maar de vraag is of u daar veel mee opschiet.

Allereerst is het mogelijk om huwelijkse voorwaarden op te stellen waarbij geregeld wordt dat ieder vanaf dat moment eigenaar is van zijn eigen spullen. (Hiervoor is wel toestemming van de rechtbank nodig omdat schuldeisers benadeeld kunnen worden)

Daarna moet er een akte van verdeling worden getekend om vast te leggen wie eigenaar wordt van alle spullen die u al bezit. Dus wie het huis krijgt.

Dit kan zonder overdrachtsbelasting te hoeven betalen.

Maar ook zal dan vastgelegd moeten worden dat uw echtgenote uw helft van de overwaarde nog aan u zal moeten betalen.

Vanwege dit laatste bereikt u waarschijnlijk niet wat u wilt bereiken, namelijk dat uw schuldeisers zich niet op het huis kunnen verhalen. Zij kunnen zich dan namelijk wel verhalen op de schuld die uw echtgenote heeft aan u vanwege de helft van de overwaarde.

Daarnaast kan de bank altijd haar rechten uit de hypotheekakte inroepen als u de hypotheekrente niet iedere maand betaalt. Dit ongeacht wie eigenaar is van het huis.

Wilt u meer informatie, dan raad ik u aan om eens langs een notaris te gaan om uw redenen te bespreken en te kijken wat een goede oplossing is.

 

245 2009-10-12 20:01:13

Vraag Legitieme portie Kunnen kinderen een beroep doen op legitieme portie als in het testament de eerste de opeisbaarheid van de legitieme portie uitgesteld tot na overlijden van erfgenaam Kunnen zij toch hun wilrechten worden uitgeoefend?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Helaas kan ik deze vraag nu niet beantwoorden. Dit hangt namelijk erg af van de exacte bewoordingen van het testament.

Ik raad u aan om met het testament naar een notaris te gaan en te overleggen.

 

246 2009-10-09 11:46:30

Vraag Testament veranderen. Wij hebben een testament op de langstlevende. Hebben 1 zoon. Bezitten eigen huis, vrij van lasten. Is het nodig om dit testament nietig te laten verklaren, ivm de nieuwe wetgeving.

 

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Het is altijd goed om 1x per 5 tot 7 jaar uw testament eens te laten keuren (zeg maar een APK).

Uw langstlevende testament hoeft op grond van de nieuwe wetgeving inzake het erfrecht niet aangepast te worden.

Wel is het verstandig om te kijken naar het nieuwe successierecht (officieel: Erfbelasting) en uw testament daarop aan te passen. Anders betaalt u (of uw zoon) misschien onnodig veel belasting over de erfenis.

Helaas weten we nog niet goed hoe de nieuwe regels precies gaan luidden. Ik las dat PvdA en SP een extra hoge vrijstelling willen invoeren (zodat over € 60.000,- geen belasting betaald hoeft te worden), maar of staatssecretaris De Jager dat zal accepteren is heel erg de vraag.

Sowieso moet het allemaal niet meer kosten (budget neutraal) en is er forse kritiek op de plannen.

Mijn advies: hou de krant, het Journaal en mijn weblog in de gaten en bel ook eens met uw notaris.

 

247 2009-10-08 18:05:50

Vraag erfenis bij overlijden Hoe kom ik erachter hoe mijn vader zijn erfenis heeft geregeld?Ik heb al meer als 20 jaar geen contact meer met hem.Heb dit destijds verboden tijdens de echtscheiding van mijn ouders. Heb nu vernomen dat hij ernstig ziek is.Hoe is het kindsdeel geregeld en bestaat de mogelijkheid tot het erven van schulden?Hoe weet ik bij welke notaris de erfenis is vastgelegd of kan ik hierna pas informeren bij het te komen overlijden van hem?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Omdat uw vader nog niet is overleden, is er ook nog geen erfenis. Wel is er zijn vermogen, waar hij bij leven mee mag doen en laten wat hij wil. Hoogstens kan er na zijn overlijden nog een correctie volgen om al te vreemde dingen (schenkingen vlak voor zijn dood, bijvoorbeeld) te corrigeren.

Pas nadat uw vader is overleden, kunt u via het Centraal Testamenten Register nagaan of hij een testament heeft opgemaakt in Nederland en bij welke notaris dat testament nu ligt. U kunt dit via internet doen.

Vervolgens kunt u met die notaris of een andere notaris contact opnemen om te bezien wat er in dat testament staat.

Ook kunt u dan, al dan niet in overleg met de notaris of een advocaat, nagaan of u een beroep wilt of kunt doen op uw legitieme portie.

U moet er wel rekening mee houden dat de regel in Nederland is dat als u zich gedraagt als erfgenaam, u de erfenis zuiver heeft aanvaardt en dus volledig aansprakelijk wordt voor alle schulden van uw vader. Om dat te voorkomen kunt u ook beneficiair aanvaarden (via de rechtbank) en dan moet u wel alles afwikkelen, maar kunnen de schuldeisers van vader zich alleen richten op het bezit van vader. Als u helemaal niets te maken wilt hebben met de erfenis (bijvoorbeeld omdat er alleen schulden zijn), dan kunt u ook verwerpen (via de rechtbank). Heeft u minderjarige (klein)kinderen, dan moeten die vervolgens in uw plaats dezelfde keuzes maken en daarvoor goedkeuring krijgen van de rechtbank.

 

248 2009-10-06 23:24:32

Vraag mag je 1 van je kinderen iets schenken en de ander mag mijn schoonmoeder anderhalf jaar voor haar overlijden een caravan voor ons betalen van € 4500 en haar andere kinderen niets schenken bij deze betaling staat niet bij schenking en is regel recht aan de caravan dealer overgemaakt

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Het geld is op het moment van schenking van uw schoonmoeder en zij mag natuurlijk doen en laten met haar geld wat zij wil.

Maar onder het nieuwe erfrecht (dat sinds 2003 geldt) is het zo dat een schenking aan 1 van de kinderen bij de erfenis alsnog verrekend moet worden. De algemene regel is dus niet meer: eens gegeven blijft gegeven.

Uw schoonmoeder mag echter wel per schenking bepalen dat er geen verrekening hoeft te gebeuren. Omdat dit bewezen moet kunnen worden, raad ik aan om dit toch nog even op papier te zetten.

Daarin kan dan beter ook vermeld worden hoe de schenking heeft plaatsgevonden (directe betaling aan de leverancier) en dat het alleen voor het eigen kind bedoeld is en niet voor u als aangetrouwde.

Legt u dit alles niet vast op papier, dan is het bewijs moeilijk te leveren en kunnen de andere erfgenamen verrekening met de erfenis vorderen.

 

250 2009-10-04 11:45:52

Vraag Hebben wij ergens recht op en wat zijn de kosten ? Ouderlijke woning “verkocht” in 1983 aan ‘n zoon uit medelijden. Waar en wanneer hebben wij vieren nog recht op ? Bij overlijden van beide ouders? En als wij dit aan kunnen vechten, wat gaat ons dat ( grapje ) dan ongeveer kosten ? En zo is het met de grond ook gegaan, na de dood van vader, nu vijf jaar geleden. Want het is toch te gek voor woorden.Wij hebben allemaal armoede en hij is “stront”-rijk. En maar dikke auto rijden en voor de kinderen huizen kopen. En wij zijn blij dat we leven. Dus onze hoop is op U gericht.Bij voorbaat dank

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Er van uitgaand dat de verkoop van het huis en later de grond tegen normale prijzen zijn gebeurd, heeft u weinig om u nog op te verhalen. Deze verkopen blijven dan buiten de erfenis(sen). Dus ook de waardestijgingen (of -dalingen) van de woning en de grond zijn dan voor uw broer.

Wel is de vraag of uw broer ten tijde van de overdracht de koopsom(men) volledig heeft betaald of dat hij deze schuldig is gebleven. In het laatste geval zal dat nog te betalen bedrag door hem alsnog betaald moeten worden op het moment van overlijden van de langstlevende van uw ouders.

Dit is allemaal erg afhankelijk van wat er nu precies is vastgelegd in de akten die uw ouders met uw broer hebben getekend. Deze kunt u eventueel opvragen bij het Kadaster en voorleggen aan een advocaat.

251 2009-10-03 09:57:49

Vraag wijziging testament en regeling erfenis onlang heb ik met mijn moeder een akte laten passeren over de erfenis. mijn moeder heeft 50.000 euro geschonken en leent dat op papier terug met rente. nu betaald ze niet meer. we hebben beide deze akte moeten ondertekenen en nu heeft zij de betaling stop gezet. Kan dit zomaar en hoef ik hiervoor niets te ondertekenen?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Het teruglenen door uw moeder van het geld is vastgelegd in een “gewone” schuldbekentenis.

Als uw moeder dus de rente niet betaald, houdt zij zich niet aan de afspraken.

Normaal kan de schuldeiser (dus uzelf) dan betaling van de rente afdwingen. Dit hangt wel af van wat er precies in de akte staat. Ik raad dan ook aan om te bellen met het notariskantoor waar dit stuk is opgesteld.

Belangrijker is dat als uw moeder de rente niet betaald, de belastingdienst bij haar overlijden gewoon kan doen alsof de schenking nooit heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat u alsnog over dit bedrag successierecht moet betalen. Heeft u geluk dan krijgt u wel de eventueel betaalde schenkingsrechten terug.

 

252 2009-10-02 10:39:11

Vraag testament veranderen Hallo Kan ik mijn testament veranderen zonder dat een zogenaamde partner hiervan afweet? met vr gr

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Het is uw testament (of uiterste wil). Dat betekent dat u deze kunt aanpassen zonder dat uw partner daarvan weet. De notaris zal (ook tegenover deze partner) hierover zijn of haar mond moeten houden. Pas na uw overlijden wordt bekend welk testament uw laatste is en wat daar dan in staat.

Ik heb dit meer dan eens meegemaakt en daarom kan ik u de volgende praktische punten meegeven:

1. De notaris wil graag dat u voor het tekenen het ontwerp van de akte doorleest. Spreek af dat dit niet naar u thuis wordt gestuurd, maar dat u deze bijvoorbeeld zelf komt ophalen. Laat ook de notaris uw adres gegevens uit het computersysteem halen. Dan kan ook nooit een medewerker per ongeluk een brief aan u sturen.

2. De notaris zal u een afschrift van het testament willen meegeven. Als u dit niet thuis kunt opbergen zonder dat de partner dit kan vinden, spreek dan met de notaris af dat u geen afschrift wilt.

3. Vraag aan de notaris wat de kosten zijn en betaal deze direct na het ondertekenen van de akte. Dan kan er nooit (per ongeluk) een aanmaning worden gestuurd.

 

253 2009-09-30 18:17:59

Vraag Wat te doen met huis bij een officiele scheiding? We zijn al enkele jaren feitelijk gescheiden en nu wil ik het officieel gaan maken. Het huis staat nog op beide namen. Zij had eerst voorgesteld om haar deel op naam van de kids te zetten, maar dat gaat nu niet door. Daarna had ze voorgesteld om via haar notaris haar naam gewoon van het huis weg te nemen omdat zij iets nieuws wilde kopen, dat gaat nu ook niet door. Nu wilt ze haar naam op het huis behouden om later “haar” deel te krijgen. Ik heb al 8 jaar de lening alleen betaald. Als zij haar naam op het huis wilt behouden moet zij dan niet de helft van de lening enz. betalen om zo haar recht te behouden? Kan ik soms ook met terugwerkende kracht haar achterstand vragen van de lening? Zij heeft in die jaren alleen wat alimentatie betaald voor de kids, wat nu gedaan is omdat ze werken. Dank bij voorbaat

Antwoord Dit is een hele vervelende vraag omdat het vooral van de rechter zal afhangen wat er beslist gaat worden.

U kunt afdwingen dat het huis op uw naam wordt gezet, dan wel dat u wordt uitgekocht.

Als u wacht, dan zal in beginsel de waarde van het huis op dat moment (van verdeling) dus niet van de feitelijke scheiding worden genomen. De kosten die u al betaald heeft, worden als u geluk heeft, verrekend.

Maar dat kan nadelig uitpakken, want u moet dan de waardestijging van het huis delen, terwijl de door u betaalde kosten gewoon worden opgeteld en niet worden geindexeerd.

Ik raad u aan om met een advocaat hierover contact op te nemen.

 

254 2009-09-30 14:00:39

Vraag georven moeder is al 10 jaar dood.vader heeft als langstlevende testementair het huis,Mijn zes andere broers en zussen willen na zijn dood het huis verkopen als vader zou sterven maar ik wli niet verkopen hoe zit dat nou in elkaar?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als vader sterft en niets geregeld heeft, dan bent u samen met uw broers en zussen erfgenaam. U wordt dan ook samen eigenaar van het huis.

U zult dan samen (in goed overleg) moeten beslissen wat er gaat gebeuren met het huis. Ieder heeft daarin een zelfde stemrecht en in beginsel ook een veto-recht.

Als u er niet uitkomt zijn er 2 mogelijkheden: A. u biedt de anderen aan hen uit te kopen voor een reeel bedrag en zij gaan hier mee akkoord. B. als A niet lukt, dan kunnen de anderen via de rechter afdwingen dat zij u mogen uitkopen, waarna ze het huis alsnog aan een buitenstaander kunnen verkopen. (Mogelijk zal de rechter echter beslissen dat u gewoon moet meewerken aan de verkoop en pas uw deel van het geld ontvangt als het huis is verkocht.)

Overigens is het waarschijnlijk zo dat u geen 6% overdrachtsbelasting hoeft te betalen als u het huis overneemt van de andere erfgenamen.

 

255 2009-09-29 10:17:28

Vraag wij hebben een testament opgemaakt bij het overlijden van de betrokkenen wat zijn de kosten voor de Notaris om het testament naar erfkuezen te verdelen ??

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik weet niet zeker of ik de vraag goed heb begrepen, maar omdat u schrifjt dat u al een testament heeft, denk ik dat u de kosten van een Verklaring van Erfrecht wil weten.

Dit is een verklaring op te stellen na een overlijden, waaruit blijkt wie de erfgenamen zijn, voor welke delen en wie eventueel de zaken mag gaan afwikkelen (gevolmachtigde).

De kosten hiervan verschillen per notaris en soms is zo’n verklaring ook niet nodig. Op mijn weblog heb ik ook iets geschreven over Verklaring van Erfrecht.

 

256 2009-09-26 08:57:32

Vraag ma overleden,7 kinderen 1e man,1 kind 2e man Als 2e echtgenoot overlijd, erft dan zijn enigste kind? Ze zijn niet in gemeenschap van goederen getrouwd omdat ma een huis had.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Het hebben van huwelijkse voorwaarden zegt niets over wie de erfgenamen zijn. Wel bepaalt het hoe groot de erfenis is.

Als uw moeder een langstlevende testament had, dan komt moedersdeel voor al haar kinderen vrij op het moment dat haar tweede echtgenoot komt te overlijden.

Heeft haar tweede echtgenoot niets geregeld, dan heeft die 1 erfgenaam, namelijk zijn enige kind.

Helaas zijn er veel variabelen (zijn er testamenten, wat staat er in, etc.). Dus kan ik u niet meer antwoorden dan in deze algemene zin.

Ik raad u aan om met de notaris te praten die ook betrokken was na het overlijden van moeder. Die zal meer gegevens hebben.

 

257 2009-09-21 19:28:55

Vraag alleenstaande moeder en voogdij aanvragen? ik ben een alleenstaande moeder en wil graag dat het kindje door mijn ouders verzorgd gaat worden als mij ooit iets zou gebeuren. moet dit bij een notaris vastgelegd worden? ik heb namelijk gehoord dat een toeziend voogd niet meer bestaat.

Antwoord Geachte mevrouw,

De toeziend voogd bestaat inderdaad niet meer. Daarvoor in de plaats is gekomen de mogelijkheid om zelf een beheerder over de erfenis aan te stellen (officieel: bewindvoerder). Deze zal dan het geld voor uw kind(eren) beheren tot de 18e verjaardag van het betreffende kind of eventueel nog wat langer. Deze aanwijzing gaat via een testament dat door een notaris wordt opgemaakt.

Wat betreft de voogdij: als u niets regelt, zal de rechter moeten bepalen wie de kinderen gaat opvoeden na uw overlijden. Waarschijnlijk zal dit dan de vader van het kind worden. Wilt u dit anders, dan zult u bij de notaris een testament moeten laten opstellen waarin u aangeeft wie de voogd wordt.

Wel moet ik u melden dat als de vader de ouderlijke macht heeft en u eerder overlijdt, de door u benoemde voogd niet de opvoeding gaat doen, maar de vader die de ouderlijke macht heeft.

Overlegt u anders eens met een notaris of belt u eens de notaristelefoon.

 

258 2009-09-20 00:57:10

Vraag Hoelang mag een notaris ons geld in depot houden? 3 jaar geleden ons appartement verkocht. Voorzitter VVE meldt telefonisch aan de notaris dat er nog openstaande vorderingen zijn,waarvoor wij €750,- in depot moesten geven. Tot op heden hebben wij nog geen rekening of ander bewijs van achterstallige vorderingen ontvangen. Hebben wij inmiddels recht op teruggave van die depotstorting?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Hierop is geen eenduidig antwoord te geven, maar moet gekeken worden naar de omstandigheden van het depot.

Dat er geld wordt vastgehouden zodat de definitieve afrekening gedaan kan worden, is logisch. Dat die definitieve afrekening na 3 jaar nog niet is gedaan, is dat niet.

Ik raad aan om de notaris te vragen het geld aan u uit te betalen. De notaris zal dan verplicht zijn om contact op te nemen met de VvE om te vragen of er nog een deel van het depot naar de VvE moet worden overgemaakt.

Dan kan het depot worden afgewikkeld.

 

259 2009-09-16 16:27:51

Vraag notariele overschrijven deel georven woning Mijn moeder die gestorven is had samen met haar broer een woning in eigendom. Na haar overlijden gaat haar deel naar mijn broer, de kinderen van mijn overleden zus en naar mij. Wij moeten binnen 8 maanden met de fiscus afrekenen. Onze vraag is moet ons deel van de woning (ieder 1/6 deel meteen notarieel worden overgeschreven of kan dit wachten totdat mijn oom zijn deel (na vertrek naar bejaardentehuis) zijn deel van de woning schenkt aan mijn broer en mij.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

U bent niet verplicht om bij het Kadaster de wijzigingen door te laten geven door een notaris. Het Kadaster is namelijk een passief orgaan.

Niet inschrijven betekent wel dat belastingaanslagen (OZB, Waterschap e.d.) misschien niet naar het goede adres worden gestuurd en dus niet betaald wordt. Dat brengt incasso-kosten met zich mee.

Als dit geen probleem vormt, dan kunt u het inschrijven door de notaris van het overlijden achterwege laten.

 

260 2009-09-09 21:31:19

Vraag Partner Alimentatieplicht en nieuwe relatie Ik ben gescheiden en heb een allimentatieplicht naar mijn partner. Indien ik met een nieuwe partner ga samenwonen of trouwen wordt zij dan mede verantwoordelijk voor deze allimentatieplicht? Nieuwe (mogelijke) partner heeft een baan en eigen huis. Zo ja, welke stappen zijn er te ondernemen zodat zij niet belast wordt met de allimentatieplicht?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

 

Ik ben bang dat ik u hierover niet goed kan informeren. Alimentatie is eigenlijk iets dat advocaten regelen en waar notarissen alleen het resultaat van zien.

Er is nu een nieuw tijdschrift te koop met de naam EX, waarin hierover wel iets staat.

Ook kunt u eens uw bericht sturen aan een advocaat bij u in de buurt, met de vraag of zij daarop gratis antwoord willen geven.

 

261 2009-09-09 07:35:38

Vraag passeren hypotheekakte Als er een datum afgesproken wordt om te passeren, mag een notaris dan 4 dagen later geld storten op rek van geldverstrekker ipv de datum waar op gepasserd zou worden

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Volgens de regels van de wet, mag de notaris het geld pas uitbetalen als de akte volledig is geregistreerd bij het Kadaster en duidelijk is dat er niet een andere (hypotheek)akte voor hetzelfde onderpand ook is getekend op dezelfde dag.

Volgens de interne regels van het Kadaster duurt de verwerking maximaal 4 werkdagen. Door de KNB (de beroepsorganisatie van notarissen) is vastgelegd dat de notaris eventueel na 2 werkdagen mag uitbetalen, mits er voldaan is aan een aantal eisen. Er zijn zelfs professoren die op grond van andere wetsartikelen menen dat er pas na 4 weken uitebtaald kan worden.

Al met al betekent dit dat doorgaans na 2 werkdagen wordt uitbetaald. Maar wordt de akte op donderdag of vrijdag getekend, dan komen daar nog 2 dagen bij (van het weekend). Ook is het altijd puzzelen in het voorjaar (Pasen, Pinksteren, Koninginnedag, etc) en rond Kerstmis hoe deze regel uitpakt.

 

262

2009-09-08 19:26:24

Vraag Waar kan ik verklaring van geen testament opvragen Heb geen waardevolle bezittingen en derhalve ook geen testament. Wil geen problemen voor zoon achterlaten, mocht ik komen te overlijden.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Pas na uw overlijden kan uw zoon zo’n verklaring opvragen. Dit kan hij doen via een notaris (maar daar zijn kosten aan verbonden) of rechtstreeks bij het Centraal Testamenten Register (CTR) in Den-Haag.

Met het bewijs van overlijden, de uitdraai van het CTR en een uitreksel uit het bevolkingsregister waaruit blijkt dat hij uw enige kind is en u niet getrouwd bent ten tijde van uw overlijden (of het overlijden van de langstlevende), kan uw zoon bij de meeste banken de rekeningen laten deblokkeren.

 

263 2009-09-08 16:10:17

Vraag Wijziging legitieme deel Als iemand een testament opmaakt en een van de 2 kinderen in haar legitieme deel laat, wat is dan de situatie als ten tijde van overlijden de regels voor dat legitieme deel veranderd zijn of mogelijk zelfs het legitieme deel afgeschaft is? Wordt dan gekeken naar de regels mbt het legitieme zoals die waren ten tijde van het opmaken van het testament of naar de regels zoals ze ten tijde van overlijden zijn? En wat is op dit moment het legitieme deel als het een erfenis van de langstlevende ouder naar beide kinderen betreft.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Ik moet u hiervoor verwijzen naar een notariskantoor van uw keuze om daar de hele situatie door te nemen. Op basis van de aangeleverde gegevens, kan ik u niets concreets melden. Hoe er rekening mee dat hier kosten aan verbonden zijn.

Anders kunt u ook de Notaristelefoon bellen.

De algemene regel is dat de regels zoals die per 1-1-2003 zijn ingevoerd in het Nieuwe Erfrecht, direct gelden. Dus een oud testament van voor 1-1-2003 en een overlijden na die datum, betekent dan dat de nieuwe regels inzake de legitieme portie gelden.

 

264 2009-09-03 21:21:41

Vraag successierechten mijn zoon heeft een hypotheek afgesloten met zijn vriendin, maar nu is de relatie verbroken.nu willen we het huis op mijn zoon en mij laten zetten bij de notaris, alleen de hypotheek blijft dan alleen op mijn zoon staan,moet hij dan toch successierechten betalen als ik kom te overlijden. ook al is de hypotheek nog niet afgelost op het huis.

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Als u komt te overlijden en er een aangifte gedaan moet worden, zal de economische werkelijkheid moeten worden opgegeven.

Dat betekent in deze situatie dat aangegeven moet worden wat uw deel is van de waarde van het huis. En die is vrij laag omdat u nu eigenlijk geen half huis “koopt” maar slechts de halve waarde minus de halve schuld.

Dus eigenlijk moet bij uw overlijden aangifte gedaan worden van de halve overwaarde van het huis. Is er niets afgelost op het huis, dan is er natuurlijk alleen een overwaarde als het huis in waarde is gestegen.

Ik heb echter grote vraagtekens bij uw wens om het halve huis op uw naam te zetten. Dit betekent dat u Wouter Bos blij gaat maken met 6% overdrachtsbelasting over de helft van de waarde van het huis (en dan wordt er geen rekening gehouden met de hypotheek). Als het huis nu € 200.000,- waard is, dan betaalt u dus € 6.000,- overdrachtsbelasting.

Als uw zoon het huis gewoon 100% op naam neemt, dan is zeer waarschijnlijk een vrijstelling van de overdrachtsbelasting van toepassing (artikel 15 lid 1 sub g Wet Belastingen van Rechtsverkeer, mocht u het willen nalezen). Dan hoeft er ineens geen € 6.000,- betaald te worden.

Als de bank niet wil meewerken tenzij u meetekent, dan kan dat door u borg te stellen. U bent dan (ook) verantwoordelijk voor de betalingen naar de bank, maar uw zoon wordt dan gewoon 100% eigenaar. Wordt er niet betaald, dan kan de bank het huis verkopen en uw zoon (en ook u) uit het huis zetten. Is er een restschuld, dan zal de bank u als borg aanspreken op de betaling daarvan.

Helaas zijn er een klein aantal banken die dit niet (willen) snappen en eisen dat de beide schuldenaren (u en uw zoon) ook allebei eigenaar zijn van het huis dat onderpand is. Omdat dit u 6% overdrachtsbelasting kost over de helft van de waarde, raad ik aan om naar een andere bank over te gaan of een notaris dan wel advocaat in te schakelen om uit te leggen dat het juridisch onzinnig is om die eis van gezamenlijk eigendom te stellen.

 

265 2009-08-28 21:23:29

Vraag scheiden in Zweden. Onder welke recht? Woon 6 jaar in Zweden Nat.Ned.. Gehuwd in Zweden met toen nog adres in Nederland Heb 2 kinderen 6 en 7 jaar.

Antwoord Ik heb uw vraag voorgelegd aan een collega.

 

266 2009-08-21 22:21:30

Vraag Stuk tuin kopen van buren. Wij wonen naast hoekhuis. Dit hoekhuis heeft een grote tuin. Van deze buren willen we een stukje tuin kopen. Hoe regel ik dit verder?

Antwoord Geachte heer, mevrouw,

Het beste is om (kort) op papier te zetten de afspraken die u met de buren heeft gemaakt. (Dus wie is de koper, wie de verkoper, wat is de prijs, waar ligt het stuk grond en hoe groot is het).

Als u dan allemaal dat stuk tekent en naar de notaris stuurt, zal deze de akte van levering opmaken en u uitnodigen om de akte te komen tekenen.

Wel is er nog iets wat betreft het kadaster. Omdat het gaat om een stuk van een kadastraal perceel zal het kadaster u € 1.140,- in rekening brengen om de grenzen te meten.

Dit kunt u voorkomen door eerst aan het kadaster te vragen om de grenzen op te meten, voordat u de informatie naar de notaris stuurt. Het kadaster zal dan een offerte sturen waarop staat wat u daadwerkelijk gaat betalen voor het meten. Doorgaans is dat goedkoper.

Maar let op: als u niet meer dan 100 vierkante meter koopt EN niet meer dan € 5.000,- betaalt, dan betaalt u een lager tarief van € 205,70.

 

267 2009-08-17 20:31:44

Vraag Machtiging Mijn vader heeft onlangs gehoord dat hij ongeneeselijk is. Hij wil mij machtigen om zijn zaken te regelen ook na zijn overlijden. Hij vroeg ook of wij voor hem een soort convenant hiervoor konden opstellen. Mijn vraag is nu: Is dit geldig volgens de wet? En hoe doe ik dit op de beste manier.graag hoor ik van U.

Antwoord: Geachte heer, mevrouw,

Allereerst wil ik uw vader, u en de andere familieleden sterkte wensen met het verwerken van het slechte nieuws en alles wat de komende tijd op u af gaat komen.

Om inhoudelijk op uw vraag in te gaan: Uw vader zou eigenlijk via een notariële volmacht u (en/of anderen) moeten machtigen om alles te regelen tijdens zijn leven. Daarnaast zou hij in een testament moeten opnemen dat hij u (en/of anderen) aanwijst als executeur, zodat u ook na zijn overlijden alles kunt afhandelen.

Het overlijden van uw vader is juridisch een soort waterscheiding. Een volmacht afgegeven bij leven stopt namelijk bij het overlijden. Na het overlijden moeten dan de erfgenamen weer een machtiging geven aan u om alles af te wikkelen, tenzij uw vader in een testament een andere regeling heeft opgenomen.

Het convenant waar u over spreekt, zie ik als een regeling van uw vader over zijn uitvaart en de verdeling van zijn nalatenschap. Dat is alleen geldig als uw vader dat opstelt in de vorm van een codicil. Dit moet door uw vader met de hand geschreven worden, gedateerd en getekend. Daarin kan hij wel aangeven wie welk tastbaar object (horloge, ring, etc.) moet krijgen, maar niet wie welk bedrag of deel van de erfenis moet krijgen. Dat moet in een testament.

U kunt natuurlijk ook zelf zaken afspreken en onderling vastleggen, maar daar hoeft niemand zich (na het overlijden) aan te houden. Ook kan uw vader u nu machtigen op de bankrekeningen e.d., maar zo’n machtiging gaat niet zo ver als een notariële volmacht. U kunt natuurlijk eerst beginnen met zo’n bankmachtiging, maar als later toch een notariële machtiging nodig is, moet uw vader op dat moment nog wel capabel zijn om die te tekenen (op mijn weblog staat een krantencolumn hierover).

Los van dit alles zou ik u aanraden om ook met de (huis)arts te praten over wie het aanspreekpunt is binnen de familie voor medische vragen en wie eventueel besluiten kan nemen (namens uw vader) als medische behandelingen moeten worden opgestart of juist geeindigd. Mocht uw vader in coma raken, dan is het goed dat dit duidelijk is besproken met de artsen.

Ik wens u nogmaals sterkte,

 

268 2009-08-12 19:59:18

Vraag Verjaring erfafscheiding? Mijn ouders hebben een hoekhuis met een tuin, en doordat het een hoekhuis is ook veel verschillende buren . De erfafscheidingen met al die buren zijn in de 37 jaar dat ze er nu wonen nooit een probleem geweest|: ze hebben een stukje tuja’s bv, dan weer drie meter hek, etcetera. Alles is altijd in der minne geschikt en opgelost, ook toen bijvoorbeeld een buur een garage bouwde een stukje over hun grens hebben ze daar niet moelijk over gedaan en het laten rusten. Nu zijn bepaalde buren blijkbaar van plan op termijn hun huis te verkopen, en zijn met een landmeter en veldkaarten aan de slag gegaan om alles op te meten. Volgens hen (en het ziet er naar uit dat dit klopt) hebben mijn ouders over een breedte van 3 a 4 meter en een diepte van 43 cm al die tijd grond van hen in gebruik gehad. Alleen, dat wisten mijn ouders niet, en toen de buren zonder enige aankondiging het hek op die plaats verwijderden zodat er inkijk ontstond, hebben mijn ouders daar wilgetenen schermen geplaatst, om ieder geval voorlopig de inkijk weg te nemen. Die schuttingen zijn ook weer door de buren zonder overleg weggehaald. De buren zijn jurist, en stellen dat er van gewoonterecht c.q. verjaring geen sprake is. Ze zijn er op gebrand hun grond terug te krijgen, en hebben al aangekondigd dezelfde procedure met de buren aan de andere kant te zullen volgen (die vorig jaar net een nieuwe schutting hebben geplaatst…). Als iemand advies in deze heeft, met name wat betreft het feit of verjaring c.q. gewoonterecht hier van toepassing zou kunnen zijn, dan heel graag! Bij voorbaat dank.

Antwoord: Geachte heer, mevrouw,

In beginsel kan hier wel degelijk sprake zijn van verjaring.

Misschien dat uw ouders niet eigenaar zijn geworden, maar zij kunnen wel een zogeheten erfdienstbaarheid hebben gekregen tot het gebruik van de bedoelde stukken tuin en het neerzetten van de schuttingen.

Als uw ouders niet beter wisten dan dat de grenzen daar lagen waar zij (en de buren) dachten en ook duidelijk al jaren gebruik maken van de stukken grond waar nu discussie over is, dan hebben zij een sterk punt. Wel zullen uw ouders moeten aantonen dat zij al 10 of 20 jaar op deze manier gebruik maakten van de tuin. (10 jaar als ze te goeder trouw waren of 20 jaar als ze te kwader trouw waren).

Mijn ervaring is dat het hierbij helpt om oude foto-albums door te spitten en te kijken of daar foto’s van tuin-feestjes e.d. zijn waarop ook de stukken tuin staan waarover het nu gaat. Als daar dan ook mensen op staan die duidelijk in kleding van bijvoorbeeld de jaren ’70 rond lopen (wijde broekspijpen, grote punten aan de mouwen, etc.) dan hebben uw ouders bewijs. Ook als u daar als peuter in een zwembadje op staat, kan de rechter eenvoudig terugrekenen wanneer de foto ongeveer gemaakt moet zijn.

Ik raad u aan om u niet onmiddellijk in een hoek te laten drukken alleen maar door het feit dat de buren jurist zijn. Ik ben ook jurist en ik weet dat er heel wat verschillende soorten juristen rondlopen. Ik weet bijvoorbeeld niets van intelectuele eigendomsrecht, maar een studiegenoot die dat wel weet, geeft eerlijk toe niets (meer) te weten van erfrecht.

 

269 2009-08-12 16:22:07

Vraag Erfrecht en voogdij na echtscheiding Wat gebeurt er met de erfenis als ik ben gestorven en vervolgens mijn zoontje sterft? Is mijn ex-partner dan wettige erfgenaam? En als mijn ex-partner sterft, is dan de door hem toegewezen voogd van toepassing? Of is dit pas van toepassing als ik kom te overlijden?

Antwoord: Geachte heer, mevrouw,

Als u eerst overlijdt, gaat uw erfenis naar uw zoontje. Als uw zoontje (kort) daarna ook overlijdt, gaat het vermogen van uw zoontje (inclusief dus uw erfenis voor hem) naar zijn wettige erfgenamen toe. Dit zal zijn vader zijn (en eventueel stiefbroers of -zussen als de vader uit een andere relatie ook kinderen heeft).

Hier is wat aan te doen. Ik verzoek u om naar mijn weblog te gaan.

Wat betreft de voogd: Als uw ex-partner eerst sterft geldt de voogdij-benoeming van hem niet. U bent er dan nog steeds als ouder. Sterft u na hem dan geldt de voogdijbenoeming zoals u die in uw testament heeft staan.

Alleen als u eerst sterft en dan uw ex-partner, dan zal de voogdijbenoeming uit zijn testament gevolgd moeten worden.

 

270 2009-08-11 17:42:10

Vraag Verkoop grond Als je met 5 pers.eigenaar bent van een stuk bouwgrond , kan een persoon dit dan tegenhouden of kun je het toch verkopen. 4 pers.zijn voor

Antwoord: Als de eigendom niet uit een nalatenschap komt, spreken we van een eenvoudige gemeenschap.

Dan kunnen de 4 voorstanders de ene tegenstander (via de rechter) dwingen om of het 1/5 deel eigendom te verkopen en leveren aan de buitenstaander die het hele perceel wil hebben

of het 1/5 deel over te dragen aan de 4 anderen (waarna deze 4 dus ieder 1/4 deel kunnen verkopen en leveren aan een buitenstaander)

of door het kadaster de grenzen te laten trekken van het 1/5 deel van de grond, waarna de anderen dus hun stuk kunnen verkopen en leveren (maar dat is dus minder m2 dan het hele stuk).

Wel is het goed om aan dossier/bewijs opbouw te doen. Stel geregeld voor aan die ene dwarsligger wat u wilt, waarom u het wilt en nodig hem/haar uit voor besprekingen. Doe dat allemaal schriftelijk. Als dat niet werkt, dan heeft u bewijzen dat u heel realistisch bent geweest en de ander een dwarsligger is. Dat helpt om een uitspraak van de rechter te krijgen.

 

271 2009-08-10 12:56:08

Vraag kontante erfenis van mijn vader Hallo. Ik heb een heel grote kontante erfenis/gift van mijn vader gekregen in de vorm van een envelop die hij me vorig jaar kort voor zijn dood gaf. Mijn moeder en broers en zus weten hier niets van en mogen dat ook niet weten. (wens van pap) Met dit geld kunnen wij eindelijk onze droom verwezelijken. Maar het bedrag is dus in kontanten. Als ik dit op mijn rekening stort komen daar dan vragen over en ook belasting? Ik heb gelezen dat er dan misschien wel de helft naar de belasting gaat. In een begeleidende brief schreef mijn vader hier vele, vele jaren aan gespaard te hebben. Hij heeft dit bedrag van zijn salaris en aow gespaard maar daar heb ik natuurlijk geen bewijzen van. Ik wil dit goed aanpakken dus hoop dat u mij advies geven kunt. Met vriendelijke groeten

Antwoord: Geachte heer, mevrouw,

Allereerst is het zo dat dit geld mogelijkerwijs meegenomen moet worden in de berekening van de omvang van de nalatenschap. Als dat gedaan is, dan wordt berekend hoe groot ieders erfdeel daarin is en dat wordt dan bij u afgetrokken van het bedrag dat u al heeft gekregen.

Of deze berekening moet, hangt o.a. af van de vraag of uw vader bepaald heeft dat het bedrag ingebracht moet worden. Ik vermoed dat dit niet zo is in uw situatie.

Er dan van uitgaand dat u dit bedrag niet hoeft te delen met de andere kinderen en de langstlevende, heeft u contanten waar u iets mee moet. Regel daarbij is dat een betaling of storting in contanten van € 15.000,- gemeld moet worden (door uw wederpartij (dus de koper, bank of notaris)) bij de Financial Inteligence Unit (FIU). Kleinere bedragen kunnen gemeld worden, maar dan moet de wederpartij een vreemd gevoel hebben bij de transactie. Dit is om het zogeheten smurfen tegen te gaan.

De FIU zal de transactie doorgeven aan o.a. de belastingdienst, waarna die geheel zelfstandig een onderzoek kunnen instellen.

Het bedrag dat u misschien aan de belastingdienst moet betalen is een % van de erfenis (de schenking wordt namelijk opgeteld bij uw erfdeel als deze minder dan 180 dagen voor het overlijden van uw vader heeft plaatsgevonden). De tarieven staan vermeld op de website van de belastingdienst en lopen van 5 tot 27%. Hierboven komt nog eens een naheffings-boete die hetzelfde kan zijn als het te betalen successierecht. (Nb alles bij elkaar komt u dus nooit hoger uit dan 27% belasting en dan 27% boete = 54% betalen. Maar dan moet u wel meer dan € 950.000,- hebben gekregen. Ik wens u dat toe, maar gezien uw schrijven denk ik niet dat u in die situatie zit).

Ik moet u erop wijzen dat u officieel verplicht bent om zelf contact op te nemen met de belastingdienst hierover.

Ik heb echter ook meegemaakt dat een (belasting)ambtenaar mij vertelde dat er contant geld in de kluis van de overleden ouder was gevonden en dat dit gewoon verdeeld was onder alle kinderen, waarbij de verplichting om aangifte te doen even “vergeten” werd. De kinderen hebben dat contante geld toen gebruikt om allerhande kosten contant te betalen, zoals reparatie van de auto, schilderen van het huis, (een deel van) de kosten van verbouwing van de keuken etc..

De belastingdienst weet dat er vaak contant wordt afgerekend door particulieren en voert soms extra boekenonderzoek uit bij bedrijven om achter de namen van deze particulieren te komen. Zo is een keer een actie geweest bij reisburo’s omdat de fiscus benieuwd was welke particulieren hun dure vakanties cash betaalden, waarna de aangiften voor de inkomstenbelasting van deze mensen extra aandacht kregen. In de boekhouding van het reisburo waren deze mensen nl. gewoon geregistreerd, want anders kregen ze hun vliegtickets niet.

Dit alles in het kader: Leuker kunnen we het niet maken, maar geld willen ze wel zien.

Nogmaals: Ik ben verplicht u erop te wijzen dat u verplicht bent om aangifte te doen van de schenking door uw vader. Of de belastingdienst voldoende capaciteiten heeft om hier zelf achter te komen als u dit onopzettelijk vergeet, weet ik niet.

 

272 2009-07-27 21:13:32

Vraag bouw garage/carpoort op erfafscheiding Wij hebben deze gebouwd met vergunning van de gemeente op de erfgrens,hier tegen hebben de buren bezwaar tegen ingediend,( deze is door de gemeente ongegrond verklaart )omdat zij daar een raam in de zijmuur van hun huis hebben deze staat op 40 cm van de erfgrens. de buren beroepen zich nu op erfdienstbaarheid.en eisen afbraak. wij zijn hier 2 jaar geleden komen wonen en ons is niets van erfdienstbaarheid bekend. hebben zij hier recht op.

Antwoord: Geachte heer, mevrouw,

Ik heb helaas geen duidelijk antwoord voor u, want het hangt erg af van de feitelijke situatie.

Een erfdienstbaarheid kan op 2 manieren ontstaan. De eerste is die waarbij de afspraken worden vastgelegd in een notariële akte die ook bij het kadaster wordt ingeschreven. Dan is duidelijk wat de regels zijn. Ik neem aan dat dit bij u niet speelt.

De tweede manier van ontstaan is door verjaring. Als je maar lang genoeg gebruik maak van iets, dan kan er daardoor een erfdienstbaarheid ontstaan. Het probleem hier is altijd de onduidelijkheid: bestaat de erfdienstbaarheid eigenlijk wel en zo ja wat zijn de regels met betrekking daartoe.

Een erfdienstbaarheid kan door verjaring ontstaan als de gebruiker of hun voorgangers in goed vertrouwen mochten uitgaan dat het gebruik was geregeld. In dat geval geldt een termijn van 10 jaar om te kunnen spreken van een erfdienstbaarheid. Waren de gebruikers te kwader trouw (ze wisten dat ze het gebruik niet mochten hebben) dan is de termijn 20 jaar. Wel is altijd van belang om eerst na te gaan of er toch niet een afspraak is gemaakt op grond waarvan de gebruikers hun recht konden hebben. Dan kan er namelijk geen erfdienstbaarheid ontstaan.

In uw situatie betekent dit dat eerst gekeken moet worden of er afspraken zijn gemaakt tussen uw buren (of hun voorgangers in het huis) en uzelf, dan wel uw voorgangers in uw huis.

Is dat niet het geval, dan moet nagegaan worden hoelang het raam al op die plaats zit. Is dat korter dan 10 jaar, dan is er geen erfdienstbaarheid. Is het langer dan 20 jaar, dan is er (kort gezegd) altijd een erfdienstbaarheid.

Als het raam tussen 10 en 20 jaar geleden is geplaatst, dan is het de vraag of uw buren (of hun voorgangers) te goeder of te kwader trouw zijn. In het eerste geval is er sprake van een erfdienstbaarheid, in het laatste geval nog niet. (Ik denk zelf dat er juridisch sprake is van te kwader trouw, want je hoort te weten dat je niet binnen 40 cm van de erfgrens een raam mag plaatsen).

Als de rechter oordeelt dat er een erfdienstbaarheid is voor het hebben van een raam op die plaats, is nog maar de vraag wat die erfdienstbaarheid precies inhoudt. Dat hoeft namelijk niet te zijn een erfdienstbaarheid van onbeperkt uitzicht, maar kan er ook een zijn van toegang van licht door dat raam. In dat geval zal een rechter er geen probleem mee hebben om vast te stellen dat er nog steeds licht door het raam binnen kan komen en dat de bouw van de garage daar geen belemmeringen voor vormt.

Zoals aangegeven heb ik geen pasklaar antwoord op uw vraag. Ik kan u alleen aanraden om met een goede advocaat te gaan praten hierover. Ook zou ik met buren e.d. gaan praten om na te gaan hoelang het raam er al is. Ook bij de gemeente kunt u natuurlijk navragen of en wanneer toestemming is gegeven om het raam op die plek te installeren.

 

273 2009-07-22 10:57:56

Vraag Wat zijn mijn rechten als nederlander op een Belg Wat zijn mijn rechten als nederlander als ik een lening in nederland neem voor iemand. En ik laat in Belgie bij een notaris vastzetten dat hij de hoofdverantwoordelijke is.

Antwoord: Geachte heer, mevrouw,

In beginsel heeft u dezelfde rechten als in Nederland. Alleen is een probleem het te gelde maken van die rechten in België.

Er is daar een verdrag over gesloten tussen Nederland en België, maar dan nog kan het betekenen dat er gewoon andere (en misschien langere) procedures gevolgd moeten worden..

Ik raad u aan hierover met een Belgische notaris te overleggen.

Reactie vraagsteller: Ik ben heel erg tevreden met het antwoord. En er is zelfs ook voor mij gezocht naar welke notaris ik in België kan gaan. Verder ben ik ook heel erg tevreden over hoe snel ik een antwoord heb gekregen op mijn vraag.

Nogmaals bedankt Antwoord op reactie: Graag gedaan.

 

274 2009-07-12 19:46:45

Vraag Huis van ouders kopen zonder maandelijkse kosten Ik wil het huis van mijn ouders kopen (circa 300.000 euro) en tegelijkertijd mijn financiële slagkracht gelijk houden. Mijn ouders zijn 66 en 62. Ze hebben geen hypotheek meer. Ik wil de volgende constructie toepassen. Zij lenen me (op papier) 300.000 euro, die ik hen direct weer terugbetaal om het huis te kopen (voor taxatiewaarde). Ik betaal hen maandelijks 1250 euro rente (5% p/j) over de lening en zij betalen mij 1250 euro huur terug. De rente is niet aftrekbaar (box 3) en de huuropbrengsten zijn onbelast voor mij. Het wordt een huurcontract voor onbepaalde tijd. Concreet betekent dit dat ik het huis al gekocht heb, maar dat ik niet in hoef te leveren op financieel slagkracht, want misschien woon ik er de komende 20 jaar nog niet en ik wil wel ergens anders ook een huis kopen om zelf in te wonen. Ook mijn ouders hoeven niet in te leveren op financiële draagkracht. 1) kan dit, 2) mag dit, 3) zie ik nog iets over het hoofd?

Antwoord: Geachte heer, mevrouw,

Op zich kan de door u voorgestelde werkwijze, maar er zijn een paar punten om op te letten (die uw berekeningen mogelijk nadelig beinvloeden).

Allereerst zal de belastingdienst 6% overdrachtsbelasting willen ontvangen over de koopsom van € 300.000,-. Deze € 18.000,- zult u moeten lenen van uw ouders of van een bank. In beide gevallen betekent dit dat uw maandelijkse financiële armruimte kleiner wordt (nl. 5% x € 18.000,- / 12 maanden = € 75,- / maand).

Daarnaast is het zo dat u een drempel heeft in Box 3 voor de schuld. Pas boven dat bedrag is de schuld in mindering te brengen op uw vermogen in Box 3 en bovendien is een negatief vermogen onmogelijk in Box 3.

Uw ouders hebben daarentegen ineens bezit in Box 3, namelijk de vordering op u ter grootte van € 300.000,-. Zij betalen daarover 1,2% per jaar aan belastingen (let op: er is een drempel van ongeveer € 19.000,- per persoon). Dus u betaalt niets over de schuld, maar uw ouders betalen wel belastingen in Box 3 (1,2% over € 300.000 -/- € 38.000,-).

Daarnaast geldt nog dat de huur die uw ouders betalen wel reeel/marktconform moet zijn. Ik kan niet beoordelen of € 1.250,- kale huur marktconform is. Mocht dat niet zo zijn, dan kunt u nog een naheffing krijgen (ieder jaar) omdat de fiscus dan stelt dat de te hoge huur een schenking is van uw ouders aan u. (stel dat de huur eigenlijk € 800,- moet zijn, dan is de schenking ieder maand dus € 1.250 -/- € 800 = € 450,-. Op jaarbasis is dat € 5.400,-. Over een deel daarvan mag u dan schenkingsrecht betalen (5% in 2009 en 20% in 2010 e.v. als de nieuwe wet er door komt.)

Ik denk dat deze informatie eerst in uw berekeningen moet worden meegenomen.

Overigens zou ik daarnaast ook eens met een hypotheek adviseur gaan praten. Banken hanteren namelijk de laatste tijd hun regels strenger dan voorheen. Het zou kunnen dat omdat u al eigenaar zou zijn van een huis (dat van uw ouders) dat u ineens niet meer zo makkelijk een hypotheek aan kunt gaan als u een eigen woning wilt kopen.

 

275 2009-07-12 13:00:39

Vraag Bosgrond met bouwbest.: BTW + overdrachtsb.? geachte heer/mevrouw, Ik heb een stuk bosgrond op het oog waar volgens bestemmingsplan een recreatiewoning mag worden gebouwd. In de nabijheid van de woning is GWE aanwezig alsmede een riolering. Er is nog geen bouwvergunning o.i.d. aangevraagd. Als er echt gebiuwd gaat worden moet ongeveer 1/5 van het perceel bomen worden gekapt. Kunt u mij aangeven hoe het zit met de betaling van BTW en/of overdrachtsbelasting. Ik ben zelf een particulier. Hoop dat u mij helderheid kan verschaffen. Vriendelijke groeten

Antwoord: Geachte heer, mevrouw,

Deze vraag kan alleen via deelvragen worden beantwoord. Daarbij hoeft het hele vragenschema alleen doorgelopen te worden als er niet al een duidelijk antwoord komt op de vorige deel-vraag.

De eerste vraag is wie de verkoper is. Is dit namelijk een particulier, dan is er nooit BTW verschuldigd en alleen 6% overdrachtsbelasting.

Is de verkoper wel een ondernemer (die ook wat betreft d everkoop handelt als ondernemer) dan is de volgende vraag of er een bouwvergunning is afgegeven. Zo ja: BTW, Zo nee: door naar de volgende vraag.

Dit is: Zijn er in de nabijheid nutsvoorzieningen (wat in uw geval zo is), dan kan er BTW verschuldigd zijn. Maar let op, zolang u als particulier koopt, is het ook alleen maar BTW en niet ook nog overdrachtsbelasting.

Het nadeel van de aanwezigheid van nutsvoorzieningen is dat het afhangt van de feitelijke situatie of dit dicht bij genoeg is om te kunnen spreken van BTW. Ik raad daarom aan om (via de notaris) contact op te nemen met de inspecteur van belastingen en aan deze te vragen wat zijn/haar mening is. Dan weet u van te voren of het 6% overdrachtsbelasting of 19% BTW is.

 

276 2009-07-07 11:42:58

Vraag Erfrecht na overlijden moeder van VOF Mijn moeder en ik hebben op papier samen een zaak ( VOF), moeders is niet meer in goede gezondheid. In de praktijk run ik de zaak alleen. Ik heb nog een broer.Hoe kan ik de zaak afschermen,zonder met mijn broer te moeten delen na het overlijden van mijn moeder.

Antwoord: Geachte heer, mevrouw,

Dit zal in goed overleg met de accountant en de notaris geregeld moeten worden. In het VOF contract kunt u namelijk vastleggen dat uw moeders aandeel in de zaak automatisch naar u toe gaat als zij komt te overlijden. Tevens kan dan vastgelegd worden of u daar een bepaald (laag) bedrag voor moet betalen en in welke periode u dit bedrag moet betalen.

Dit is een aanpassing in het VOF contract en de accountant kan beoordelen of de aanpassing mogelijk is zonder dat de belastingdienst bij uw moeder of u stakingswinst wil heffen (het wijzigen van het contract kan gezien worden als een einde van de oude VOF en start van een nieuwe).

Omdat het een regeling is die geldt bij het overlijden van uw moeder, moet die vastgelegd worden in een akte van de notaris. Het wordt nl. gezien als een (soort) testament. Wordt het niet vastgelegd bij de notaris, dan is de regeling vernietigbaar door uw broer.

Als u dan toch het nieuwe VOF contract tekent bij de notaris, kan er voor uw moeder ook nog een testament opgemaakt worden. Daarin kan zij u tot enig erfgenaam benoemen en (eventueel) bepalen dat uw broer een bedrag in geld krijgt (ook weer met een regeling in welke periode dat uitbetaald moet worden).

Daar moet dan wel een stok achter de deur bijkomen. In het testament moet vastgelegd worden dat als uw broer het niet eens is met deze regeling (en een beroep op zijn legitieme portie doet), dat hij dan ook het geldbedrag niet krijgt en zijn vordering op grond van de legitieme portie pas opeisbaar is na x jaar.

 

277 2009-07-07 09:01:41

Vraag legitieme portie Hebben kinderen van mijn man wilrechten op legitieme portie als in testament is niet -opeisbaarheidsclausule bepaald,en eerst is opeisbaar na mijn overlijden.Kan ik alles doen zoals huis verkopen verhuizen naar buitelend,geld opeten…?Ik ben veel jaren jonger dan mijn man.en de nalatenschap wordt niet groot.ik heb gehoord dat in algemeen geld dat de wet er in voorziet dat de langslevende ouder na het overlijden van de partner een min of meer zelfde leefpatroon moet kunnen voorzetten en de kinderen moeten dan in beginsel wachten op hun erfdeel tot het overlijden van de andere ouder.de kinderen kunnen hun erfdeel veilig stellen d.m.v. uitoefening van hun wilrechten.de kinderen worden dan eigenaar van de goederen(tot het bedrag van de vordering dat zij hebben op de langstlevende inc.rente)en de langstlevende ouder krijgt dan vanaf dat moment vruchtgebruikt.Als veel meer wordt nagelaten dan nodig is voor de verzorging van de partner ligt de zaak mogelijk anders.het is gebruikelijk rente te berekenen op de vordering zodat de schuld van de langstlevende aan de kinderen elk jaar wat groter wordt hetgeen de kinderen bij het overlijden van de langstlevende successierechten bespaart.Mijn vraag is of dat alles klopt,en wie heeft meer rechten ik of die kinderen?De vordering van de legitirme portie eerst opeisbaar is na ijn overlijden,dus dat is niet geldig?

Antwoord: Geachte mevrouw,

Ik vrees dat deze vraag iets te uitgebreid is om hier volledig en vooral goed en duidelijk te beantwoorden.

Ik raad U aan om contact op te nemen met een van onze specialisten op dit gebied.

 

Reactie vraagsteller: Geachte meneer Loendersloot Bedankt voor u snele reactie, ik heb gebeld en heb ik ook gesproken met de specialist, hij verwijst mij naar notaris ,wie heeft de testament opgemaakt. Bedankt Mijn waardering voor die snelheid is 10 Antwoord op reactie: Ik wens u veel wijsheid toe in deze. En wil u danken voor uw positieve mening/waardering.

 

278 2009-06-30 13:07:33

Vraag Verkoop onr.goed door één der erfgenamen Er is sprake van de volgende gezinssituatie; vader/moeder (gem van goederen) en 3 kinderen. Vader overlijdt. Moeder wil onr.goed (landbouwgrond) verkopen aan één van de kinderen. Kan dit (zonder dat kinderen hiervoor meetekenen )

Antwoord: Geachte heer, mevrouw,

Als vader geen testament heeft gemaakt en is overleden voor het nieuwe erfrecht is ingevoerd (2003), dan kan moeder alleen haar onverdeeld aandeel in de grond verkopen. Zij is namelijk samen met de kinderen eigenaar. Zij heeft de helft en een kindsdeel en ieder van de 3 kinderen heeft ook een kindsdeel. (een kindsdeel is 1/4 van de helft van vader, oftewel 1/8 van het totaal).

Is vader overleden zonder testament op te maken, maar wel na de invoering van het nieuwe erfrecht, dan kan moeder de grond gewoon verkopen en overdragen. Door de zogeheten wettelijke verdeling is zij namelijk 100% eigenaar geworden van de grond en hebben de kinderen niet meer dan een vordering in geld op moeder.

Is vader overleden en heeft hij wel een testament opgemaakt, dan hangt het allemaal af van wat daarin geregeld is. Bij een zogeheten langstlevende testament is moeder waarschijnlijk ook voor 100% eigenaar geworden en kan zij de grond dus verkopen.

Hier is het dus belangrijk om na te gaan welke situatie hier speelt. Ik raad u aan om contact op te nemen met een notaris, bijvoorbeeld de notaris die het testament van uw vader heeft opgesteld. U kunt zijn of haar naam en adres vinden via het Centraal Testamenten Register. Dat is dacht ik ook voor u via internet te raadplegen.

 

279 2009-06-27 22:51:26

Vraag Fiscale gevolgen als ouders woning kopen voor zoon Onze studerende zoon wil een appartement kopen en hierop een hypotheek afsluiten. Hij vraagt of wij (de ouders) borg willen staan. In dit appartement gaat hij kamers aan andere studenten onderverhuren. Wat zijn de juridische en fiscale gevolgen voor onze zoon én voor ons als ouders?

Antwoord: Geachte heer, mevrouw,

Een veelomvattende vraag, waar niet een eenduidig antwoord op mogelijk is.

Allereerst weet ik niet wat de gevolgen zijn voor de studieberus van uw zoon als hij vermogen (het huis) en inkomen (de huur) heeft. Vraagt u dat na.

Een ander punt is dat de bank toestemming moet geven voordat uw zoon mag gaan verhuren. Dit staat standaard in iedere hypotheekakte. Vraagt hij geen toestemming en verhuurt hij toch, dan kan de bank op ieder moment de financiering stopzetten en volledige terugbetaling eisen.

Daarnaast is het de vraag of uw zoon de hypotheekrente kan aftrekken en zo ja wat dan de teruggaaf is. Uw zoon heeft weliswaar een eigen woning, maar omdat hij veel ruimten gaat verhuren, kan de fiscus de aftrek van de hypotheekrente beperken tot de vierkante meters die uw zoon zelf gebruikt (of helemaal weigeren). Daarnaast zijn de huren inkomsten uit vermogen, maar zouden als zodanig niet belast mogen worden. De renteaftrek zou dan plaatsvinden voor het inkomen dat uw zoon uit arbeid heeft. Nu hij studeert zal dat een laag inkomen zijn en dus weinig of geen aftrek geven.

Bovendien is de vraag wat uw zoon na zijn studie gaat doen. Als hij dan voor zijn werk moet verhuizen, dan zal hij misschien het huis weer willen verkopen. Hij moet nu de kosten betalen van de aankoop (waaronder 6% overdrachtsbelasting) en het is dan nog maar de vraag of hij die kosten in een beperkte tijd kan terugverdienen.

Mocht uw zoon geen baan vinden na zijn studie, dan zal de gemeente hem misschien een uitkering weigeren. Hij heeft vermogen (huis) en inkomsten (huur). Die huur zal dan zo hoog moeten zijn, dat hij dit gemis van de uitkering kan compenseren. Maar dan zal hij moeilijker huurders kunnen vinden.

Als u zich borg stelt, betekent dat dat als uw zoon niet aan zijn financiele verplichtingen kan voldoen, u de schuld aan de bank heeft. Hoe u een en ander met uw zoon regelt is dan niet het probleem van de bank. In het ergste geval kan dit betekenen dat u uw eigen huis moet verkopen om de hypotheekschuld van uw zoon te kunnen aflossen bij de bank. Als u nog andere kinderen heeft, kan dat leiden tot flinke familieruzies. Over het borgstellen kunt u op mijn weblog informatie vinden in krantencolumn nummer 6.

 

280 2009-06-23 12:47:18

Vraag testament herroepen Ik krijg allemaal offertes aangeboden dat de kosten honderde euro’s zijn op deze site staat dat de kosten ca. € 90 zijn maar tot wie kan ik mij dan richten

Antwoord: Geachte heer, mevrouw,

Ik weet niet waar u die informatie ziet, dus kan ik er weinig over zeggen.

De kosten zijn per testament (afgerond) € 10,- aan registratiekosten. Daar komen de kosten voor het opstellen van de akte en bewaren daarvan nog bij. Rekent u daarvoor op minimaal € 350,- exclusief19% BTW.

Vraag heel duidelijk bij een notariskantoor wat de totale kosten zijn.

 

281 2009-06-22 22:11:32

Vraag onterven van ouders vader is overleden kan ik mij laten onterven bij rechtbank eerste aanleg maar heb ook nog een zoontje die nog geen twee jaar is hoe zit dat voor hem moeten wij dan tekenen in zijn plaats

Antwoord: Geachte heer, mevrouw,

U kunt een verklaring van verwerping afleggen bij de griffier van de rechtbank.

Onder de huidige regels betekent het echter dat uw erfdeel door gaat naar uw kinderen. Als u ook voor hen wilt verwerpen moet u, omdat de kinderen minderjarig zijn, een verzoek doen bij dezelfde rechtbank.

Pas na de machtiging door de rechtbank, kunt u ook namens uw kinderen de erfenis verwerpen.

Of u de machtiging krijgt is echter de vraag. Dat hangt af van uw argumenten en of er weinig of veel geld in de erfenis zit.

Een alternatief is dat u een verklaring van beneficiaire aanvaarding aflegt bij de rechtbank. U verwerpt dan niet, maar u bent ook niet zonder meer aansprakelijk voor de eventuele schulden van uw vader. Omdat u dan erfgenaam bent, hoeven uw kinderen er niet bij betrokken te raken.

Op de website vindt u meer informatie.

 

282 2009-06-22 10:21:02

Vraag overdrachtsbelasting terug? 03-11-2009 aankoop monumentaal appartement in Stein, is de overdrachtsbelasting van € 11.520,00 terug te ontvangen?

Antwoord: Geachte heer, mevrouw,

Ik volsta hier met verwijzing naar mijn weblog. Daarop is veel meer informatie te vinden over dit onderwerp en kunt u zich ook kostenloos en vrijblijvend opgeven om op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen.

 

283 2009-06-15 14:28:52

Vraag onterft door samenlevingscontract en testament? De vader van mijn vrouw is in januari overleden. Hij woonde al (zeer) langdurig samen en had een samenlevingscontract op de langslevende. Daarnaast was er een (vrij standaard) testament. Een notaris heeft nu uitleg gegeven over de erfernis en vertelde ons dat er voor mijn vrouw (vrijwel) niets overblijft. Door het samenlevingscontract gaat alles wat gezamelijk eigendom was (huis en alle en/of rekeningen) naar de overblijvende partner, alleen de helft van de waarde van de auto die op zijn naam staat zou naar mijn vrouw gaan. Bij overlijden van de overblijvende partner gaat de volledige erfenis naar haar kinderen, en niets naar mijn vrouw. Ik begrijp deze uitleg wel maar dat komt in de praktijk neer op onterven van je eigen kind. Ik dacht dat dat nou net niet kon. Klopt het dat dat op deze manier kan en dat er van het gezamelijke deel van mijn schoonvader en mijn vrouw niet nog een kindsdeel onder de erfenis valt? Alvast vriendelijk bedankt voor uw inzichten!

Antwoord: Geachte heer, mevrouw,

Helaas is dit niet mijn vakgebied en kan ik je dus geen duidelijk antwoord geven.

Ik wil daarom voorstellen dat je contact opneemt met: De Notaristelefoon Voor algemene notariële vragen, op werkdagen van 09.00 tot 14.00 uur: 0900 346 93 93 (€ 0,25 ct./p.m.)

of anders met een andere notaris dan degene die je gesproken hebt (second opninion). Hou er wel rekening mee dat voor zo’n second opinion kosten in rekening kunnen worden gebracht.

 

284 2009-06-14 13:57:19

Vraag Moet ik overdrachtsbelasting betalen. Mijn vriendin en haar ex zijn eigenaar van een gezamenlijke woning. Mijn vriendin is inmiddels gescheiden, hun gezamenlijke woning staat nu te koop. Mijn vriendin en ik willen het betreffende huis nu gezamenlijk kopen. Ben ik/zijn wij overdrachtsbelasting verschuldigd

Antwoord: Geachte heer, mevrouw,

Ik ga er van uit dat uw vriendin en haar ex-partner ieder 50% van de eigendom hebben.

Dan zou het zo zijn dat u die 50% van de ex-partner koopt en daarover 6% overdrachtsbelasting moet betalen.

Als dat alles was, zou dit nog niet zo erg zijn. Maar als u en uw vriendin (onverhoopt) uit elkaar zouden gaan en één van u de woning wil overnemen, dat dan weer 6% overdrachtsbelasting betaald moet worden over 50% van de waarde van het huis op dat moment.

Er is een oplossing, waarbij u echter wel goed moet overleggen met de bank nodig is.

Wat u dan doet is dat uw vriendin de 50% van haar ex-partner toegedeeld krijgt. Als aan bepaalde voorwaarden voldaan is (en dat is meestal het geval) dan kan uw vriendin 100% eigenaar worden, zonder dat zij 6% overdrachtsbelasting hoeft te betalen.

Vervolgens sluit u een samenlevingscontract met elkaar en spreekt af dat, als u uit elkaar gaat, u wel meedeelt in de waardestijging of -daling van de woning vanaf vandaag tot het moment dat uw relatie verbroken wordt. U bent als het ware economisch eigenaar. Omdat de bank meestal wil dat de beide schuldenaren ook eigenaar zijn, moet dit wel even goed besproken worden met de bank.

Er is slechts 1 addertje onder het gras. Als u uit elkaar zou gaan en u juist de woning weer wilt overnemen, zult u 6% overdrachtsbelasting moeten betalen over de volledige waarde.

 

285 2009-06-08 17:16:53

Vraag Toch dubbele belasting? Mijn in België wonende broer overleed eind 2008. Hij had een bedrijf en nog een (verhuurd) huis in Nederland. Als erfgenaam heb ik de belasting in NL betaald. Aangifte in B heb ik gedaan met alle bewijzen erbij, incl. gewaarmerkt betalingsbewijs. In B is successie hoger en ik moet bijbetalen. Ik wil alleen het verschil betalen, maar B wil dat ik het totale bedrag betaal. Daarna zou ik pas kunnen beginnen met terugvorderen. Is betaling vooraf vereist?

Antwoord: Geachte heer, mevrouw,

Op deze zeer praktische vraag heb ik niet onmiddellijk een antwoord. Ik ben namelijk op ons kantoor niet de expert op dit gebied en kom het daarom in de praktijk ook niet tegen.

Daarom wil ik u vragen om contact op te nemen met mijn collega die wel uitgebreide kennis heeft van dit vakgebied of anders (daardoor) contacten heeft om snel achter het antwoord te komen.

 

286 2009-06-03 15:48:08

Vraag Geachte mijne heren , Ik heb heb een vraagje, Geachte mijne heren , Ik heb heb een vraagje, Wij wonen sinds 01.05.2005 in Duitsland,maar werken in Nederland.Zelf hebben wij ook een huis In Nederland.Wij hebben een Nederlandse Testament laten opmaken. Is ons Nederlandse Testament ook in Duitsland geldig???? Wij hebben gehoord,dat wij onze Nederlandse Testament wel geldig is in Duitsland,alleen wij moeten bij een Duitse notaris laten vastzetten,dat wij van de Nederlandse Erfrecht gebruik willen maken,als een van ons overlijdt. Na vijf jaar wonen in Duitsland moeten wij betreffende vastzetten in Duitsland,dat wij van de Nederlandse Erfrecht gebruik wil maken na het overlijden van een van ons beide. Mvg. S. Brandberg

Antwoord: Geachte heer, mevrouw,

Ik ben helaas niet de expert bij ons op kantoor voor dit specifieke vakgebied (Internationaal Privaat Recht).

De collega die dat wel is, is helaas vandaag afwezig, zodat ik hem niet om een antwoord kan vragen.

Ik raad u daarom aan volgende week rechtstreeks contact op te nemen met hem. U kunt dan met hem een afspraak inplannen om e.e.a. te bespreken want ik denk dat een eenvoudig antwoord in deze niet bestaat.

 

287 2009-05-18 12:22:42

Vraag Wilsbeschikkingen niet meer geldig na scheiding? Geachte heer, mevrouw, Wij gaan scheiden. We zijn in gemeenschap van goederen getrouwd in 2006. In 2002 woonden we samen en hebben we ieder een wilsbeschikking op laten stellen waarbij we elkaar als “mijn partner’ met wie ik een duurzame gemeenschappelijke huishouding heb een en ander hebben vast laten leggen voor wat betreft de erfenis bij overlijden van een van ons en over onze kinderen die er inmiddels zijn. Is het zo dat we deze moeten laten vernietigen of moeten laten aanpassen of komen deze automatisch te vervallen zodra de echtscheiding rond is? Alvast bedankt!

Antwoord: Geachte heer, mevrouw,

Bij een situatie als die van u moest de Hoge Raad een antwoord geven. De Hoge Raad stelde vast dat als duidelijk is dat “mijn partner” alleen de partner is als partijen nog bij elkaar zijn, dan de bepalingen ten behoeve van de partner vervallen.

Op zich een mooi standpunt, maar het betekent wel dat het van de tekst in het testament afhangt. Dus raad ik u aan om aan de notaris die het testament heeft opgesteld te vragen of de tekst van de akte duidelijk is (en dus of het testament automatisch is vervallen of aangepast moet worden).

Los daarvan is er (nog) een andere reden om een testament aan te passen. Stel u overlijdt, dan gaat uw erfenis naar de kinderen. Als uw kinderen echter kort na u komen te overlijden (denk aan de situatie dat u samen met de kinderen in een auto zit en een ongeluk gebeurd), dan gaat uw erfenis via uw kinderen naar hun andere ouder (uw ex-partner).

Als u dat niet wilt, kunt u hiervoor een regeling opnemen in uw testament (twee-traps-making of fidei commis) waarbij u bepaalt dat uw erfenis in deze situatie niet naar uw ex-partner gaat, maar naar anderen.

Wellicht kunt u ook eens op mijn weblog kijken. Binnenkort komt daar een stukje te staan over deze situatie.

 

288 2009-05-12 11:57:38

Vraag Hoi ik volg de opleiding bouwkunde Wat is de relatie tussen een bouwkundige bestektekening en een tekening van een adviseur

Antwoord: Geachte heer, mevrouw,

Op een notariskantoor komen we verschillende soorten tekeningen tegen. De bestektekening geeft o.a. aan waar de stopcontacten komen, leidingen lopen, dikte van de muren, etc.. De kadastrale tekening geeft alleen maar aan waar (bij benadering) de grenzen van een perceel lopen (en als we geluk hebben ook wat er op gebouwd is). Ook kennen we een tekening waarop de koper en verkoper aangeven waar de nieuwe erfgrens gaat lopen, als er een stuk van een perceel wordt verkocht. Ook heeft het kadaster nog de zogeheten Veldtekening. Hierop is exact aangegeven waar de grenzen van een perceel lopen, zoals opgemeten door de landmeetkundige dienst van het kadaster. Ook bestaat er nog zoiets als een splitsingstekening bij een appartementencomplex. Dit is een heel vereenvoudigde bestektekening waarop is aangegeven welke delen van het gebouw bij een specifiek appartements(recht) horen. De overige delen zijn gezamenlijk eigendom en gezamenlijk te gebruiken.

Afhankelijk van de soort tekening die de adviseur aanlevert, past het in een van de vorige categorien.

Voor meer informatie, kunt u ook eens op de website van het kadaster kijken.

 

289 2009-04-29 13:24:21

Vraag Geldigheid eerste testament indien nieuw gemaakt? Ik (neef) was in een eerste testament erfgenaam van de erfenis van mijn oom (nooit getrouwd, zonder kinderen), nu hebben mijn nichten een nieuw testament laten opmaken (via notaris) en mij en mijn broer en zus mogelijk onterft. Kan dit zomaar? Kan ik hier nog iets tegen doen? Mijn oom is vrij recentelijk gestorven.

Antwoord: Geachte heer, mevrouw,

Uw oom had niemand aan wie hij (volgens de wet) verplicht was zijn erfenis na te laten.

Dit betekent dat hij vrij is om in een (nieuw) testament een of meer andere erfgenamen te benoemen, dan in een eerder testament.

Wel is daar een zeer algemene beperking aan: uw oom moest op het moment van ondertekening van het nieuwe testament wel goed begrijpen wat hij deed en geheel vrij kiezen voor de nieuwe regeling.

De notaris ziet er op toe dat hiervan sprake is en dat uw oom niet zwaar onder druk is gezet door de nieuwe erfgenamen.

Er zijn door de Alzheimerstichting en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie (KNB) richtlijnen opgesteld aan de hand waarvan een notaris kan nagaan of er sprake is van vrije wil en handelingsbekwaamheid.

Als u denkt dat uw oom niet meer compos mentis was toen hij tekende, kunt u via de KNB meer informatie krijgen hoe u verder kunt gaan in deze (www.notaris.nl).

 

289 2009-04-12 21:45:15

 

Vraag Ik wil mij laten onterven. Hoeveel kost mij dat?

Antwoord: Er zijn 2 mogelijkheden:

de eerste is dat degene van wie de erfenis is, u in een testament onterft. De kosten hiervan zullen circa € 450,- bedragen. Nadelen zijn dat u afhankelijk bent van deze persoon, het testament altijd weer aangepast kan worden en de betreffende persoon natuurlijk niet al overleden mag zijn.

de tweede mogelijkheid kunt u alleen gebruiken als de betreffende persoon al overleden is. U moet dan naar de Rechtbank toe gaan en daar de Verklaring van Verwerping afleggen. De kosten hiervan zijn laag (ik meen € 40,-). Als de notaris dit voor u moet regelen, dan komen de kosten van de notaris hier bovenop. Nadeel is: u moet zelf bellen met de goede rechtbank (griffie) om een afspraak te maken. Bovendien zakt de erfenis door naar de volgende generatie. Dus als u kinderen heeft, dan zullen deze ook zo’n verklaring van verwerping moeten afleggen. Heeft u minderjarige kinderen, dan moet u zelfs eerst van de rechter een machtiging krijgen om namens de minderjarige kinderen te verwerpen.

U kunt overigens ook kiezen voor Beneficiaire Aanvaarding van de erfenis. Dit doet u ook bij de rechtbank. U wordt dan wel erfgenaam, met de plicht om alles correct af te (laten) handelen, maar als er meer schulden dan bezittingen zijn, bent u prive niet aansprakelijk daarvoor.

 

290 2009-03-24 17:41:52

Vraag wat gebeurd met de kinderen ,na onze dood? miin man sterft een minuut na mij ,wat gebeurd er met de kinderen?

Antwoord: Als u niets geregeld heeft in een testament, zal de rechter een voogd aanstellen, die de kinderen gaat opvoeden. De rechter zal in beginsel de directe familie van beide ouders oproepen voor een gesprek en dan de meest geschikte persoon aanwijzen.

Als er geen geschikt persoon te vinden is binnen deze groep, dan zal de rechter (in het belang van de kinderen) kiezen voor de Kinderbescherming.

In een testament kunt u zelf een persoon aanwijzen en eventueel 1 of meer reserves. Daarnaast kunt u dan ook regelen dat deze persoon of een ander de erfenis voor de kinderen gaat beheren (Bewindvoerder) tot bijvoorbeeld 23 jaar. Ook kunt u dan een persoon aanwijzen die direct de afwikkeling van de uitvaart en de erfenis gaat regelen (executeur).

 

291 2009-03-24 17:41:52

Vraag wat gebeurd met de kinderen ,na onze dood? miin man sterft een minuut na mij ,wat gebeurd er met de kinderen?

Antwoord: Als u niets geregeld heeft in een testament, zal de rechter een voogd aanstellen, die de kinderen gaat opvoeden. De rechter zal in beginsel de directe familie van biede ouders oproepen voor een gesprek en dan de meest geschikte persoon aanwijzen.

Als er geen geschikt persoon te vinden is binnen deze groep, dan zal de rechter (in het belang van de kinderen) kiezen voor de Kinderbescherming.

In een testament kunt u zelf een persoon aanwijzen en eventueel 1 of meer reserves. Daarnaast kunt u dan ook regelen dat deze persoon of een ander de erfenis voor de kinderen gaat beheren (Bewindvoerder) tot bijvoorbeeld 23 jaar. Ook kunt u dan een persoon aanwijzen die direct de afwikkeling van de uitvaart en de erfenis gaat regelen (executeur).

 

292 2009-03-23 14:10:14

Vraag wat moet ik via notaris regelen bij geboorte?i Ik ben zwanger, woon samen en heb reeds een formulier voor erkenning van vrucht + achternaam van mijn partner. Na bevalling zal mijn partner het kindje aangeven + erkenning regelen via gemeente. Als ik verder geen ktoe onderneem, heb ik dan bepaalde zaken niet goed geregeld??

Antwoord: Allereerst natuurlijk gefeliciteerd met uw zwangerschap.

Om in te gaan op uw vraag: Uw partner erft niets van u als u verder niks heeft geregeld (dus geen testament of samenlevingscontract met verblijvensbeding). Als u sterft gaat uw deel van de inboedel, de bankrekeningen, de auto en het huis naar uw kind toe. Om dit nadeel voor uw partner te voorkomen, kunt u een testament opstellen met een soort langstlevende regeling. (Nb. alleen voor echtparen is daar een wettelijke regeling voor)

Daarnaast kunt u denken aan het benoemen van een voogd, bewindvoerder en executeur voor het geval u en uw partner allebei komen te overlijden, maar uw kind niet. Dan kiest u die persoon/personen uit die de opvoeding, het beheer van de erfenis en de afwikkeling van de uitvaart en de erfenis regelen namens uw kind. Dit kan alleen via een testament geschieden.

Ook kunt u dan een regeling opnemen in de zogeheten rampenclausule. Als u met zijn allen kort na elkaar (bijvoorbeeld in een verkeersongeluk) overlijdt, dan kan het zo zijn dat alleen uw familie (ouders, broers en zussen) alles erven, of juist de familie van uw partner of juist dat het 50/50 gedeeld wordt tussen deze families. Dit is afhankelijk van wie als laatste overlijdt (zelfs al is het maar 1 seconde later).

 

293 2009-03-12 20:46:40

Vraag Kan mijn moeder erven? Mijn opa is kort geleden overleden, deze had geen testament over zijn nalatenschap. Oma leeft al lang niet meer. Mijn vader was enigst kind, echter deze is helaas jong overleden. Ik ben samen met drie zussen en mijn moerder naar de notaris geweest en deze gaat uitzoeken hoeveel en wie er wat krijgt. De notaris vertelde ons in het gesprek dat mijn moeder een gedeelte kan erven. Er is echter discussie ontstaan of dit wel zo is. Ik heb te horen gekregen dat als er geen testament is dat er dan het burgelijk wetboek wordt toegepast. Ik heb vervolgens bij de belastingdienst gekeken en deze stelt dat alleen bloedverwanten kunnen erven. aangezien mijn moeder geen bloedverwant is maar een schoondochter van mijn opa zou zij dus niet in aanmerking kunnen komen voor een gedeelte van de erfenis. Hier staat in vermeldt dat alleen de klein kinderen kunnen erven aangezien er verder geen andere erfgenamen zijn?. Het schijnt ook zo te zijn, omdat mijn vader eerder overleden is dan mijn opa dat wij als kinderen kunnen erven als zijnde kinderen?, ten aanzien van de opgave van de belasting dienst. Ik hoop dat ik u een beetje de situatie heb kunnen voorleggen en dank u graag voor het antwoord. Met vriendelijke groet

ps het is overigens niet erg als mijn moeder mee deeld in de erfenis echter het is allemaal ingewikkeld voor ons.

Antwoord: Ik wil u eerst condoleren met het overlijden van uw opa.

Wat betreft de vraag: Zowel de belastingdienst als uw notaris kunnen gelijk hebben. We moeten namelijk kijken naar Oma’s erfdeel en naar dat van Opa.

Uw oma’s erfdeel is misschien nooit uitbetaald aan uw vader. Er was waarschijnlijk geen langstlevende testament door oma gemaakt, maar soms kiezen mensen er voor dat de erfenis bij de langstlevende blijft totdat deze ook is overleden.

Als dat bij het overlijden van uw oma is afgesproken had uw vader als het ware nog geld tegoed van uw opa (oma’s erfdeel). Dit geld was van hem en is bij het overlijden van uw vader (deels) overgegaan op uw moeder (als uw ouders een langstlevende testament hadden, dan is dat helemaal naar haar gegaan).

Nu opa ook is overleden moet oma’s erfdeel uitbetaald worden aan degene die daar recht op hebben en dat zou dan (geheel of deels) uw moeder zijn.

Wat overblijft na deze uitbetaling is opa’s erfdeel. Nu opa geen testament heeft gemaakt, zijn inderdaad de wettelijke regels van toepassing en dan geldt dat alleen afstammelingen erven. Dus dat betekent dat de kleinkinderen in de plaats van hun vader de erfenis van opa krijgen.

Dus zowel de belastingdienst als uw notaris heeft gelijk.

Overigens is het mogelijk dat uw moeder oma’s erfdeel direct doorschenkt aan haar kinderen. Dit kan eventueel fiscaal interessant zijn. Overleg met uw notaris hierover.

 

294 2009-03-11 15:41:21

Vraag Wat kan bij huwelijk in gemeenschap v goederen? Kun je als je in gemeenschap v. goederen bent getrouwd, na enkele jaren nog bij de notaris laten vastleggen dat bepaalde spullen in huis en geld uit erfenissen niet voor je partner is bij een eventuele echtscheiding? Of gaat dit dan niet meer?

Antwoord: U kunt altijd dit soort dingen vastleggen. Alleen zijn er 2 wegen die gevolgd kunnen worden en de tijd en kosten die daar mee gemoeid zijn, zijn verschillend.

Allereerst kunt u een zogeheten vaststellingsovereenkomst tekenen. U en uw echtgenoot/-genote leggen dan vast dat er bepaalde zaken zijn die u uit een erfenis of schenking heeft gekregen en dat die alleen voor u of uw partner zijn. Dit kan alleen als er in het testament van de overledene of bij de schenking duidelijk is vermeld dat de zogeheten prive-clausule (ook wel uitsluitings-clausule of anti-schoonzoon/dochter clausule genaamd) van toepassing was. U doet niets meer en niets minder dan aangeven wat er met de erfenis of de schenking is gebeurd. Dit hoeft niet te veel geld of tijd te kosten.

Een andere mogelijkheid is om alsnog huwelijkse voorwaarden op te stellen (staande huwelijk). Dan legt u de nieuwe spelregels vast, waardoor bepaald kan worden welk vermogen van wie is. Dit gaat ook om spullen en geld dat u nog moet krijgen/verdienen. Hiervoor is wel de toestemming van de rechter nodig en dit kan de notaris voor u regelen. Deze procedure kost meer tijd en geld dan de vaststellingsovereenkomst, maar je kunt er ook meer mee regelen.

Overleg met een notaris wat in uw situatie het beste is.

 

295 2009-03-04 13:57:48

Vraag Wat staat hier nu precies? Geachte ls, Onze buren hebben een opbouw geplaatst over onze erfgrens (afwijkend van de bouwtekeningen) heen. Wij willen in een notariële akte laten vastleggen dat als er eventueel een opbouw bij ons huis gaat plaatsvinden wij een gedeelte van hun muur mogen weghalen. Maar dit staat in concept akte: De erfdienstbaarheid inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienende erf om te dulden, dat de toestand van het heersende erf, waarin deze zich na voltooiing van de verbouwing ten opzichte van het dienende erf zal bevinden worden gehandhaafd, speciaal voor wat betreft de aanwezigheid van leidingen, afvoer van hemelwater gootwater en fecaliën door afvoerkanalen, – inbalkenig en inankering over- en onderbouw, toevoer van licht en lucht, uitzicht, zijnde hieronder evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen. Als ik dit zo lees hebben wij helemaal geen rechten meer??

Antwoord: Geachte heer, mevrouw,

Als ik het goed begrijp is het dienend erf uw tuin. Het heersend erf is dan de tuin van uw buren. Dit betekent dat uw buren dus kunnen gaan bouwen, waarna de overbouw bij deze legaal is geworden. Als zij al gebouwd hebben, dan is die overbouw na ondertekening van de akte door u en de buren ook direct gelegaliseerd. (Ik ga er wel van uit dat de buren de benodigde vergunningen hadden bij aanvang van de bouw).

Ik lees inderdaad nergens (ook niet in de laatste zin) dat u de muur van de buren mag weghalen als u gaat bouwen.

Wat in de laatste zin wel staat: zijnde hieronder evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen betekent alleen maar dat u wel mag gaan verbouwen. Maar dat u dan de muur van de buren mag weghalen, is daar niet geregeld. Bovendien is dan ook nog niet geregeld dat u mag overbouwen bij de buren.

Ik denk dat het goed is als de regeling over en weer wordt vastgelegd (dus dienend erf is zowel uw tuin als dat van de buren en heersend erf is zowel de tuin van uw buren en uw tuin). Daarnaast moet vastgelegd worden dat u bij een verbouwing de muur mag weghalen.

Reactie vraagsteller: Hartelijk dank voor uw reactie. Helaas zijn wij inmiddels in juridische procedure verwikkel omdat de aannemer van de tekening is afgeweken en hij inmiddels failliet is.

Wij zijn nu nog druk doende met de notaris om de stukken zo goed mogelijk te krijgen.

Nogmaals dank Antwoord op reactie: Ik wens u veel sterkte toe in deze situatie.

 

296 2009-03-02 18:22:02

Vraag wat kunnen we nog doen vader in verpleegkliniek moeder in bej.huis eigenhuis en wat spaargeld.er id een testament voor langslevende.wat kunnen we nu nog doen om straks bij overlijden van een van de 2 ouders alles soepeler en makkelijker te laten lopen

Antwoord: Allereerst sterkte met de situatie waarin u zich bevindt.

Bij de beantwoording van de vraag ga ik er van uit dat vader vanwege geestelijke gebreken in de verpleegkliniek is en niet meer (goed) weet wat er allemaal gedaan wordt. Bij uw moeder ga ik juist er van uit dat zij wel weet wat er gebeurd.

Voor wat betreft uw vader, raad ik aan om een bewind aan te vragen bij de rechtbank, waarbij 1 van de kinderen de bewindvoerder wordt. Als uw vader de langstlevende is, kan dan eenvoudiger aan de rechtbank gevraagd worden of het huis verkocht mag worden.

Voor wat betreft uw moeder, stel ik voor dat zij een nieuw testament maakt en uw vader onterft. Dat levert voordelen op bij de afwikkeling. Ook kan zij 1 of meer kinderen (of juist een buitenstaander) aanwijzen als executeur. Dan is direct duidelijk wie namens de erfgenamen mag optreden.

Daarnaast raad ik u aan om eens op internet te zoeken naar checklijsten voor wat er allemaal bij een overlijden gedaan moet worden. Dan kunt u samen met moeder en de kinderen dit doornemen. Dan weet u bij het overlijden wat er praktisch gedaan moet worden. Dat scheelt.

 

297 2009-02-13 12:07:05

Vraag vordering vadersdeel afzekeren mijn moeder leeft nog. Hoe kan ik voorkomen dat zij mijn vordering van het vadersdeel kan opmaken.

Antwoord: Ik kan hier helaas weinig over zeggen.

Als uw vader een testament had, dan moeten we kijken wat daar in geregeld is.

Had uw vader geen testament en is hij overleden voor 1 januari 2003, dan kunt u het vadersdeel alsnog opeisen (tenzij u daar zelf andere afspraken over heeft gemaakt of de rechter vindt dat u dat niet mag doen op grond van redelijkheid en billijkheid).

Is uw vader overleden op of na 1 januari 2003 zonder testament, dan gelden de wettelijke regels. U kunt dan alleen opeisen als uw moeder overlijdt of failliet gaat.

 

298 2009-01-30 19:07:33

Vraag Zijn er kosten verbonden bij inzage testament? Als er een testament waar je als erfgenaam niets van weet, wordt je dan niet opgeroepen? En moet je als erfgenaam betalen voor inzage in een testament? Heb je recht op een kopie, en wat zijn hier de kosten voor?

Antwoord: Een notaris kan een testament in de kluis hebben liggen, maar hoeft niet te weten dat de betreffende client is overleden. Normaal gesproken weet een notaris dat pas als iemand vraagt om een Verklaring van Erfrecht op te stellen of als een andere notaris (of de belastingdienst) een kopie vraagt van het testament.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft besloten dat een notaris onterfde de erfgenamen alleen hoeft aan te schrijven als adres e.d. eenvoudig zijn te achterhalen. De notaris die de opdracht heeft gekregen om de Verklaring van Erfrecht op te stellen, zal meestal wel de erfgenamen aanschrijven.

U kunt via het Centraal Testamenten Register in Den-Haag een uitdraai krijgen waarop staat of er een akte is bij een notaris en het telefoonnummer van deze notaris met de bijbehorende unieke code van de akte.

Dan kunt u deze notaris vragen om een kopie van de akte. Wel moet de notaris navragen of u recht heeft op inzage. (als ik bijvoorbeeld wil weten wat er in het testament van wijlen prins Bernhard staat, krijg ik geen inzage. Ik heb er geen belang bij.)

Of er kosten aan verbonden zijn, hangt van de betreffende notaris af, maar rekent u er maar op dat u een factuur krijgt.

 

299 2009-01-25 22:50:32

Vraag Ontbinden geregistreerd samenleven. Graag zou ik willen weten welke procedure er verricht zou moeten worden, om een geregistreerd samenlevingscontract te ontbinden. Mijn partner heeft besloten op zichzelf te gaan wonen, maar een contract aangaan is makkelijker, maar nu het ontbinden. Zou ik voor het ontbinden van het contract naar een notaris moeten?

Antwoord: Als u een samenlevingscontract bedoeld, dan staat daar doorgaans in dat dat ontbonden is als u (feitelijk) uit elkaar bent gegaan. Dat blijkt dan bijvoorbeeld uit het feit dat u niet meer bij de gemeente op hetzelfde adres woont. U hoeft dus dit niet perse bij de notaris te doen, maar controle door de notaris van de akte(n) is wel verstandig.

Als het gaat om een geregistreerd partnerschap (u heeft dan een ja-woord gegeven bij de gemeente, net als wanneer u getrouwd zou zijn met elkaar), dan is er een andere procedure. Dit is vergelijkbaar met een echtscheiding. Zijn er geen minderjarige kinderen bij betrokken dan kan de notaris dit regelen. Anders moet u e.e.a. via een advocaat regelen.

 

300 2009-01-22 18:34:33

Vraag pacht grond ik verpacht 5300 m2 meter grond aan een boer moet ik een pacht contract laten maken? Hij betaald contand ( geen bank )

Antwoord: Ik raad u aan om het Landbouwhuis in Roermond hierover te bellen.

Ik weet te weinig af van dit vakgebied.

 

301 2009-01-22 18:34:15

Vraag KUNNEN MIJN OUDERS HUN HUIS AAN EEN VAN MIJN BROER GEVEN ZONDER DAT IK DAAR IETS VAN WEET EN DIT BUITEN DE REST VAN DE ERFENIS LATEN GELDEN ZODAT IK GEEN DEEL KAN ONTVANGEN VAN DIT HUIS? HIJ HEEFT OOK GROND GEKREGEN DIE MIJN VADER GEKOCHT HEEFT EN BETAALD 20 JAAR GELEDEN ?KAN DEZE VAN DE ALGEHELE ERFENIS VERVREEMD WORDEN? HELP ONS EEN OPLOSSING TE VINDEN OF UITLEG WAAR WIJ ONS KN BEVRAGEN? BIJ VOORBAAT DANK

Antwoord: Dit bericht is eigenlijk te oud om nog te beantwoorden. Als het nog speelt, verzoek ik u de vraag opnieuw te stellen.

 

302 2009-01-15 19:15:47

Vraag inboedel opgeruimd voordat testament is geopend Is het mogelijk dat iemand die denkt te weten alles te hebben geerfd van een overleden persoon de hele inboedel al opgeruimd heeft voordat het testament is geopend? Antwoord: Dit bericht is eigenlijk te oud om nog te beantwoorden. Als het nog speelt, verzoek ik u de vraag opnieuw te stellen.

 

303 2009-01-05 11:39:51

Vraag voogdij Is een Nederlandse testamentair voogdijschap in Belgie geldig? Kinderen zijn in Belgie en de oma die in NL heeft voogdij over de kinderen maar wordt in Belgie niet geaccepteerd. Kan ze alsnog deze voogdijzaak in NL aanvechten bij de NL rechtbank? Hoe zit met teruggeleiding middels een procedure in Nederland?

Antwoord: Dit bericht is eigenlijk te oud om nog te beantwoorden. Als het nog speelt, verzoek ik u de vraag opnieuw te stellen.

 

304 2008-12-26 13:27:41

Vraag erven van een ouder die in duitsland woont groot bedrag

Antwoord: Dit bericht is eigenlijk te oud om nog te beantwoorden. Als het nog speelt, verzoek ik u de vraag opnieuw te stellen.

 

305 2008-12-18 15:39:32

Vraag Gebruik van een garage? Wij hebben jaren geleden een dubbele garage gebouwd en een mondelinge afspraak gemaakt met de buurman dat zolang hij leeft hij gebruik mag maken van 1 garage. Nu vragenwij ons af wat nu als wij eerder verhuizen of eerder overlijden of dat hij eerder overlijdt en dat zijn kinderen dan aanspraak willen maken op de garage? Dit alles ook i.v.m. de wet erfdienstbaarheden die per 01//01/12 ingaat! Graag advies wat nu te doen/regelen?

Antwoord: Dit bericht is eigenlijk te oud om nog te beantwoorden. Als het nog speelt, verzoek ik u de vraag opnieuw te stellen.

 

306 2008-12-17 15:22:35

Vraag hoe kom ik erachter of ik georven heb heb net via internet vernomen dat mijn vader is overleden hij is na mijn moeder meerdere keren weer getrouwd 2x ik ben het enige kind zijn laatste vrouw leeft nog heb ik ergens recht op? zoja wat moet ik doen om het te krijgen. ik heb ook geen overlijdens akte ik kan dus niet nagaan of er een testement is waarin hij mij onterft heeft of zo naar mijn weten kun je je kinderen niet onterven ik heb toch recht op mijn kindsdeel. in afwachting van U antwoordt met vriendelijke groet

Antwoord: Dit bericht is eigenlijk te oud om nog te beantwoorden. Als het nog speelt, verzoek ik u de vraag opnieuw te stellen.

 

307 2008-12-13 20:49:23

Vraag ingebruikneming grondstuk Het betreft een stuk bouwgrond van 840m2. Via mijn opa is mijn moeder erfgename van 1/44 deel. Er is destijds (+/- 40 jaar geleden) geen testament opgemaakt. De andere erfgenamen zijn over de wereld verspreid en amper te achterhalen. Mijn moeder is momenteel de grootste erfgename. Op grond hiervan betalen mijn ouders al enkele jaren waterschapsbelasting over deze grond. Onlangs blijkt dat de buren van het grondstuk dit in gebruik hebben genomen. Ze hebben ons mondeling medegedeeld dat ze hiervoor overleg hebben gehad met een van de andere erfgenamen en iets hebben getekend bij de gemeente. Dit na jaren te hebben geklaagd bij de gemeente over overlast van ratten en Polen (?). Van deze overlast hebben wij nooit iets vernomen. Mag dit zomaar; wat zijn hun en onze rechten; hoe kunnen wij verhaal halen en hoe dienen wij te handelen?

Antwoord: Dit bericht is eigenlijk te oud om nog te beantwoorden. Als het nog speelt, verzoek ik u de vraag opnieuw te stellen.

 

308 2008-12-13 20:42:17

Vraag toewijzing grondstuk door gemeente Het betreft een stuk bouwgrond van 840m2. Via mijn opa is mijn moeder erfgename van 1/44 deel. De andere erfgenamen zijn over de wereld verspreid en amper te achterhalen. Mijn moeder is momenteel de grootste erfgename. Op grond hiervan betalen mijn ouders al enkele jaren waterschapsbelasting over deze grond. Onlangs blijkt dat de buren van het grondstuk dit in gebruik hebben genomen. Ze hebben ons mondeling medegedeeld dat ze hiervoor overleg hebben gehad met een van de andere erfgenamen en iets hebben getekend bij de gemeente. Dit na jaren te hebben geklaagd bij de gemeente over overlast van ratten en Polen (?). Van deze overlast hebben wij nooit iets vernoemen. Mag dit zomaar; wat zijn hun en onze rechten; hoe kunnen wij verhaal halen en hoe dienen wij te handelen?

Antwoord: Dit bericht is eigenlijk te oud om nog te beantwoorden. Als het nog speelt, verzoek ik u de vraag opnieuw te stellen.

 

309 2008-12-11 15:14:19

Vraag kan een deurwaarder beslag leggen vlak voor WSNP ? de belastingdienst wil morgen beslag leggen terwijll mijn zaak deze maand in kader van WSNP voor de rechtbank komt. Ik heb geen luxe spullen. Wel een laptop en een piano. Kan ik die kwijtraken ?

Antwoord: Dit bericht is eigenlijk te oud om nog te beantwoorden. Als het nog speelt, verzoek ik u de vraag opnieuw te stellen.

 

310 2008-12-09 00:28:34

Vraag Wie beslist over verkoop huis na dood ma ? Vader is al 8 jaar dood.Moeder heeft als langstlevende testementair het huis georven.Mijn twee andere broers willen na haar dood het huis verkopen ,of zoveel eerder als het kan.Als ma zou sterven,heb je dan drie handtekeningen nodig voor de verkoop of maar twee (meerderheid) van de drie ?

Antwoord: Dit bericht is eigenlijk te oud om nog te beantwoorden. Als het nog speelt, verzoek ik u de vraag opnieuw te stellen.

 

311 2008-12-06 00:02:58

Vraag verkoop landbouwgrond uit erfenis Uit een erfenis heeft onze familie, 9 erfgenamen, grond geërfd. Nu willen 2 van de 9 erfgenamen deze grond verkopen en hun erfdeel hiermee opeisen. Is dit via de notaris mogelijk zonder instemming van de overige 7 erfgenamen?

Antwoord: Dit bericht is eigenlijk te oud om nog te beantwoorden. Als het nog speelt, verzoek ik u de vraag opnieuw te stellen.

312 2008-11-18 17:14:52

Vraag Akte van Erfrecht in Duitsland? Mijn ouders wonen al 7 jaar, net over de nederlands grens, in Duitsland. Mijn vader is 6 november j.l. thuis in Duitsland gestorven. Moeten we nu in Duitsland de Akte van Erfrecht (Erbschein) regelen of kan dat ook in Nederland?

Antwoord: Dit bericht is eigenlijk te oud om nog te beantwoorden. Als het nog speelt, verzoek ik u de vraag opnieuw te stellen.

Reactie vraagsteller: Jammer dat ik 5 maanden na mijn vraag dit antwoord krijg (Dit bericht is eigenlijk te oud om nog te beantwoorden. Als het nog speelt, verzoek ik u de vraag opnieuw te stellen) Antwoord op reactie: Geachte heer, mevrouw,

Ik kan uw reactie goed begrijpen. Als antwoord kan ik alleen maar aangeven dat wij pas recent (3 weken geleden) toe getreden zijn tot dit forum. Toen was uw vraag dus al ruim 4 maanden oud.

Doorgaans wordt een Verklaring van Erfrecht binnen een week of 2 na het overlijden gevraagd, dus leek het logisch te veronderstellen dat de vraag al beantwoord was voor u door een andere adviseur.

 


313 2008-11-10 16:29:03

Vraag Trouwen huwelijkse voorwaarden verstandig?? Ben zelfstandig ondernemer (v.o.f) sinds 3 jaar met een winkel die niet winstgevend is. Ik wil mijn partner waar ik mee samenwoon sinds 5 jaar) en een kind van heb niet de dupe laten worden van mijn beslissingen op zakelijk gebied. Wij hebben geen samenlevingscontract en zijn alleen partners voor de belasting. Is het voor ons verstandig om te trouwen onder huwelijkse voorwaarden ,zodat het huis wat op zijn naam staat en de inboedel ook niet opgeeisd kunnen worden door schuldeisers mocht het tot een faillisement komen?. Dank u wel

Antwoord: Dit bericht is eigenlijk te oud om nog te beantwoorden. Als het nog speelt, verzoek ik u de vraag opnieuw te stellen.

314 2008-11-07 17:04:04

Vraag voorbeeldbrief papierenschenking Graag voorbeeldbrief jaarlijkse papierenschenking belastingvrij bedrag ouder aan kind. Zodat e.e.a. legaal en te overleggen is als ouder is gestorven.

Antwoord: Dit bericht is eigenlijk te oud om nog te beantwoorden. Als het nog speelt, verzoek ik u de vraag opnieuw te stellen.

 

315 2008-10-28 21:46:49

Vraag Welk testament geldt? Mijn moeder heeft een testament, waarbij haar eigen kinderen enige erfgenamen zijn. Samen met mijn partner, laat ik binnenkort een testament opmaken, waarbij de langstlevende erfgenaam is. Wanneer ik voor mijn moeder kom te overlijden, hoe is het erfrecht dan geregeld? Ik wil n.l. dat mijn partner dan mijn erfdeel kan opeisen.

Antwoord: Dit bericht is eigenlijk te oud om nog te beantwoorden. Als het nog speelt, verzoek ik u de vraag opnieuw te stellen.

 

316 2008-10-27 16:11:32

Vraag Erfenis vastgoed Goedemiddag, Samen met mijn zus hebben we een garagebox van mijn vader geerfd. Na zijn overlijden hebben we deze op naam van ons beiden gezet omdat we niet precies wisten wat we ermee moesten. Nu wil ik deze garage graag overnemen maar komen we samen niet uit de prijs. Wat is nu de juiste manier van handelen?

Antwoord: Dit bericht is eigenlijk te oud om nog te beantwoorden. Als het nog speelt, verzoek ik u de vraag opnieuw te stellen.

 

317 2008-10-23 22:58:18

Vraag belastingaftrek. hallo, ben 58 jaar, mijn vrouw is 19 jaar jonger, als ik ons huis op haar naam zet kan zij dan de hypoteekrente aftrekken. Als ik 65 jaar ben kan ik dit niet meer. met dank.

Antwoord: Dit bericht is eigenlijk te oud om nog te beantwoorden. Als het nog speelt, verzoek ik u de vraag opnieuw te stellen.

 

318 2008-10-16 14:06:00

Vraag met gezin intrekken bij vader in koophuis mijn moeder is overleden , mijn vader vraagt of wij met ons gezin intrekken bij hem. Het is een koophuis. Is het beter om over te kopen of huur aan vader te betalen.

Antwoord: Dit bericht is eigenlijk te oud om nog te beantwoorden. Als het nog speelt, verzoek ik u de vraag opnieuw te stellen.

 

319 2008-10-09 10:42:33

Vraag Wat is verbod commercieel risico bij Stichting? In de statuten van veel stichtingen staat de zin: ‘elke activiteit welke commercieel risico voor de stichting zou kunnen meebrengen is uitgesloten.’ Wat zijn doel en strekking van deze bepaling?

Antwoord: Dit bericht is eigenlijk te oud om nog te beantwoorden. Als het nog speelt, verzoek ik u de vraag opnieuw te stellen.

 


320 2008-09-30 08:47:54

Vraag welke gelden vallen wel / niet in de nalatenschap? Er is discussie met de executeur of een levensverzekering (t.b.v. hypotheek) en een overlijdensuitkering van de werkgever/UWV wel of niet in de nalatenschap moeten vallen t.b.v. verdeling tussen moeder en kinderen, of dat deze uitkering uitsluitend voor de moeder zijn. Ouders waren getrouwd in algehele gemeenschap van goederen. Bestaat er geen lijstje voor dit soort zaken?

Antwoord: Dit bericht is eigenlijk te oud om nog te beantwoorden. Als het nog speelt, verzoek ik u de vraag opnieuw te stellen.

 


321 2008-09-20 11:21:27

Vraag Beste, Wat is een perceel wegoverschot? bij aankop van huis

Antwoord: Dit bericht is eigenlijk te oud om nog te beantwoorden. Als het nog speelt, verzoek ik u de vraag opnieuw te stellen.

 


322 2008-09-18 10:17:21

Vraag Vragen over Faillissement: Hallo, ik doe een opleiding makelaardij en vastgoed en heb een aantal vraagjes: Het faillissement kan eindigen door opheffing wegens de toestand van de boedel, of door de totstandkoming van een akkoord hetzei door het verbindend worden aan de slotuitdelingslijst. In welke van onderstaande gevallen zal de gefailleerde daarna gewoonlijk zijn bedrijf voortzetten? A Bij de totstandkoming van een akkoord B Bij opheffing wegens de toestand van de boedel. C Bij het verbindend worden van de slotuitdelingslijst.

Antwoord: Dit bericht is eigenlijk te oud om nog te beantwoorden. Als het nog speelt, verzoek ik u de vraag opnieuw te stellen.

Overigens hebben wij een nieuwsbrief met wetenswaardigheden op uw opleidingsgebied. Als u daarop geabonneerd wil worden, stuur mij dan uw email adres.

 


323 2008-07-19 20:13:41

Vraag Hoe moet ik het nu goed regelen? We zijn sinds,01-06-’08, uit elkaar, niet getrouwd en geen samenlevingscontract. We hebben wel samen een lening voor een huis getekend, dat nu te koop staat. Zij is weg en ik draag nu alle kosten, ik wil een verdeling van kosten, eventueel achteraf bij verkoop, op welke manier kan ik dit op een gerustellende manier regelen??

Antwoord: Dit bericht is eigenlijk te oud om nog te beantwoorden. Als het nog speelt, verzoek ik u de vraag opnieuw te stellen.

 


324 2008-07-18 20:55:58

Vraag Relatie verbroken Hebben een huis gekocht, maar nu is de relatie verbroken en hebben geen samenlevingscontract. Huis staat op beider namen. Hoe gaat dit nu?

Antwoord: Dit bericht is eigenlijk te oud om nog te beantwoorden. Als het nog speelt, verzoek ik u de vraag opnieuw te stellen.

 


325 2008-06-02 11:57:38

Vraag Is handtekening van in VS wonende deelgenoot nodig ik wil een perceel grond kopen dat in onverdeelde eigendom toebehoort aan drie kinderen/erven uit een familie, van wie een erfgenaam inmiddels is overleden en van wie de Amerikaanse echtgenoot de enige erfgenaam is. Met de twee andere is overeenstemming; de Amerikaan claimt geen rechten en ziet af van zijn eigendomsaandeel. Welke procedure is nodig voor de eigendomsoverdracht aan mij?

Antwoord: Dit bericht is eigenlijk te oud om nog te beantwoorden. Als het nog speelt, verzoek ik u de vraag opnieuw te stellen.


326 25 december 2014 21:15

Vraag Goedendag,

Mijn oma heeft een erfstuk toegedeeld wat in eerste instantie niet aan haar is geschonken dus niet in haar bezit, maar tijdens het moment dat de erfgenamen bezwaar konden maken hebben ze dit niet gedaan. Het ging bord waar het over gaat is 40 jaar geleden geschonken aan het bedrijf van mijn opa (op het moment waren zijn 2 zoons ook aandeel houders), en omdat op dat moment het kantoor van Dat bedrijf bij mijn opa en oma thuis was is het daar opgehangen. Het is niet officieel dat het geschonken is aan het bedrijf ,dus is het officieel niet bekend van wie dat bord is En omdat het daar al 40 jaar hangt had mijn oma het gewoon toegedeeld.

Is dit nu nog terug te draaien omdat het niet om een product gaat wat haar bezit was?

Antwoord
Ik denk dat hier niet zozeer een vraag van erfrecht speelt, maar van verkrijgende verjaring.

 

In de wet is namelijk opgenomen dat als iemand maar lang genoeg een bepaald object in zijn macht heeft, deze person de eigendom krijgt.

 

Zelfs een fietsendief kan op die manier juridisch eigenaar worden van een gestolen fiets.

 

Er zijn een aantal eisen waaraan voldaan moet zijn, maar ik schat in dat uw oma daar aan zal voldoen.

 

In dat geval is zij door tijdsverloop wel eigenaar geworden van het bord en kan zij dus wel degelijk in haar testament (of een handgeschreven codicil) dat bord aan een specifiek persoon nalaten.

 

Als u meer wilt weten hierover, dan raad ik u aan om eens te googlen op “verkrijgende verjaring”.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


327 Eind december 2014:

Vraag:

De oma van mijn man is overleden. Haar kind, zijn moeder is al overleden.

We hebben gehoord dat er een erfenis is geweest maar hebben daar zelf nooit iets van vernomen tot we hoorden dat mijn man zijn broer een deel van de erfenis heeft ontvangen. Zijn vader leeft nog.

Kunt u mij vertellen hoe de verdeling is bij een erfenis. Hebben de (klein)kinderen recht op een gedeelte van het kindsdeel van hun overleden moeder?

Antwoord:
Als er niets afwijkends in een testament is geregeld, treden de kleinkinderen in de plaats van hun overleden vader/moeder als het gaat om de erfenis van hun grootouder.

Maar dan wel als deze grootouder pas overlijdt nadat het kind is overladen.

 

Dat heet plaatsvervulling.

 

In uw situatie heeft uw schoonvader de mogelijkheid om zijn ene kind wel iets te schenken (of een kindsdeel uit te betalen) en zijn andere (klein)kinderen niet.

 

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


328 Eind december 2014:
Vraag Ik heb een hypothetische vraag. Stel dat de kopers van mijn woning vlak voor de overdracht komen te overlijden door bijv een ongeluk.(vlucht MH17 bijv) Wat gebeurt er dan met mijn woning, ik heb inmiddels een andere woning gekocht en kan me geen twee woningen veroorloven. Hoe zit het met het garantie bedrag dat al bij de notaris in depôt staat. Komt dat mij toe of vervalt de gehele koop etc

Antwoord:
De rechten en plichten uit de koopovereenkomst gaan over op de erfgenamen van uw koper. Zij zullen dus de woning moeten overnemen en u de afgesproken koopprijs betalen.

 

Maar erfgenamen hebben ook de mogelijkheid om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Dan heft u minder verhaalsmogelijkheden omdat u dan hen niet in privé aansprakelijk kunt stellen.

 

Ook kunnen de erfgenamen de erfenis verwerpen.

 

Een andere optie is dat zij beslissen om niet de woning over te nemen, maar de boete te betalen aan u. U blijft dan eigenaar.

 

Wel zal de notaris de waarborgsom/bankgarantie aan u kunnen uitbetalen.

 

Het kan een idee zijn om als verkoper een tijdelijke overlijdens risico verzekering af te sluiten op het leven van uw koper. Maar misschien kan deze dat beter zelf doen, zodat zijn erfgenamen de uitkering van de verzekeraar krijgen en dan gewoon de woning van u kunnen overnemen.

 

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


329 Eind december 2014

Vraag: Mijn Vader heb ik nog nooit gezien, ik weet dat hij in duitsland woont. Als hij overlijd, krijg ik dan bericht uit duitsland?? Of hoe werkt dat eigenlijk?

Antwoord:
Ik kan u hier niet veel over zeggen. Het hangt namelijk deels af van wat uw vader eventueel in een testament geregeld heeft (wellicht benut u onterfd) en wat de Duitse wet als regeling geeft.

 

Kans is groot dat de Duitse notaris u niet hoeft te zoeken en u dus nooit iets hoort.

 

U kunt uw vraag wellicht ook eens aan een Duitse notaris stellen.

 

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


330 Eind december 2014

Vraag:

In mijn echtscheidingsconvenant is er geen melding gemaakt dat er nog verrekend moet worden als de erfenis van mijn vaders deel naar mij , gedeeld moet worden met mijn ex- echtgenoot.

Ik was toen mijn vader overleed nog getrouwd in gemeenschap van goederen. Mijn ouders hadden geen testament waarin de erfenis voor de schoonzoon is uitgesloten.

Er wordt dus in het echtscheidingsconvenant helemaal geen melding hiervan gemaakt . Er is wel sprake van finale kwijting.

Ik heb begrepen dat mijn ex eventueel wel rechten zou hebben als dit expliciet in het convenant benoemd wordt. Is dit juist?

Antwoord:

De erfenis van uw vader was al opengevallen toen u nog in de wettelijke (algehele) gemeenschap van goederen getrouwd was.

 

Doordat uw vader geen zogeheten anti-schoonzoon clausule in een testament hebben opgenomen, valt zijn erfenis dus in die gemeenschap. Dus heeft uw ex-echtgenoot nog recht op de helft van uw vaders erfenis.

 

Dat zou anders zijn als u en uw ex-partner in het convenant hierover een regeling hadden opgenomen. Dat had een algemene regeling kunnen zijn of heel specifiek met vermelding van de erfenis van uw vader.

 

Veel ouders maken een testament juist om te voorkomen dat bij een echtscheiding van hun kind, de erfenis gedeeld moet worden met de koude kant.


331 Eind december 2014

Vraag: Goedendag,

 

Ik zal eerst de situatie schetsen,

 

In 1992 hebben wij het oude huis gekocht van mijn ouders onder voorbehoud van zakelijk recht en bewoning.

Het oude huis is gesloopt en wij hebben een nieuw huis gebouwd waarvan een gedeelte ( dit gedeelte is ook via deze akte al aangegeven) voor mijn ouders waar zij dus vruchtgebruik op hebben. (ongeveer 1/3 van het het totaal oppervlak)

In de akte is opgenomen dat vruchtgebruiker verplicht is gewone lasten en herstellingen voor zijn rekening te nemen en te verrichten.

Nu heeft mijn vader ons altijd voor water en energie een bedrag ( de hoogte van dit bedrag bepaalde hij zelf) contant betaald.

Gas betaald hij zelf middels een propaangastank voor eigen gebruik.

Hij geeft 1/3 op aan de belasting en wij 2/3 van de w.o.z.

Wij betalen de o.z.b. ,rioolheffing, afvalstofheffing,energiebelasting en netwerkkosten en alle andere lasten zelf.

 

Hierover de volgende vragen:

 

*Welke lasten worden bedoeld onder gewone lasten waarvan in de akte gesproken wordt?

*Is het reëel om ook deze lasten te verdelen (  b.v. wij betalen de afvalstofheffing waarvan mijn vader dus ook gebruik van maakt, en dit geldt natuurlijk ook voor de andere eerder vernoemde lasten)

* mochten bovenstaande lasten onder de lasten behoren welke in de akte vernoemd zijn, kunnen wij dan eisen dat deze lasten verdeeld worden?

*Kan dit ook met terugwerkende kracht gevorderd worden?

*kan dit door een erkend bureau o.i.d. berekend en beschreven worden?

 

Hopelijk duidelijk geformuleerd en anders hoor ik graag,

In afwachting en met vriendelijke groet,

 

Antwoord: 

De gewone lasten en herstellingen gaan over die kosten die horen bij het bewonen (van dat deel) van het gebouw waar uw vader gebruik van mag maken.

 

Dat zijn bijvoorbeeld gas, water en electra. Maar ook de opstalverzekering en de zakelijke lasten zoals OZB.

 

En ook de gewone reparaties (dus niet groot onderhoud maar wel losse deurklinken etc.).

 

Op welke wijze die kosten gedeeld worden is dan aan u allen om te bepalen.

Dat kan 1/3 versus 2/3 zijn. Maar als het gaat om gas etc kun je natuurlijk ook kijken naar het (geschatte) verbruik.

U kunt vanaf vandaag eisen dat deze verdeling en betaling gevolgd wordt. Maar met terugwerkende kracht zal lastig (zo niet onmogelijk) zijn in verband met de verjaring van vorderingen.

Van dit antwoord maakt de disclaimer deel uit.


332 Eind december 2014

Vraag:

Mijn zuster (T) zeg maar. was door mijn moeders gemachtigd te pinnen om voor haar geld op te halen van de bank. Inmiddels is mijn moeder in een verpleeghuis gekomen en kan alles niet meer regelen.. Ik als dochter weet niet hoe mijn moeder ervoor staat wat mijn moeder moet betalen in het verpleeghuis ect.. Ik heb 1 keer om inzage gevraagd dat is nu bijna 3 jaar geleden en kreeg als antwoord vertrouw je mij niet???? ik kreeg het laatste bankafschrift van mijn moeder onder ogen zowel van de spaar als betaal rekening. Nu is er veel gedoe in de zorg, mijn moeder moest intern verhuizen van een gezamenlijke huiskamer naar een privé kamer. Alles moet weer worden aangeschaft  kopjes kasten tafel ect. Toen ik onlangs met mijn aller oudste zuster(W) bij moeders kwam was de kamer al helemaal ingericht tafel stoelen lampen kast ect. Mooi voor moeder heel mooi daar gaat het niet om, maar wij als 2 dochters komen er niet achter wie dit betaald mijn moeder of wie dan maar ook. Poging gedaan via de mail naar mijn zus (T)die dit regelt maar geen concrete antwoorden. Mijn zus (T)is niet via de kantonrechter aangewezen als bewindvoerder of hoe je dat maar noemt van mijn moeder. Alles wat het verpleeghuis doet met mijn moeder gaat tussen mijn zus(T) en verpleging. Ik sta aan de zij lijn, mijn oudste zuster(W) zegt ze doet maar, ik kan er soms niet van slapen dat ik geheel niks afweet hoe het leven van mijn moeder gaat. Ze vergeet zelf alles helaas( of beter maar) via een boekje voor het bezoek lees ik dan moeder is uit geweest met begeleiding van mijn zus.(T) Of dat er een leuke avond of kerst diner was. en mijn moeder was er met mijn zus(T).Ik Kom uit een gezin wat heel erg nauw was maar door overlijden vader en mijn broer en nu mijn dementerende moeder is de fam stuk. Heb ik recht om ook te weten wat een dokter of mijn zuster(T) bespreekt met het verpleeghuis???Zij is wel het 1e aanspreekpunt  mag ik vragen naar de kosten die mijn moeder moet maken of voor haar worden gemaakt???

Antwoord:

Dit is niet direct een zaak van een notaris maar van het verzorgingshuis.

Ik raad u dan ook aan om met de directie van deze zorginstelling contact op te nemen en te kijken waarom zij niet met u maar alleen met uw zus T praten.

Wellicht zijn daar goede redenen voor, maar het kan ook zijn dat de kliniek ook met u moet overleggen.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


333 Eind december 2014

Vraag:

Geachte mr.Loendersloot s.t.,

Omdat u altijd zo helder en duidelijk uitlegt mail ik u een aantal vragen.

Hieronder volgt eerst een uitgebreide voorgeschiedenis.

Ik heb al vele jaren geen contact met mijn familie.

Mijn vader (overleden sept 2000) heeft bij testament van 1977 het volgende bepaald:

 1. ten gunste van mijn moeder is (vanuit de verzorgingsgedachte) een ouderlijke boedelverdeling (1167 bW oud) gemaakt,
 2. ik ben in de legitieme gesteld, de andere 4 kinderen niet,
 3. mijn moeder krijgt alle baten van de nalatenschap met de plicht alle schulden, begrafeniskosten en boedelkosten voor haar rekening te nemen
 4. de vordering van de overige erven wegens overbedeling wordt berekend ex BW inzake boedelscheidingen bij minderjarigen,
 5. over de schuldig gebleven erfdelen wordt een zodanige rente op zodanige tijdstippen betaald als overeengekomen met de erfgenaam, bij gebreke van overeenstemming wordt rente vergoed ex Successiewet 1956 en wordt de rente voldaan tegelijk met de uitkering,
 6. de vorderingen wegens overbedeling zijn pas opeisbaar 6 maanden na overlijden van mijn moeder, die deze te allen tijde geheel of gedeeltelijk mag aflossen,
 7. mocht de boedelverdeling nietig of vernietigbaar zijn wegens tekortkomen of bevoordeeld zijn van een of meer erven dan wordt het aandeel van de tekortkomende aangevuld  tot juist zover  dat de grond voor nietigheid/vernietigbaarheid juist niet meer bestaat, deze aanvulling is dan onderdeel van deze deling, bij keuze van verschillende wijzen van aanvulling kiest mijn moeder als dat althans de geldigheid van het hier bepaalde niet aantast,
 8. de algemene boedelpapieren berusten bij mijn moeder
 9. schenkingen vrij van inbreng

Waarschijnlijk hoefde er geen aangifte successie te worden gedaan na overlijden vader. Ik heb destijds niet gevraagd een boedelbeschrijving op te maken.

Ik denk dat er nu al sprake is van schending van mijn legitieme portie,  vanwege in elk geval de volgende ontwikkelingen:

 1. In 1986 (nadat het jongste kind 21 jaar werd) hebben mijn ouders hun woning (met een klein winkelgedeelte) in eigendom overgedragen aan de 4 andere kinderen -,tezamen en bij opvolging, onder voorbehoud van het levenslange recht van gebruik en bewoning van het woongedeelte en van vruchtgebruik voor het winkelgedeelte, voor fl. 66.000,-, uitgaande van een waarde van fl 110.000,- in vrij opleverbare staat (cfm een taxatierapport) deze rechten eindigen bij overlijden van de langstlevende , maar in elk geval ook 6 maanden nadat zij of de langstlevende het pand metterwoon hebben verlaten, de koopprijs is omgezet in een renteloze schuld wegens geldlening en kwijtgescholden.

Mijn ouders, zo is bepaald in de akte, nemen de  kosten voor deze akte en overdrachtsbelasting voor hun rekening, de onroerend zaakbelasting en alle andere eigenaarslasten, onderhoudskosten, verzekeringskosten en afschrijving blijven voor hun rekening zolang het recht van gebruik en bewoning en vruchtgebruik duurt, zij betalen jaarlijks aan de blote eigenaren een bedrag voor afschrijving gelijk aan het bedrag dat deze laatsten fiscaal zouden mogen aftrekken

Mijn moeder was destijds 62 jaar, mijn vader 66 jaar. Het pand was voor de WOZ-belasting gesteld op 138.000,- en tiptop in orde. De koopprijs/schenking was per kind fl 16.500,-, ik heb destijds een schenking in contanten van 16.500,- gekregen. Mijn verzoek het huis te laten hertaxeren mocht het recht van gebruik en bewoning en vruchtgebruik binnen 5 jaar eindigen werd door mijn ouders afgewezen.

Los van de discussie over de waarde van de woning vraag ik mij af of alle kosten die zij destijds en daarna voor hun rekening namen voor de andere 4 kinderen  ook een schenking aan hen zijn.

 1. In 1991 hebben mijn ouders een onbebouwd weiland van 650 m2 (cultuur: bos) aan de andere 4 kinderen verkocht voor een koopsom van fl 10.000,-. Ik heb de notariële akte hiervan nog niet, maar neem aan dat dit op dezelfde manier is gegaan als sub 1.
 2. Daarnaast is er/was er nog een stuk grond van mijn moeder. Ik weet niet wat hiermee is gebeurd

De erg lage koopprijzen/schenkingen van 1. en 2. overziende meen ik  dat er een “werkelijkheid” met waarderingen op papier wordt gecreëerd (die niet overeenkomt met de werkelijke waardes) om de indruk te wekken dat ik  maar niet in de legitieme van mijn vaders en moeders erfdeel ben geschonden.

De bedoeling van mijn vader en moeder is dat ik zo weinig mogelijk erf en dat de andere 4 kinderen mij zo weinig mogelijk hoeven uitbetalen en zo weinig mogelijk last van mij ondervinden met procedures e.d

Nov 2014 is mijn moeder overleden, die in maart 2003 een testament heeft gemaakt met de volgende bepalingen:

 1. ik en mijn afstammelingen bij plaatsvervulling zijn uitgesloten van erfopvolging, enige en algehele erfgenamen zijn mijn zusters of hun afstammelingen bij plaatsvervulling
 2. zij legateert aan mij of aan mijn afstammelingen bij plaatsvervulling, ten laste van haar erfgenamen, een bedrag in geld gelijk aan de waarde van dat deel van haar vermogen waarop de legataris(sen) als legitimaris in weerwil van de door haar gedane giften en gemaakte uiterste wilsbeschikkingen aanspraak kan maken met de volgende beschikkingen op het legaat

–          niet vrij van rechten en kosten

–          opeisbaar 6 maanden na haar overlijden, verzuim pas na ingebrekestelling

–          de waardering van de goederen van mijn nalatenschap moet gebeuren in onderling overleg, wordt geen overeenstemming bereikt dan  vindt waardering plaats op de manier zoals voorgeschreven in 671 e.v. Wb burgelijke Rv

 1. zij benoemt als executeur een van de andere 4 kinderen

In de akte staat dat zij door de notaris gewezen is op de rechten van legitimarissen

Dit alles laat nog onverlet

 1. de waarderingsdiscussie. Waarom wordt bepaald dat als men geen overeenstemming bereikt daarover dat moet plaatsvinden zoals voorgeschreven in 671 e.v. Wb burgerlijke Rv. Als stille wenk dat je dan moet gaan procederen?
 2. eventuele schenkingen die nog meer in het verleden hebben plaatsgevonden.

 

In verband hiermee heb ik de volgende vragen:

Is het raadzaam de nalatenschap van vader beneficiair te aanvaarden of is dat helemaal niet meer aan de orde?

Als de nalatenschap van mijn moeder, waarin mijn legitieme portie zit uit de nalatenschap van vader, na aftrek van de schulden te weinig is om mij het legaat ter hoogte van de legitieme portie uit te betalen welke mogelijkheden heb ik dan om mijn vordering zoveel mogelijk binnen te halen.

Kunnen de andere 4 kinderen dan beneficiair aanvaarden, zodat zij hun eigen vermogen niet hoeven aan te spreken om mij het legaat ter hoogte van de legitieme portie uit te betalen? Is het legaat inferieur als het niet betaald kan worden uit de nalatenschap van moeder. Ik vraag dit laatste ook omdat een inferieur legaat binnen 3 maanden  (kan eventueel verlengd worden) na overlijden verworpen moet worden, om te voorkomen dat het in mindering mag worden gebracht op de legitieme portie, want dan houd ik helemaal niets over.

Is er geen slimme juridische formulering om nu al aan te geven dat mocht het legaat inferieur blijken te zijn, het als verworpen binnen de vereiste 3 maanden geldt zonder het risico te lopen dat als het niet inferieur blijkt, het wordt gekort op het legaat, dan sta ik helemaal met lege handen.

Mijn moeder had mij ook in de legitieme kunnen stellen of kunnen onterven zonder te legateren. Waarom legateren, welk voordeel heeft dat voor haar en de andere 4 kinderen en welk nadeel heeft dat voor mij? Ik voel aan mijn klompen dat het legateren aan  mij bedoeld is om ervoor te zorgen dat de andere 4 kinderen zo weinig mogelijk aan mij hoeven uit te betalen, maar hoe dit precies zit weet ik niet. Zou u  dit ook kunnen uitleggen?Ik kom er maar niet achter of je als je je beroept op de legitieme portie, méér van de vordering kan binnenhalen dan als legataris. Zo las ik dat een legitimaris die een legitimair tekort heeft een vordering op de erfgenamen heeft, maar dat die vordering nooit meer kan bedragen dan de nalatenschap. Klopt dit en zo ja, is dit ook zo voor een legataris ?

Ik merk dat ik de vragen niet helder geformuleerd krijg, juist omdat ik niet weet hoe het zit.

Het gaat erom of je als legitimaris meer mogelijkheden hebt om meer van je vordering te krijgen dan als legataris.

Het gaat veel tijd en moeite kosten om inzicht te krijgen in mijn rechten in in feite beide nalatenschappen. We kunnen wel informatie opvragen ex art 4:78 BW  (bankafschriften boedelbeschrijving en berekening vorderingen wegens onderbedeling met alle onderliggende stukken) maar wat te doen als de executeur zegt dat ze dat niet meer hebben.

De executeur ( we weten niet of dit een  2* of 3* executeur is) denkt wellicht dat er nog maanden tijd is omdat het legaat (en de opeisbare vorderingen wegens onderbedeling van de 4 andere kinderen) pas opeisbaar is 6 maanden na overlijden en  deze niets weet van inferieure legaten etc, maar het kan ook zijn dat deze bewust pas zo laat mogelijk in actie komt om  bepaalde rechten te frustreren en termijnen te doen verlopen.

Uiteraard mag u bovenstaande  (anoniem) gebruiken voor uw rubriek NTRS.nl en ben ik altijd bereid tot nadere informatie.

Bij voorbaat mijn hartelijke dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Antwoord: 

Dit is een zeer veel omvattend probleem.

Eigenlijk te veel omvattend om hier te kunnen beantwoorden.

Ik raad u aan om met een notaris contact op te nemen hierover. Ik zag dat u in de regio Maastricht woont en kan deze zaak ook in een persoonlijk gesprek bespreken.

Wel zal ik u dan de door mij aan de zaak bestede tijd in rekening brengen bij u

Als u hiervoor voelt, kunt u via mijn collega’s aan de receptie een afspraak inplannen via nummer 043-3509950.


334 30 december 2014

Vraag:
Als vier kinderen uit één gezin de akte van erfrecht hebben ondertekend. En twee uit datzelfde gezin niet.

Hoe lang kunnen zij dit tegenhouden?

En welke stappen kunnen de vier kinderen ondernemen?

Antwoord: 

Er is geen vaste termijn aan te geven. Dat komt omdat de 2 mogelijk een goede reden hebben om niet te tekenen.

Maar de vier kunnen wel een deadline stellen, waarbinnen de twee zich moeten hebben uitgesproken. Bij gebreke van een uitspraak van die twee, hebben ze dan daarna automatisch de erfenis (zuiver) aanvaard.

Ook kunnen de vier de rechtbank vragen een bewindvoerder aan te stellen over de onbeheerde boedel. Dit omdat zonder medewerking van de twee, de vier niet verder kunnen met de afwikkeling.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


335 07-01-2015

Vraag

Hallo. De oom van mijn man is overleden. Drie maanden later zijn wij gescheiden (24 jaar getrouwd in gemeenschap van goederen). Oom had geen kinderen en ouders meer, alleen broer en zus. Ouders van mijn ex (en zijn zus) zijn overleden. Oom heeft een neef aangewezen als executeur testamentair. Hij had een eigen huis wat nu in de verkoop staat. Heb ik ook nog recht op een deel van de erfenis na de verkoop van het huis?

Antwoord

Dat hangt er van af.

Als u niet in de wettelijke (algehele) gemeenschap van goederen was gehuwd, had u zeer waarschijnlijk geen rechten (alhoewel dat afhangt van de inhoud van huwelijkse voorwaarden).

Nu u geen huwelijkse voorwaarden had en de oom is overleden vóórdat u gescheiden was, heeft u misschien wel rechten. Maar als het verzoek tot echtscheiding als was ingediend vóórdat oom overleed, dan heeft u weer geen rechten. Door het indienen van het verzoek “eindigt” namelijk al de gemeenschap. Die kan alleen nog maar verdeeld worden maar kan niet groter worden.

Gaat het qua tijdsverloop goed, dan is het de vraag of oom een testament had of niet. Nu hij wel een testament had (anders kan de neef niet executeur zijn) dan moet gekeken worden of de oom ook de zogeheten uitsluitingsclausule heeft opgenomen in het testament. De kans daarop is groot. Door die clausule wordt de “koude kant” uitgesloten als (mede-)gerechtigde van de erfenis van oom.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit


336 07-01-2015

Vraag
ik ben nederlander met een vaste baan, werkzaam bij een nederlands bedrijf, woonachtig in een koophuis in duitsland, samenwonend met een duitse vrouw met een uitzendburobaan(niet getrouwd).Vraag: welke rechten heeft zij als de relatie eindigd?

Antwoord
Dit is een vraag van Internationaal Privaat Recht (IPR). Daaraan zijn vele facetten en ik raad aan om een deskundige te raadplegen.

In beginsel kan gesteld worden dat (omdat het grootste deel van uw vermogen in Duitsland ligt) Duits recht van toepassing is.

Daarom raad ik aan deze vragen aan een Duitse notaris voor te leggen. Die kan u vertellen wat de Duitse rechten en plichten van uw echtgenote zijn.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


337 07-01-2015

Vraag

onze zoon heeft een hypotheek van een particulier dal 10 jaar ,de hypotheekgever heeft nu een bewindvoerder. Kan deze de hypotheek opzeggen ? Er is geen financieele noodzaak en de betrokkene heeft de rente voorde komende jaren gewijzigd ,marktkomform

Antwoord

Een hypotheek kan nooit zomaar opgezegd worden door de schuldeiser. En dus ook niet door diens bewindvoerder of curator. Anders zou de faillissementscurator van DSB Bank heel veel hypothecaire geldleningen direct hebben kunnen opeisen.

Dit is anders als er andere gronden zijn om op te eisen. Bijvoorbeeld omdat de schuldenaar zich niet aan de afspraken houdt. Bijvoorbeeld door de rente niet of telkens te laat te betalen. Of te verbouwen zonder toestemming van de schuldeiser, etc..

Welke regels er zijn moet te vinden zijn in de hypotheekakte.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


338 07-01-2015

Vraag
Schuld aan m\’n moeder, nu overlijd zij , hebben de erfgenamen recht op het geld

Antwoord

De schuld van u (oftewel de vordering van uw moeder) valt in de nalatenschap. De erfgenamen hebben recht op die vordering.

Maar of zij ook recht hebben om het geld direct op te eisen (oftewel direct aflossing van u te eisen) is een heel ander verhaal. Dat hangt af van de vastgelegde afspraken.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


339 07-01-2014

Vraag

Kan ik eerder mijn levensverzekering opzeggen

Antwoord
Op zich kunt u altijd een levensverzekering opzeggen.

Maar als de polis verpand is aan een schuldeiser (bijvoorbeeld aan een bank in verband met een lening met hypotheek) dan moet deze schuldeiser daar wel mee instemmen.

Ook kunnen er fiscale gevolgen aan vast zitten als het een spaar-verzekering is.

Ik raad u dus aan om met een financieel adviseur contact op te nemen om uw specifieke situatie te bekijken.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


340 07-01-2015

Vraag
wat betekent: met recht van plaatsvervulling per staak en aanwas in geval van uitputting van een staak

Antwoord
Ik geef een voorbeeld:
vader en moeder hebben twee kinderen (een zoon en dochter).

De zoon heeft twee zonen.

De dochter drie dochters.

De zoon vormt met zijn beide zonen een staak.
De dochter met haar drie dochters zijn ook een staak.

Plaatsvervulling wil (hier) zeggen dat een kleinkind de plaats in neemt van haar vader of moeder als die eerder zou overlijden dan grootvader of grootmoeder.

Concreet betekent dit hier dat als de dochter eerder overlijdt dan haar ouders, haar drie dochters in haar plaats erfgenaam zijn van hun opa/oma. Dan blijft de plaatsvervulling binnen die staak.

Als de dochter eerder overleden is dan haar ouders (opa en oma) en haar drie dochters ook al dood zijn als de grootouder(s) overlijden (en ook deze kleindochters geen kinderen hebben achtergelaten), dan kan er dus geen plaatsvervulling meer plaatsvinden binnen die staak.

Dan speelt de aanwas een rol. Dat deel van de erfenis dat eigenlijk bij de dochter (dan wel de kleindochters) terecht zou zijn gekomen, komt dan bij de staak van de zoon (en/of de kleinzoons) erbij.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


341 07-01-2015

Vraag

Goedemiddag heer Loendersloot,

Ik wil graag vastleggen wie mijn sieraden krijg voor als ik er straks niet meer ben. Mag ik met foto\’s toewijzen voor wie ze zijn bestemd??

Met vriendelijke groet,

Antwoord

Dat hangt er van af hoe u het aanpakt.

U kunt roerende zaken (zoals sieraden) namelijk wel via een codicil toedelen aan door u aangewezen personen.

Een codicil moet door u zelf met de hand zijn geschreven, u moet er een datum op zetten en u moet uw handtekening er onder plaatsen.

Bovendien zal duidelijk moeten zijn om welk object het gaat en wie de ontvanger moet zijn.

Als u dus een foto maakt van een ring en verder niets meer vermeld dan voor Anja dan gaat het niet goed.

Schrijft u op de achterkant van de foto:
Vandaag, 7 januari 2015, legateer ik aan mijn nicht Anja de Vries, geboren op 1 januari 2015, de op de ommezijde afgebeelde ring met diamant.

En plaats u daaronder uw handtekening, dan zou het goed moeten gaan.

Hoe meer sieraden, hoe meer werk. En u moet ervoor zorgen dat de foto’s (of formeel: de codicilen) op een goede plek bewaard worden waar ze wel te vinden zijn na uw dood.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


342 07-01-2015

Vraag

Beste heer Loendersloot,

Mijn partner en ik zijn sinds 20 november 2014 officieel gescheiden.

Ik wil graag de woning behouden, maar kan dit niet zonder hulp van mijn ouders. Het geld heb ik nodig om haar uit te kopen.

Welke mogelijkheden van schenken of onderhandse leningen zijn er? Hoe denkt de belastingdienst hierover?

Ik heb begrepen dat er mogelijkheden voor ouders zijn via schenkingen voor aankoop woning of schenkingen uitkopen ex, maar kan hier niets over vinden.

Ik hoor graag van u,

Met vriendelijke groet,

Antwoord

Helaas heeft u uw email adres niet vermeld. Anders had ik u graag uitgenodigd voor een informatief gesprek op kantoor. Stein en Maastricht liggen niet zo ver van elkaar vandaan.

Ik verwijs u nu kortheidshalve naar alle artikelen op de site die ik geschreven heb over de Jubelvrijstelling en de Gouden Jubelvrijstelling.

Ook raad ik u aan te zoeken op mijn site op Familiebank

Dat zijn namelijk de termen die voor u van belang zijn.

Helaas is de Gouden Jubelvrijstelling per 1-1-2015 afgeschaft en kunt u allen nog maar gebruik maken van de Jubelvrijstelling.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


343 07-01-2015

Vraag

Samen met mijn broer ben ik bewindvoerder over onze moeder die in een verzorgingshuis verblijft. Er is een jarenlange schenkingstraditie en mijn broer en ik hebben een kindsdeel van de nalatenschap van onze vader tegoed. Kunnen wij als bewindvoerder aan de rechtbank verzoeken, namens onze moeder, dat kindsdeel voortijdig uit te keren en zo ja, hoe ziet de belastingdienst dat?

Antwoord

U kunt de rechtbank verzoeken om zowel een schenking te mogen doen als om het vaders-deel uit te betalen.

Afhankelijk van de inschatting van de verzorgingsbehoefte van uw moeder geeft de rechtbank toestemming voor beide zaken, dan wel alleen voor uitbetaling van vaders-part of de schenking.

Over de verschillende mogelijkheden en de wijze waarop rechters oordelen, heb ik al eens geschreven. Zoekt u op mijn site eens op AWBZ.

De fiscus zal een schenking eventueel met schenkingsrecht belasten afhankelijk van de hoogte van de geschonken bedragen.

Uitbetaling van vaders erfenis moet onbelast zijn. Als vader een testament had en daarin ook vermeld is dat moeder een rente moet vergoeden, moet u echter opletten.

Uitbetalen van de rente hoort onbelast te zijn. Is vader echter vóór de invoering van de nieuwe Inkomstenbelasting (met Box 1, 2 en 3) overleden en keert u nu de rente uit van vóór die datum, dan wordt die rente wel belast.

Ik wil hier altijd nog eens een column over schrijven, maar het is een taai onderwerp.

Ik kan u verder van (betaald) advies voorzien als u dat wenst.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


344 07-01-2015

Vraag

Beste,

Ik stuur u deze vraag met de hoop dat u mij advies zou kunnen geven.

Mijn situatie schets: Door mijn thuis situatie met mijn ouders ben ik door de rechter uit huis geplaatst. Mijn ex-vriend en zijn ouders hebben mij op 16 jarige leeftijd onder hun hoede genomen, ik ben officieel bij hun thuis op het adres ingeschreven. Sinds aug. 2012 waren mijn ex-vriend en ik een eigen zaak gestart met een VOF met als \’loon\’ een winstverdeling van 35% voor mij 65% voor hem. Nu zijn we sinds dec. 2014 uit elkaar en zie ik voor mijzelf geen uitweg meer. Door mee in de zaak te gaan heb ik geen eigen vermogen kunnen opbouwen omdat de winkel nog te kort draait om er een winst uit te halen. Mijn ex-vriend en zijn ouders willen nu ook dat ik me bij hun thuis uitschrijf( ik mag zelfs het huis niet meer betreden) maar ik heb geen ander onderkomen om op terug te vallen. Ik verblijf tijdelijk bij familie en mijn huidige vriend om toch maar een plekje te hebben, maar hier zijn geen mogenlijkheden om op langere termijn te blijven. Ik ben hard opzoek naar een baan en heb een bijstandsuitkering aangevraagt alleen daarvoor moet je een vast adres hebben. Mijn ex-vriend doet ook moeilijk over mijn eigendommen die nog in het huis van hem en zijn ouders staan. Nu zijn mijn vragen aan u:

Als ik me uitschrijf bij hun thuis, waar kan ik dan een woonplek/adres krijgen?

Hoe krijg ik mijn eigendommen die bij hun in huis staan( ook mijn officiele adres) terug?

Heb ik wel recht op bijstandsuitkering als ik geen nieuw adres heb?

Het komt er eigenlijk op neer dat ik op het moment helemaal niets meer heb door de ontstane situatie en ik op het moment geen enkele uitweg meer weet, ik ben volkome radeloos.

Antwoord

Helaas heb ik geen antwoorden voor u.

Dit staat te ver van mijn dagelijkse werk af en ik ben bang u alleen maar verkeerde antwoorden te geven.

Uitkeringsrecht is sowieso niet is waar ik goed in ben.

Ik wil u daarom aanraden om contact op te nemen met een sociaal advocaat zoals een Vrouwenrechtswinkel.

Zij zullen zeker vaker met uw soort situaties geconfronteerd worden en u kunnen begeleiden.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit


345 08-01-2015

Vraag

Kan ik hulp bij een notaris zoeken met mijn probleem?

Ik ben in 2011 gescheiden.

Voor die tijd hadden we een lening opgenomen van 10000 euro.

Hiervan is nu 5000 euro afgelost.

Ik woon nu met mijn huidige vriendin gehuurd en mijn ex zit ook in een huurwoning.

Doordat zij destijds verzuimt heeft om de helft van de hypotheek te betalen,is er een schuld van ca.6000 euro ontstaan.

Dit geld heb ik betaald en we hadden een mondelinge overeenkomst dat zij mij dat geld maandelijks terug betaald.

Nu krijg ik een brief van de deurwaarder dat er op die schuld van ca 6000 euro verzuimt is te betalen,terwijl mijn ex dat zou doen.

We moeten nu binnen 5 dagen een bedrag van 450 euro betalen anders komt de deurwaarder naar mij toe!

Is het mogelijk om bij een notaris iets op papier te zetten waarin staat dat ZIJ verantwoordelijk is voor die schuld en niet IK?Omdat ik nog zoveel geld van haar krijg.

Of blijft de bank/deurwaarder toch telkens bij mij aankloppen als mijn ex niet betaald?

Deze brief is misschien niet zo duidelijk maar ik hoop dat u me toch een antwoord kunt geven!?

Antwoord

U kunt altijd een document laten opstellen maar dat werkt dan alleen tussen u en uw-ex-partner. U spreekt af dat zij verantwoordelijk is voor de restant schuld.

Maar als zij vervolgens (weer) niet de bank betaald, dan heeft de bank het recht bij u de betaling te claimen (inclusief alle kosten).

Dat is het gevolg van (hoofdelijke) aansprakelijkheid waarvoor u getekend heeft toen u de schuld bent aangegaan.

U kunt dus beter met de deurwaarder en de bank tot een vergelijk komen. De bank kan u namelijk ontslaan uit die hoofdelijke aansprakelijkheid en dan bent u niet meer aansprakelijk.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit


346 08-01-2015

Vraag

kan een zus de financieen beheren van moeder die naar verpleeghuis gaat en zoon er niets vanaf weet, dit is mondeling overeengekomen met zus, is dit rechtsgeldig

Antwoord

Uw moeder heeft dat kennelijk afgesproken. Maar als moeder nu vanwege een geestelijke ziekte (dementie bijvoorbeeld) opgenomen is, dan kan de zoon dit aanvechten. In dat geval zal de rechter een bewindvoerder aanstellen.

Vraagt u maar eens bij de Rechtbank wat de mogelijkheden en regels zijn.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


347 08-01-2015

Vraag

ik ben door mijn vriendin aangesteld als testamentexcecutuer. mijn vriendin had haar flat gekregen maar de vorige bewoners hebben die flat in positieve zin verbouwd met toestemming v.d. woningbouw nu is mijn vriendin overleden en ik krijg va de wooncorporatie te horen dat alles in z\’n oude staat moet er is een bewijs dat mijn vriendin met medeweten van de wooncorporatie alles had overgenomen voor een bedrag. moet ik echt alles in z\’n oude staat brengen

Antwoord

Als executeur bent u verplicht de erfenis zo goed en netjes mogelijk af te wikkelen.

Dat betekent dus ook de huur op zeggen en aan alle verplichtingen uit het huur contract voldoen.

Dus ook in originele staat terugbrengen.

Als u dat niet wilt, dan moet u zich terugtrekken als executeur.

De woning stichting zal de woning dan zelf in originele staat terug brengen en de kosten trachten te verhalen op de erfgenamen.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


348 11-01-2015

Vraag

20 jaar geleden is het contact met mijn moeder verbroken. Ik zit/ zat dus helemaal niet te wachten op een erfenis. Als bij leven er niets is zal er na de dood ook niets zijn en hoef ik niets te hebben. Nu krijg ik een brief van de woningbouw waar zij een woning huurde dat ze is overleden en dat ik geacht wordt de woning te ontruimen. Nu regent het vragen in mijn hoofd. Ze is 8 december overleden en ik wordt 9 januari bericht. Waarom ben ik niet eerder bericht ? Via de GBA zal ik niet moeilijk vindbaar zijn. Wie heeft opdracht gegeven voor de uitvaart ? Is de woning verzegeld ? Geldt de 3 maanden termijn van bezinning nu vanaf december of januari ?  Ik ga maandag de woningbouw bellen maar ik begrijp dat verwerpen geen enkele zin heeft. Ik zadel mijn kinderen dan weer met een probleem op. Benifitair erven lijkt de enige oplossing ?  het meest vreemde vind ik dat het een maand duurt voordat ik in kennis gesteld ben.

Antwoord

Ik raad u aan om eerst met de rechtbank contact op te nemen en dan pas met de woningbouwstichting.

Ik denk namelijk dat het beter voor u is om WEL te verwerpen.

Aanvaart u namelijk beneficiair dan moet u alles afwikkelen (en de kosten van herstel in originele staat van de woning van uw moeder betalen als u daarvoor klusjesmensen inschakelt).

EN bent u persoonlijk aansprakelijk voor andere schulden van uw moeder als u niet volgens ALLE regels de zaak afwikkelt. Denk oa aan de begrafeniskosten.

Verwerpt u, dan bent u direct over al vanaf. De woningbouwvereniging kan u dan ook niet verplichten om de woning leeg te halen.

Uw kinderen komen dan weliswaar in uw plaats op als erfgenaam, maar ook zij kunnen verwerpen.

Mochten uw kinderen minderjarig zijn, dan kunt u de rechter direct vragen of u ook namens u kinderen mag verwerpen.

Als er nooit contact is geweest tussen hun oma en uw kinderen, dan is de rechter genegen dat toe te staan.

Als u nu eerst contact opneemt met de woningbouwstichting, dan is de kans groot dat u iets zegt of doet waardoor u de erfenis zuiver aanvaardt en u niet eens meer de nalatenschap beneficiair kunt aanvaarden.

Dus belt u eerst met de rechtbank (van de plaats waar uw moeder woonde).

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

349 12-01-2015

Vraag
Vraag betreft legitieme portie

Onze moeder is overleden en heeft bij testament bepaald dat één van haar 3 zoons is onterft. Deze zoon is inmiddels ook overleden en had één dochter. Mijn moeder heeft tevens in haar testament bepaald dat in geval van het overlijden van deze zoon, deze (klein)dochter ook is onterft. Ik begrijp dat zij wel recht blijft houden op haat legitieme portie. Dat haar kleindochter ook is onterft heeft alles te maken met haar gedrag. Zelfs in de dagen direct na het overlijden van mijn moeder wist zij de boel nog op stelten te zetten. Geheel in de gedachten van mijn moeder willen mijn andere broer en ik (het klinkt misschien gek) alles in het werk stellen om te voorkomen dat zij ook maar ene cent tegemoet kan zien. Onze moeder had geen groot vermogen en daar mijn andere broer en ik alles in overeenstemming met elkaar hebben afgehandeld, hebben wij ter voorkoming van kosten geen verklaring van erfrecht door de notaris op laten stellen.

Het gaat in deze om een gering bedrag (haar legitieme deel € 1250,-), maar dat gunnen wij haar zelfs niet en willen dit zo lang mogelijk trachten te traineren.

Onlangs ontvingen wij een brief van deze kleindochter met het verzoek opening van zaken te geven.

Onze vraag aan u is:

1e: zijn wij verplicht om haar inzage in het testament te geven of moet zij daar zelf maar achter zien te komen via een notaris;

2e: kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele (notaris) kosten die zij misschien hiervoor zal aangaan.

3e: welke weg dient deze kleindochter te bewandelen om toch haar deel te kunnen incasseren en waar moeten wij voor oppassen.

Wij hopen dat zij door het instellen van vorderingen onze kant op in zal zien dat de kosten die zij hopelijk moet gaan maken, niet zullen opwegen tegen de baten.

Wij zijn ons bewust van de onsympathieke benadering over de afhandeling van de nalatenschap van onze moeder, maar zijn er van overtuigd geheel overeenkomstig haar wens te handelen.

Graag uw antwoord in deze.

Antwoord

Normaal gesproken bent u niet verplicht inzage in het testament te geven. Iedereen kan gratis bij het Centraal Testamenten Register navraag doen of een overledene een testament had.

Vervolgens kan de geïnteresseerde partij zelf bij de notaris waar alsdan blijkt het testament opgeslagen te zijn, navraag doen over de inhoud van het testament.

Alle kosten verbonden daaraan zijn natuurlijk voor de partij die de vragen stelt.

Maar als er een rechtszaak gestart wordt en de rechter uw gedrag beneden alle peil vindt omdat u de gehele erfenis voor uzelf wilt houden, dan kan een rechter anders oordelen.

Als iemand een beroep doet op de legitieme portie dan moet dat duidelijk en schriftelijk geschieden. Bovendien moet niet alleen het beroep gedaan worden maar ook de zogeheten contanten verklaring worden uitgebracht. 


 

350 12-01-2015

Vraag

goede avond, Wij zijn eind november plotseling een goede vriend verloren. Hij was altijd bij ons en had hier zijn tweede huisje. Hij was alleenstaand. Wij hadden geld van hem geleend omdat hij ons heel graag wilde helpen. Zijn zussen zijn, zijn erfgenamen en hadden al besloten dat we dat geld niet terug hoefden te betalen maar nu komt er opeens een zwager die vindt dat wij het wel moeten terug betalen. Hoe zit dat juridisch en wat moeten we nu doen? Er was niks officieel vast gelegd, hij had alleen een staatje in zijn computer staan met wat we al terug betaald hadden.

Antwoord

Als alle erfgenamen van mening zijn dat u niets hoeft af te lossen, dan is er geen probleem. De zwager heeft in beginsel geen recht van spreken omdat hij geen erfgenaam is. (Dat kan anders zijn als zijn echtgenote is overleden ná uw vriend).

Als het om een fors bedrag gaat dat aan u wordt kwijtgescholden, dan kan het toch noodzakelijk zijn dat hij zijn toestemming geeft daarvoor. Op grond van artikel 88 van Boek 1 van het Burgerlijk wetboek moet een echtgenoot toestemming geven als een buitengewone schenking wordt gedaan.

Als alle erfgenamen BEHALVE één zus (die dus gehuwd is met deze zwager) het eens zijn dat er wel aan u wordt kwijtgescholden, dan kan dat voor hun delen geschieden. U zult alleen rekening moeten houden met een plicht om aan de “weigerachtige” zuster haar deel af te lossen.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


351 12-01-2015

Vraag

Een jaar nà het overlijden van cliënt, ontving een rekening van de notaris inzake een verklaring erfrecht. Het betreft een erfenis bestemd voor de \”goede doelen\”.

Betreffende notaris heeft deze Goede Doelen op 12 januari 2014 bericht gestuurd dat zij als enige erfgename vernoemd zijn. Ik ( wettelijke bewindvoerder) heb nooit een rekening mogen ontvangen. Nu schrijft het notariskantoor dat zij verzuimd hebben om de werkzaamheden m.b.t. de verklaring van erfrecht te declareren. De zaak is allang afgesloten en het geld overgemaakt op betreffende rekeningen van Kankerfonds-Hartstichting en Reumafonds. Ben ik verplicht om dit alsnog zelf te betalen of moet het Notariskantoor dit declareren bij bovengenoemde organisaties ?

Graag had ik advies van hierover. 

Antwoord

Op zich kan het simpel zijn: Wie heeft de notaris opdracht gegeven de Verklaring van Erfrecht op te stellen ?

Als u dat bent geweest, dan zult u de kosten moeten betalen. Hoogstens kunt u dat weer terug vorderen bij de Goede Doelen.

Eventueel kunt u ook het gedrag van de notaris aan de orde stellen in een tucht-procedure of een declaratiegeschil.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) kan u hierover meer vertellen.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

352 12-01-2015

Vraag

Geachte Heer Hoendersloot,

Dank voor het interessante artikel betreffende overdracht ouderlijke woning.
Wij hebben lange tijd geleden ook al over dit onderwerp contact gehad. Toen heb ik het geheel laten rusten omdat het teveel gedoe opleverde voor mn ouders.

Ik heb nav het artikel nog wel enkele vragen voordat we dit voorstel eventueel tot uitvoer brengen:
1 Mag het huis gewoon op naam van kinderen gezet worden zonder dat de koopsom werkelijk betaald moet worden?
2 De overdrachtsbelasting is van de ‘ verkoopsom’; mag dat dan 2% van de WOZ-waarde zijn?
3 Moeten de ouders werkelijk het geld overmaken of kan het oplopen in een ‘schuldbekentenis’?
4 Moet hier door de kids belasting over betaald worden? (inkomsten).
5 Indien 3 ja oplevert; mogen we het geld dan onder een andere noemer weer belastingvrij terug storten?

Mocht bovenstaande positief beantwoord kunnen worden is er een reële kans dat we het gaan uitvoeren.
Ik hoor graag van u,

Antwoord

De koopsom hoeft niet door de kinderen betaald te worden. De plicht tot betaling kan namelijk omgezet worden in een schuldbekentenis van de kinderen aan de ouders. Wel moeten de kinderen daar rente over betalen (ook 6%) en is de vordering een bezit van de ouders (Box 3 vermogen).

De overdrachtsbelasting wordt gerekend als 2% van de waarde dan wel de koopsom. Wijkt de waarde erg af van de waarde op de WOZ-aanslag dan is het veiliger om eerst met de belastinginspecteur afspraken te maken over de waarde waarover geheven moet worden.

Zowel de ouders (de huur) als de kinderen (de rente op de lening) moeten het geld overboeken. Anders schiet de belastinginspecteur de constructie zeer waarschijnlijk af. Maar dat weet je pas nadat de beide ouders overleden zijn en er niets meer gerepareerd kan worden.

De kinderen betalen alleen VermogensRendementsheffing (van totaal 1,2%) over het saldo van hun Box 3 vermogen. Hoeveel rendement (lees huur) zij maken is niet relevant. Dat kan anders worden als de Wet op de inkomstenbelasting wordt aangepast en er zijn gedachten gelanceerd daarover.

Nadat de ouders de huur hebben overgeboekt, kunnen de kinderen natuurlijk beslissen om dat extraatje weer te schenken aan hun ouders. Maar dat is maar tot ruim euro 2.000,- per kind aan hun ouders (samen) vrijgesteld van schenkbelasting.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

353 12-01-2015

Vraag

Graag wil ik reageren op de column 566.

Indien (stel) oom en tante tzt hun huis in het buitenland willen vererven aan een nichtje.

Is het dan mogelijk om op voorhand het huis te verhuren en oom en tante het huis te laten terug huren zoals gesteld in u voorbeeld.

Zou ook nog mogelijk zijn het huis van de genoemde nicht in nederland op dezelfde voorwaarde aan de oom en tante te verhuren zodat de bedragen zich opheffen !

Of stel ik mij dit te simpel voor ?

Wat zijn de voors en tegens in deze stelling !

Mijn inziens heeft dit voordelen mbt het erfrecht ?

Benieuwd naar u standpunt !

Antwoord

Als het vakantiehuis van oom en tante door hen wordt verhuurd aan het nichtje en deze het onder dezelfde condities weer verhuurt aan haar oom en tante, dan zal de fiscus dat niet accepteren. De gehele constructie heeft geen nut behalve eventueel belastingontwijking. En dat heet Fraus Legis en de fiscus kan er dan een streep doorheen halen.

Het Nederlandse huis van de nicht aan de oom en tante verhuren betekent dat de nicht geen Eigen Woning meer heeft en de oom en tante in Box 3 vermogen krijgen.

Ook daar zie ik meer nadelen dan voordelen aan.

Als het er alleen om gaat dat het nichtje het huis moet erven, dan kan een testament worden opgesteld. Gaat het er om dat er niet te veel erfbelasting betaald hoeft te worden, dan kan dat gecombineerd worden met schenkingen op papier door oom en tante.

En als oom en tante al langer dan 10 jaar zijn geëmigreerd naar het buiteland vóór ze overlijden, dan speelt de Nederlandse Successiewet geen rol.

Goed advies is hier nodig en daar is email niet geschikt voor.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


354 13-01-2015

Vraag

Wij hebben een nalatenschap ontvangen. Valt de inboedel van de garage daar ook onder?

Antwoord

Als de inboedel van de garage ook eigendom was van de overledene en deze niet in een testament of codicil iets anders heeft geregeld, dan is het antwoord: ja.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


355 13-01-2015 

Vraag

mijn zus is contactpersoon in revalidatiehuis waar mijn moeder verblijft door relatiebreuk met mijn zus word ik overal buiten gehouden zelfs een familiegesprek mag ik niet bij zijn, kan/mag dit? ik krijg geen enkele informatie over de behandeling van mijn moeder en waar haar toekomst ligt/ groet

Antwoord

Dit is niet direct een zaak van de notaris maar van de regels inzake verpleging.

Ik raad u dus ook aan om met het revalidatiehuis contact op te nemen.

Maar als uw moeder compos mentis is, dan is het aan haar en niemand anders om te bepalen wie contact persoon is. En de kliniek moet zich daar dan aan houden.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

356 13-01-2015 

Vraag

echtpaar. niet in gmeenschap van goederen getrouwd.

Huis staat op naam van echtgenote.. vrij van hyp.

man moet wordn opgenomen in verpleeghuis.

beiden hebben aow + man nog een klein pensioen

Wat moet er aan eigen bijdrage worden betaald n telt het ëigen huis\”waarin de echtgenote voorlopig blijft wonen ook mee. ?

Antwoord

Als u in de wettelijke (algehele) gemeenschap van goederen bent gehuwd, dan bezit u (economisch gezien) samen het huis. Ook al staat het op naam van één van u beiden.

Dus bij opnamen van uw man, moet de verhoogde eigen bijdrage betaald worden. Daarbij wordt ook rekening gehouden met zijn vermogen zoals dat in Box 3 Inkomstenbelasting wordt opgegeven.

(Nb gedurende de eerste zes maanden van opname is er nog sprake van een lage bijdrage).

Na die 6 maanden wordt dus ook gekeken naar het vermogen en daarbij gebruikt het CAK de aangifte voor de inkomstenbelasting van twee jaar terug.

Echter: zolang de vrouw in de woning woont, is de woning de zogeheten Eigen Woning en blijft die in Box 1. De waarde zit dus in Box 1 en niet in Box 3. Ook niet voor uw man, zelfs niet voor de helft en ongeacht op wiens naam het huis staat.

Op het moment dat u echter het huis verkoopt en het geld op de spaarrekening zet of u overlijdt, wordt het een ander verhaal. De woning of de waarde verschuift dan van Box 1 naar Box 3. En gaat dan meetellen voor de verhoogde eigen bijdrage.

Ik heb hierover meerdere artikelen geschreven. Kijkt u maar eens op:

https://ntrs.nl/2014/09/08/opeten-eigen-woning-vanwege-de-verhoogde-eigen-bijdrage-voor-de-awbz-bij-opname-een-overzicht/

En check de site van het CAK.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

357 13-01-2015

Vraag

Goedeavond,

Schoonvader overleden 1995, schoonmoeder 2014

schoonvader heeft grond verkocht in 1984 (30000 gld)

1 van de erfgenamen vraagt stukken op uit 1984 en 1991 m.n bankafschriften en volmachten

en bewijs van betaling (alles contant gegaan)

kan men zover teruggaan?

Antwoord

Mijns inziens niet.

Als er niet als sprake van verjaring is, is het nog maar de vraag wat de aanleiding is voor het verzoek.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


358 16-01-2015

Vraag

Bij ons is de situatie als volgt

In 2010 zijn wij weer in Nederland komen wonen na 16 jaar in België te hebben gewoond.

Onze twee kinderen hebben voor ons een huis gekocht en betaald.

Wij huren dit huis vanaf 2010 en betalen daartoe iedere maand huur.

Deze huur voldoet echter niet aan het gestelde criterium van 6% van de WOZ.

Heeft dit nog consequenties wat betreft de erfbelasting.

Antwoord
Als uw kinderen de woning van een ander hebben gekocht en niet van u, dan gaat het goed.

Er is dan geen sprake van de fictie van artikel 10 Successiewet.

Maar als u eerst het huis heeft gekocht en uw kinderen het toen van u hebben overgenomen of direct van de verkopers (een ABC constructie) dan gaat het mis.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

359 16-01-2015

 Vraag

Geachte heer Loendersloot,

In uw artikel in DFT schrijft u over ouders laten huren van de kinderen voor 6%.

Helder verhaal.

Maar de essentie van uw artikel ontgaat mij.

U schrijft

De kinderen kunnen dan “het genot” van de ouders afkopen

en dat dit nu gunstig is want overdracht is slechts 2%.

Ook prima.

Maar waar over?

U gaat niet in op het bedrag wat betaald moet worden door de kinderen om het huis op naam te krijgen.

Is dit misschien 20% van de WOZ?

Dit lees ik nergens.

Het voorbeeld wat u geeft waar de WOZ 225K€ is,

is een bedrag wat landelijk gezien laag ligt en dan is het de vraag of mensen die in een huis(je) wonen van 225K

zo veel (niet aftrekbare) huur van 6% kunnen ophoesten.

En de vraag of deze 225K vrij is van hypotheek…..

En of de kinderen (evenredig) in staat zijn een xxxx bedrag op tafel te leggen.

Dus hetgeen u schrijft lijkt me wat eenvoudig gesteld.

Want zodra een huis rond 400-500K€ wordt, kunnen de meeste ouderen deze 6% niet betalen.

De ouders kunnen beter een opeethypotheek nemen,

en 3% rente betalen.

Opeten is box 3, dus consumptief, dus niet aftrekbaar.

en dan het bedrag niet ‘opeten’ maar aan de kinderen schenken.

dan betaalt de bank een voorschot op de erfenis tegen de helft van 6%

en het huis wordt minder waard….minder erfbelasting.

Maar ook dit gaat alleen op als er geen hypotheek zit op de ouderlijke woning.

Ik ben een particulier die privé veel adviseert en veel mensen voorzag van een zeer interessant advies.

Ik ben werkzaam in verschillende delen van de wereld.

Antwoord

Ik heb gelezen dat de gemiddelde woning in Nederland ongeveer euro 225.000,- kost.

In delen van Nederland koop je daar niet de grootste woning voor, maar in andere delen wel.

En ergens moet je van uitgaan.

Een opeet-hypotheek wordt door de banken tegenwoordig bijna niet meer verstrekt.

Maar stel dat dat wel het geval is, dan gaat de rente bijschrijving (aangezien bij een opeet hypotheek die niet wordt betaald uit het inkomen maar uit de door de bank verstrekte krediet-faciliteit) op enig moment erg hard knijpen bij de ouders.

Afhankelijk van hoelang zij nog leven, bestaat zelfs de kans dat de rente zo’n grote post wordt dat de kredietfaciliteit is verbruikt en dat ze dan de rente over de lening en maximale krediet niet meer kunnen betalen. De ouders moeten dan het huis uit.

Dat lijkt mij een zeer vervelende consequentie en die bestaat niet bij een huur-overeenkomst met je kinderen. (Los van de vraag of de kinderen dan hun ouders niet willen helpen door jaarlijks een bedrag aan de ouders te schenken).

Wat betreft de afkoopwaarden: Die hangt af van de leeftijd van de ouders. In de bijlagen bij de Successiewet staan de factoren beschreven de dan maal 6% genomen moeten worden om de afkoopwaarden te vinden.

Daar is dus geen eenduidig antwoord op.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit


 

360 16-01-2015

Vraag

Ik heb met veel interesse uw column gelezen.
De vragen die ik heb zijn vooral mbt het afkopen van “het genot” door de kinderen.
In het voorbeeld dat u schetst lees ik wel WOZ waardes en huurbedragen maar niets over een afkoop bedrag.
Er moet over dit bedrag wel overdrachtsbelasting betaald worden ( 2%) maar over welk bedrag hebben we het hier ?
Misschien kunt u dit toelichten aan de hand van de bedragen zoals gegeven in uw voorbeeld in de column.
Nog een paar vragen : hoe lang moet je ‘dit’ doen om te voorkomen dat je erfbelasting gaat betalen ?
Stel, je wacht tot het slecht gaat met je ouders en gaat dan snel over tot deze constructie. Kan dit ?
Het fiscaal overzetten betekend dat de hypotheekschuld overgaat op de kinderen ?
Wat als er geen hypotheek meer op het huis rust ? De ouders gaan dan van huis zonder lasten ineens rente betalen. Wat is hun voordeel hierin ?

Ik hoop dat u het een en ander voor mij weet de verduidelijken.

Antwoord

Het afkopen van het genot van de ouders (of andersom trouwens: de ouders kopen de bloot eigendom van de kinderen terug en worden volledig eigenaar) kan altijd. Ook als er geen koopsom betaald kan worden, dat wordt dan een lening onderling.

De waarde waarover afgekocht wordt is dan een deel van de WOZ-waarde dan wel de waarde in het economisch verkeer.

Probleem is dat het deel waarover ik het heb, berekend moet worden aan de hand van tabellen die horen bij de Successiewet. Afhankelijk van de leeftijd van de jongste van de beide ouders, hoort een bepaalde factor. Die factor moet weer maal 6% gedaan worden en dan weet je welk deel van de waarde van de woning hoort bij de bloot eigendom (van de kinderen) en welk deel bij de waarde van de gebruiksrechten van de ouders.

Dus een eenduidig cijfervoorbeeld heb ik niet.

Als je een ouders/kinderen constructie optuigt vlak voor het overlijden van de ouder(s) (wetende dat zij terminaal zijn/is), zal fiscaal niet geaccepteerd worden. De fiscus zal Fraus Legis in stelling brengen.

Kijk ook eens hier.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

361 16-01-2015

Aanvullende vraag op die van 13 januari 2015:

zeer bedankt voor  de snelle reactie.

maar in dit geval is er sprake van “NIET IN WETTELIJKE ALG>HEMEENSCHAP”” van goederen getrouwd.

terwijl het huis/vrij van hyp. op naam staat van echtgenote die er voorlopig in blijft wonen.

financiele sitiuatie=  man heeft aow+klein aanvullend pensioen(hij wordt binnenkort opgenomen in verpleeghuis)

echtgenote heeft enkel aow.

en veranderd er ook wat in verband met de nieuwe zorgwet in 2015 welke dan door de Gemeeente wordt uitgevoerd?

als U hierover nog iets meer zou kunnen mededelen, steleln we dat zeer op prijs.

alvast bedankt.

Antwoord

Eigenlijk blijft het antwoord hetzelfde.

Doordat de gezonde (fiscale) partner in de woning woont, zal deze woning een Box 1 woning zijn en blijven. Niet alleen voor de echtgenote, maar ook voor haar opgenomen man.

Dus kan de woning niet “opgegeten”  worden.

Doordat er huwelijkse voorwaarden zijn (hopelijk wel zonder een finaal verreken beding) is het antwoord iets genuanceerder. Als de vrouw namelijk komt te overlijden, dan is de woning van haar. Als de man dan niet haar erfgenaam is (zij moet hem dus uitsluiten in een testament) dan kan ook na haar dood de woning niet bij de man in Box 3 terecht komen en kan die dus nog steeds niet opgegeten worden.

Bij een wettelijke (algehele) gemeenschap van goederen zou (zelfs bij een onterving) de man recht hebben op de helft van de woning en dus zou de helft van de woning (na het overlijden van de vrouw) meetellen in Box 3.

De contouren van de nieuwe zorgwet en vooral de effecten ervan zijn nog niet duidelijk. Ook niet bij de gemeenten. Maar grosso modo blijft e.e.a. hetzelfde.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

362 16-01-2015

Vraag

Als 2 van de 5 kinderen alles erven in het testament zijn de anderen dan onterft of hebben die nog recht op een kindsdeel?

Antwoord
Ik neem aan dat in het testament staat: Ik benoem tot enig erfgenamen (gevolgd door de namen van die twee kinderen).

Dan zijn de andere 3 onterft.

Als die drie (al dan niet samen) tijdig en op correcte wijze een beroep doen op hun legitieme portie, dan krijgen zij de helft van hun kindsdeel. Maar niet een volledig kindsdeel (dus in plaats van 1/5 krijgt ieder 1/10).

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

363 16-01-2015

Vraag

Tot wanneer mag je belastingvrij schenken in 2014

Antwoord

Alle schenkingen die vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 doet (aan dezelfde persoon) worden bij elkaar opgeteld en daarop wordt het belastingvrije bedrag in mindering gebracht.

Een schenking op 1 januari 2015 valt dus in het nieuwe kalenderjaar en niet meer onder de regeling van 2014.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

364 16-01-2015

Vraag

Ik heb samen met mijn vriendin circa 19 jaar geleden een huis gekocht. Daarin heb ik toen ongeveer 50,000 gulden aan bijgedragen voor een aandelenhypotheek. Circa 6 jaar geleden heeft zij een pand gekocht zodat ik daar een winkel in kon beginnen. (Pand staat alleen op haar naam). We hebben toen een eigengemaakt contract opgesteld en ondertekend waarin staat dat als de winkel niet goed draait ik afzie van de overwaarde van ons huis. Nu is de zaak falliet gegaan door de economische krisis (fofozaak). We staan op het punt om uit elkaar te gaan en nu was mijn vraag of dat zelfgemaakt contract dat niet bij een notaris is geweest, wel rechtsgeldig is.

Antwoord

Als u getrouwd was geweest dan had ik u kunnen melden dat dit contract waarschijnlijk niet rechtsgeldig is. Het zou dan een soort huwelijkse voorwaarden zonder notaris zijn. En dat kan niet. Klik hier voor meer info.

Maar volgens mij wonen jullie samen en op zich is het dan mogelijk om afspraken buiten de notaris om vast te leggen.

Of deze afspraak rechtsgeldig is, durf ik niet direct met ja of nee te beantwoorden. Dat hangt af van de bewoordingen en de situatie waarin het contract getekend is en de verwachtingen die partijen toen hadden en mochten hebben daarover.

En de vraag is in hoeverre er sprake is van wilsovereenstemming. Is er wellicht sprake geweest van misbruik van omstandigheden ?

Zeker als je naast het afzien van de overwaarde toch huur hebt betaald, dan is de vraag of alles correct verlopen is. Of was er sprake van een (impliciete) Commanditaire Vennootschap of Vennootschap onder Firma (waarbij jij het werk deed en je vriendin het kapitaal leverde).

Voer voor advocaten. Dus probeer de schade te beperken en kijk of je er samen uit kunt komen.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


365 16-01-2015

Vraag

Uw artikel heb ik met verbazing gelezen en ik moet zeggen dat ik het niet geheel kan (of wil) begrijpen. Mogelijk komt dit door de zin “… om je huis op naam van je kinderen te zetten.”. Ik stel mij in dit geval voor dat de kinderen het huis kopen en daarbij een clausule opnemen in het koopcontract waarin wordt vastgelegd dat de ouders de rest van hun leven in het huis mogen blijven wonen. Feitelijk kopen ze dan alleen het blote eigendom en niet het vruchtgebruik. Voor zover mij bekend moeten de kinderen vervolgens de waarde van het blote eigendom opgeven in box 3 en betalen zij daarover jaarlijks belasting. Deze waarde is afhankelijk van de leeftijd van de “vruchtgebruikers” en de belastingdienst heeft tabellen om deze waarde van het blote eigendom uit te rekenen. En de ouder geeft voor zover mij bekend de waarde van het vruchtgebruik ook op in box 3 (en niet onder “eigen woning”in box 1 wat mij logischer lijkt).

Mijn vraag nu is of u een dergelijke constructie bedoeld? De reden dat het mij bevreemd dat er dan erfbelasting betaald moet worden is dat ik een dergelijke constructie ook met mijn (oudere) buurman kan aangaan die bijvoorbeeld geen geld heeft om het dak van zijn huis te repareren of die om een andere reden zijn vermogen uit het huis wil halen. Of moet ik in een dergelijk geval ook erfbelasting betalen in het geval mijn buurman komt te overlijden?

Antwoord
Ik bedoel inderdaad deze constructie. Zie voor meer informatie hierover mijn andere columns.

U kunt dit inderdaad met uw buurman opzetten. Dan kan er wel erfbelasting bespaard worden.

Maar op grond van artikel 10 Successiewet wordt er bij ouders en kinderen kritisch gekeken en belasting geheven.

Ik vrees dat dit niet een verboden uitbreiding is van de successiewet en dat ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dit zal goedkeuren.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

366 16-01-2015

Vraag

Mijn vader is in 04-2003 overleden. Hij had een testament waarin ouderlijke boedelverdeling/ wettelijke verdeling geregeld was. Nu wil mijn moeder (vruchtgebruiker) mij eerder in het bezit stellen van mijn kindsdeel. Is hiervoor (ondanks dat er destijds erfbelasting is afgedragen) in die situatie nog belasting over verschuldigd en moeten wij hiervoor iets (notarieel) vastleggen?

Antwoord

Ik snap de situatie niet geheel. U heeft het over een ouderlijke boedelverdeling / wettelijke verdeling. Maar ook over een vruchtgebruiker (de langstlevende).

Dat zijn juridisch twee heel verschillende dingen.

Maar als ik er van uit ga dat u gewoon bedoeld dat uw kindsdeel nooit is uitbetaald en dat uw moeder bij leven daar gebruik van kan maken, dan kan ik u melden dat uitbetalen van het kindsdeel nu onbelast mogelijk is.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


367 19-01-2015

Vraag

Als kinderen en kleinkinderen de erfenis verwerpen kan het dan naar de achterkleinkinderen gaan

Antwoord

Het kan niet alleen, het gaat naar de achterkleinkinderen. Net zolang tot we vanuit de overleden persoon 6 graden (=geboorten) verder zijn en er niemand gevonden wordt.

Dan gaan we naar de tweede of derde groep erfgenamen.

En als er helemaal niemand te vinden is (bijvoorbeeld omdat iedereen verwerpt) dan gaat de erfenis naar de Staat der Nederlanden.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

368 19-01-2015

Vraag

Moeten wij bij overleden moeder alsnog een schenking delen met mijn zus?

Antwoord

Dat kan in het kader van de inkorting plaatsvinden.

Daardoor wordt de erfenis fictief groter gemaakt doordat de schenking er bij wordt geteld.

Vervolgens wordt gekeken hoe groot een kindsdeel zou zijn en hoeveel de legitieme portie zou zijn geweest in dat fictieve geval.

En dan wordt gekeken of de legitieme portie van uw zuster is geschonden doordat zij (op basis van wat er bij het overlijden daadwerkelijk aanwezig was aan vermogen) minder krijgt dan de legitieme portie op basis van die fictieve situatie.

Als uw zus door de schenkingen nu te weinig krijgt, dan moet u nu zoveel minder krijgen uit de erfenis dat uw zus gecompenseerd kan worden tot haar (fictieve) legitieme portie.

Uw zuster krijgt dus niets terug van uw schenking, maar u ontvangt minder uit de erfenis.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


369 19-01-2015

Vraag

ik krijg een bankstel omdat deze meer in het bejaarde huis in hun kamer past.

2 jaar na dien overlijd de langst levende. is dit nog part van de erfenis

Antwoord

Als u de bank als schenking (ook wel cadeau of gift genoemd) hebt gekregen, dan hoort vanaf dat moment de bank niet meer tot de (potentiële) erfenis.

Wel kan op grond van inkorting eventueel de waarde van het bankstel verrekend worden. Maar dan moet u wel een (klein)kind zijn die ook erfgenaam is en de andere erfgenamen moeten ook (klein)kinderen zijn.

Bovendien moet de bank dan wel veel waard zijn geweest ten opzichte van de huidige erfenis.


370 19-01-2015

Vraag

Geachte Heer,

Mijn vader heeft 2 dochters en 2 zonen; kan hij na het overlijden van moeder al haar juwelen zomaar aan de dochters geven, en de zonen over te slaan (er was geen testament of schenking van moeder op papier)

hebben de zonen geen recht op hun gedeelte? moet hier iets van op papier gezet worden voor als er iets met vader gebeurd ivm successierechten?

dank voor uw antwoord.

met beleefde groeten

Antwoord

Ik ga er van uit dat uw moeder nog in leven is.

Als zij overlijdt zonder testament op gemaakt te hebben dan wel nadat zij een zogeheten langstlevende testament heeft getekend, dan wordt uw vader 100% eigenaar en beschikkingsbevoegd als het gaat om de bezittingen van uw moeder.

Dus ook van haar sieraden.

Uw vader kan de ringen, kettingen, armbanden etc. dan ook wegschenken aan zijn dochters en niet aan zijn zoons.

Bij het overlijden van uw vader kan dan eventueel nog een deel van de waarde van de juwelen worden verrekend op basis van de zogeheten inkorting regeling.

Ik ga er overigens wel van uit dat uw vader de juwelen heeft weggeschonken voordat hij zelf overlijdt.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


371 19-01-2015

Vraag

Mijn man is vorig jaar 25 november overleden. We hebben een café, maar het huurcontract stond op mijn man zijn naam. Heb de huisbaas gevraagd om het contract te ontbinden, maar dat doet hij niet. Ik moet nu nog doordraaien tot juni 2016. Heb geen papieren. Het huurcontract stond op zijn naam en de vergunning ook. Wat moet ik doen.

Antwoord

Als u samen het cafe had, dan zult u sinds het overlijden van uw man waarschijnlijk de zaak hebben voortgezet.

Dan heeft u zijn erfenis aanvaard en kunt u niet meer op grond daarvan de boel de boel laten.

Zou u de erfenis hebben verworpen dan wel die tijdig en correct beneficiair hebben aanvaard, dan zou u nu kunnen stellen dat de huur bij de erfgenamen verhaald moet worden.

De huisbaas kan zich dan op de erfenis verhalen maar alleen voorzover er voldoende vermogen is. Is er onvoldoende vermogen, dan heeft de huisbaas pech omdat er geen huur meer betaald wordt en hij deze ook niet kan verhalen.

Maar ik denk dat dit voor u juridisch geen optie meer is.

Voor de rest verwijs ik u naar makelaars of juristen die voldoende kennis hebben van het huurrecht van commercieel onroerend goed. Dat is niet mij sterkste punt.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


372 19-01-2015

Vraag

Ik wil graag van Linkedin af, maar wat moet ik daarvoor doen.

Antwoord

Ik verwijs u naar de site van LinkedIn zelf. Of stelt u de vraag eens gewoon aan Google.


373 19-01-2015

Vraag

Mag een echtenote de financien regelen als haar echtgenoot in een instelling woont

Ook gesteld als:

Mag je zonder bewindvoering ook de cinancien van je man regelen als hij in een instelling woont?

Antwoord

Voor het gemak beantwoord ik deze twee vragen in één keer.

Dat mag als uw man u een volmacht daarvoor heeft gegeven.

Anders handelt u zonder rechtsgrond.


374 19-01-2015

Vraag

Vader wil 3 kinderen onterven en de erfenis naar de 6 kleinkinderen schenken.

Dit wil hij notarieel vast laten leggen. Kan hij daar de clausule bij opnemen dat wij dan moeten afzien van onze legitieme porttie? is het voor hem dan nog mogelijk om de erfenis nogmaals te wijzigen zonder onze handtekening? bv dat hij het dan ook niet meer aan onze kinderen schenkt maar aan anderen? graag uw antwoord

Antwoord

Wat uw vader doet is het onterven van de 3 kinderen en het benoemen van alle kleinkinderen tot enig erfgenamen.

De kinderen hebben en houden altijd het recht om de legitieme portie in te roepen. Dat kan uw vader niet wegschrijven.

En aangezien alles vastgelegd is in het testament van uw vader, kan hij dat altijd aanpassen zonder dat de kinderen daar iets over kunnen zeggen.

Dus ook dat hij tot zijn enige erfgenaam benoemd: zijn buurvrouw die hem zo goed verzorgd heeft en waar hij iedere avond een borrel drinkt.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


375 19-01-2015

Vraag

Wij zijn op huwelijksvoorwaarde gehuwd,.bij overlijden van een ons gaat het hele vermogen naar de langst levende. Dit ook weer in testament geregeld.

Het schijnt nu zo te zijn dat de eventuele kinderen dan ook al erfrecht belasting betalen moeten.. Klop dit en is te voorkomen?

Antwoord

Dat klopt inderdaad.

Fiscaal krijgen de kinderen namelijk al een kindsdeel als de eerste van de ouders overlijdt. Zij krijgen dat weliswaar niet uitbetaald, maar het recht op uitbetaling in de toekomst (bij o.a. overlijden van de langstlevende) is er wel al.

Om dat te voorkomen kunt u een zogeheten RADAR-testament op laten stellen.

Kijkt u maar eens op de site op die term.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


376 19-01-2015

Vraag

Geachte heer,

Mijn vader is vorige week overleden. Mijn echtgenote en ik hebben hem de laatste 3 maanden van zijn leven (met de hulp van mijn schoonouders) verzorgd. Dit heeft ons uiteraard tijd en geld gekost, maar we hebben het met liefde voor mijn vader gedaan.

1 1/2 week vóór zijn overlijden heeft hij mij zijn auto geschonken, waarschijnlijk uit dankbaarheid voor alles wat wij voor hem hebben gedaan. De auto staat nu, sinds enkele weken, op mijn naam.

Wij zijn met 3 kinderen. Mijn zus en mijn (oudere) halfbroer. Sinds de echtscheiding van mijn ouders hebben mijn zus en ik nauwelijks contact gehad met onze vader. Sinds ca. 6 maanden is dit contact volledig hersteld.

Testamentair zijn alle 3 de kinderen door hem onterft. Ik weet dat wij wettelijk recht hebben op ons legitieme deel.

Mijn vraag is nu: hoe zit het, juridisch gezien, met de auto? Bij voorbaat dank voor uw tijd en antwoord.

Met vriendelijke groet,

Antwoord

Allereerst wil ik u condoleren met het verlies van uw vader.

Wat uw vraag betreft:

Uw vader heeft de auto (kennelijk) aan u geschonken.

Fiscaal wordt dat meegenomen om te bekijken of u erfbelasting moet betalen (want uw vader is binnen 180 dagen na de schenking overleden).

Maar voor de erfgenamen geldt die regeling niet.

Daar krijg je te maken met inkorting en berekening van de legitieme portie van de kinderen. Maar aangezien alle drie de kinderen onterfd zijn, zullen deze kinderen (of één of twee van hen) die legitieme portie inroepen maar dan wel tegen de kleinkinderen die (vermoed ik) erfgenaam zijn.

Als u de legitieme portie inroept, zal de waarde van de geschonken auto wel mee geteld worden om te bepalen of u niet al die legitieme portie ontvangen heeft.

Roept een broer/zus de legitieme portie in, dan gaat dat tegen de kleinkinderen en speelt volgens mij de auto geen rol.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


377 21-01-2015

Vraag

Mijn vader is in 2002 overleden. Mijn moeder is in juni 2014 overleden.

Wij zijn met 3 kinderen. Mijn zus heeft zich nooit iets aangetrokken van onze moeder terwijl ik en mijn broer haar altijd geholpen en bijgestaan hebben.

Mijn moeder heeft mij en mijn broer in 2012 een schenking gedaan omdat wij altijd voor haar klaar stonden. Mijn zus heeft toen niets gekregen.

Nu moet de erfenis verdeeld worden. Heeft mijn zus dan alsnog recht op een gedeelte van onze schenkingen die wij toen gekregen hebben?

Mag mijn moeder niet met haar geld doen wat zij zelf wil?

Antwoord

Allereerst zal ieder kind uitbetaling van vaders erfdeel kunnen eisen. Want ik neem aan dat dat nooit is uitbetaald.

Als dat gedaan is, blijft de erfenis van uw moeder over. Daarin zijn 3 kinderen erfgenaam, ieder voor 1/3 deel (naar ik wederom aanneem).

De schenkingen die moeder gedaan heeft kunnen op grond van de inkortingsregeling worden opgeteld bij het vermogen dat moeder nu heeft.

Dan wordt daar het kindsdeel over berekend en dan vervolgens wordt gekeken hoe groot de legitieme portie is.

Als dat bekend is, wordt vervolgens gekeken of die legitieme portie nu betaald kan worden uit het vermogen dat er nu is. Op die manier kan het gebeuren dat een kind dat geen schenkingen heeft gehad, nu bij overlijden meer geld uitbetaald krijgt dan de kinderen die de schenkingen wel gekregen heeft.

Dus met een omweg krijgt een overgeslagen kind toch een deel van het geschonken bedrag.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


378 21-01-2015

Vraag

Ik reageer even naar jullie column in de Telegraaf: Laat je ouders 6% huur betalen.

Eind 2010 heb ik en mijn vrouw het huis waarin we wonen definitief gekocht. We hebben toen over het verschil waarvoor we het huis gekocht hebben en de WOZ-waarde afgerekend en hierover 6% overdrachtsbelasting betaald. Voorheen had mijn moeder het vruchtgebruik van recht en bewoning en hier heeft ze afstand van gedaan. Omdat dit een recht van haar, hebben we dit recht afgekocht. Omdat we over en weer verplichtingen naar elkaar hadden, hebben we elkaars verplichtingen jegens elkaar weggestreept. (immers zij heeft een deel van haar “eigenaarsrechten” verkocht en dat is weggestreept tegen haar toekomstige “huur” lasten).

Derhalve zijn mijn vrouw en ik volledig eigenaar van de woning en woont mijn moeder kostenloos bij ons in. Zo moet het eigenlijk gezien worden.

Als ik jullie onderstaande artikel nu lees, hoe moet ik dat dan interpreteren. Moeten we dan alsnog (wederom) afrekenen met de fiscus? En op welke manier dan? En moet dan ook wederzijdse verplichtingen jegens elkaar hierin betrokken worden?

Antwoord

Ik krijg de indruk dat uw moeder al de rechten van gebruik en bewoning had voordat u het huis van haar kocht (of eigenlijk haar uitkocht). Als zij die rechten had op basis van het testament van uw (eerder) overleden vader, dan zal het wel goed komen.

Bovendien woont uw moeder bij u in en dat maakt ook uit. De situatie die ik beschreef slaat op een woning waar de ouder(s) alleen wonen en de kinderen die eigenaar zijn ergens anders.

Als u meer wilt weten, dan zal ik de onderliggende documenten moeten ontvangen van u. Bovendien kan het zijn dat ik u dan kosten in rekening moet brengen voor de besteedde tijd. U kunt ook langs gaan bij de notaris die de akte heeft opgesteld. Wellicht dat deze u minder of niets in rekening brengt.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


379 03-01-2015

Vraag

Goeie middag,

Ik heb u adviezen gelezen, mijn dank hiervoor.

Maar nu andersom  vader leent van zoon 500.000.00 euro

Zoon moet wel belasting daarover betale n.maar hij is de

Armoede nabij. Kunnen wij datbedrag afkopen   en neemt

De belasting daar genoegen mee.  Hoop dat u mij daarmee

Kan helpen.  Met vriendelijke groet

 

Antwoord

In beginsel zal het hier om een “gewone” lening gaan.

En dan mag de schuldenaar (de vader) besluiten om eerder af te lossen.

Of de schuldenaar een boete moet betalen wegens vervroegde aflossing is dan wel een punt van aandacht. Dat zou uit de leningsovereenkomst moeten blijken.

In beginsel ziet de belastingdienst het aflossen van een lening niet als een schenking. Als er meer wordt afgelost dan normal zou zijn, ligt dat anders.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


380 30-01-2015

Vraag

Geachte heer/mw.,

nav uw artikel mbt ERFBELASTING en de laatste alinea:

Aangifte erfbelasting

Ik kom redelijk vaak tegen dat ouders en kinderen zelf schenkingsakten hebben opgesteld. Maar die houden zeer waarschijnlijk geen stand gezien de rechterlijke uitspraak. En helaas kom je daar pas achter als vader of moeder al overleden is en de aangifte voor de erfbelasting door de inspecteur wordt gecorrigeerd in negatieve zin voor de kinderen.

Er is een oplossing, maar dan moeten de ouders en hun kinderen wel naar de notaris gaan om hun ‘foute’ schenkingen op papier alsnog in een notariële akte te laten vastleggen. Dat kost dan wel iets, maar is nog altijd beter dan maximaal 20% erfbelasting te betalen.

Heeft u een voorbeeldtekst van een ‘eigen/foute’ schenkingsakte, waaraan zou een dergelijke ‘eigen/foute’ schenkingsakte moeten voldoen?

graag zie ik uw reactie

Antwoord

Het gaat niet om de bewoordingen in de akte die de ouders en hun kinderen zelf hebben opgesteld.

Maar om het simpele feit dat het niet bij de notaris is vastgelegd.

Ik kan u dus ook geen “foute” tekst aanleveren. Maar als u een akte heeft die niet begint met: Heden verscheen voor mij, of Vandaag zijn bij mij aanwezig of woorden van gelijke strekking, dan heeft u niet de goede soort (notariële) akte.

Bij twijfel: ga langs bij de notaris.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.

Reactie

Geachte heer Loendersloot,

bedankt voor uw reactie,

ik heb nog een vraag: kan ik de ‘foute’ schenkingsakten dan ook met terugwerkende kracht “legaliseren” bij de notaris.

Ik heb dergelijke eigen schenkingsakten vanaf 2011 opgesteld, dus nu reeds 4 jaar en wilde het voor 2015 ook doen.

Antwoord

U kunt inderdaad repareren.

Maar dan moet u met die “foute” akten langsgaan bij de notaris en dan zal deze een notariële akte opstellen.

Wederom maakt de disclaimer deel uit van dit antwoord.

 


381 30-01-2015

Vraag

In uw laatste – zoals altijd wederom interessante – artikel (29 jan. 2015) met als tital \”Schenking op papier moet bij de notaris\”, bent u naar mijn mening niet al te duidelijk. U haalt heel gemakkelijk de begrippen \”schenking\” en \”lening\” door elkaar. U schrijft bijvoorbeeld: \”Het tweede deel van een schenking op papier is een lening van het kind aan zijn of haar ouder. Vandaar ook de plicht rente te betalen. Maar niet iedere lening van een kind aan een ouder is een schenking op papier.\” Mijn inziens is een schenking toch heel iets anders dan een lening.

Ik vraag mij overigens af of de lening van een kind aan een ouder, opgesteld in een onderhandse akte, waarbij bepaald is dat de lening opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende ouder, en waarop jaarlijks door de ouder 6% rente wordt betaald, niet ook tot de gewenste besparing van erfbelasting kan leiden. Het staat de ouder natuurlijk vrij om te doen met het geld wat hij wil, bijvoorbeeld een schenking aan de kinderen doen, rente aan kinderen betalen, op vakantie gaan etc.

Graag even uw reactie hierop.

Met vriendelijke groet

Antwoord

Geachte heer,

Een schenking op papier is opgebouwd uit twee delen;

De schenking van de ouders aan het kind

en

Het (terug)lenen van dat geld door het kind aan de ouders.

Anders is het geen schenking op papier.

Omdat mijn stuk alleen over schenkingen op papier ging, gaat het dus direct ook over dat tweede deel.

Maar u heeft gelijk dat niet iedere lening van een kind aan een ouder, een schenking (op papier) is.

Niet iedere auto is een Bently, maar een Bently is wel een auto.

Natuurlijk kunnen de kinderen aan hun ouders geld lenen, waarna de ouders dat geld kunnen schenken (dus niet op papier maar gewoon “contant”). Maar mogelijk haalt de fiscus hier een streep doorheen vanwege Fraus Legis.
Afgezien van belastingbesparing is er niet een goede reden te bedenken waarom die constructie gevolgd wordt.

Ik raad hem niet direct aan.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

382 30-01-2015

Vraag

Kan ik mijn ex-vriendin uit mijn huis zetten na beeindigen relatie. we hebben samen een dochtertje van 18 maanden.

Ze staat ingeschreven op mijn adres maar we hebben geen samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap

Antwoord

Dit is eigenlijk niet mijn vakgebied want het gaat om regels ban (openbare) orde.

Maar volgens mij is het geen probleem om uw ex-vriendin uit uw huis te zetten.

In een samenlevingscontract kan daar altijd iets anders over staan, maar nu u dat niet heeft hoef ik daar niet naar te kijken.

Wat wel kan is dat de rechter uw ex-vriendin toestaat om contact te houden met uw dochtertje. Hoe dat praktisch werkt, durf ik niet te zeggen. Maar mogelijk moet u dan tijdens bezoektijden accepteren dat uw ex-vriendin in uw huis is met uw dochtertje.

Ik raad u aan eens naar een (Vrouwen)rechtswinkel te gaan.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

383 30-01-2015

Vraag

beste, ik wil graag antwoord op mijn vraag,

ik ben geboren in 1986 in Bosnie met mijn moeder vader en broer,we woonden sinds al die jaren daar. sinds de oorlog in Bosnie uitbrak zijn we gevlucht naar nederland.

1992-1995, mijn vader moest daar achterblijven omdat ie in dienst zat, en niet weg mocht, dat begreep ik , mijn vader is toen overleden daar maar de grond die we daar hebben is nog steeds van ons, mijn moeder heeft die papieren en alles erachter, weet u misschien wat we kunnen doen om te regelen wat onze rechten zijn, ik hoop dat u hierover meer weet

u kunt uw antwoord hierop de mail antwoorden

Antwoord

Ik vrees dat ik u niet direct kan helpen.

Zou de zaak in Nederland spelen dan kan ik u vertellen dat een notaris een Verklaring van Erfrecht kan opmaken en kan laten registreren bij het kadaster.

Dan komt de grond op naam van de erfgenamen die in die verklaring zijn opgesomd.

Maar nu het in Bosnie speelt, kan ik u helaas niet helpen want mijn kennis van wet en regelgeving in Bosnie is zeer gering.

Wellicht kunt u zich wenden tot de Bosnische ambassade in Nederland of de Nederlandse in Bosnie.

Ook kunt u contact opnemen met het ASSER-instituut in Den Haag. Ik meen dat u hen kunt bereiken via het Vredespaleis.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


384 30-01-2015

Vraag

Mijn schoonvader is overleden in augustus 2013 en mijn schoonmoeder vraagt zich af of een van de kinderen nu nog vaders part kunnen opvragen?

Antwoord

Had uw schoonvader een testament of niet ?

Als hij geen testament had, dan is de wettelijke verdeling van toepassing en kunnen de kinderen hun vaders-deel niet opeisen.

Had hij wel een testament, dan moet ik eerst zien wat daar in staat. Maar misschien kunt u net zo makkelijk de notaris bellen die dat testament heeft opgesteld.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


385 30-01-2015

Vraag

Wat zijn de kenmerken van een radartestament ?

Antwoord

Simpel gezegd dat je over je graf heen regeert.

Kom ik te overlijden dan onterf ik mijn kinderen en gaat alles naar de langstlevende (ook fiscaal).

Maar als de langstlevende ná mij komt te overlijden, dan bepaal ik nú alvast dat mijn erfenis op dat moment (alsnog) naar mijn kinderen gaat.

Dat stelt het moment dat er erfbelasting voldaan moet worden uit naar de toekomst (het overlijden van de langstlevende).

Maar het is niet noodzakelijkerwijs fiscaal gunstiger.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


386 30-01-2015

 Vraag

Ik woon samen met iemand die de Indonesische Nationaliteit heeft. Wij hebben een huis gekocht in Indonesie. Als Nederlander kan ik geen onroerend goed bezitten. Een Nederlands testament is dat geldig in Indonesie?

Antwoord

Dit is een vraag over Indonesisch recht. Erkent Indonesië een in het buitenland gemaakt testament.

Helaas heb ik geen kennis van Indonesisch recht en moet ik u verwijzen naar anderen hiervoor.

Een eerste optie zou de Indonesische ambassade in Nederland zijn.

Anders de Nederlandse ambassade in Indonesië.

En als laatste het ASSER instituut in Den Haag. Ik meen dat dat te bereiken is via het Vredespaleis.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

387 30-01-2015

 Vraag

Hallo. Ik en mijn vriend hebben rond 2012 samen een huis gekocht. Wij hebben allebei de helft geleend bij de bank. Maar nou is mijn vraag is of het ook mogelijk is om bij de notaris vast te laten leggen dat het huis op mijn naam komt te staan. De reden hier voor is, mijn vriend heeft namelijk een eigen bedrijf. Als er iets met zijn bedrijf gebeurd of een klant die niet te vrede is. Zodat ze niet ons huis kunnen verkopen.

En wat als ik bij de bank hem wil afkopen wat op dit moment nog niet mogelijk is.

Antwoord

Ik denk niet dat u allebei de helft hebt geleend van de bank. Ik denk namelijk dat u de schuld “hoofdelijk” bent aan gegaan. Dat betekent dat ieder van u (ten opzichte van de bank) aansprakelijk bent voor de betaling van de rente en/of de aflossing voor de volle 100%. Hoe u dat intern regelt is niet van belang voor de bank.

Als u nu de woning verdeelt (waarbij u uw vriend uitkoopt) dan zal de bank niet snel toestemming geven om hem te ontslaan uit zijn (hoofdelijke) aansprakelijkheid.

Dus tussen u en de bank maakt het niet uit.

Maar los van de bank, heeft u ook te maken met andere (zakelijke) schuldeisers. Die kunnen de verdeling teniet doen als uw vriend failliet gaat op grond van een artikel in de Faillissementswet (ik meen artikel 62).

Als u namelijk niet kunt aantonen (dat is een zware eis) dat u de woning geheel en al van uw eigen inkomen kunt betalen (dus rente, aflossing, onderhoud) dan kan de curator ingrijpen en de verdeling van de woning laten terugdraaien.

Is het een idee dat uw vriend de zaak in de vorm van een BV gaat voeren ?
Als de BV failliet gaat, hoeft dat nog niet te betekenen dat de zakelijke schuldeisers hem persoonlijk kunnen aanspreken.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

388 30-01-2015

Vraag

Stel ik wil mijn huwelijkse voorwaarden ongedaan maken , wat is dan de snelste en goedkoopste manier om dit te bewerkstelligen?

Antwoord

Er is maar één weg: u gaat naar de notaris en laat daar in een akte vastleggen dat de huwelijkse voorwaarden zijn opgeheven en u vanaf dat moment in de wettelijke (algehele) gemeenschap van goederen bent getrouwd.

Dat kan snel gebeuren, maar wat de kosten zijn kan ik u niet melden. Belt u eens met de notaris die de originele voorwaarden heeft opgesteld.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


389 30-01-2015

Vraag

Kan je je overlijden geheim houden voor de nabestaanden door het vast laten leggen telwijl je geen vaste woon of verblijfplaats hebt?

Antwoord

Ik moet bekennen dat ik de vraag niet helemaal snap.

Als het er om gaat dat jouw dood niet bekend moet worden, dan zal dat lastig worden.
Wordt je stoffelijk overschot gevonden (door bijvoorbeeld de politie), dan zal de gemeente gaan zoeken naar jouw nabestaanden.

Al was het maar om de kosten van de uitvaart te verhalen op hen.

Maar als je bedoelt of het mogelijk is een testament op te maken en te voorkomen dat je familie weet wat daar in staat, dan is dat makkelijker.

Zolang jij leeft, weet alleen de notaris en jijzelf wat er in staat.

Pas na jouw dood kan iedereen (dus ook je nabestaanden) bij het centraal testamenten register nakijken of je een testament had.

Is dat het geval, dan kunnen ze contact opnemen met de notaris die dat testament in de kluis heeft liggen. Maar of ze horen wat er in staat, is een tweede.

Want niet iedereen heeft na jouw dood het recht op inzage.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


390 30-01-2015 

Vraag

min broer is benoemd tot algemeen gevolmachtigde door mijn vader inlusief vermogenrechtelijke handelingen; Hij moet informatie verschaffen aan de andere erfgenman tidens de periode van wilsonbekwaamheid. Mijn vader heeft nog een eigen huis. Is mijn broer hierdoor gerechtigd het huis te verkopen zonder schriftelijke toestemming van de andere erfgenamen?

in afwachting van uw antwoord.

Antwoord

Uw broer kan het huis van uw vader zonder toestemming van de (potentiële) erfgenamen zeer waarschijnlijk verkopen en leveren.

Hij moet kennelijk wel informatie verschaffen, maar dat is wat anders dan toestemming krijgen.

Ik moet er wel bij zeggen dat het wel afhangt van de tekst van de volmacht die uw vader heeft getekend. Wellicht staat er toch iets bijzonders over verkoop en levering van registergoederen.

Mocht uw broer de woning voor een veel te lage prijs verkopen, dan kan hij wel ter verantwoording worden geroepen. Maar dat is dus altijd achteraf.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


391 30-01-2015 

Vraag

Volmacht:

Mijn partner wil mij volmacht geven voor de verkoop van onze koopwoning waar we nog een hypotheek op hebben lopen. Is de volmacht na een scheiding ook nog geldig of is het voldoende om bijvoorbeeld een verklaring te ondertekenen waarin staat dat zij.hij afstand doet van haar/zijn deel van de woning?

Bij voorbaat dank.

Antwoord

Een volmacht kan onherroepelijk zijn.

In dat geval loopt de machtiging door tot het overlijden en mogelijk ook nog daarna.

Dus ook na een scheiding.

Maar ik denk dat een notaris over bijvoorbeeld 5 jaar niet snel de volmacht zonder meer zal accepteren. Dat heeft te maken met de zorgvuldigheid die de notaris in acht moet nemen.

Dus ik zou eerder overgaan tot het verdelen van de woning waarbij u uw man “uitkoopt”.

Overlegt u anders eens met een notaris hierover.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


392 30-01-2015 

Vraag

Ik heb een overlijden waarvan het testament op de langstlevende staat. Afgelopen jaar is de man overleden en er zijn 6 kinderen. Er is een eigen woning met de waarde van € 210000. De woning is vrij van hypotheek en de achtergebleven partner heeft geen geld in bezit. Moet er nu geen erfbelasting worden betaald en wie betaalt wat? Wat als de achtergebleven partner dit niet kan betalen. Of valt de € 105000. gedeeld door 6 onder de belastingvrije voet.

Antwoord

Ik ga er van uit dat de man en vrouw in de wettelijke (algehele) gemeenschap van goederen getrouwd waren en dat de man geen testament heeft.

De gemeenschap is € 210.000,- groot. De erfenis van de man is dan de helft, dus € 105.000,-.

Dat bedrag moet door 7 gedeeld worden omdat niet alleen de kinderen maar ook de langstlevende erft.

Een erfdeel is dan 1/7 van € 105.000,- oftewel € 15.000,-.

Dat is minder dan het van erfbelasting vrijgestelde bedrag voor de langstlevende of de kinderen.

Dus hoeft er geen belasting betaald te worden.

Zou er wel successierechten betaald moeten worden in deze situatie, dan zou de langstlevende die moeten betalen. Want op basis van de wettelijke verdeling houdt de langstlevende alle spullen en krijgen de kinderen niets uitbetaald. Dus is het logisch dat de langstlevende dan de acceptgiro van de belastingdienst moet betalen.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


393 30-01-2015 

Vraag

Als executeur testamentair heb ik na het overlijden van vader (moeder was al jaren eerder overleden) een overzicht gemaakt met de bezittingen en schulden. Behalve een lening aan een zoon waren er alleen bank- en spaarrekeningen als bezittingen. Er zijn een paar kinderen in de legitieme gesteld. Nu vraagt een in de legitieme gestelde naar de rente op de banksaldi tot aan overlijdensdatum. Is dit gebruikelijk om er bij te tellen? Is dit verplicht? Alles was verder al afgehandeld tot en met de successieaangiften.

Antwoord

Een executeur zal de erfgenamen (ook die in de legitieme zijn gesteld) inzage moeten geven in wat er in de nalatenschap zit.

Daaronder vallen dus de saldi van de bankrekeningen per overlijdensdatum en alle rechten die de overledene had.

Waarschijnlijk valt daar niet de rente onder omdat de overledene daar (nog) geen recht op had ten tijde van het overlijden. Dat recht ontstaat pas op het moment van uitbetalen door de bank omdat dit meestal op die manier in de algemene bankvoorwaarden staat.

Maar er is een andere manier waarop de erfgenamen toch inzage kunnen krijgen in de rente. Want de executeur moet rekening en verantwoording afleggen over het gevoerde beheer. Dat beheer duurt meestal een paar maanden (of zelfs meer dan een jaar).

In die tijd zal er wel rente bijgeschreven worden door de bank. En zal de executeur dat bedrag moeten vermelden als inkomsten van de boedel. Maar mijns inziens hoeft de executeur het dus niet te splitsen in rente tot overlijden en rente na overlijden.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


394 02-02-2015

Vraag

kan je uit huis gezet worden als je onder bewindvoering staat

Antwoord

De bewindvoerder heeft de taak om je financiën goed te regelen omdat jij het (kennelijk) niet goed kunt.

Dat betekent dus dat als, ondanks de inspanningen van de bewindvoerder, de huur of de hypotheekrente niet wordt betaald, je uit het huis gezet kunt worden.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


395 02-02-2015

Vraag

Goedemorgen meneer Loendersloot,

wanneer je partner (man), waarmee je bent getrouwd in gemeenschap van goederen komt te overlijden en de echtelijke woning staat op zijn naam, het testament staat op langstlevende, kan de woning dan verkocht worden zonder dat bij het kadaster de naam (vrouw) is gewijzigd ?

Of gebeurt die naamswijziging automatisch als je gaat verkopen?

Of moet voor de verkoop de tenaamstelling worden gewijzigd?

Alvast vriendelijke bedankt.

Antwoord

In deze situatie hoeft niets gedaan te worden. De notaris die de levering zal begeleiden zal namelijk altijd nagaan of degene die als verkoper op het (voorlopig) koopcontract staat vermeld ook bevoegd is om de woning te verkopen en leveren (is de verkoper beschikkingsbevoegd).

Dat betekent dat de notaris zal controleren hoe het nu juridisch zit als de weduwe wil verkopen, maar het huis op naam van haar overleden man staat bij het kadaster.

De notaris zal dan de vererving in de akte van levering opnemen. Sommige notarissen rekenen daar echter wel extra kosten voor.

Sinds 1 januari 2015 is het mogelijk om zonder registratiekosten van het kadaster de zogeheten Verklaring van Erfrecht te laten inschrijven bij het kadaster. Dan verwerkt het kadaster de vererving en komt de woning al op naam van de weduwe te staan.

Als u toch een Verklaring van Erfrecht nodig heeft (bijvoorbeeld omdat de bank er naar vraagt) dan kunt u de notaris die deze verklaring opstelt vragen wat zijn of haar (extra) kosten zijn om die in te laten schrijven bij het kadaster.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


396 02-02-2015

Vraag

Mijn vader heeft, nadat hij te horen kreeg dat hij ongeneeselijk ziek was, 4 van de 6 kinderen een bedrag geschonken. Moet dit terug in het nalatenschap na het overlijden van vader? Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet

Antwoord

Uw vader is geheel vrij om te schenken omdat hij helemaal zelf mag beslissen over zijn vermogen.

Maar als de schenking te groot is, dan kunnen de 2 overgeslagen kinderen, na zijn overlijden een beroep doen op de zogeheten inkortingsregeling.

Die is niet zo eenvoudig uit te leggen, maar het komt er simpel gezegd op neer dat bij het vermogen (dat er is op het moment van overlijden) opgeteld wordt wat vader geschonken heeft bij leven.

Vervolgens wordt gekeken hoe groot de legitieme portie van de overgeslagen kinderen is op basis van die optelsom. (In uw situatie is dat 50% van 1/6)

En als die legitieme portie niet betaald kan worden uit het vermogen dat er is ten tijde van het overlijden, dan moet er geld teruggestort worden.

Maar de overgeslagen kinderen moeten dan wel tijdig en correct een beroep doen op deze regeling.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


397 02-02-2015

Vraag

mijn schoonvader is overleden. hij heeft een huis samen met zijn vrouw. het huis staat op beider naam. Wat moet er gebeuren om het huis op de naam van mijn schoonmoeder te krijgen ?

Antwoord

moet niets doen, maar u mag natuurlijk wel het huis laten registreren op naam van uw schoonmoeder.

U zult een notaris moeten vragen of deze een Verklaring van Erfrecht kan opstellen en deze ook in te laten schrijven bij het Kadaster.

Sinds 1 januari 2015 rekent het Kadaster daarvoor geen inschrijvingskosten meer.

Hoeveel de notaris rekent, kan ik u niet zeggen.

Indien gewenst, kan ik hiervoor zorgen, ook al woont u aan de andere kant van het land.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


398 02-02-2015

Vraag

Ik vraag me af wie een machtigingsformulier (het SEPA formulier) mag tekenen als mijn moeder mij wettelijk niet heeft gemachtigd om haar financiën te regelen. Dus, mijn moeder moet opgenomen worden in een verpleeghuis, we hebben van tevoren niets geregeld m.b.t. financiën, mijn vader is er niet meer, maar iemand moet betalen voor mijn moeder. Officieel mag ik dan niet tekenen namens mijn moeder, maar wie dan wel?

Bedankt alvast!

Antwoord

U zult officieel naar de Rechtbank toe moeten gaan en daar verzoeken om een bewind in te stellen over het vermogen van uw moeder.

Pas dan kunt u (als u benoemd bent door de rechter) het formulier ondertekenen.

Maar u kunt ook nu nog naar de bank gaan (nu uw moeder nog helder van geest en gezond van lichaam is) en uw daar een machtiging laten geven door uw moeder.

Dan kunt u in ieder geval dit soort bankzaken regelen.

Maar persoonlijk raad ik aan om een algehele volmacht te laten opstellen bij een notaris.

Dan kunt u namelijk ook alle andere handelingen verrichten namens uw moeder. Denk bijvoorbeeld aan schenkingen om haar vermogen zo klein mogelijk te maken, waardoor de Verhoogde Eigen Bijdrage lager uitvalt en zij haar “huis niet hoeft op te eten”.

Voor meer informatie daarover kunt u hier klikken.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


398 02-02-2015

Vraag

met interesse heb ik uw artikel ‘Schenken op papier moet bij de notaris’ gelezen in de Telegraaf van 29 jan 2015.

Ik heb daarover een vraag als dat mag:

Als de ouder schenkt, en vervolgens het bedrag weer terugleent en rente betaalt om zo het bedrag aan vermogen na het overlijden qua erfbelasting te verlagen, accepteert de fiscus dan dat degene die de rente heeft ontvangen, dit ook weer terugschenkt aan die ouder? Opdat die ouder er qua financien niet op achteruitgaat, bijvoorbeeld in moeilijke tijden, of bij een aantal jaarlijkse herhaling van schenkingen? Zo ja, mag degene die de rente terugschenkt, dat van de fiscus bijvoorbeeld de volgende dag doen, of moet er dan een minimale termijn verstreken zijn in datzelfde jaar van terugschenken.

U schrijft ook ‘De Belastingdienst stelt een aantal eisen aan een schenking op papier. Wordt niet aan al die eisen voldaan, dan staat de fiscus de aftrek van het geschonken bedrag niet toe.’ Kunt u aangeven waar ik nadere informatie over deze eisen kan vinden?

Mocht e.e.a. daadwerkelijk interessant zijn (u heeft aan het denken gezet) dan is contact opnemen met een notaris zeker een optie.

Antwoord

De belangrijkste eis van de Belastingdienst is dat de schenking op papier bij de notaris wordt vastgelegd (en men dus niet zelf iets kan opschrijven om hetzelfde fiscaal gunstige resultaat te bereiken).

Dat was de basis van mijn column.

Daarnaast mag er geen repeterende schenking worden geregeld (dus in één akte even vastleggen dat u de komende vijf jaar schenkt).

Ook hierover heb ik al eens geschreven en kunt u het een en ander vinden op mijn site.

Daarnaast eist de fiscus dat de rente ieder jaar opnieuw betaald wordt door de ouder aan het kind en dat dit via een bank- of giro-overschrijving moet gebeuren alsmede dat die rente 6% is.

Uw voorstel dat een kind de ontvangen rente weer terugboekt, wordt vaak door cliënten gevolgd.

Ik ben daar geen voorstander van omdat de fiscus dan achteraf de mogelijkheid heeft om Fraus Legis in te roepen.

Dan hoor ik van cliënten dat ze een andere weg volgen, namelijk dat het kind het geld in meerdere (wisselende) bedragen terug boekt.
Dan ligt het er niet zo dik bovenop.

Dan wel dat het kind het bedrag na ontvangst bij een geldautomaat ophaalt en cash teruggeeft aan de ouders.

Formeel natuurlijk is dat niet correct.

Waar ik cliënten altijd op wijs als ze met deze opties komen, is dat de fiscus achteraf gaat kijken of de ouders eigenlijk wel de rente hebben kunnen betalen aan hun kinderen.

Stel dat ze op papier voor 5 ton hebben geschonken (de WOZ waarde van de woning ligt bijvoorbeeld op dat bedrag), dan moeten ze dus €30.000,- aan rente aan hun kinderen betalen (ieder jaar opnieuw).

Maar als ze AOW en een klein pensioen ontvangen, dan zal iedereen begrijpen dat die rente te veel is voor hen.

Als de fiscus dit ziet en de NIBUD normen erbij haalt, dan wordt de constructie (deels) onderuit gehaald, maar dat weet je pas achteraf en niet vooraf.

Beetje praktisch denken in deze situaties helpt dus wel.

En wellicht moet u niet alleen een schenking op papier regelen, maar ook een RADAR testament.
Dat kan gunstig uitpakken omdat er niet bij het eerste overlijden al erfbelasting betaald moet worden.

Binnenkort hoop ik op mijn site een stuk te plaatsen waarin staat hoe je erfbelasting kunt besparen met een goed testament.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


399 02-02-2015

Vraag

Ik ben er recent achtergekomen dat mijn vader een schenking op papier heeft gedaan . De akte hiervan is 18 jaar geleden opgesteld. Ik heb nog nooit rente ontvangen en de schenking ook niet opgegeven bij de belastingdienst. Wat kan ik nu het beste doen?

Antwoord

U kunt een en ander nog repareren maar dan moet u naar de notaris gaan.

Deze zal dan een akte opstellen waarin staat dat er een schenking op papier is geweest 18 jaar geleden.

Ook zal de notaris uitrekenen welk bedrag uw vader nu alsnog aan rente moet betalen op grond van die oude schenking op papier. (inclusief rente op rente).

Als u en uw vader dan die akte tekenen en uw vader dat bedrag betaald heeft, dan zou alles goed moeten zijn gerepareerd.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


400 02-02-2015

Vraag

Ik ben benaderd door een familie die mijn huis, wat al 4 jaar te koop staat en regelmatig verhuurd wordt via Overbruggingsverhuur, op basis van HUURKOOP overnemen.

Wat moet ik daar allemaal voor doen, behalve de bank om goedkeuring vragen en bij de notaris een akte op te laten stellen

Antwoord

Ik ben niet zo’n voorstander van huurkoop.

Nadeel is namelijk voor de koper dat als je één termijn niet betaald hebt, je alles kwijt bent. Leen je geld van de bank en los je af, dan ben je niet ineens al je afgeloste termijnen kwijt als je een maand niet betaald.

En voor de verkoper is het probleem dat het pand nog steeds op zijn of haar naam staat en dus ook alle officiële documenten (zoals aanslagen voor de belastingen) bij hem of haar terecht komt.

Maar als dat geen onoverkomelijk bezwaar is, dan hoeft u naast de toestemming van de bank en de akte bij de notaris niet zo veel te regelen.

Wel moet u contact opnemen met een verzekeringsmaatschappij omdat de opstalverzekering niet een standaard-verhaal is.

De verkoper is eigenaar, terwijl de koper er woont en ook een belang heeft.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


401 02-02-2015

Vraag

Wij hebben in mei- juni 2007 Voogdij aangevraagd over ons kleinkind( mijn stief kleinkind) met medewerking van de kinderbescherming.

De biologische ouders( mijn stiefdochter) was toen net 16 toen ze is bevallen van haar zoontje, de biologische vader heeft het kind wel erkend, als mede zijn achternaam gegeven.

Ze hebben het zelf geprobeerd op te voeden, maar na 3 maanden gaven ze er de brui aan, ze wilde hem niet, ook niet voor hem zorgen, zo van hier neem hem maar.

Ik heb toen gezegd dat we dat juridisch vast laten leggen via de rechtbank, gingen ze mee akkoord.

Met de biologische vader heeft het kind nauwelijks contact, zijn moeder woont sinds 1 jaar weer thuis met hoop schulden, maar dat terzijde.

Als ik nu de achternaam van het kind wil laten veranderen kost mij dat € 800,= die ik niet heb.

Toen koste het niets.

Is dit nog te veranderen cq. terug te draaien, of via de notaris te regelen

Met vriendelijke groet,

Nu bleek later dat ik ook bij de rechtbank gelijk zijn achternaam had kunnen laten wijzigen, maar dit is ons nooit verteld.

Antwoord

Via de notaris valt dit niet te regelen.

U kunt een kind wel via de notaris erkennen, maar dan speelt hier niet.

En ook kunt u de voogdij en het bewind over de erfenis regelen bij de notaris ingeval u zou overlijden. Dan zou ik ook het ontnemen van het ouderlijk vruchtgenot en de executeur regelen. Tevens zou ik opnemen dat alles wat uw kleinkind erf, na het overlijden van het kleinkind nooit terecht mag komen bij de (biologische) ouders.

(Kijk even op mijn site voor uitleg over deze onderwerpen, bijvoorbeeld bij het echtscheidingstestament)

Bij de rechtbank kunt u gratis de voogdij regelen, maar de andere punten niet.

Om de naam te wijzigen zonder kosten, zou u naar de griffie van de rechtbank kunnen gaan. U kunt aangeven dat u in het verleden slechte informatie heeft gekregen en dat u verwacht dat de rechtbank een en ander alsnog (kostenloos) regelt. Maar of dat gaat werken durf ik u niet te zeggen.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


402 03-02-2015 

Vraag

Wij zijn curators van onze dochter, zijn wij verplicht om de haar financien te beheren/onderhouden?

of kunnen we iemand anders of onze dochter dat laten doen?

Antwoord
Als uw dochter onder curatele is gesteld dan heeft de curator (u dus) de plicht om er voor te zorgen dat alles wat haar aangaat, goed geregeld wordt.

U moet dus contracten namens haar aangaan als zij (bijvoorbeeld) internet wil hebben of een gsm.

Maar u moet ook zorgen dat haar geld en andere vermogen goed beheerd wordt.

Dat wil niet zeggen dat u dat zelf moet doen want u kunt dat deel van het takenpakket door een ander laten doen. Maar u blijft verantwoordelijk voor de wijze waarop deze partij dat doet.

U mag dus alles delegeren, maar blijft wel het aanspreekpunt.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


403 03-01-2015

Vraag

Geachte heer Loendersloot,

ik heb uw advies gevolgd en uw site geraadpleegd.

Een heel informatieve site, prachtig!

Bij het bestuderen ervan heb ik kennis genomen van uw artikel ‘Repeterende schenking fiscaal niet meer interessant‘. Dit artikel is helder en duidelijk. Maar mag ik u nog een vraag stellen die gerelateerd is aan dit artikel?

Het artikel verhaalt over schenkingen die vrijkomen op een moment waarbij beide partijen in leven zijn. Maar geldt het gestelde omtrent repeterende schenkingen ook voor de situatie waarin een langstlevende ouder repeterend (in dit geval jaarlijks) een papieren schenking doet die qua hoogte ieder jaar valt onder de belastingvrije som en waarvan de daadwerkelijke schenking pas vrijvalt NA diens overlijden? In dat geval is dan een van beide partijen niet meer in leven. Uiteraard geldt dan dat deze ouder, zoals u terecht schrijft, rente betaalt over de gedane papieren schenkingen op zodanige wijze, dat deze door de fiscus controleerbaar is en juist bevonden wordt.

Als repeterende papieren schenkingen in deze situatie wel kunnen worden gedaan, moet dat dan ieder jaar apart in een akte worden geregeld bij een notaris, of kan dat dan nog steeds in één akte worden geregeld?

Antwoord

De term repeterende schenking wordt door notarissen gebruikt om aan te geven dat er 1 akte wordt opgesteld, dat daarin stond dat de komende vijf jaar geschonken zou worden bedrag x per jaar, maar dat de voorwaarde wel is dat de beide partijen ieder betreffend jaar nog in leven zouden zijn.

Dat is wat anders dan de “gewone” schenking op papier. Dan leg je ieder jaar opnieuw bij de notaris vast dat je op dat moment voor dat betreffende jaar hebt geschonken.

De repeterende schenking is dus dat op 2 januari 2014 wordt vastgelegd dat de ouders in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 zullen schenken (of beter hebben geschonken op papier) mits de ouders en kind telkens op 2 januari van het betreffende jaar nog in leven zijn.

Bij een gewone schenking op papier moeten de ouders en het kind op 2-1-2014, 2-1-2015, 2-1-2016, 2-1-2017 EN 2-1-208 iedere keer naar de notaris terug om vast te leggen dat ze voor dat jaar geschonken hebben.

Voordeel van de repeterende schenking is dat de kosten van de notaris eenmalig zijn, terwijl je bij een gewone papieren schenking ieder jaar opnieuw de rekening krijgt als de handtekening bij de notaris gezet is.

Maar verder is er geen verschil in de manier waarop de schenkingen uitpakken.

De repeterende schenking is echter nu afgeschoten en kan dus niet gebruikt worden.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


404 13-02-2015

Vraag

geachte

Mijn dochter wil een appartement kopen

waar ik (moeder) bij zou willen wonen

Woon nu zelf in een appartement en woon daar alleen (Gescheiden)

ben 75 jaar.Wat heeft dat voor conseqenties voor mijn AOW

Antwoord

Ik heb hier helaas geen antwoord op.

Ik raad u aan om contact op te nemen met het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Volgens mij voeren die de regeling omtrent de AOW uit.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

405 13-02-2015 Vraag

Een goede kennis, van mij zijn 15 jaar op huwelijkse voorwaarden getrouwd.

Het huis staat op hem zijn naam, omdat hij er eerst alleen gewoond heeft.

Zij wil nergens aan betalen, zowel voor gas en  water, en als er nieuwe spullen gekocht moeten worden, geeft ze niet thuis.

Ieder heeft zijn eigen rekening, en ieder heeft zijn eigen baan.

Wat moet hij doen, om haar mee te laten betalen.

Er zijn geen kinderen.

Met vriendelijke groeten.

Antwoord

Geachte vragensteller,

Ik denk dat er eerst goed gekeken moet worden wat er in hun huwelijkse voorwaarden is vermeld over de Kosten van de Huishouding.

Vermoedelijk dat ze beiden moeten betalen aan gas, water en andere vaste lasten.

En anders is er altijd nog artikel 81 van Boek 1 Burgerlijk wetboek.

Daarin staat dat echtgenoten elkaar het nodige moeten verschaffen.

Maar dat is erg vaag en als je dat bij een rechter moet inroepen, ben je denk ik eerder toe aan een echtscheidings advocaat.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

406 13-02-2015

Vraag

Geachte heer Loendersloot,

Mag ik u een vraag stellen over het volgende. Mijn vader is een kleine 3 maanden geleden overleden. Mijn moeder leeft nog. Ik heb gelezen dat de schuldeisers (zo die er zijn) 3 maanden de erven ‘met rust’ moeten laten.

In ons geval is er geen schuld . Er is geen hypotheek en de boekhouder heeft aangegeven (mooi artikel https://ntrs.nl/2015/02/12/6085/) dat er geen schulden zijn.

Mijn broer zegt dat als je na 3 maanden niet bij de notaris bent geweest om zuiver te aanvaarden/benificiair te aanvaarden/af te wijzen, je automatisch zuiver aanvaard hebt. (Er zijn geen minderjarige kinderen die erven).

Ik heb de notaris gebeld en die zegt dat je helemaal niet gebonden bent aan deze termijn. (Alleen heb ik helaas niet zo’n goed gevoel bij deze notaris).

Kunt u aangeven of je na 3 maanden automatisch zuiver aanvaard hebt?

Bedankt voor uw tijd en aandacht.

Antwoord

Geachte heer,

Ik vrees dat hier sprake is van verwarring.

De 3-maandstermijn is (denk ik) de termijn van het Recht van Beraad.

Dan krijg je de tijd om als potentieel erfgenaam te bepalen wat er allemaal aan plussen en minnen in de nalatenschap zit. Pas daarna moet je kiezen of je zuiver dan wel beneficiair aanvaart dan wel verwerpt.

Je bent dus in die 3 maanden geen echte erfgenaam. Dat wordt je pas nadat je zuiver of beneficiair hebt aanvaard.

Maar dan moet je wel bij de rechtbank de verklaring afleggen dat je het Recht van Beraad wenst.

Heb je niet deze verklaring afgelegd en heb je ook niet verworpen of beneficiair aanvaard, dan ben je zuiver erfgenaam zodra je iets doet dat een niet-erfgenaam nooit zou doen.

En daar is geen termijn voor.

Dus als je direct na het overlijden de bankpasjes pakt, naar de bank gaat en deze pasjes inlevert en langs de neus weg vraagt hoeveel er op de rekening staat, dan heb je al zuiver aanvaard. Dat kan dus heel snel zijn.

Maar doe je helemaal niets, dan kunnen schuldeisers een termijn stellen waarin je je moet uitspreken welke keuze je maakt. Maar schuldeisers kunnen dat direct na het overlijden doen want daar is geen termijn aan.

Vandaar dat ik denk dat uw broer de 3 maands termijn van het Recht van Beraad bedoelt.

Anders kan ik die termijn niet plaatsen.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


407 13-02-2015

Vraag

Geachte heer Loendersloot,

Vandaag las ik Uw column over een neef die met een demente oud-tante trouwde om zo haar enige erfgenaam te worden. De rechtbank was het er niet mee eens.

Ik woon in Argentinie en kreeg hier onlangs uit tweede hand (maar voldoende dichtbij om zeker te zijn van de juistheid) het volgende verhaal waar, voor zover ik weet, door geen rechter wat aan gedaan is:

Dame scheidt van haar man.

Houdt goede relatie met haar nu ex-schoonmoeder, die een goed pensioen heeft.

Schoonmoeder wordt ziek, terminale kanker.

In Argentinie is, net als in Nederland, het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht toegestaan.

Ex-schoondochter trouwt met ex-schoonmoeder en en krijgt zo, na het overlijden van schoonmoeder, dat niet op zich deed wachten, recht op het “weduwe-”pensioen.

Het was een scenario dat ik zelf niet had kunnen bedenken, en wanneer meer mensen op het idee komen dan zal de dekkingsgraad van onze pensioenfondsen snel nóg slechter worden.

Misschien kunt U de Nederlandse wetgever influisteren om te zien of die iets kan bedenken om deze truc op zijn minst moeilijker te maken.

Antwoord

Dit aspect van de zaak had ik niet bedacht.

Ik denk dat het in Nederland iets minder snel gaat omdat als pensioenrechten al zijn ingegaan (omdat de patiënt de pensioengerechtigde leeftijd al bereikt heeft) en er dan pas het huwelijk wordt gesloten, de pensioenfondsen het weduwe pensioen niet meer zullen toekennen.

Ik heb uw reactie onder de aandacht gebracht van de redactie van de Telegraaf. Zij hebben betere ingangen in politiek Den Haag dan ik.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


408 13-02-2015

Vraag

Geachte,

Mijn dochter wil haar (ex) uitkopen en vraagt van ons, ouders, daarvoor geld te leen. Wij willen haar dat geld lenen, 25000 tegen 4% met 25 jaar rentevast en lineair, met de zg. familiebank constructie.

Mijn vraag aan U: Hoe zit het eigenlijk wanneer zij bv. komt te overlijden, wat wij overigens niet hopen? Zij heeft twee kinderen 11 en 8 jaar en wij hebben nog een zoon. De kinderen van haar wonen om de beurt bij vader en moeder.

Graag zie ik uw antwoord tegemoet, en alvast hartelijk dank.

Antwoord

We hebben elkaar vandaag al gesproken.

U dient een combinatie te maken van een goede geldlening (met directe opeisbaarheid bij overlijden van uw dochter) en een goed testament van uw dochter (waarin opgenomen een bewind, executele en ontnemen ouderlijk vruchtgenot en een tweetrapsmaking).

Notarissen noemen dat een Echtscheidingstestament.

U kunt over die term meer vinden op mijn site (www.ntrs.nl) en eventueel kunt u ook eens de video’s bekijken die ik geplaatst heb aldaar.

Zie https://ntrs.nl/links/columsn-6212/

Misschien zal de notaris ook aanraden uw testament aan te passen met een tweetrapsmaking voor het geval dat uw dochter eerst en dan u komt te overlijden.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


409 13-02-2015

Vraag

Leuk artikel  en prettig geschreven.

Een korte vraag:

Stel je vehuurd het huis zoals in het artikel wordt beschreven aan je ouders.

De woning verkeerd in slechte staat, en heeft dringend onderhoud nodig.

De huur wordt vastgesteld voor 2015 (belasingvrije huur van  4950 euro) , met een kantekening dat zij alle onderhoudskosten en eventuele woning verbetering op zich nemen.

Kom je dan onder deze 6% wan de WOZ waarde uit?

Anders:

Als dan nog steeds geldt dat de ouders genot hebben gehad, zou dit opgevangen kunnen worden door dat je op het zelfde adres inschrijft, zodat zij de woning moeten delen.

Antwoord

De fiscus is heel hard en duidelijk. De huur moet 6% van de WOZ waarde zijn.

De betaling van de huur op een andere wijze laten plaatsvinden (doordat de ouders de verbouwing betalen) zal geen genade vinden in de ogen van de fiscus.

Recent heeft een rechter die 6% iets afgezwakt (en daarover wil ik nog een column schrijven) maar het ging als ik het in de gauwigheid goed gelezen heb over 9 dagen waarover geen 6% betaald is.

De oplossing om in te gaan wonen raad ik ook niet echt aan omdat dan niet duidelijk is hoeveel van het huis de ouders gebruiken en dus over welk deel van de WOZ waarde er 6% huur betaald moet worden.

Wellicht is het een optie om bezwaar te maken tegen de WOZ waarde (aangezien het kennelijk een onderkomen huis is en de WOZ dan waarschijnlijk te hoog ligt) of u laat uw ouders de hoge huur betalen maar investeert het bedrag direct in de verbouwing zodat ze er wel een betere woonruimte voor terug krijgen. De WOZ zal door de verbouwing mogelijk niet stijgen als die toch nu al te hoog is.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.

Reactie op het antwoord

k probeer een oplossing te vinden dat ik met eigen geld en geld van mijn ouders,

het ouderlijke huis kan kopen, waar zij nog enige tijd/hopelijk nog heel lang  in kunnen wonen.

Ik kan natuurlijk de belastingvrij schenking van 5300 per jaar ontvangen, en onzelfstandige woonruimte van 4950 euro belasting vrij…..maar dan gaat een bedrag van 200 K nog heel lang duren..

omdat ik de bedrag weer moet lenen van mijn ouders van x% rente…ole we; weer aftrekbaar van de belasting ivm aankoop woning……..

kan ik eventueel een bv/zzp of iets anders oprichten en mijn uren max 20 per week daaraan besteden. zodat het vermogen van mijn ouders op een of ander manier zo gunstig mogelijk naar mij toe komt?

Ik begrijp dat dit misschien geen regulieren vragen zijn …. maar even out of the box gedacht?

Antwoord op de reactie

Ik vrees dat uw situatie niet via internet te beoordelen is.

Ik raad u aan om met een notaris in uw buurt contact op te nemen.

Of een keer naar Maastricht te komen.


410 13-02-2015

Vraag

hoe kan ik regelen dat mijn vader niet in aanmerking komt van mijn erfenis?

Antwoord

U moet dan naar de notaris om een testament op te stellen waarin u uw vader onterft.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

411 13-02-2015

Vraag

Ik heb een stichting en wil een bedrag kwijt Schelden aan een derde tegen rente kan dit

Antwoord

Ik snap de situatie eerlijk gezegd niet goed.

Heeft de stichting een vordering en wil de stichting die kwijtschelden ? Dan is er waarschijnlijk schenkingsrecht verschuldigd en als bestuurder bent u mogelijk persoonlijk aansprakelijk als de stichting later failliet zou gaan.

Maar dan snap ik de opmerking over rente niet.

Graag meer toelichting.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

412 13-02-2015

Vraag

Goedemiddag,

Mijn ex-partner wil mijn bankafschriften inzien van de periode dat wij nog getrouwd waren en hij wil dat ik geld, waarvan hij vindt dat dat onredelijk is op zijn rekening wordt gestort. Kan hij dit eisen?

Antwoord

U zult zeer waarschijnlijk op basis van artikel 81 (en volgende) van Boek 1 van het Burgerlijk wetboek die informatie moeten geven.

U dient elkaar over en weer te informeren.

Maar het is niet aan uw ex-man om te bepalen wat onredelijk is en terug gestort moet worden. Dat is aan de rechter.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

413 13-02-2015

Vraag

wie is eigenaar bij het erven van een woning?

Antwoord

Simpel gezegd: de erfgenamen samen.

Dat kan anders zijn als er sprake is van de wettelijke verdeling (als de langstlevende echtgenoot nog leeft) of een testamentaire verdeling. In dat geval is de eigendom (zeer waarschijnlijk) toegedeeld aan de langstlevende en is deze als enig eigenaar geworden van het deel dat de overledene bezat.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

414 13-02-2015

Vraag

Kan een notaris zomaar een testament laten vervallen?

Antwoord

Een notaris kan een testament niet laten vervallen.

Dat kan hoogstens degene doen wiens testament het is (en dat moet dan via een herroeping via een notaris) of de rechter.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

415 13-02-2015

Vraag

Ik ben weduwe en heb een minderjarig kind.  Nu wil ik het perceel van mijn overleden man verkopen. vraag. is het voldoende dat ik als moeder- voogdes voor mijn minderjarig kind tekent of moet ik allereerst een toeziende voogde benoemen?

Antwoord

De toeziend voogd bestaat al vele jaren (juridisch) niet meer.

Wel is het zo dat de kantonrechter gevraagd moet worden om machtiging als er beschikt wordt over het vermogen van een minderjarige.

Maar weet u zeker dat u niet 100% bevoegd bent ? Had uw man geen langstlevende testament of is hij zonder testament maar wel na 1-1-2013 overleden ? Dan is uw kind geen mede-eigenaar geworden.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


416 13-02-2015

Vraag

Mijn moeder is 16 jaar geleden overleden. Vader heeft vruchtgebruik en wij, 2 kinderen, zijn blote eigenaren van onroerende zaken. Zo heb ik het tenminste begrepen. Vader heeft 1 jaar na overlijden moeder het huis verkocht en een ander aangekocht. Handtekenigen van ons kinderen waren daarvoor nodig. Mag het huidige huis nu zomaar verkocht worden en van de opbrengst nieuwe woonruimte gehuurd worden totdat het geld op is of heeft vader de verplichting de erfenis zoveel mogelijk \”in stand te houden\”?

Antwoord

Dat hangt er van af wat uw moeder in haar testament hierover heeft bepaald.

Als uw vader interingsbevoegdheid heeft, dan kan hij inderdaad het geld opmaken.

Heeft hij die bevoegdheid niet, dan kan het huis verkocht worden en mag hij de rente die de verkoopprijs ieder jaar oplevert wel opmaken, maar niet het stamkapitaal.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


417 13-02-2015

Vraag

Geachte heer, Mijn zus heeft een bloemenzaak. Op haar terrein ligt haar woning en een bloemenkas/winkel. Sinds de crisis maakt ze geen winst meer en beschikt over onvoldoende geld om optimaal voorraden te kopen. Op haar bezittingen rust een hypotheek. Ik wil haar financieel steunen maar wil daarvoor een klein deel van het terrein aankopen zodat ik niet bij een eventueel faillissement ook mijn geld kwijt raak. Mijn vragen: Is het mogelijk om via een notariële akte een koopovereenkomst te maken waarbij het aan te kopen stuk grond niet meer onder de (1e) hypotheek valt. Zo ja welke stappen moeten wij hiertoe nemen.

Bij voorbaat dank.

Antwoord

Het is mogelijk om een (voorlopige) koopovereenkomst op te stellen maar daar heeft u niet veel aan. U kunt u zuster alvast het geld betalen en dan krijgt u van haar het recht om de grond aan te kopen. Maar dan zit daar nog steeds de eerste hypotheek van de bank op.

Ook kunt u de eigendom van de grond overnemen doordat u bij de notaris een akte van levering tekent. Maar dan zal dat moeten gebeuren vrij van die hypotheek. En dus zal de notaris de bank moeten vragen wat de voorwaarden zijn om dat stuk grond uit de hypotheekakte te halen.

Waarschijnlijk zal de bank melden dat uw zuster dan de volledige verkoopopbrengst moet gebruiken om (deels) af te lossen op de schuld. Dus dat schiet ook niet echt op.

U kunt uw zuster natuurlijk ook het geld lenen en een (tweede) hypotheekrecht vragen op het gehele perceel. Maar dan moet de notaris (weer) de bank vragen of dat mag. Waarschijnlijk zal de bank niet snel toestemming geven of eisen dat uw lening gebruikt wordt om de schuld bij de bank (deels) af te lossen. Dus dat is eigenlijk ook geen oplossing.

Om heel eerlijk te zijn, zie ik niet direct een oplossing waarbij u zekerheid krijgt.

Misschien moet u eens nadenken of het interessant is om het geld als stille vennoot ter beschikking te stellen en met uw zuster een commanditaire vennootschap aan te gaan. Dan heeft u nog geen zekerheid, maar fiscaal bent u (startend) ondernemer en dat kan een aantal extra aftrekposten opleveren. Dat compenseert dan misschien het nadeel dat u geen zekerheid heeft.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


418 13-02-2015

Vraag

goede morgen,

bijna 3 jaar geleden is mijn vader overleden en zijn doodsoorzaak is behoorlijk vaag aan mij verteld door mijn familie alles is heel snel gegaan hij is van een donderdag naar vrijdag overleden toen op die aankomende maandag gecremeerd en ik wil graag opheldering over zijn overlijden .. waar kan ik het autopsie rapport bemachten van mijn vader of eventuele verklaring van de arts die hem na zijn overlijden behandeld heeft …. Alleen een nadeel mijn vader woonde in frankrijk (geboren en getogen tot zijn overlijden)

wist niet waar ik zo\’n vraag kon vragen

alvast bedankt een hulpeloze 22 jarige dame die opheldering wil en afsluiting

Antwoord

Ik vrees dat ik je niet kan helpen.

Wellicht is er geen autopsie geweest en als het gedaan is, zul je in Frankrijk moeten zijn.

Dus ik zou je aanraden contact op te nemen met de Franse ambassade in Nederland (of de Nederlandse in Parijs).

Hopelijk kunnen zij je verder helpen.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


419 13-02-2015

Vraag

Geachte heer, ik hoop dat u mij antwoord kunt geven, mijn ex vriend heeft schulden, zijn ouders hebben een eigen huis, toen de vader van mijn ex vriend kwam te overlijden is er zo blijkt nu beslag gelegd op het pand ( het huis) vanwege schulden van mijn ex vriend terwijl de moeder van mijn ex vriend dus nog leefde, dus de weduwe. Er word tegen ons gezegd zij hebben beslag gelegd op het pand omdat een kind altijd recht heeft op zijn kindsdeel en dus altijd erfgenaam is. Maar op het moment van beslaglegging leefde de moeder dus nog, de vrouw van de overledene. Klopt deze beslaglegging kan dit op deze manier?

Ik hoop dat u mij hierin kan helpen

Antwoord

Als uw schoonvader een zogeheten langstlevende testament had OF na 1-1-2013 is overleden en juist geen testament had, dan is uw ex-vriend nooit mede-eigenaar geworden van de woning waar zijn moeder nu in woont.

Dat betekent dat het beslag onrechtmatig is (ook al kun je inderdaad stellen dat uw ex-vriend recht heeft op zijn vadersdeel, maar dat is een vordering in geld die hij op zijn moeder heeft).

De rechter zou dan wel een flinke fout hebben gemaakt door het beslag toe te staan. Dus misschien was er een vruchtgebruik testament of is uw schoonvader overleden voor 1-1-2013 en had hij geen testament ?

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


420 13-02-2015

Vraag

Hallo,

Ik had een simpele vraag. Mijn oom is juli 2014 overleden. Volgens de notaris wacht deze nog steeds op de oplegging van de aanslag. Vraag is dus hoe lang duurt dit? Wat is de gemiddelde termijn van uitbetalen? Het enige waar op gewacht wordt is de belasting

Antwoord

Normaal gesproken duurt het opleggen van een aanslag erfbelasting tussen de 6 en 9 maanden. En dan hebben de erfgenamen nog enige weken de tijd om te betalen.

Maar de fiscus en de erfgenamen kunnen verlengingen vragen en geven.

Dus er is geen harde deadline te geven.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


421 13-02-2015

Vraag

Mijn vraag gaat over inschrijven op een ander adres. Mijn ex partner en ik liggen in scheiding. Zij woont nog steeds in ons gezamenlijke koophuis. Ik woon nu tijdelijk bij mijn ouders maar kan ik mij daar ook in laten schrijven op dit adres? Wij zijn officieel nog niet gescheiden.

Antwoord

Ik zie niet in waarom u zich niet bij uw ouders zou kunnen laten inschrijven.

Maar houdt u er wel rekening mee dat dit consequenties kan hebben voor hun uitkeringen (bijvoorbeeld AOW) en uw eventuele hypotheekrente aftrek ?
Vraag een echtscheidingsadvocaat hier naar.

En kijkt u eens of u niet een zogeheten echtscheidingstestament wilt laten opstellen.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

422 13-02-2015

Vraag

Vader en moeder hebben de eigen woning verkocht. De levering heeft echter plaatsgevonden na het overlijden van vader.

Welke waarde is dan van toepassing voor het erfrecht? de verkoop prijs of de WOZ waarde. De fiscus en ik verschillen van mening.

Antwoord

Het antwoord is simpel: volgens de wet is de enige waarde van een woning (voor de erfbelasting) de WOZ waarde.

Wel heeft u als belanghebbende de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ-waarde en met het koopcontract in de hand die lager te laten zetten.

En u kunt ook kiezen voor de WOZ waarde van het jaar na overlijden ipv die van het jaar van overlijden.

Kijk hier voor meer informatie.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


423 13-02-2015

Vraag

Mijn vader is 26 dec j.l. overleden.

De wettelijke verdeling is enkel de woning die mijn vader bezat een een kleine schuld.

Mijn zus en ik zijn de enige 2 erfgenamen.

Ik zou graag de woning willen kopen, en ben tot een overeenstemming gekomen met mijn zus.

Het bedrag wat ik nog zou moeten betalen zal ik moeten finacieren dmv een hypotheek.

Hiervoor verdien ik niet genoeg en dit wordt dan ook de eerste woning die ik zou kopen.

Er bestaat een aanvulling op grond van een starterslening en hiervoor zou ik normaal gesproken wel in aanmerking komen.

Nu wordt mij verteld dat ik hiervoor geen toezegging krijg vanwege het feit dat ik al eigenaar ben van de woning.

Vraag 1.

Ben ik als ik zuiver heb aanvaard ook wettelijk gezien (samen met mijn zus) eigenaar van de woning.

Of wordt hier een andere stelling aan gehangen?

Vraag 2.

Als ik dan al eigenaar ben, heb ik dan met toestemming van mij zus al bepaalde rechten over en plichten over de woning?

Vraag 3.

Als ik nu niet zou kunnen kopen vanwege het feit dat ik geen hypotheek zou kunnen krijgen , zou ik dan wel het huis al als eigendom kunnen verkrijgen, dmv een afbetalingsregel afs te preken met mijn zus. of moet dit bedrag in 1x voldaan worden?

hartelijk dank voor uw tijd.

Antwoord

Ik heb geen idee wat de regels omtrent de starterslening zijn. Daarvoor verwijs ik u graag naar een financieel adviseur. Mocht u er geen weten, dan kan ik u altijd doorverwijzen.

Doordat u erfgenaam bent, bent u juridisch ook mede-eigenaar van de woning. Alleen is dat waarschijnlijk nog niet aangetekend bij het Kadaster.

U kunt een verdelingsovereenkomst sluiten met uw zuster zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn, maar dan bent u nog steeds geen volledig eigenaar. Denk voor een analogie aan het getekende koopcontract waardoor de koper wel rechten en plichten heeft, maar nog geen eigendom heeft verkregen.

Het is mogelijk dat u met uw zuster afspreekt dat u haar uitkoopt, maar dat u niet het volle pond op tafel hoeft te leggen. U leent als het ware van uw zuster het bedrag om haar uit te kopen.

Let dan wel op dat u moet aflossen daarop volgens een annuitair of lineair aflosschema anders krijgt u geen hypotheekrenteaftrek.

En uw zuster moet wel binnenkort haar deel van de erfbelasting betalen aan de belastingdienst. Dus misschien moet u toch proberen om dat bedrag (en wat u zelf aan erfbelasting moet betalen) te lenen van een bank. Want de fiscus wil haar erfbelasting ontvangen. Dus dat geld moet op tafel komen.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


424 13-02-2015

Vraag

Geachte heer,

Ik heb het appartement van mijn moeder verkocht, mijn moeder is dementerend en woont in een verzorgingshuis, ik heb een volmacht dat jaren geleden geregeld is bij de notaris toen mijn moeder nog gezond was, tevens heb ik twee zussen.

1 april is de overdracht aan de nieuwe bewoner, mijn vraag is wat kan ik met de opbrengst ( 70,000 euro) doen ?

Antwoord

Op zich dient u als gevolmachtigde te handelen met het geld zoals de volmachtgever dat gewenst zou hebben.

Een optie kan zijn dat u, gebruikmakend van de volmacht, ieder kind een schenking doet.

Dat kan dan ieder een gelijk bedrag zijn en ieder het belastingvrije bedrag.

Als er kleinkinderen zijn, kunt u ook overwegen om ieder van de kleinkinderen ook het belastingvrije bedrag te schenken.

Maar alleen als dit de wens van uw moeder zou zijn.

Bovendien raad ik aan om alles wel met uw zusters te bespreken.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


425 22-02-2015

Vraag
Een testament waar instaat dat als je gaat samenwonen of hertrouwe de kinderen vaders of moeders deel moeten wat kan je dan doen?

Antwoord
Ik denk dat er nog iets meer in het testament staat, namelijk dat er sprake moet zijn van hertrouwen zonder het maken van huwelijkse voorwaarden of samenwonen met een samenlevingscontract waarin een verrekening van vermogen en/of inkomen is opgenomen.

In dat geval kan de langstlevende dus wel her-trouwen of gaan samenwonen, zolang er maar voor gezorgd wordt dat het vermogen van de langstlevende formeel gescheiden is van het vermogen van de nieuwe partner.

Staan deze clausules er niet in, dan kan aan de rechter gevraagd worden of dit niet te belemmerend is voor de langstlevende. De rechtbank Alkmaar heeft jaren geleden dit bepaald. Maar ik ken de vindplaats niet.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


426 22-02-2015

Vraag

Geachte heer / mevrouw

Mijn vraag is het volgende

Ik ben de oudste van 3 kinderen alleen ik heb geen contact met mijn vader nu wil mijn jongere zusje dat ik papieren teken om overal afstand van toe doen maar dat ben ik niet van plan. Wat zijn nu mijn rechten als ik die nog heb en wat kan ik hiermee.

Antwoord

Als het gaat om een zogeheten nog niet opengevallen nalatenschap, dan kan er niets gedaan worden. U kunt dan nog helemaal niet rechtsgeldig afstand doen.

Maar dan ga ik er dus wel van uit dat uw vader nog in leven is en dat uw zus wil dat u afstand doet van de erfenis van vader.

Ligt de situatie anders dan ik denk, dan hoor ik dat graag.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


427 23-02-2015

Vraag

Kan de vader van een niet erkend kind een fifty fifty omgangsregeling opeisen ? Bijv om de week bij hem alhoewel de moeder nooit met hem heeft samengewoond ? Het kindje is geboren uit een geheime relatie.

Antwoord

Ik denk dat dit niet mogelijk is. Niet alleen is het kind niet erkend, maar ook zal het ouderlijk gezag niet gedeeld zijn.

Maar omgangsrecht is niet een rechtsgebied waar ik veel kennis van heb.

Daarom raad ik aan om uw vraag ook aan een familierecht advocaat te stellen.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

428 23-02-2015

Vraag

Getrouwde man heeft 30 jaar een verhouding en heeft al zeker meer dan 200 duizend euro aan haar uitgegeven waar zijn vrouw niets van af wist, mag dat zomaar?

Antwoord

Op zich is er geen rechtsregel die zich hiertegen verzet.

Er is echter wel nog de regeling van artikel 1:88 Burgerlijk wetboek.

Bij bepaalde handelingen moet (in deze zaak) de man toestemming krijgen van zijn vrouw. Anders is die rechtshandeling vernietigbaar door de vrouw en kan alles teruggedraaid worden.

Eén van die handelingen betreft het doen van een buitengewone schenking.
Maar dat moet wel per schenking bekeken worden.

Dus twee ton klinkt als een te groot bedrag, maar over 30 jaar verspreid valt het nog enigszins mee. Dus er zal gekeken moeten worden of de man aan zijn vriendin telkens te dure cadeau’s heeft gegeven.

Artikel 1:88 Burgerlijk wetboek wordt ook wel het Pantoffelheld-artikel genoemd.

Voor meer informatie daarover, klik hier.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

429 23-02-2015

Vraag

overname familie bedrijf van vader door zoon . wie krijgen er dan allemaal papieren van de notaris ook de broers en zussen die niet het bedrijf over nemen ?

Antwoord

De notaris heeft een geheimhoudingsplicht.

Simpel gezegd betekent dit dat de notaris de papieren alleen mag geven aan de personen die direct bij de zaak betrokken zijn. Dat zijn de vader en de zoon en hun adviseurs.

Maar als het gaat om een bedrijfsovername waar ook gebouwen of grond bij betrokken zijn, dan zal de notaris de akte (of een uittreksels daarvan) insturen naar het Kadaster.

Die akte is dan voor iedereen eenvoudig en zonder hoge kosten op te vragen bij het Kadaster.

Dus achteraf kunnen anderen ook (in grote lijnen als een uittreksel is ingeschreven) weten wat er aan de hand is.

Had vader een BV en was de BV eigenaar van het pand en de grond, dan zal er geen akte ingeschreven worden bij het Kadaster. Want de aandelen van de BV worden misschien overgedragen, maar aan de feitelijke eigendom van bedrijfspand en grond verandert niets. De BV is nog steeds eigenaar.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

430 23-02-2015

Vraag

Ben je als broer en zus verantwoordelijk voor het huurhuis waan je broer in gewoond heeft, kan de woningstichting de kosten op jou verhalen?

Antwoord

Als de broer nog leeft en zijn broer en zus niet als zijn gevolmachtigde, curator of bewindvoerder optreden, dan kan de woningstichting alleen verhalen op de broer zelf.

Is de broer echter overleden en zijn zijn broer en zuster erfgenaam, dan moeten ze opletten.
Hebben ze de erfenis zuiver aanvaard, dan zijn ze wel aansprakelijk.
Hebben ze de erfenis tijdig beneficiair aanvaard en wikkelen ze alles correct af, dan zijn zij niet persoonlijk aansprakelijk. Hoogstens raken ze hun erfdeel kwijt.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

431 23-02-2015

Vraag

als ouders zijnde zijn wij mede eigenaar van het huis van de zoon,zoon betaald de hypotheek niet meer wat kan ik als ouder zijnde doen

Antwoord

Het feit dat u de ouders bent, betekent nog niet dat u mede-eigenaar bent en ook niet dat u verantwoordelijk bent voor uw (meerderjarige) zoon.

Dit is anders als u zich ten opzichte van de bank borg heeft gesteld voor de betaling van rente en aflossing.

Dan kan de bank u aanspreken.

Ten opzichte van uw zoon kunt u dan niet direct iets doen, tenzij u naar de rechter toegaat om bijvoorbeeld een bewindvoerder te laten aanstellen omdat hij zijn geld niet goed kan beheren (wat blijkt uit het feit dat er een betalingsachterstand is).

Ik raad u aan om vooral goed contact met de bank te hebben en houden. De bank heeft namelijk, dankzij de hypotheekakte, meer middelen om uw zoon te dwingen mee te werken aan een oplossing.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

432 23-02-2015

Vraag

Geachte heer.

Mijn schoonmoeder verblijft in een verzorgingshuis.

Nu heeft zei haar appartement verkocht aan haar kleindochter voor 225,00 euro.

Hoe zit het nu met het erfrecht van mijn man.

Antwoord

Ik neem aan dat uw schoonvader eerder is overleden en dat vadersdeel nooit is uitbetaald aan uw echtgenoot.

Dat vadersdeel blijft staan en is een schuld van uw schoonmoeder aan haar zoon (of diens erfgenamen als haar zoon overleden is na haar echtgenoot).

De verkoop van de woning maakt daar niets in uit. De schuld blijft staan.

Of er bij het overlijden van uw schoonmoeder voldoende vermogen is om die schuld af te betalen, is echter de vraag.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


433 23-02-2015

Vraag

Mijn moeder is overleden,en heeft mij als enige erfgenaam benoemd.ik ben niet gemachtigd,maar heb wel de testament.ze heeft niet veel,het gaat alleen om het geld op haar lopende rekening..
graag antwoord op @mail. Alvast bedankt..

Antwoord

Als u enig kind bent en uw moeder was niet getrouwd of geregistreerd partner ten tijde van haar overlijden, dan kunt u bij de bank vragen of u een Verklaring van Erfrecht nodig heeft.

Is dat niet het geval, dan zal de bank u het saldo op de rekening uitbetalen.

Maar de bank kan ook eisen dat u wel een Verklaring van Erfrecht laat opstellen. Bijvoorbeeld omdat er meer kinderen zijn.

Kijk ook eens op de checklist na overlijden die je hier kunt klikken.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

434 23-02-2015

Vraag

Ik zit momenteel in een vechtscheiding (door mijn ex) gestart vanaf dag een! Ik heb een aanzienlijke erfenis gehad die bijna geheel is opgegaan, omdat ik steeds extra geld op de en/of heb gestort i.v.m. rood staan dus er ging meer uit dan er in kwam, we hebben een wereldreis gemaakt, van de erfenis, dat zal ik niet meer terug kunnen vragen, ( of wel?) echter de door mij verkregen erfenis was onder een beding (uitsluitingsclausule) dat het niet in het gezamenlijke huishouden mocht vallen, hetgeen dus wel gebeurd is, mijn ex was altijd bang om rood te staan, maar gaf net zo makkelijk teveel uit, daar ik het wel zou \”bijspijkeren\”, nu is de pot bijna leeg en is hij vertrokken en dus die nare scheiding begonnen. Ook zijn wij getrouwd op huwelijke voorwaarden, want bij ons huwelijk nam hij een schuld mee van FL. 50.000,00 die ik voor een deel (30.000,00) heb betaald, dit staat wel vermeld in onze HV. Mijn vraag is, op welke wijze kan ik alsnog een deel van de erfenis van hem terug krijgen. Ook heb ik iets vernomen over vruchtgebruik daar ik nog in onze gezamenlijke woning woon en hij wil maar een ding het huis verkopen en de overwaarde delen, dus hij wil nu zelfs nog meer geld zien. Is er een mogelijkheid dat ik wel in het huis kan blijven wonen en is er dan een optie om gebruik te maken een de zgn. vruchtgebruikregeling? Hij heeft een vaste baan met zekerheden, ik werk als zzper en heb maar een laag inkomen. In afwachting van uw antwoord met een vriendelijke groet,

Antwoord

Als u kunt aantonen welke bedragen u vanuit uw privé vermogen heeft betaald voor gezamenlijke kosten, dan kunt u al die bedragen terugkrijgen.

Dat kan anders zijn als u een zogeheten “zachte” uitsluitingsclausule heeft op de erfenis. Bij een “harde” clausule is dat niet zo.

Maar u zult dus in uw administratie moeten duiken om alles boven tafel te krijgen.

Vervolgens zult u met behulp van een advocaat de gelden op moeten eisen.

Het verhaal over het vruchtgebruik is niet van toepassing. Dat is alleen het geval als een man overlijdt en zijn echtgenote helemaal heeft onterfd.

Of u in het huis kunt blijven wonen, hangt af van de bank (wil deze alleen u als schuldenaar hebben en de lening voortzetten) en hoeveel geld u aan uw ex moet uitbetalen. Daar komt de uitsluitingsclausule weer van pas.

Heeft u overigens al aan een echtscheidingstestament gedacht ? Want zolang uw huwelijk nog niet formeel ontbonden is bij de Burgerlijke Stand, is uw (toekomstige ex-) man nog steeds uw erfgenaam. Zou u overlijden, dan erft hij dus alles van u.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

435 23-02-2015

Vraag

Mijn vader is sinds kort naar een verzorgingshuis gegaan. Mijn moeder is al een paar jaar geleden overleden. Ik heb zelf 3 zussen en ik ben de jongste van een tweeling.

Nu heeft mijn tweelingzus nog het meeste contact met mijn vader en zet mij en mijn oudere zussen in een kwaad daglicht bij mijn vader. Zij bewerkt hem zo dat zij alles kan regelen en dat wij niets kunnen doen. Mijn vraag is nu, zij heeft ondermeer de auto al van mijn vader gekregen, en is nu druk bezig om het huis waar mijn vader nog in woonde leeg te halen. De waarde van de auto is op dit moment E2200,-. Maar ze heeft hem inmiddels al 2 jaar. Is het zo, dat als straks mijn vader komt te overlijden dat wij zussen nog een deel van de waarde van de auto kunnen eisen? En hoe moet eigenlijk de waarde van de inboedel berekend worden?

Mvg.

Antwoord

Er is een mogelijkheid dat na het overlijden van vader een en ander wordt rechtgetrokken. Dat gaat via het juridische leerstuk van Inkorting.

Maar verwacht u daar niet te veel van in de praktijk. Het kost veel moeite en tijd en dus geld en de opbrengst is doorgaans erg laag.

De inboedel wordt meestal voor een heel laag bedrag meegenomen in de berekening. Als er geen kunst of antiek is, mag je uitgaan van de waarde die een opkoper zou hebben gegeven. Dat is dus weinig tot niets.

Ik zou u aanraden om een bewind aan te vragen bij de rechter over het vermogen van uw vader. De bewindvoerder kan nu nog zaken regelen of vastleggen.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

436 23-02-2015

Vraag

hoi Ernst

mijn moeder is in 1991 overleden en mijn vader in mei 2014, hij laat een huis en spaargeld achter aan zijn 6 zonen

dus geen schulden of hypotheek, maar alleen huis en spaargeld.

het spaargeld is inmiddels verdeeld.

volgens het testament zijn er 6 zonen erfgenaam., ik ben 1/6 deel erfgenaam.

maar nu de vraag . een van mijn broer wil geen kant op ,en zegt of ( dreigd ) dat hij zijn 1/6 deel van het te

verkopen huis weg schenkt aan kerk of ander goeddoel of instantie, en wil in de schenking laten vast leggen dat de

schenker het 10 jaar lang niet mag verkopen. moeten wij als ander 5 erfgenamen hier van schrikken of hoe zit het juridisch precies ,of is deze vraag moeilijk of niet te beantwoorden.

Mvg

Antwoord

Uw broer kan zijn 1/6 erfdeel geheel verkopen of schenken. U komt dan in plaats van met uw broer met die koper of begunstigde aan tafel te zitten voor de verdeling.

Maar welke bepalingen uw broer ook oplegt aan de koper of de begunstigde, voor de anderen erfgenamen maakt dat niet uit.

U bent namelijk niet verplicht in een zogeheten onverdeeldheid te blijven zitten. U kunt de rechter vragen om een verdeling op te leggen (bijvoorbeeld dat het huis verkocht wordt en de opbrengst gedeeld door 6 wordt uitbetaald, of dat u wordt uitgekocht).

Alle deelgenoten moeten zich daaraan houden. De koper/begunstigde die in de plaats van uw broer komt, heeft dan een probleem ten opzichte van uw broer (omdat niet alle afspraken worden nagekomen) maar daar heeft u geen last van.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


438 23-02-2015

Vraag

Mijn ouders hebben testamentair vastgelegd dat het huis aan mij toekomt. Mijn moeder en ik wonen nu in het huis.ik heb de mantelzorg, maar krijg niks uitbetaald. Het huis is heel bouwvallig, in slechte staat. Andere kinderen willen dat er geen reparaties gedaan worden. Ze doen bewust aan boycotten. Zij beheren het geld van mijn moeder. Kun je hun dwingen om toch het huis te laten verbouwen?

Of moet ik de kosten dragen?

Wat verder als mijn moeder overlijdt. Mag ik die broes en zussen alsnog wijzen op het bekostigen vaan die verbouwing.

Antwoord

Ik weet niet precies hoe uw ouders dit geregeld hebben in hun testament en wat zij verder voor regeling hebben getroffen ingeval één van hen eerder overlijdt.

Maar het geld van moeder wordt beheerd door de andere kinderen. Is dat op basis van een bewind ?

Dan kan uw moeder of u naar de rechter toe gaan en deze om een oordeel te vragen of het beter is dat er niets gerepareerd wordt van het geld van uw moeder of dat het in haar belang is om in een goed onderhouden huis te wonen.

Maar voor een goed antwoord, moet eerst de hele zaak in detail beoordeeld worden. Dus met alle documenten erbij. Ik kan dat voor u doen, maar dan zijn er wel kosten aan verbonden.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

439  23-02-2015

Vraag

Beste Ernst,

Ik ben inmiddels 26 en woon nog steeds thuis vanwege de niet functionerende relatie van mijn moeder en haar inmiddels ex-partner. 4 jaar geleden ging ons huis al in de verkoop en mijn zusje en ik besloten bij haar te blijven wonen tot dat het huis verkocht is wat tot op heden nog niet gebeurt is. Ons huis is eigenlijk te groot en te specifiek door een kantoor aan huis en geen garage waardoor we het nu alleen kunnen verkopen als we onder het bedrag van de hypotheek gaan zitten en dus schuld over houden. Dit is iets wat voor mijn moeder van inmiddels 66 jaar iets is wat ze absoluut wil vermijden. Hiernaast is de relatie met haar ex-partner (die er helaas nog steeds bij in woont ) alleen maar verslechterd. Zo is hij mij aangevlogen omdat ik voor mijn moeder een gesprek was aangegaan met de makelaar. Het gevolg ervan is dat hij mij van de trap heeft geduwd en een kopstoot heeft gegeven, ik heb 112 gebeld en aangifte gedaan. Ondanks dit feit woont hij nog steeds hier bij in. Mijn moeder kan de last in haar eentje dragen, dus hij is wat dat betreft vrij om te gaan. Wij willen er ook wel uit, echter is zijn inkomen te laag waardoor hij niet de last in zijn eentje kan dragen. Daarbij maakt het hem niet uit of hij schuld overhoud, het liefste stopt hij compleet met betalen en stuurt aan op een executieverkoop. Daarnaast wil hij nu de toegang gaan weigeren aan gasten van mijn moeder, mijzelf en mijn zusje. Ik moet u overigens nog vermelden dat ze niet getrouwd zijn en géén samenlevingscontract hebben. Enkel het huis is 50/50 van hen. We zijn inmiddels ook al bezig met een advocaat zodat hij in goed overleg uit de woning vertrekt. Dit heeft hij overigens zelf ook voorgesteld, echter dit voorstel heeft hij ingetrokken toen toen hij eiste dat mijn moeder een handtekening onder een brief zou zetten wat zij weigerde.

Mijn vraag aan u is met name wat ik nog verder zou kunnen doen, waar ik nog hulp zou kunnen vragen. Ik heb namelijk sterk het vermoeden dat hij wederom zijn kont in de krib gooit, dit op niks gaat uitlopen en we hier allemaal blijven vast zitten. De situatie is onhoudbaar.

Daarnaast is mijn tweede vraag, kan hij als 50% eigenaar van dit huis mensen de toegang weigeren? Ook als mijn moeder wél wil dat ze over de vloer komen.

Met vriendelijke groeten.

Antwoord

Een deelgenoot in een eenvoudige gemeenschap (in dit geval de mede-eigenaar) kan niet zomaar toegang verbieden.

Wat het overige betreft denk ik dat u moet aansturen op een zogeheten orde-maatregel waarbij de rechter de ex-partner de toegang verbiedt.

Ook zou ik de rechter vragen om de eenvoudige gemeenschap te verdelen en wel in die zin dat uw moeder de woning geheel toegedeeld krijgt. Zij zal dan wel haar ex-partner moeten uitkopen als er sprake is van een overwaarde. Dus kom goed beslagen ten ijs met taxatierapporten en dergelijke.

Eventueel kunt u nog met de bank contact opnemen, maar zolang de rente betaald wordt, zal de bank waarschijnlijk niets doen.

Dus ga naar een goede advocaat en regel de zaken daar.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


440 23-02-2015

Vraag

mijn dochter en haar vriend hebben een caravan gekocht op hem zijn naam maar mijn dochter heeft wel mee getekend maar hij heeft hem betaald en hij zou ook het staangeld betalen want mijn dochter heeft het geld daar niet voor ze waren   13 jaar samen hadden een lat relatie maar daar is nu een einde aangekomen wegens iets heel ergs door haar vriend gedaan nu   wil hij de caravan verkopen kan dat zomaar

graag uw antwoord   hier op

Antwoord

Als het gaat om een gewone caravan (en dus niet om een sta-caravan) dan kan haar vriend eigenlijk alles doen en laten wat hij wil.

Is het een sta-caravan, dan moet de eigendom tegenwoordig via de notaris worden overgedragen, maar in de praktijk gebeurt dat nog steeds niet.

Maar los daarvan: de caravan staat op zijn naam en hij heeft betaald. Dus de kans is groot dat uw dochter dan door hem aangesproken kan worden om de helft van het aankoopbedrag nog terug te betalen aan hem.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


441 23-02-2015

Vraag

We bezitten sinds 2011 een huis in Frankrijk. Bij het huis hoort oa een stuk bos. Voordat de overdracht een feit was, is het bezit aan de buren aangeboden vanwege dit perceel bos. De buren hadden kenelijk het eerste recht van koop. Ze moesten wel dezelfde prijs en voorwaarden aanvaarden, zonder ontbindingen. Ze maakten er geen gebruik van. Nu is buurman overleden. Wij willen dat terrein er bij kopen. Zijn erfgenamen weigerden de erfenis. Het terrein gaat nu naar de Staat. Het gaat om circa 12 ha, natuurlijk weiland en bos, zonder opstallen. Vraag: Moet de Staat bij verkoop het terrein eerst aan ons aanbieden? Hebben wij als buren, altijd voorrang boven anderen? Vriendelijke groet

Antwoord

Dit is een vraag die zich afspeelt onder Frans recht.

Ik raad u aan om met een Franse notaris contact op te nemen hierover.

Of met de gemeente waar dit alles speelt.

Ik kan u ook van een antwoord voorzien, maar ik zou de vraag voorleggen aan een Franse notaris en het antwoord aan u doorgeven en de kosten ervan aan u doorberekenen.

Dus u bent beter uit als u zelf contact opneemt met een Franse notaris.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

442 23-02-2015

Vraag

Mijn moeder heeft een herseninfarct gehad en daardoor is de rechterzijde van haar lichaam verlamd. Zij kan ook niet spreken maar vragen die met ja en nee te beantwoorden zijn, kan zij wel beantwoorden. De prognose is volgens de arts somber. Kans op verbetering is zeer klein. Mijn moeder kan momenteel geen handtekening zetten. Het is onduidelijk of en wanneer zij dit in de toekomst wel kan. Zij verblijft in een revalisatiecentrum. Voor haar infarct woonde zij zelfstandig en tekende zelf haar betalingsopdrachten. Haar belastingaangifte werd door haar dochter gedaan en die regelde ook adhoc financiele zaken, Ook haar zoon hielp haar. Mijn moeder kon dus niet helemaal zelf haar administratie bijhouden maar had daar hulp bij nodig. De kinderen hebben geen toegang tot haar bankrekening en niemand is gemachtigd op de rekening. Is het mogelijk om te regelen dat een van de kinderen een algemene volmacht krijgt en in hoeverre is de gevolmactigde beschermd mocht er onenigheid ontstaan in de familie over beslissingen die gevolmachtigde heeft genomen? Of kan er bewindvoering worden aangevraagd voor mijn moeder? Wij geven daar de voorkeur aan omdat er dan verantwoording aan de rechtbank moet worden afgelegd en dan is er minder ruimte voor vervelende discussies.

Antwoord

U kunt een bewind aanvragen bij de rechtbank. De bewindvoerder zal dan rekening en verantwoording moeten afleggen aan de rechter.

Maar kan ook niet dingen doen die de rechter niet goed vindt.

Bijvoorbeeld schenkingen doen aan de kinderen zodat het vermogen lager wordt en een Verhoogde Eigen Bijdrage voor het Centraal Administratie Kantoor (CAK) niet leidt tot het “opeten van het eigen huis”.

Zie ook columns van mij hierover. Klik hier.

Als moeder in staat is om nog wel aan te geven wat zij wil, dan is ook een algehele volmacht mogelijk. Waarbij rekening en verantwoording afgelegd moet worden aan een ander dan aan uw moeder (bijvoorbeeld aan de kinderen).

Een gevolmachtigde die zijn/haar werk goed doet, hoeft dan geen angst te hebben voor onenigheid met de familie.

Met een volmacht kan er doorgaans wel geschonken worden om opeten van het spaargeld te voorkomen.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


443 23-02-2015

Vraag

Mijn moeder is overleden. Ze had een eigen woning op haar naam staan. Ik ben enig kind. Mijn moeder heeft eerder een stukje rond verkocht aan de buren onder de voorwaarde dat na vervreemding van haar huis de nieuwe eigenaar 1/2 jaar recht op koopt kan doen gelden. Wat geldt als datum van wisseling van eigendom (vervreemding)? Is dit de overlijdensdatum van mijn moeder, de datum dat is de erfenis aanvaard, of iets anders? Graag uw reactie. Met vriendelijke groeten.

Antwoord

Normaal gesproken is de vervreemding de akte van levering die bij de notaris wordt getekend waarbij de woning overgaat naar een buitenstaander.

Het enkele feit dat moeder is overleden of dat haar erfenis is aanvaard, wil nog niet zeggen dat er sprake is van een vervreemding.

Dus ik denk dat het voorkeursrecht nog steeds van toepassing is omdat die 6 maanden nog niet gestart zijn.

Overigens zou ik de tekst van dat voorkeursrecht eens goed laten nalezen door een notaris. Want een voorkeursrecht dat nog 6 maanden geldt nadat de woning al is overgedragen is een hele vreemde constructie.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


444 23-02-2015

Vraag

Mijn broer woont in het huis van mijn ouders deze zijn inmiddels al lange tijd overleden. De woning is eigenlijk van mijn vaders vader. Het verhaal is dat mijn vader vroeger de woning en grond wilde kopen maar dat is nooit doorgegaan omdat een broer toestemming moest geven en deze dat niet kon doen omdat deze naar Amerika was vertrokken. Om een lang verhaal kort te maken, er is dus geen eigendomsbewijs. Wat gebeurt er nu met de woning en de grond als mijn broer komt te overlijden.

Antwoord

Er zal in eerste instantie niets gebeuren.

Maar als de erfgenamen van uw broer het huis willen verkopen, dan zal de notaris de gehele geschiedenis moeten reconstrueren. De notaris zal bij het kadaster de wel bekende eigendomsbewijzen opvragen door op het adres te zoeken.

Vanaf dat punt gaat de notaris na wie de eigenaren nu moeten zijn en zal die proberen op te sporen.

Dat kan nog een hele klus worden als er ook in Amerika erfgenamen zijn die moeten meetekenen.

Misschien is het beter als u of uw broer zelf naar de rechter toe gaan om te vragen iemand aan te stellen om de onbeheerde nalatenschap van uw opa te beheren. Dan kan er wellicht nu een akte opgesteld worden waarin staat dat de woning eigendom is van uw broer. Dat scheelt straks een hoop tijd en voorkomt dat het huis dan leeg staat omdat uw broer dan overleden is.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


445 23-02-2015

Vraag

mijn vrouw is in 1999 overleden.

er was geen testament. ik had op dat moment 3 kinderen.

volgens de notaris zijn die op basis van de wetgeving van toen voor 1/8 deel mede eigenaar geworden van de woning die er toen was.

nu wil ik dit huis verkopen en moet ik dus de opbrengst delen.

kan ik dan in aftrek brengen de hyptheek rente die ik de afgelopen 15 jaar heb betaald? uiteraard ook hiervan 1/8e deel. alvast bedankt voor het antwoord.

Antwoord

U kunt niet de rente in aftrek brengen. Wel het 1/8 deel (per kind) van de schuld die er was op het moment van overlijden.

Want de erfgenamen van uw echtgenote kregen niet alleen (ieder ¼ deel van) haar helft van het huis, maar ook haar deel van de schuld.

Overigens kunnen u en de kinderen nu ook afspreken alles bij het oude te laten.

Dan houdt u de verkoopopbrengst en kunt een nieuw huis kopen. Maar er wordt vastgelegd welk bedrag uw kinderen nog van u krijgen op grond van hun moeders-deel.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


446 27-03-2015

Vraag

Geachte heer Loendersloot,

Mijn moeder wilt de oude hypotheek op het ouderlijk huis laten royeren ivm toekomstige verkoop

Moet mijn moeder aan de notaris melden (alleen voor het royement) dat de kinderen deels erfgenaam zijn?

Mag de notaris dan extra kosten in rekening brengen, bijv ivm meerdere machtigingen?

Het doorhalen van een hypotheek is toch geen beheersdaad.

Antwoord

Doorhaling van een royement kan door iedere notaris geregeld worden

(Behalve als het tegelijk met de verkoop is).

Dus ook ik zou het kunnen doen ongeacht waar het huis ligt EN ook ongeacht wie eigenaar is

Een notaris mag geen extra kosten in rekening brengen omdat er erfgenamen zijn

Het gaat er om dat de bank rechten vrij geeft

Dus mocht u willen dan kan ik het verzorgen

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

 447 27-02-2015

Vraag

Ik ben niet erkent door mijn vader. Mijn moeder is al overleden en heeft een schuld bij hem achter gelaten . Moet ik nu alsnog de schuld aan degene betalen die zijn vermoge erft .wat geen fam lid is .want ik was de enige biologische fam lid

Antwoord
Als erfgenaam van uw moeder moet u al haar schulden betalen. Of u had haar erfenis tijdig en correct moeten verwerpen dan wel Beneficiair aanvaarden.

U heeft nog één oplossing: u moet een verzoek tot erkenning indienen bij de rechter. Dan wordt u kind (en erfgenaam) van uw vader en bent u uw eigen schuldeiser geworden.

Binnenkort publiceer ik hierover twee columns.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

448 27-02-2015

Vraag

mijn vader staat onder bewindsvoer hoeveel mag hij mij jaarlijks schenken

Antwoord

Dat is niet aan uw vader om te beslissen. Maar aan de bewindvoerder en de rechter.

Die moeten toestemming geven voor een schenking. Waarschijnlijk zal het oordeel zijn dat uw vader niets mag schenken aan u.

Als u bedoelt hoeveel uw vader u belastingvrij mag schenken, dan verwijs ik u graag naar een overzicht van de cijfers van de schenkbelasting op mijn site.

Simpel gezegd is dat € 5.200 per jaar.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

449 27-02-2015

Vraag

Mijn moeder heeft een testament opgesteld maar daarna nog een verklaring daaraan toegevoegd over geld bestemd voor de kleinkinderen. Mijn moeder is inmiddels overleden, mijn broer heeft alles afgewikkeld maar nu blijkt dat mijn zus die aanvulling achtergehouden heeft en aan haar wens is dus niet voldaan. Is dit strafbaar? Hoe breng ik dat voor de rechter?

Antwoord

Als uw moeder een rechtsgeldig codicil had opgesteld, dan zou uw zuster nu onwaardig zijn om te erven. Dit omdat zij zaken uit de nalatenschap achter houdt.

Maar ik ben bang dat hetgeen uw moeder gedaan heeft, niet een rechtsgeldig codicil is.

Dat moet namelijk niet alleen handgeschreven zijn, gedateerd en ondertekent door uw moeder.

Maar het moet ook gaan om tastbare zaken. Dus niet om geldbedragen.

Daardoor is hetgeen uw moeder heeft opgesteld vermoedelijk juridisch niets waard.

Dus is het ook niet strafbaar of anderszins een overtreding van uw zuster.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

450 27-02-2015

Vraag

wij hebben in duitsland een huis schuldenvrij gekocht van een nederlander maar nu blijkt dat er toch nog schuld op zit nu moeten wij deze betalen anders kommen we niet in het groenboek en wordt het huis nooit ons eigendom. kunnen wij deze schulden hier in nederland op de verkoper verhalen

Antwoord

Alhoewel ik in Maastricht werk en Aken niet ver weg is, heb ik te weinig kennis van het Duitse recht om u een antwoord te geven.

Ik adviseer u met een Duitse notaris hierover contact op te nemen of de Duitse ambassade in Nederland of de Nederlandse in Berlijn.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

451 27-02-2015

Vraag

Beste E. Loendersloot,

Mijn vader is een tijd geleden gescheiden van mijn moeder en is nu sinds enkele jaren hertrouwd (huwelijkse voorwaarden), we vragen ons af hoe het precies zit met de erfenis. Hij heeft 2 kinderen uit zijn eerdere huwelijk (Ik en mijn zus). Als mijn vader nu overlijd, gaat al het geld dan eerst naar onze stiefmoeder, of kunnen wij direct een deel kijgen? Zo nee, kunnen we ons dan beroepen op het wilsrecht?

Alvast bedankt!

Antwoord

Als uw vader overlijdt terwijl hij gehuwd is, dan hebben de kinderen uit zijn eerste huwelijk op dat moment nog geen recht op uitbetaling van hun vaders erfdeel.

Dat vadersdeel gaat geheel naar de weduwe toe op grond van de wettelijke verdeling (een langstlevende regeling die in 2003 in de wet is opgenomen).

U moet als erfgenaam van vader dan wachten tot zijn weduwe ook overlijdt of failliet wordt verklaard. Pas dan heeft u recht op uitbetaling.

In de tussentijd heeft u wilsrechten en die houden in dat u kunt melden dat u straks in plaats van uitbetaling van geld liever specifieke goederen ontvangt (familiestukken). Of dat veel effect heeft als de weduwe die in de tussentijd heeft verkocht, is echter voor mij een vraag.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


452 27-02-2015

Vraag

Mijn ouders woonden 40 jaar samen (niet getrouwd). Onlangs is mijn moeder overleden (60 jaar) maar er is geen samenlevingsovereenkomst. Mijn vader heeft contact opgenomen met de pensioenfons van mijn moeder maar hij kreeg direct te horen dat hij geen recht heeft op mijn moeders pensioen (zelfs na 40 jaar samenwonen en een zoon van 38). Is er een mogelijkheid dat het oordeel van de pensioenfons aangevochten kan worden? B.v.d

Antwoord

In beginsel heeft uw vader weinig tot geen mogelijkheden.

Maar heeft het pensioenfonds ooit een duidelijke brief gestuurd aan de pensioendeelnemers waarin staat dat je als samenwoners een samenlevingscontract moet hebben (en dat ook moet opsturen) ?

Wellicht is dat een route om het pensioenfonds te bewerken om alsnog een uitkering te regelen.

Ik weet dat notaris Ed Engelen een keer zo’n casus aan de hand heeft gehad en van een klachtencommissie van dat betreffende pensioenfonds gedaan heeft gekregen dat er alsnog uitbetaald werd.

Voor meer informatie over die zaak kunt u hier klikken.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


453 02-03-2015

Vraag

Mijn dochter heeft geld geerfd van haar vader. Het geld komt beschikbaar als zij 21 is. Moet ik daar al belasting over betalen.

Zij kan er niet aan komen, alles staat bij de notaris.

Antwoord

Als het gaat om erfbelasting (ook wel successierechten genoemd) dan moet er betaald worden binnen een maand of 6 na het overlijden. Daarvoor is voldoende dat er sprake is van een recht op uitbetaling vanwege het overlijden.

Gaat het om de Inkomstenbelasting dan geldt dat de erfenis als kapitaal moet worden opgegeven in Box 3 als uw dochter dat recht heeft op de peildatum (1 januari van ieder jaar).

Zolang uw dochter minderjarig is en bij u woont, zult u de aangifte inkomstenbelasting moeten doen en ook de verschuldigde inkomstenbelasting moeten betalen.

Dat het geld bij de notaris staat, maakt niet uit. Uw dochter heeft het recht op uitbetaling en de waarde van dat recht wordt belast.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.

 


 

454 02-03-2015

Vraag

heb geen geld en eigendomen maar als ik kom te overlijden wil ik dat bepaalde broers en zusters niks van mijn inboedel krijgen kan dat en wat moet ik doen ben ik dan verplicht naar een notaris te gaan wat raad u mij aan.

Antwoord

U zou een codicil kunnen maken. Daarmee sluit u weliswaar niemand uit als erfgenaam, maar kunt u wel specifiek omschreven tastbare goederen aan duidelijk omschreven personen toe kunnen laten komen.

Denk daarbij aan:

Ik legateer aan mijn broer Henk, geboren op -1-1-1900, mijn eettafel met bijbehorende stoelen.

Uw erfgenamen krijgen dan die tafel en stoelen niet.

Nadeel is wel dat u dus heel veel moet schrijven, want u moet elk object apart beschrijven en toekennen aan duidelijk aangegeven personen.

Een codicil is handgeschreven en getekend en moet van een datum voorzien zijn.

Maar u doet het werk, dus zijn er geen kosten.

Als u het makkelijker wilt of ook uw saldo van de bankrekeningen wilt laten toekomen aan een deel van uw broers/zusters, dan moet u langs de notaris om een testament op te stellen. Dat kan beperkt blijven tot een onterving van bepaalde familieleden en (voor de praktische gang van zaken) benoeming van een executeur.

Helaas zijn hier wel kosten aan verbonden.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.

 


455 03-03-2015

Vraag

mijn vrouw en ik zijn een aantal jaren geleden erfgenaam geworden,(van een oom van ons) inboedel en het huis, en een som geld, nu is uit de administratie gebleken dat er iemand van de familie een lening had uitstaan, een fors bedrag, ik heb helaas nooit inzage gehad in het testament van mijn oom, mijn vraag is kunnen we aanspraak maken op het geleende bedrag, immers wij zijn erfgenaam? het geleende bedrag kwam vorig jaar aan het licht toen ik in de administratie een papier tegen kwam v.w.b het geleende bedrag, hoe kan het zo zijn dat dit bij de notaris niet is vermeld?

Antwoord

Als u erfgenaam bent, dan heeft u ook recht op de vordering van uw oom op basis van deze lening.

Dat kan anders zijn als uw oom iets hierover geregeld heeft in zijn testament of in de leningsovereenkomst.

Inzage in het testament kunt u eenvoudig krijgen via de notaris.

Als u al niet wist dat de vordering er was, is het geen wonder dat de notaris daar ook niet van op de hoogte was.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


456 04-03-2015

Vraag

Mijn ouders zijn kortgeleden overledenen, nu is er nog een kleine erfenis over, ik heb 1 zus die geen contact meer wil met de rest van de familie, er is geen testament opgemaakt.

Heeft zij in de verdeling ook recht op een deel van het geld of kan het bedrag gedeeld worden door de rest van de familie.

Antwoord

Als er geen testament is opgemaakt, dan zijn alle kinderen samen erfgenaam. Zou een kind eerder overleden zijn, dan zullen zijn of haar kinderen in de plaats komen als erfgenaam.

Maar alle kinderen moeten dus samen de erfenis verdelen. Uw zuster deelt gewoon mee.

Als zij niet reageert, kunt u de rechter vragen een beheerder aan te stellen namens haar.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


457 04-03-2015

Vraag

ik ben onwetend opgenomen in een testament mijn broer is nu dood en heeft grote schulden , wat nu ?

Antwoord

U kunt zijn erfenis verwerpen of beneficiair aanvaarden of het recht van beraad inroepen.

Dat kunt u zelf regelen via de rechtbank of via een notaris.

Bij Recht van Beraad krijgt u een soort time-out om de zaken te inventariseren.

Bij Beneficiaire aanvaarding moet u de erfenis conform de regels afwikkelen en de schuldeisers zo veel mogelijk aflossen. Maar dat hoeft dan niet met uw eigen geld te gebeuren.

Bij Verwerpen, heeft u niets meer te maken met de erfenis en kunnen de schuldeisers niet bij u aankloppen. Maar u mag verder zich niet bemoeien met de erfenis.

Bovendien schuift u het probleem door naar uw kinderen (als u die heeft). Zij komen namelijk in uw plaats als erfgenaam op.

Houdt u er rekening mee dat als u al handelingen verricht heeft en nu pas de verwerping/beneficiaire aanvaarding/recht van beraad gaat regelen, dat u dan best wel eens zuiver aanvaard kunt hebben ?
En dan bent u toch aansprakelijk voor alle schulden en de volledige aflossing ervan.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

458 04-03-2015

Vraag

Mijn ouders zijn overleden, en er is een geldbedrag te verdelen, we hebben een zus die geen contact meer wil en heeft met de familie, er is geen testament opgemaakt.

Heeft zij ook recht op een deel van de erfenis ?Bij voorbaat dank.

Antwoord

Als er geen testament is opgemaakt, dan zijn alle kinderen samen erfgenaam. Zou een kind eerder overleden zijn, dan zullen zijn of haar kinderen in de plaats komen als erfgenaam.

Maar alle kinderen moeten dus samen de erfenis verdelen. Uw zuster deelt gewoon mee.

Als zij niet reageert, kunt u de rechter vragen een beheerder aan te stellen namens haar.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


459 04-03-2015

Vraag

Goedenmorgen,

Mijn vader heeft nooit alimentatie betaald. De rechter heeft besloten dat dit wel de bedoeling is. Ik heb een advocaat ingeschakeld en zij weer een deurwaarder. Alleen wilt de deurwaarder zijn rekeningnummer en burgerservicenummer weten, maar ik zou niet weten hoe ik die moet achterhalen. Zou u mij daarmee kunnen helpen ?

Antwoord

Als ik inzage neem bij de Gemeentelijke BasisAdministratie op uzelf dan krijg ik niet alleen uw BSN nummer, maar ook dat van uw ouders te zien.

Maar deze handelingen mag ik alleen verrichten als er een reden voor is. Bijvoorbeeld omdat ik een akte moet opstellen waarbij uw ouders aan u schenken.

Dat is hier niet het geval, dus kan ik u niet helpen.

Wellicht kunt u eens met uw DigiD inloggen bij uw gemeente en daar een zogeheten gezinsuittreksel opvragen. Mogelijk staat daar ook het BSN nummer van uw ouders op.

Een bankrekening nummer kan ik nooit achterhalen.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

460 04-03-2015

Vraag

Kan je partner bij scheiding de rente over je schenkingen opeisen ?

De schenkingen zelf zijn niet opeisbaar en goed geregeld.

IS dit ergens terug te vinden ?

Ik hoop dat U wat informatie heeft.

met vriendelijke groet,

Antwoord

Ik neem aan dat er een zogeheten uitsluitingsclausule (ook wel anti schoonzoonclausule) van toepassing is verklaard op de schenking.

Dan raad ik u aan om die eens goed te lezen. Vermoedelijk staat er in dat de schenking EN de vruchten er van niet zullen vallen in enige gemeenschap waarin de ontvangende partij getrouwd is.

Dan is niet alleen het geschonken kapitaal veiliggesteld bij een scheiding, maar kan de ex-partner ook niet aan de rente komen (dat zijn de vruchten).

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

461 04-03-2015

Vraag

Hallo Ernst,

Met veel interesse las ik vandaag jouw stuk in DFT \”\”Erfbelasting betalen omdat 9 dagen te weinig rente is betaald? \”\”

Als ik jou stuk goed begrijp, hoef ik geen Schenkbelasting te betalen als mijn moeder maar op tijd de 6% rente betaald.

(mijn moeder schonk mij vorig jaar december €50.000, op papier, Notarieel vastgelegd,en de rente €3000 is volgens , in de acte genoemde data betaald.)

Nu heb ik ook aangifte Schenkbelasting 2014 gedaan over die 50.000 minus de vrijstelling.

Mijn vraag is nu: Was dit wel noodzakelijk?

Met vriendelijke groet,

Antwoord

Bij een schenking die hoger ligt dan het (kleine) jaarlijks vrijgestelde bedrag zal er altijd aangifte gedaan moeten worden.

Als aan de eisen voldaan is, is de schenking vrijgesteld van de SCHENKbelasting.

Maar als niet altijd netjes en op tijd 6% rente is betaald over de papieren schenking, dan zal de fiscus bij overlijden toch ERFbelasting heffen.

Deze belastingen staan weliswaar allebei in de Successiewet, maar zijn wel verschillend.

Dus blijf netjes voldoen aan de eisen van de papieren schenking anders heb je maar de vrijstelling van één van beide belastingen.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

462 04-03-2015

Vraag

Onze dochter bezit een eigen woning. Wij hebben haar 100.000 euro geschonken en verder heeft ze een lening bij ons lopen van 85.000 euro.

Dit alles is netjes vastgelegd bij de notaris. Nu verwacht zij een kindje en wil gaan trouwen met haar partner. Er was nog niets geregeld tot op heden. De partner is bij haar ingetrokken. Ons advies is dat zij op huwelijkse voorwaarden gaan trouwen. Zij trouwen nog voor de baby wordt geboren. Nu willen wij graag dat als onze dochter overlijdt het bedrag van 100.000 euro wat in het huis zit naar ons kleinkind gaat. Maar we willen wel graag dat onze schoonzoon er kan blijven wonen. Is dat en onder welke voorwaarden dan mogelijk. Moet hij dan een soort huur aan zijn kind betalen? Is dit zonder testament vast te leggen in de huwelijkse voorwaarden?

Antwoord

Als u bij de schenking zelf een Tweetraps-regeling had opgenomen, dan zou er nu niets geregeld hoeven te worden.

Ik neem echter aan dat dit niet gedaan is en dan zal uw dochter dit alsnog moeten doen in haar testament. Zij kan dan opnemen dat haar partner het recht van gebruik en bewoning krijgt en onder welke voorwaarden (wie betaalt gas, water, electra, verzekeringen, onderhoud, etc.).

En bepaalt dat de eigendom van de woning naar haar kind(eren) toe gaat.

Maar uw dochter kan dat testament op ieder moment aanpassen zonder dat u dat weet. Op maandag laat ze u het testament zien waarin dit alles geregeld is en op dinsdag tekent ze een nieuw testament waarin de regeling helemaal vervalt en haar partner het huis volledig erft.

Die vrijheid heeft zij.

De huwelijks voorwaarden kunnen van belang zijn (bijvoorbeeld om duidelijk te maken dat het huis van haar is), maar de regeling wat er met het huis moet gebeuren na haar overlijden, kan daar niet in worden opgenomen.

Praat eens met uw notaris hierover.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

463 04-03-2015

Vraag

Schenkingen wel of niet bovenmatig

Geachte heer Loendersloot,

Helaas is mijn oma onlangs overleden en nu is er onder de erfgenamen onenigheid over de nalatenschap.

Mijn moeder (dochter van mijn oma) is in 2003 overleden, hierdoor zijn mijn zus en ik nu ook erfgenamen.

In 2009 ben ik er achter gekomen dat mijn oom (broer van mijn moeder) sinds 2008 jaarlijk een belastingvrije nschenking à 4700,- euro kreeg. Ik heb hier informatie over opgevraagd bij een notaris en deze vertelde mij dat deze schenkingen bij overlijden van mijn oma bij het latende vermogen dienen te worden opgeteld. In totaal betreft het een bedrag van ronde de 40.000,- euro.

Echter, de huidige notaris is van mening dat deze schenkingen als niet bovenmatig worden aangemerkt. Dit bevreemd mij zeer.

Naar mijn mening is 40.000,- een aanzienlijk bedrag. Helemaal daar mijn oma naast haar AOW een klein pensioen had, zij was geen rijke vrouw met een ruim inkomen.

Kunt u mij uitleggen wanneer schenkingen wel of niet bovenmatig zijn? En of ik op deze beslissing in protest kan gaan.

Daarnaast heeft mijn oom aan de huidige notaris gevraagd om alles af te wikkelen. Daar het verlies van mijn oma mij erg heeft aangegrepen en ik op dat moment niet helder heb kunnen nadenken heb ik aan de notaris kenbaar gemaakt de erfenis benificiair te accepteren. Ik besef mij nu echter dat het tarief à 200,- euro per uur voor de afwikkeling erg kostbaar kan worden en zou eigenlijk hiervoor een executeur willen aanstellen. Kan ik dit alsnog doen?

Ik verneem graag uw reactie.

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Antwoord

Het is niet relevant of er bovenmatige schenkingen gedaan zijn of niet.

Het gaat erom of er schenkingen gedaan zijn en of deze ingebracht moeten worden in de erfenis (dat moet in uw situatie dan expliciet bepaald zijn, dus ik denk niet dat dit speelt).

Is er geen inbrengplicht, dan kan er sprake zijn van inkorting. Uw oom krijgt dan zoveel minder uitbetaald als nodig is om de erfenis netjes te verdelen onder alle erfgenamen. Maar dan moet er wel sprake zijn van een schending van de legitieme portie van de andere erfgenamen.

De Beneficiaire Aanvaarding betekent niet dat er een notaris de erfenis moet afwikkelen. Dat kunnen de erfgenamen ook samen doen of een buitenstaander die door de rechtbank wordt aangewezen. Dus dit punt snap ik niet helemaal.

Ook het punt dat u een executeur wenst, kan ik formeel niet plaatsen. Een executeur wordt namelijk door de overledene in zijn/haar testament aangewezen en niet door de erfgenamen samen.

De erfgenamen kunnen hoogstens iemand machtigen om namens hen de zaak af te wikkelen.

Ik zou u willen aanraden om eens te rade te gaan bij een deskundige. Als u rechtsbijstand heeft, lijkt mij dat een goed startpunt.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

464 04-03-2015

Vraag

Beste Ernst, Mijn vader is nu in een Hospice, en heeft niet lang meer. Ik heb een broer die op het ziekbed van mijn moeder weer eens kwaad is weggelopen, en een aantal jaar niets van zich heeft laten horen. Was ook niet op de begrafenis van mijn moeder. Nu mijn vader ernstig ziek is, is hij weer in beeld gekomen, reden: er is wat te halen.

Ken mijn broer, schuldsanering gezeten, kan niet met geld omgaan enz. Hij is inmiddels getrouwd, en ook zij zit onlangs in de schuldsanering. Mijn vader heeft een testament laten maken, waarin hij mij onterft en alles aan mijn 2 kinderen geeft (afhandeling eigen huis enz.) omdat dat voor mij gunstiger is, omdat ik noodgedwongen in de bijstand zit. Mijn vader geeft mijn broer het minste wat je een erfgenaam kunt geven, denk zijn kindsdeel. Nu is mijn broer slecht bezig, door spullen te verkopen, waarvan mijn vader en ik geen weet hadden. Ook zegt hij tegen mij, dat ik niets mag doen, en hij alles regelt. Staat niet beschreven dat hij dat mag doen. Ik mag nergens bij zijn. Hij ziet natuurlijk geld, en wil de spullen bv op marktplaats verkopen. Hij kan dan natuurlijk vanalles zeggen, je hebt geen bewijs, voor hoeveel hij iets verkocht heeft. Kan hij dit zomaar doen? Ik ben dan wel onterft, maar niet omdat ik slecht ben, integendeel, heb altijd goed voor mijn moeder en vader gezorgt. Ook heeft mijn vader mij zijn auto geschonken, heeft hij overigens op papier gezet. Omdat dat een schuld vereffend, die mijn vader eigenlijk heeft gemaakt. Mijn broer denkt nu de baas te spelen, en ook zijn vrouw helpt daarin mee. Zij heeft toch ook niets te zeggen, over mijn pa zijn spullen? Wat kan ik het beste doen? Weet het niet meer. Of ga ik mijzelf in de vingers snijden? Voel me nu op een zijspoor gezet. Ook weet ik nu al, dat de band met mijn broer over is. Mijn vader heeft, toen hij nog thuis kwam, hem bewindvoering gegeven, over het geld wat mijn kids erven, tot een bepaalde leeftijd. Dit gaat toch ook niet werken? Als mijn zoon bv wil door studeren, moet ik aan mijn broer vragen of mijn zoon geld van de erfenis mag gebruiken. Wil hij lullig doen, of er is geen contact meer, gaat dit niet werken. Wat kan ik het beste doen? Kan mijn broer ook aan dat geld komen? Sorry voor zoveel vragen, maar voel me hopeloos. Wat zijn mijn rechten en plichten, of kan ik het beter zo laten.

Antwoord

Op grond waarvan is uw broer nu aan het handelen ?
Heeft uw vader hem een volmacht gegeven ?

Ik denk namelijk dat uw broer geen recht heeft om, terwijl uw vader nog in leven is, namens uw vader zaken te regelen. Hij is dan illegaal bezig, maar stoppen kunt u hem feitelijk alleen door de sloten op de deur te vervangen en te zorgen dat bankpassen en dergelijke geblokkeerd worden.

Maar dat mag u alleen doen als uw vader u daarvoor opdracht geeft.

Ik zou u aanraden om vandaag nog contact op te nemen met een notaris. Deze kan dan een spoedtestament opstellen en uw broer als bewindvoerder (en als erfgenaam) uit het huidige testament te halen. Anders heeft u na het overlijden van uw vader een groot probleem. Uw broer is dan bewindvoerder en kan de erfenis/het geld van uw kinderen opmaken. Weliswaar is er één keer per jaar controle op zijn handelen, maar dat is te laat.

Dus als uw vader nog in staat is om duidelijk te maken wat hij wil, dan zou ik snel de notaris van uw vader laten komen.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


465 04-03-2015

Vraag

Ik verzorgende heb een schenking gehad van client.echter heeft gemachtigde achter mijn rug om hiervan melding gemaakt.client zelf weet hier niks van.heb een goede leerschool gehad ben naïef geweest.en heb mijn ontslag hiervoor gekregen.vordering is overgedragen na 6 mnd pas aan mijn toenmalige werkgever kan/mag dit zomaar?

Antwoord

Mensen die in bepaalde beroepen werken moeten beter opletten wat ze doen dan anderen.

Dat heeft te maken met de mogelijkheid om de klant/cliënt te beïnvloeden omdat die afhankelijk is of kan zijn van de medewerkers in een bepaalde beroepsgroep.

Ik heb hier in ieder geval twee keer overgeschreven.
Bijvoorbeeld over een arts die een erfenis kreeg en
over een hulpverlener die ontslagen werd.

Dus dat u ontslagen bent nadat u een schenking heeft aangenomen van een patiënt is niet verboden.

Dat uw ex-werkgever de vordering die de patiënt (of diens gevolmachtigde) heeft op u tot terugbetaling van het aan u geschonken bedrag, is ook mogelijk. Het cederen van een vordering is waar een hele bedrijfstak op is gebouwd (factoring) en waardoor bedrijven krediet kunnen krijgen van de bank op basis van de uitstaande facturen.

Of de vordering ook geïnd kan worden is een andere vraag. Maar die zult u bij de rechter moeten laten beantwoorden.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


466 04-03-2015

Vraag

Mijn zus, waar ik curatrice voor was is4 maanden geleden overleden. De enige erfgenamen zijn mijn broer ik ik. Mijn broer zwerft reeds 25 jaar op straat in Griekenland en is psychisch niet in orde, dit al ong. 40 jaar. Ik heb al 32 jaar geen contact met hem. Er is een contactpersoon gevonden en die moet hem waarschuwen. Mijn broer aanvaardt de erfenis beneficiair. Er is geld. Nu worden er een formulier naar hem gestuurd en ik ben bang, dat hij niet in staat is om zelf te beslissen en misschien onder dwang moet tekenen door de contactpers. en het geld in het niet verdwijnt. Hoe moet dit nu???? Ik heb het de notaris gemeld, Die zegt…..we laten onderzoeken of hij compos mentis is. Wie bepaald dit en kan men hem niet dwingen op de Ambassade in Athene te gaan tekenen, kan men daar beoordelen of hij bij de tijd is. .

Antwoord

Ik vermoed dat het formulier dat uw broer nu moet tekenen inhoudt dat hij de erfenis beneficiair aanvaardt en u volmacht geeft om de erfenis af te wikkelen.

U zult dan Rekening en Verantwoording moeten afleggen bij de Rechtbank (vanwege de beneficiaire aanvaarding).

Vervolgens wilt u ook nog kwijting en decharge van uw broer krijgen voor hetgeen u gedaan heeft om de erfenis af te wikkelen.

Gezien hetgeen u schrijft over uw broer, kunt u in plaats van kwijting en decharge van uw broer, vragen aan de Rechtbank om een bewindvoerder aan te stellen over zijn aandeel in de erfenis. Deze bewindvoerder zal dan uw handelen beoordelen en kwijting en decharge verlenen en zal daarna het erfdeel van uw broer beheren.

Dit laatste om te voorkomen dat uw broer (of iemand waar hij onterecht vertrouwen in heeft) het geld opmaakt.

U kunt de rechter nu al hierom vragen. Maar overlegt u eens met uw notaris.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


467 07-03-2015

Vraag

Mijn vader van 83 heeft een bedrag geerft van ca. Euro 35.000, waarvan hij zo\’n Euro 10.000 moet betalen aan belastingen. Wat is de beste optie om het geld te kunnen besteden, financieel gezien? Hij heeft 3 kinderen om het geld aan te kunnen schenken, en wil niet zijn huursubsidie, zorgtoeslag, kortingen op taxi-vervoer, en schoonmaakhulp kwijtraken.

Antwoord

Uw vader houdt dus euro 25.000 over.

Als hij ieder kind geld zou schenken zou dat ruim euro 8.000,- per kind zijn.

Ieder kind moet dan over euro 3.000 (na aftrek van de gewone jaarlijkse vrijstelling) 10% schenkingsrecht moeten betalen.

Dat is ruim euro 300,- per kind.

Daarmee zou uw vader het geld kwijt zijn.

Maar of hij desondanks niet toch de toeslagen kwijt raakt, weet ik niet.
Dat is Sociaal Verzekerings Recht en dat verandert te snel om het bij te kunnen houden voor mij.

Ik raad u aan hierover contact op te nemen met de belastingdienst of de gemeente.

Ik heb wel al eens geschreven over een casus waarbij iemand zijn uitkering kwijtraakte omdat hij onverantwoordelijk met geld was omgegaan.

Dat stuk kunt u hier lezen.

Wegschenken van vermogen, lijkt mij onverantwoordelijk gedrag waardoor je de bijstandsuitkering kwijt kunt raken.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

468 07-03-2015

Vraag

Geachte heer Loendersloot,

Onder een schenking die mijn ouders hebben gedaan in 1979 staan handtekeningen die zeker niet overeenkomen met de werkelijke handtekeningen van mijn ouders. Ook is duidelijk zichtbaar dat de handtekeningen door één en dezelfde persoon zijn geplaatst. Ditzelfde geldt ook voor het testament van mijn moeder, ook die is 100% zeker niet door haar geplaatst. De handtekeningen wijken heel duidelijk erg af. Bij mijn moeder was in 1959 al de diagnose paranoïde schizofrenie gesteld, waarvoor zij nooit is behandeld. Mijn vader was een ernstig gestoorde psychopaat, die de ouderlijke woning, om fiscale redenen op naam van mijn broer heeft laten zetten toen hij 10 jaar oud was. Mijn broer is 18 jaar jonger dan ik, ik heb ook nog een zus die 1.5 jaar jonger is dan ik. Naar mijn mening is door de notaris, die deze akten heeft opgemaakt en laten passeren, een onrechtmatige daad verricht. De notaris is inmiddels overleden maar het notariskantoor bestaat nog wel. Mijn moeder was zeker door haar ziekte wilsonbekwaam, had ook niks in te brengen, want vader had alle macht over haar. Mijn vader had een ernstig gestoorde zieke geest. Mijn vraag is of er nog een mogelijkheid is om de schenking ongedaan te maken. Mijn vader en moeder zijn inmiddels beiden overleden. Ik zie uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Antwoord

Ik ga er van uit dat de schenkingsakte bij een notaris is getekend. En dat die dus niet zelf is opgesteld door uw ouders en/of uw de kinderen. Is er wel sprake van een zelf gemaakte schenkingsakte, dan zie ik niet direct waarom de notaris fout zou zijn.

Als u van mening bent dat de handtekeningen vervalst zijn en dat dit in het bijzijn van de notaris is gedaan, dan zie ik een paar mogelijkheden voor u.

U kunt een klacht indienen tegen de notaris. Dat is een tuchtprocedure.

Nu de notaris niet meer het ambt vervult, zal dit weinig nut hebben.

Maar ik geef u het toch mee en meld dat u geen advocaat nodig heeft.

Dan heeft u de mogelijkheid om de notaris aansprakelijk te stellen voor de schade die u lijdt. Hiervoor moet u een procedure aanspannen en heeft u een advocaat nodig.

Wederom zal het probleem zijn dat de notaris niet meer in functie is, maar u kunt zijn of haar opvolger aanspreken.

Ook kunt in een procedure rondom de afwikkeling van de erfenis de rechtsgeldigheid van de schenkingsakten in twijfel trekken. Wederom heeft u een advocaat nodig.

Wellicht is het een idee om eerst een handschrift deskundige te raadplegen en uw idee inzake vervalsing te laten toetsen ?

Wellicht kan het forensisch instituut van de Universiteit Maastricht u van dienst zijn.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

469 07-03-2015

Vraag

Ik heb eind vorig jaar een schenking gekregen van mijn ouders, nu ga ik scheiden.

Is het bedrag van de schenking nu alleen voor mij?

Antwoord

Dat kan ik niet met zekerheid zeggen.

Ik neem aan dat u getrouwd bent zonder het maken van huwelijkse voorwaarden.

Dan is alles wat u bezit ook eigendom geworden van uw echtgenoot/-note en zult u dat moeten delen bij een scheiding.

Dat is anders als uw ouders kunnen aantonen dat zij vóór of tijdens de schenking hebben aangegeven dat de uitsluitingsclausule van toepassing is.

Lukt het niet dat aan te tonen, dan is dat heel vervelend voor u en uw ouders en prettig voor uw toekomstige ex-echtgenoot/-note.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


470 07-03-2015

Vraag

Geachte heer Loendersloot,

Mijn leeftijd is 59, ik ben alleenstaand en nooit getrouwd geweest en mijn baan kwijt geraakt. Eén en ander heeft er toe geleid dat ik momenteel een Bijstandsuitkering ontvang.

Mijn moeder is 96 en heeft alzheimer – wordt verzorgt in een tehuis op een PG afdeling.

Mijn broer is 67, gepensioneerd en heeft 2 kinderen en 4 kleinkinderen.

Mijn schoonzus is onlangs overleden.

Het contact met mijn broer is zeer slecht te noemen – eigenlijk al van kind af aan.

Mijn ouders hebben mij al meer dan 20 jaar geleden aangeraden om \”het los te laten\”, want \”je hebt er niets aan\”. Zij zagen en ervoeren dat het gedrag en houding van mijn broer niets met \’mij\’ te maken had….maar helaas is mijn vader overleden en mijn moeder dement.

Het contact met mijn schoonzus was weliswaar gereserveerd maar goed genoeg en nu zij overleden is steekt het voor mij onaangename gedrag van mijn broer weer de kop op. Feitelijk raak ik er helemaal overspannen van en het is uiterst belangrijk dat ik afstand neem.

Nu is mijn vraag:

Wat moet ik doen als ik plotseling kom te overlijden?

Ik wil niet hebben dat mijn broer (of zijn gezin) in mijn papieren en spullen zit te \’snuffelen\’. Hoe kan ik dit vermijden? Wat moet ik doen om juridisch los te komen van mijn broer.

Alvast hartelijk dank voor uw aandacht,

Met vriendelijke groet,

Antwoord

Ik zie maar één juridische oplossing: Stel een testament op en bepaal daarin wie wel uw erfenis moet krijgen. En benoem ook een executeur.

De executeur moet zorgen dat uw erfenis wordt afgewikkeld en dat de personen die u tot erfgenaam heeft benoemd, uw vermogen krijgen.

Daarmee heeft uw broer geen enkel recht om in uw spullen te zitten.

Wel zou ik, en dat is een praktisch gegeven, ook uw buren of goede vrienden, inseinen dat als u zou overlijden (en zij zien dat u er niet meer bent) ze niet uw broer, maar de notaris moeten bellen omdat u daar alles heeft vastgelegd. Dan voorkom je dat uw broer toch binnengelaten wordt in uw huis vóórdat er duidelijk is dat alleen de executeur dat mag doen.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


471 09-03-2015

Vraag

Beste heer Loendersloot,

Ik las in de financiele telegraaf uw stuk over de schenking op papier. Ik heb zelf ook deze regeling met mijn ouders afgesloten, waarbij we op 20 november 2013 het stuk bij de notaris hebben ondertekend. De notaris deed vrij luchtig over de vastlegging van deze renteverplichting, en de rente over 2013 (EUR 166,-) heb ik contant ontvangen op kerstavond. Hiervan is geen vastlegging. Mijn vader is vervolgens op 31 mei 2014 overleden. Is het nog mogelijk om dit op een of andere manier te repareren, waardoor we iets sterker staan als hierover mogelijk discussie komt?

De rente over 2014 hebben we wel overgemaakt en dus vastgelegd, en gezien uw stuk zullen we dat in het vervolg netjes op 31 december doen 😉

Antwoord

Ik zie weinig mogelijkheden

Contante betaling van rente is niet voldoende

Daar moet bewijs van zijn

Als het gaat om de papieren schenking en uw moeders (toekomstige) erfenis dan is er nog een oplossing

U legt alsnog vast dat uw moeder u de rente betaalt (via overboeking).

Dat bedrag moet dan wel verhoogd worden met 6% rente over dat bedrag vanaf moment tekenen schenkingsakte en betaling.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

472 09-03-2015

Vraag

Mijn moeder is niet meer in staat om te tekenen

Antwoord

Als uw moeder alleen lichamelijk niet meer in staat is te tekenen, dan is er niets aan de hand.

De notaris kan altijd met twee getuigen erbij akten opmaken en passeren.

Dus ook een algehele notariële volmacht waarbij moeder anderen volmacht geeft om namens haar op te treden.

Maar als moeder niet meer begrijpt wat ze tekent (bijvoorbeeld door dementie) dan is er een probleem. Dan mag de notaris geen akte meer door haar laten ondertekenen en zult u een bewind moeten aanvragen bij de rechtbank.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


473 09-03-2015

Vraag

Laatste ouder is overleden en laat een huurpand achter? Er zijn 8 kinderen/ erfgenamen. Een aantal van hen wil het pand blijven verhuren. Ik wil me laten uitkopen voor een lager bedrag dan waar ik recht op heb. Kan dat?

Antwoord

De kinderen gaan verdelen.

Daarbij zijn ze onderling vrij om een waarde van het betreffende pand af te spreken.

Dus u kunt zich voor 1/8 van een lager bedrag laten uitkopen.

Wat wel kan is dat de belastingdienst hier een schenking ziet omdat u waarde laat schieten ten gunste van de anderen. Als er een goede onderbouwing is, dan hoeft dat geen probleem te zijn. Maar anders zullen de anderen er rekening mee moeten houden dat als dat voordeel groter is dan euro 2.000 per kind, dat er nog 30% of 40% schenkbelasting betaald moet worden door hen.

Let overigens wel op dat de notaris in de akte van verdeling zet dat enkel u bent uitgedeeld en dat er overigens geen verdeling heeft plaatsgevonden tussen de andere 7 kinderen.

Als de tekst namelijk niet goed is, dan zal bij een volgende verdeling (waarbij nr 7 uitstapt en er 6 kinderen overblijven) ineens overdrachtsbelasting betaald moeten worden).

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


474 18-03-2015

Vraag

Het lijkt me voor de fiscus toch bijna onmogelijk in alle gevallen de rentebetalingen te checken

Zeker bijv als de bewaringstermijn voor bescheiden is verstreken

Wat denkt u

Antwoord

Ik moet u helaas teleurstellen.

Het is namelijk niet de belastinginspecteur die iets moet controleren of bewijzen of aannemelijk maken.

Het is aan de erfgenaam die minder erfbelasting wil betalen om aan te tonen dat de schenking(en) op papier altijd en volledig volgens de regels zijn uitgevoerd.

Dus als een kind niet kan aantonen dat de ouders sinds de schenking 20 jaar geleden ieder jaar netjes de rente hebben overgeboekt, dan kan de fiscus erfbelasting heffen alsof er nooit schenkingen hebben plaatsgevonden.

Dus de bewaartermijn geldt hier niet. De belastingplichtige claimt een voordeel en moet aantonen dat dat ook terecht gedaan wordt. Je kunt stellen dat de bewaringstermijn pas begint te lopen vanaf het moment dat de ouder overlijdt. En aangezien je binnen enkele maanden daarna aangifte erfbelasting moet doen, is de termijn van bewaren zeker nog niet verstreken.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

475 18-03- 2015

Vraag

Beste , M´n moeder trouwde met m´n stiefvader. Genaamd Wil . Wil overleed in juni 2013 . Via een vertrouwen persoon heb ik vernomen dat Wil , via de notaris voor mij een geld schenking heeft nagelaten . Mn moeder wilt aan mij geen inzage in de dossiers geven Ik weet wel ..helaas nu pas ,,dat mn moeder , nadat haar man reeds 6 maanden was overleden heimelijk een afspraak had bij de notaris Ik heb nooit één bericht ontvangen van deze notaris . Hij had makkelijk m´n adres gegevens kunnen opvragen Immers wonen wij in de zelfde gemeente. Kunt u mij alstublief verder helpen Alvast heel erg bedankt

Antwoord

Geachte mevrouw

De notaris is niet verplicht contact op te nemen met een legataris

Ik vermoed dat u een legaat heeft gekregen

De erfgenaam/-namen moeten dat doen

U kunt navragen via uw eigen notaris of via het centraal testamenten register of er een testament van uw stiefvader was.

Vervolgens kunt u bij de notaris die dat testament heeft opgesteld navragen of u daarin vermeld staat

Navraag bij het register is gratis

Als u uw notaris vraagt dat te doen kunnen er kosten zijn

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit


 

476 18-03- 2015

Vraag

Dag

stel ik leen mijn dochter 30000 euro a 6%.

Zij betaalt 1800 rente per jaar.

Mag ik dan in een jaar nog wel een schenking tot 5200 euro doen, of mag ik dan niet meer dan de betaalde rente 1800 euro om renteaftrek te houden.

Dit zou dan inhouden dat je na 10 jaar bijna niets meer mag schenken om het fiscaal aftrekbaar te houden.

Het is mij niet duidelijk hoe de wet nu is.

Graag uw antwoord,

bedankt.

Antwoord

De betaling van rente (Ad euro 1.800) staat los van de schenking die u onbelast mag doen tot euro 5.000 per jaar

Stel u schenkt euro 3.200 per jaar en daarnaast euro 1.800 dan is dat onbelast van schenkingsrecht

Of uw dochter euro 1.800 kan aftrekken van haar inkomstenbelasting hangt oa af van waar zij het geleende bedrag voor gebruikt heeft en of zij de rente volledig betaald heeft

In beginsel zijn het dus twee verschillende dingen.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

477 18-03-2015

Vraag

Het lijkt me voor de fiscus toch bijna onmogelijk in alle gevallen de rentebetalingen te checken

Zeker bijv als de bewaringstermijn voor bescheiden is verstreken

Wat denkt u

Antwoord

Ik moet u helaas teleurstellen.

Het is namelijk niet de belastinginspecteur die iets moet controleren of bewijzen of aannemelijk maken.

Het is aan de erfgenaam die minder erfbelasting wil betalen om aan te tonen dat de schenking(en) op papier altijd en volledig volgens de regels zijn uitgevoerd.

Dus als een kind niet kan aantonen dat de ouders sinds de schenking 20 jaar geleden ieder jaar netjes de rente hebben overgeboekt, dan kan de fiscus erfbelasting heffen alsof er nooit schenkingen hebben plaatsgevonden.

Dus de bewaartermijn geldt hier niet. De belastingplichtige claimt een voordeel en moet aantonen dat dat ook terecht gedaan wordt. Je kunt stellen dat de bewaringstermijn pas begint te lopen vanaf het moment dat de ouder overlijdt. En aangezien je binnen enkele maanden daarna aangifte erfbelasting moet doen, is de termijn van bewaren zeker nog niet verstreken.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

478 18-03-2015

Vraag

Woon al 14 jaar samen met me vriend die een koophuis heeft,kan hij dan het zo laten regelen als er wat met me vriend gebeurd dat ik dan in zijn koophuis mag blijven wonen ,tot ik overlijd, zijn daar nog risico,s aan,en moeten de kinderen daar voor tekenen,want mijn vriend zegt dat ik dan niks hoef te betalen voor het huis ,kan dat zomaar want wil geen problemen later.

Antwoord

Uw vriend zal naar de notaris toe moeten gaan om een testament op te stellen.

Hij kan kiezen voor een zogeheten langstlevende testament (u krijgt alles en zijn kinderen moeten wachten tot ook u overleden bent en pas dan krijgen ze hun kindsdeel uitbetaald.

Of hij kiest voor een vruchtgebruik testament (u mag het huis gebruiken maar niet meer dan dat, maar de kinderen zijn hierdoor wel al eigenaar en hebben meet zekerheid).

Of een Tweetrapslegaat.

Als u (bij zijn overlijden) al langer dan 5 jaar op hetzelfde adres als uw vriend staat ingeschreven, hoeft u geen erfbelasting te betalen. De kinderen waarschijnlijk wel.

Maak eens een afspraak bij een notaris om meer informatie te krijgen.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

479 18-03-2015

Vraag

hallo,mijn moeder is overleden.zij heeft mijn zus bij leven gevraagd om haar zaken af te handelen.wij gaan donderdag hiervoor naar de notaris.nu heeft mijn zusje zonder met ons te overleggen de huur opgezegd.mag dit,wettelijk gezien?bvd,

Antwoord

Op zich kan uw zuster de huur opzeggen. Ik hoop alleen voor haar dat niet zal blijken dat uw moeder meer schulden dan bezittingen heeft. Want dan is uw zuster privé aansprakelijk voor alle schulden.

De huur opzeggen is namelijk een handeling van zuivere aanvaarding.

Overigens krijgt uw zuster ook een ander probleem. De woning moet namelijk leeg worden opgeruimd (en in originele staat). Als de andere erfgenamen daaraan niet willen meewerken, dan mag uw zuster de inboedel niet uit het huis halen. Want dat zijn handelingen die alleen door alle erfgenamen samen gedaan mogen worden.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

480 18-03-2015

Vraag

Geachte heer Loendersloot,

Mijn man is ruim zeven jaar geleden overleden. Alles is indertijd via de notaris afgehandeld. Alleen krijg ik via de gemeente de ozb belasting nog steeds op \”de erven van \”. Ik vind dat heel vervelend en heb al diverse keren gevraagd om die tenaamstelling te wijzigen. Dat moet via het Kadaster. Had dat indertijd niet meteen moeten en kunnen gebeuren?

De notaris heeft nu een akte opgesteld met weer alle gegevens met bedragen en legaten enz.. waar de erven recht op hebben. Het gaat om 2 kinderen van mijn overleden man en 3 kinderen van mij.

Met de kinderen van mijn man heb ik geen contact meer. Mede daarom vind ik het heel vervelend dat zij na zo\’n lange tijd een dergelijke akte ondertekend moeten terugsturen. Indertijd hebben zij ook een dergelijke akte moeten ondertekenen.

Graag uw reactie.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Vriendelijke groet,

Antwoord

Op zich had de Verklaring van Erfrecht na het overlijden van uw echtgenoot ingeschreven kunnen worden. Doorgaans vindt dat niet plaats omdat dit extra kosten met zich meebrengt en alleen het effect heeft dat de aanslag OZB / Waterschap op uw naam en niet op naam van “erven van” komen te staan.

Sinds kort hanteert het Kadaster een beduidend lager tarief voor de inschrijving van de Verklaring van Erfrecht. En nu wordt deze vaker ingeschreven, maar het is nog steeds niet gebruikelijk.

Omdat ik niet weet wat uw man in zijn testament heeft opgenomen, kan ik niet beoordelen of alle bedragen wederom opgenomen moeten worden en voor iedereen zichtbaar in het Kadaster moeten worden vermeld. Het gaat eigenlijk alleen om de vraag wie nu het huis bezit: u, de kinderen samen, alleen de kinderen van uw man.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

481 18-03-2015

Vraag

Mijn vader is in januari 2015 overleden,hij heeft een testament waar wij (de kinderen) de inhoud kennen.Wij zijn de enige erfgenamen.Wij hebben alles verdeeld ,ook het overgebleven geld,en goederen.Moeten wij nog toch nog naar de notaris,voor het een en ander

Antwoord

Als alles geregeld is, hoeft u niet meer naar de notaris toe.

U kunt hoogstens tegen het probleem aanlopen dat de bank de bankrekening niet wil opheffen als er geen Verklaring van Erfrecht is. Die kan de notaris opstellen, maar ik raad u aan dan eerst goed met de bank te praten of het opstellen daarvan wel nodig is.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

482 18-03-2015

Vraag

Waar en hoe kan ik achterhalen wie de notaris of bewindvoer is in de (afgewezen) nalatenschap

Groeten

Antwoord

U kunt zich wenden tot de griffier van de Rechtbank van de woonplaats van de overledene. Daar houd men een register bij en de notaris moet zich daar inschrijven.

Ook de bewindvoerder moet daar bekend zijn aangezien de rechtbank de bewindvoerder aanstelt.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

483 18-03-2015

Vraag

ouders zijn opgenomen in verpleeghuis vader al 3jaar op pg afdeling moeder sinds 14-11-2014 intern in verzorgingshuis ook dementerend kunnen wij (de kinderen het ouderlijk huis te koop zetten?

Antwoord

U kunt het huis te koop zetten en ook het (voorlopig) koopcontract tekenen.

Dat komt omdat het gaat om de zogeheten obligatoire fase en daarin kun je zelfs verkopen wat je niet bezit. (zo kan ik ook de Euromast verkopen aan een goedgelovige toerist).

Maar het probleem ontstaat op het moment dat de eigendom van de woning geleverd moet worden bij de notaris. Dan kunt u de akte niet tekenen en bent u schadeplichtig ten opzichte van de koper.

Als u een algehele volmacht zou hebben van uw ouders, zou u op basis daarvan de akte van levering wel kunnen tekenen.

Maar als er niet zo’n volmacht is, dan zult u een bewind moeten aanvragen over het vermogen van uw ouders bij de rechtbank.

EN vraag dan direct machtiging van de rechtbank om de woning te verkopen en leveren voor een specifiek vast te stellen (minimum)verkoopprijs. Anders moet de notaris alsnog die machtiging aanvragen als de akte van levering wordt opgemaakt.

De rechtbank of de notaris kan u meer vertellen over de procedure.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

484 18-03-2015

Vraag

Beste Ernst,

Ja ik heb je site eerst doorzocht voordat ik je deze vraag stel! Mijn vader is onlangs overleden en op het moment waarop ik dacht mijn verdriet te kunnen verwerken, bleek dat hij zijn erfenis onder bewind had gezet. Nu ben ik zo volwassen dat mijn oudste zoon meerderjarig is, dus dat kan de reden niet zijn.

De notaris die hij daartoe heeft aangesteld, weigert te communiceren en is ontzettend laks. Ik heb hem bijna moeten dwingen om een afspraak te maken om het testament te zien en ik had een heleboel vragen voor hem, waarvan hij bijna niets wist. Hij zei ook dingen die niet klopten, bijvoorbeeld over de eerdere erfenis van mijn moeder (daar ga ik nu niet op in).

Maar ten eerste: kan ik onder dit bewind uitkomen, want ik ben een normale, intelligente persoon en niet geneigd tot het springen in zeven sloten tegelijk – zelfs niet in één eigenlijk. Ik dacht er zelf aan om dat gewoon via een redelijk gesprek te doen, want anders mag ik pas na 5 jaar naar de kantonrechter.

Ten tweede: volgens het testament hoeft die notaris niet met mij te communiceren: hij hoeft alleen maar elk jaar te laten zien wat hij gedaan heeft en hij mag zichzelf zoveel betalen als hij wil uit de opbrengst van de door hém te verkopen erfenis … Ik vind dit zo vreemd allemaal! Is er iets aan deze toestand te doen?

Ik heb het bij het juridisch loket gevraagd en daar zei men dat ik aan dat bewind vastzit. Verder denkt iedereen dat ook, maar iedereen vindt het wel raar dat er bewind is.

Alvast heel veel dank voor je antwoord!

Hartelijke groet,

iemand die graag anoniem wil blijven

Antwoord

Ik begrijp dat de notaris ook de bewindvoerder is ?

Op zich kan dat, maar de rechters vinden dan wel dat de notaris het werk goed moet doen en houden de notaris dan aan twee richtlijnen: diegene die gelden voor bewindvoerders en het tuchtrecht van notarissen.

Ik zou u aanraden om een gesprek aan te gaan met de griffier van de rechtbank. Wellicht dat deze hulp kunnen bieden of u zullen helpen met het opstellen van een verzoek om het bewind aan te tasten (en dan niet pas over 5 jaar).

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


485 18-03-2015

Vraag

De kantonrechter Oost-Brabant heeft geheel tegen mijn zin, mijn zus tot bewindvoerder van mijn demente moeder uitgeroepen

De kantonrechter heeft mij hier van op de hoogte gebracht en heeft met al mijn argumenten tegen de aanstelling niets gedaan.

Nu heeft mijn zus in de periode dat zij bewindvoerder was 2 woningen, stallen en grond verkocht (………………adressen weggelaten door E. Loendersloot). Dit voor een bedrag dat slechts een fractie is van de waarde.

Gezien de huizen die zijn verkocht in dezelfde omgeving en in dezelfde periode een bedrag van ongeveer 3 ton wat minimaal 1 miljoen Euro had moeten zijn, bij vrije verkoop.

Volgens de Notaris in ……(Plaats weggelaten door E. Loendersloot) is alles legaal gegaan en dus toegestaan door de Kantonrechter.

Volgens de Notaris is hier niets meer aan te doen en kan de Kantonrechter deze diefstal legaliseren.

Klopt dit?

Volgens mij hoorde het notariskantoor op de hoogte te zijn dat dit maar een fractie van de werkelijke waarde is en heeft kandidaat notaris ………….(naam weggelaten door E. Loendersloot) toegegeven dat hij op de hoogte was van de slechte relatie die ik had met mijn zus, wat hem ook nog eens extra alert mocht maken omdat hij daardoor wist dat ik partij was.

Verder is er aan het begin en aan het einde geen boedelbeschrijving geweest anders dan de OZB waarde voor het onroerend goed en de standen op de diverse bankrekeningen.

Dit terwijl het voorheen een agrarisch bedrijf was, met diverse landbouwmachines, een personenauto, een uitgebreide schilderij collectie enz.

Ik ging er vanuit dat het bewindsbureau en de notaris mijn belangen in de gaten zouden houden. Al vond ik het raar dat het bewindsbureau een boedelbeschrijving kon goedkeuren zonder met mij contact op te nemen.

Achteraf blijkt er echter nooit een serieuze boedelbeschrijving te zijn gemaakt.

Kunt u mij helpen?

Met vriendelijke groet,

Antwoord

Ik heb alle (adres)gegevens die u ook had gegeven weggelaten om te voorkomen dat iemand in staat is om daardoor u te achterhalen. Ook de verwijzing naar het notariskantoor en de behandelaar aldaar heb ik weggelaten. Dit omdat deze site niet bedoeld is om ruzies uit te vechten. Daar zijn andere wegen voor, zoals een tuchtrechterlijke procedure.

De benoeming van een bewindvoerder wordt door de Kantonrechter gedaan. Dat u het niet eens bent met de persoon die als zodanig wordt aangesteld, is vervelend, maar daarmee is de benoeming wel geldig.

De Kantonrechter zal vervolgens van de bewindvoerder hebben geeist dat er een boedelbeschrijving wordt opgesteld. Die speelt alleen een rol tussen de Kantonrechter en de bewindvoerder. Derden (zoals uzelf) kunnen daar niets tegen doen.

Ook zal de Kantonrechter machtiging moeten verlenen voor de verkoop en levering van registergoederen. Daarbij kijkt de Kantonrechter meestal naar de WOZ waarde en vaak ook naar een taxatierapport van een makelaar.

Als u het er niet mee eens bent, dan zult u de Staat der Nederlanden aansprakelijk moeten stellen. Niet de notaris.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


486 29-03-2015

Vraag

Ik heb net uw mail met deze column gelezen en hier schrik ik echt van.

Het is namelijk zo: mijn moeder (leeft nog, is nu 92 jaar oud) heeft in 1989 haar eigen huis op papier aan mijn broer en mij verkocht, dat was destijds de beste oplossing volgens de notaris. Zij heeft daar ongeveer 7000 gulden aan notaris- en overdrachtskosten voor betaald. Niet mis dus. Mijn vader was 5 jaar daarvoor in 1984 overleden. In die tijd was het nog dat je je eigen huis moest “opeten” als je naar een bejaarden- of verpleeghuis moest. Bij deze oplossing heeft zij zich altijd prettig gevoeld, ondanks de hoge kosten die dit in 1989 met zich meebracht. 
Mijn broer en ik hebben dit nooit bij de belastingaangifte opgegeven, volgens ons beider belastingadviseur hoefde dit niet omdat er toch geen geld uit dit huis op onze rekening kwam. Het geld zat zogenaamd in de stenen.

Afgelopen jaar is dit huis verkocht, omdat ze bij moeder in de buurt seniorenwoningen gingen bouwen en zij daar een woning van kon betrekken. Mijn broer en ik hebben dus ieder de helft van de opbrengst van het huis gekregen.

Nu lees ik uw artikel over het feit dat onze moeder “huur” over het huis aan ons had moeten betalen anders krijgen wij straks 20% erfbelasting!!! Klopt dit? Zo ja, dan is dit toch niet eerlijk. Eerst 7000 gulden vangen aan notariskosten waarvan natuurlijk het overgrote deel verdwenen is in de staatskas en dan straks nog eens 20% erfbelasting voor ons beiden…

Kunt u mij zeggen of dit inderdaad zo is? En gaan wij dit jaar over het ontvangen bedrag belasting betalen? En het volgend jaar en alle jaren daarna?

Als u een goede tip voor ons heeft, dan houden wij ons uiteraard van harte aanbevolen

Alvast bedankt voor uw reactie!

Antwoord

Doordat de oude woning verkocht is en uw moeder nu in een andere (senioren)woning leeft, speelt mijn verhaal niet voor u.

Althans als uw moeder niet binnen 180 dagen na de verhuizing overlijdt.

Wat uw Inkomstenbelasting aangifte betreft: de eigendom had u wel moeten opgeven.

Nu denk ik niet dat de fiscus hoer achteraan gaat maar er kan wel een vraag komen hoe u aan dat kapitaal komt dat op 1 januari op uw spaarrekening stond.

Want dat is gewoon vermogen als u meer bezit dan euro 20.000 per persoon.

Als u inderdaad bovendien die heffingsvrije som zit, kunt u overwegen om een deel van uw (hypotheekschuld) af te lossen

Waardoor u rente uitspaart en uw box 3 vermogen verkleint

Of u investeert in isolatie of zonnepanelen waardoor uw maandlasten lager worden en wederom uw box 3 vermogen verkleind wordt.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

487 29-03-2015

Vraag

Stel dat ik besluit om aan mijn kinderen via de notaris op papier een schenking te doen op voorhand.

Ik meen gelezen te hebben dat je dan 6% rente moet betalen aan je kind, omdat hij/zij het bedrag als het ware terug leent aan mij.

Hoe zit dat dan met het opgeven van een schuld bij de Belastingaangifte.  Wordt dit echt gezien als een aftrekbare schuld ? Wat levert dat op als je weinig belast eigen vermogen hebt bij de rendementsheffing ?  Krijg je dan een negatieve rendementsheffing ?

Antwoord

De papieren schenking wordt als een schuld voor Box 3 bij de ouders gezien

Maar als een actief post in Box 3 bij de kinderen.

De 6% rente is een verplichting om erfbelasting te besparen bij overlijden.

Maar voorkomt niet dat er vóór het overlijden Inkomstenbelasting betaald moet worden door de kinderen als hun totale vermogen hoger is dan de heffingsgrondslag in Box 3.

Op de site heb ik een notitie geschreven over schenken. Misschien aardig om die te lezen ?

Van dit antwoord maakt de disclaimer deel uit.


 

488 29-03-2015

Vraag

Onze buurman wil een stukje van onze tuin kopen ( ca 25 m2 ) om bij zijn huis een uitgang naar het trottoir te maken.

Hoe moeten we dat regelen zodat er later geen problemen met het kadaster en eigendomsrechten ontstaan.

Antwoord

Als u het helemaal in orde wilt maken, dan zult u bij de notaris een akte moeten laten opstellen en deze laten inschrijven bij het Kadaster.

Dat zal een akte van levering zijn en relatief gezien zijn die kosten erg hoog. Dus u zult met de buurman afspraken moeten maken over wie die kosten betaald.

Allereerst is het van belang om te weten of u op uw huis en tuin een hypotheek heeft gevestigd. Die zal namelijk (gedeeltelijk) doorgehaald moeten worden en u (of de notaris) zult de bank moeten vragen of zij daar wel aan mee willen werken. Rekent u per gedeeltelijk door te halen hypotheekrecht op circa € 250,-.

Dan zijn er nog de kosten van het uitmeten van het stuk grond. Normaal liggen die kosten bij een meting achteraf op € 950,-.

Maar er kan een meting voorafgaand aan de akte van levering worden gevraagd bij het Kadaster of er kan met SPLITS gewerkt worden. Dan zijn de kosten ongeveer € 650,-.

Er is nog een mogelijkheid die goedkoper is, maar dan mag het stuk grond niet méér waard zijn dan (uit mijn hoofd) € 1.000,- en niet groter dan € 100 m2.
Als u daaraan voldoet, kunt u met uw notaris overleggen of dit een optie is.

En na dat alles moet nog de akte opgesteld worden en getekend bij de notaris en ingeschreven bij het Kadaster. Voor dat laatste moet u rekenen op € 168,-.

Hoe hoog de kosten van de notaris zijn, kan ik u niet melden.

Alles bij elkaar is het dus kostbaar om 25 m2 over te dragen, maar het beste is wel om alles bij de notaris vast te leggen.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

489 29-03-2015

Vraag

Mag mijn broer mijn inrit dicht maken op een boedeldomeingrond

Antwoord

Ik heb geen idee wat u bedoelt met Boedeldomeingrond.

Het klinkt eerder Vlaams dan Nederlands.

Kunt u meer informatie verstrekken ?


 

490 29-03-2015

Vraag

Ik heb een huis gekocht. Door de verhuizing ben ik mijn koopcontract kwijt. Kan ik een kopie van mijn koopcontract krijgen en hoe?

Antwoord

Als het gaat om het zogeheten Voorlopig Koopcontract, dat u waarschijnlijk bij de makelaar heeft getekend, dan raad ik u aan om eerst naar de makelaar te gaan.

Heeft die het niet, dan kunt u de notaris vragen of deze nog het dossier heeft en of hij of zij aan u een kopie kan geven. Daar kunnen wel kosten aan verbonden zijn.

Bedoelt u echter de originele akte van levering dat u bij de notaris heeft getekend, dan zijn er twee mogelijkheden.
U kunt de notaris vragen om een afschrift van de akte. Daar kunnen kosten aan verbonden zijn en het kan een paar dagen duren.

Of u gaat naar de site van het Kadaster, zoekt daar op uw adres of uw eigen personalia en vraagt daar het eigendomsbewijs op. De kosten hiervan moet u wel direct afrekenen, maar liggen ergens tussen € 5 en € 10,- (uit mijn hoofd). Maar u krijgt de akte dan ook direct gemaild.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

491 29-03-2015

Vraag

Mijn huis heb ik van mijn ouders indertijd gekocht ,terwijl hun het recht van bewoning behielden . Nu de laatste al 23 jaar geleden overleden is ,blijkt nog altijd bij het kadaster ook hun zeggenschap over mijn huis te gelden .Om het te veranderen kost me dat een flink bedrag ook omdat ik de verklaring van erfrecht niet meer heb . Is dit alleen te veranderen via een nieuwe akte ? Of zijn er nog andere mogelijkheden ? Of zal ik het maar laten zoals het nu is . Wat vindt U ?

Antwoord

Per 1 januari 2015 rekent het Kadaster een zeer gunstig tarief voor het inschrijven van een Verklaring van Erfrecht, namelijk helemaal niets.

Maar er zijn wel andere kosten omdat de notaris die Verklaring van Erfrecht moet inschrijven.

In uw situatie moet die akte zelfs nog worden opgesteld door de notaris.

Als u het laat zo als het nu is, is er op zich niets aan de hand. U krijgt de aanslagen van de gemeente en waterschap toegestuurd maar waarschijnlijk niet op uw naam maar op naam van de Erfgenamen van.

U zult echter bij verkoop van die woning wel aan de notaris moeten aantonen dat u eigenaar bent. De notaris moet daarvoor diverse onderzoeken doen en zal dat dan in de akte van levering opnemen. Dat is hetzelfde onderzoek dat hij of zij moet doen als er nu een Verklaring van Erfrecht wordt opgesteld.

Doet u nu dus niets, dan is dat uitstel van executie. Mocht u zelf de woning niet meer kunnen verkopen, bijvoorbeeld omdat u overleden bent, dan moet(en) degene die uw belangen dan waarnemen of die uw erfgenamen zijn, alsnog dat onderzoek laten doen door de notaris en de benodigde gegevens aandragen.

Vanwege dat laatste kunt u overwegen om nu alles te regelen. Maar als u op dit moment liever niet het geld ervoor wilt uitgeven, dan kunt u ook alles bij het oude laten.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

492 29-03-2015

Vraag

Mijn ex heeft mij een cadeau gekocht, nu zijn wij 6+ maanden uitelkaar (woonde eerst samen verder niet getrouwd geweest) en ze heeft al haar spullen al terug ma nu wilt ze ineens cadeaus terug hebben ze zegt dat ze daar recht op heeft omdat ze de bonnetjes nog heeft.. maar ben ik nu wettelijk verplicht het terug te geven??

Antwoord

In beginsel geldt het spreekwoord: Eens gegeven blijft gegeven.

Dat staat ook zo in de wet, maar daar wordt het begrip Inbreng gebruikt.

Of de schenker moet aantonen dat er sprake was van een wilsgebrek ten tijde van de schenking.

Dat wil zeggen er moet sprake zijn van:
Dwaling, Bedreiging, Bedrog of Misbruik van omstandigheden.

Simpel gezegd hoeft u niet terug te geven wat u van uw ex heeft gekregen, tenzij uw ex-partner kan aantonen dat hij of zij ten tijde van de schenking heeft gemeld dat het cadeau straks teruggegeven moet worden.

Ik denk niet dat dit het geval zal zijn geweest bij u.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

493 29-03-2015

Vraag

De laatste ouder is overleden en er is een pand wat verhuurt wordt.

Mijn zuster is de executeur en is getrouwd met de zwager, die het pand nu beheert.

Hij wil een aantal zaken in gang zetten, die meer zijn dan alleen het noodzakelijke onderhoud.

Volgens hem is de meerderheid van de familie hiermee akkoord gegaan, (zoals altijd bij democratische beslissingen 3 tegen en 5 voor). De 3 tegenstemmers willen zich laten uitkopen en willen niet meer investeren in het pand.

Is het niet zo dat de ontwikkelingen, die verder gaan dan normaal (onderhoud)beheer nu stop gezet moeten worden? hartelijk dank

Antwoord

Er zitten hier meer aspecten aan dan u denkt.

Maar simpel gezegd heeft een (normale) executeur de plicht om de erfenis af te wikkelen en een verdeling voor te stellen aan de erfgenamen.

Maar zijn er schulden, dan moet de executeur zorgen dat die schulden eerst afgelost worden. Dus een executeur kan besluiten om een woning te verkopen, bijvoorbeeld als er een hypotheekschuld is en er verder geen spaargeld is om die schuld af te lossen.

In het kader van zo’n noodzakelijke verkoop, kan het zijn dat er eerst geïnvesteerd moet worden om een goede verkoopopbrengst te krijgen. Bijvoorbeeld snoeien in de tuin of reparaties in huis. Maar dat moet dan wel goed onderbouwd worden door de executeur en het is (uiteindelijk) aan de rechter om te bepalen of de redenatie goed genoeg is.

Speelt dit alles bij u niet, dan raad ik aan om eens te overleggen met een notaris in uw buurt.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

494 29-03-2015

Vraag

Ik heb een arabische document waarin staat dat de zus van mijn moeder ongeveer 600.000 dollar aan mijn moeder verschuldigd is. Dit had destijds, in 2010, te maken met dat mijn moeder dit bedrag aan haar geleend had om een huis te kopen. Nu wilt mijn moeder een deel van dat bedrag (namelijk 100.000 euro) terug en naar NL sturen om een huis te kopen. Is deze document genoeg bewijs (voor de bank of eventueel de overheid), als het eenmaal vertaald is, ter verklaring van waar mijn moeder de geld vandaan heeft gekregen? Dit document is in het arabisch en ondertekend door de zus van mijn moeder met een officiële stempel van notaris/advocaat destijds

Hartelijk dank voor uw hulp

Met vriendelijke groet.

Antwoord

Ik durf u hier geen eenduidig antwoord op te geven.

Op zich kan het allemaal heel legitiem zijn en hoeft er geen probleem te zijn.

Maar de Fiscal Inteligence Unit (FIU) kan er anders over denken, net als de bank waar dit geld binnen komt. Want wat is de waarde van die verklaring en de handtekening van de notaris ?

In Amerika bijvoorbeeld, stelt een notary geen documenten op. Dat doe je zelf en de notaris zet alleen de handtekening en stempel om aan te tonen dat het jouw handtekening is onder het stuk.

Dus als daarin staat dat iemand een ander een half miljoen heeft geleend, dan wil die notaris stempel niet zeggen dat dit ook inderdaad het geval is geweest. De ambtsstempel houdt alleen in dat de andere handtekening(en) op dat document in het bijzijn van de notaris zijn gezet.

Ik raad u aan om eerst met uw Belastinginspecteur te overleggen. Deze kan u dan aangeven of er reden tot argwaan is of niet.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


 

495 29-03-2015

Vraag

In het testament is een variabele rente afgesproken voor het vruchtgebruik, waarvan de hoogte definitief bepaald wordt na het overlijden. Moet dat vaststellen van de rente notarieel vastgelegd worden of is het ook al goed als alle erfgenamen het eens zijn en gezamenlijk een document ondertekenen

Antwoord

U hoeft dit niet vast te leggen bij de notaris.

Dat kan ook (bijvoorbeeld) in de aangifte voor de erfbelasting.

Maar dan moet u er wel voor zorgen dat u een kopie daarvan goed bewaard.

Dit omdat het van belang kan zijn als de langstlevende ook overlijdt.

Legt u het bij de notaris in een akte vast, dan is die altijd terug te vinden.

Keuze is aan u.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


496 07-04-2015

Vraag

De groninger acte kan heel voordelig gebruikt worden bij de keuze tussen overdragen landbouwgrond of bouwrijpe grond.

en dan is het verschil ofwel overdrachtsbelasting of ofwel BTW en dat is veel groter.

Wordt nu gebrukt door BAM in nieuwbouwproject Zeist.

Scheelt 15000 !! (vijftienduizend) per kavel.

(ten voordele van BAM overigens).

Antwoord

Het verschil is door de arresten van de Hoge Raad (bekend als Don Bosco) minder groot geworden.

Het gaat nu niet meer om de status van de grond (landbouwgrond, dus 6% overdrachtsbelasting) of bouwrijpe grond (dus 21% BTW).

Maar om hetgeen de intentie is van de verkoper en zoals deze blijkt uit de uiterlijke verschijningsvormen.
(NB dit is mijn samenvatting)

Dus als de aannemer een groot bord in de wei heeft geplaatst waarop de wervende tekst “U kunt hier straks in alle rust en groen wonen” dan is er al 21% BTW verschuldigd ook al is er nog geen spade de grond ingegaan (anders dan om het bord te plaatsen).

De Groninger akte gebruiken om met 6% overdrachtsbelasting de grond over te dragen aan de kopers (met de clausule dat alles wordt teruggedraaid als de bouwvergunning niet wordt verleend) is dan geen oplossing.

Want het feit dat er een bouwvergunning aangevraagd is en/of dat er mooie verkoop brochures liggen, is al voldoende om van nieuwbouw te kunnen spreken.

Waardoor dus 21% BTW wordt geheven (bij de aannemer).

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


497 07-04-2015

Vraag

Ik heb een vraag n.a.v. uw column over de papieren schenkingen.

Wij hebben kinderen

31-12-2012, Allen een schenking op papier van € 5000,-, over deze schenkingen allen een bedrag van € 306 (6%) uitbetaald op 19-12-2013.

23-12-2013, Allen een schenking over 2013 van € 5141,- over deze schenkingen allen een bedrag van € 650 (6%) uitbetaald op 23-12-2014.

24-12-2014, Allen een schenking over 2014 van € 5229,-.

Wat gaat hier fout? Heb ik in 2014 te veel rente uitbetaald, of moet de rente  in ’t voren worden betaald, maar dan is er bij onze notaris iets fout gegaan.

Antwoord

U mag de rente zowel vooraf als achteraf betalen

Zolang u maar uiterlijk 365 dagen na het tekenen van de akte aan de kinderen de rente ad 6% betaald heeft

U schenkt op 31-12-2012 €5000 per kind.

Uiterlijk op 31-12-2013 moet u €300 per kind betalen

EN dat ieder volgend jaar opnieuw !

 

Vervolgens schenkt u op 23-12-2013 €5141.

Dus moet u uiterlijk op 23-12-2014 een bedrag aan rente ad €308,46 betalen

EN dat ieder jaar opnieuw !

 

In combinatie met de rente betaling vanwege de schenking uit 2012 moet u dus eind 2014 in totaal €608,46 betalen

 

U heeft dus €42 (afgerond) te veel betaald en dat kan gezien worden als een afrondingsfout of een extra schenking

U schenkt eind 2014 nog eens €5229

Dus moet u eind 2015 hierover aan rente betalen €313,74

EN dat dus ieder jaar opnieuw

 

Bij elkaar opgeteld eind 2015 dus €922,20

Formeel mag u daar die €42,- te veel betaald eind 2014 van aftrekken maar ik ben daar geen voorstander van

Want na het overlijden van de beide ouders moeten de kinderen aan de fiscus duidelijk maken waarom eind 2015 niet €922,20 is overgemaakt maar €42 minder.

Lukt hen dat niet dan zijn alle papieren schenkingen fiscaal nutteloos geweest

Zorgt u er overigens wel voor dat u de bankafschriften waaruit de rente betalingen blijken goed bewaart ?

Zonder dat kunnen uw kinderen niets bewijzen !

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


498 07-03-2015

Vraag

Op het internet kwam ik een artikel van u tegen dat gaat over het niet na of na kunnen komen van het betalen van de hypotheeksom.

Dit artikel viel mij op omdat ik in zo’n zelfde soort situatie ben terecht gekomen als koper van een woning.

Hieronder in het kort hoe mijn situatie verlopen is:

In augustus een zeer nette woning gevonden, adviseur in handen genomen, gekeken bij het huis, een bod gedaan van €150.000 en ik zou de gelukkige bewoner worden. Ik zou een starterslening krijgen en ik had van mijn toen huidige werkgever een tig aantal werkgevers en intentieverklaringen ontvangen. Mijn adviseur was inmiddels met van alles en nog wat aan de slag gegaan mbt mijn hypotheek en starterslening, doordat de starterslening op dat moment langer duurde dan gepland wouden ze aangezien ik een nieuw contract zou krijgen bij mijn werkgever een volgende werkgevers en intentieverklaring ontvangen. Alles goed en wel, dit heb ik keurig netjes opgestuurd, de ontbindende voorwaarden netjes verlengd omdat het nog niet rond was. Hierna contact gehad met mijn adviseur, telefonisch welleswaar, hierin gaf hij aan dat ik me op mijn werk moest gaan richten en even niet hoefde te denken om de financiële acties rondom mijn nieuwe woning, hij zou dit wel regelen ( overigens de rest van de correspondentie is over de e-mail gegaan ). In Oktober dat jaar gaat alles mis, ik zou een vast contract krijgen maar het budget voor het volgende jaar was zo klein dat er 2 mensen ontslag kregen, waaronder ik… en dat na al die verklaringen. Normaal zou dit jammer zijn helemaal ivm de aankoop van mijn nieuwe woning maar tot mijn schrik kom ik erachter dat mijn adviseur was “vergeten” de ontbindende voorwaarden nogmaals te verlengen, dit was nodig omdat alles NOG niet rond was. Nu had ik een groot probleem werd mij aangegeven, ik ben na het verstrijken van de datum van de ontbindende voorwaarden direct in gebreke gesteld , ik mocht niet meer ontbinden en ik zakte in een zwart gat van ellende. Toen moest ik direct de boeteclausule van 10% betalen, deze waarborgsom werd ingevorderd door Nationaal Waarborgfonds, deze partij heeft € 15.000 overgemaakt naar de verkoper en kwam dit bij mij terug vorderen. Toen destijds een rechtszaak geprobeerd aan te spannen tegen het adviesbureau voor nalatenschap, ik kreeg geen contact meer met ze, aangetekende brieven heen gestuurd, helemaal niks meer. Op dat moment een advocaat ingeschakeld die mij na veel overleg en zwoegen aan gaf dat het wel eens een probleem kon zijn dat ik niet op de mail had staan dat mijn adviseur alles zou regelen en dat ik er even niet naar om hoefde te kijken, dus rechtszaak afgeblazen anders was ik nog meer geld kwijt geweest.

Inmiddels betaal ik al een jaar lang terug aan Nationaal waarborgfonds en het staat mijn in alles in de weg, kan geen leuke dingen meer kopen, wil graag studeren maar dit wil ook niet lukken en ik moet nog 4 jaar betalen.

Mijn vraag aan u is:

Is dit rechtsgeldig en eerlijk verlopen, kan ik hier nog wat aan doen en is er iemand die mij hierin kan helpen? Ik ben namelijk buiten mijn schuld om mijn baan verloren en buiten mijn schuld om zijn de ontbindende voorwaarden verstreken, wellicht was ik te goed van vertrouwen maar dit moet toch niet kunnen? Ook las ik in uw artikel dat de koper pas in gebreke is na de aangegeven 8 dagen maar in mijn geval gebeurde dit direct nadat mijn ontbindende voorwaarden verstreken waren.

Bij voorbaat dank.

Antwoord

Ik vind het vervelend te lezen in wat voor situatie u terecht bent gekomen.

Tussen u en de verkoper is het simpel: u bent gehouden aan de afspraken uit het (voorlopig) koopcontract omdat u niet tijdig en conform de afgesproken regels de ontbindende voorwaarde van financiering heeft ingeroepen.

Ik denk dat een rechter echter nog wel eens kan oordelen dat het niet aan u, maar aan een goed (financieel) adviseur is om tijdig de clausule in te roepen of verlenging aan te vragen.

Bij makelaars is er ook een bepaalde standaard waaraan een goede en deskundige makelaar aan moet voldoen. Daarover heb ik al eens geschreven.

En voor financieel adviseurs geldt zeker ook dat zij een bepaalde minimale inspanning moeten verrichten.

Maar dan zult u dus wel (weer) een rechtszaak moeten aanspannen.

Overlegt u eens met een advocaat of uw rechtsbijstandverzekeraar hierover.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


499 13-04-2015

Vraag

Onze gezamenlijke woning is hypothecair niet meer belast. Wij hebben 3 (gehuwde) kinderen.

Als ik overlijdt, moet mijn echtgenote dan de kinderen uitkeren voor ieders kindsdeel (dus 25% van de helft van de WOZ-waarde)?

Antwoord

Als u getrouwd bent, is de wettelijke verdeling van toepassing als u geen testament heeft opgesteld.

De langstlevende krijgt alle bezittingen en heeft dan ene plicht om een kindsdeel uit te betalen aan ieder kind.

Maar die uitbetaling wordt opgeschort tot het moment dat de langstlevende failliet wordt verklaard of ook overlijdt.

Bent u getrouwd zonder het maken van huwelijkse voorwaarden, dan bezit u samen met uw echtgenote de woning.

Uw deel daarin is 50%. Daarbij laat 4 de langstlevende en 3 kinderen achter als erfgenamen, ieder voor een gelijk (dus 1/4e deel).

Dus ieder kind heeft recht op een kindsdeel ter grootte van ¼ van ½ oftewel 1/8 van het totaal.

Maar dan van de waarde die de woning heeft en dat hoeft niet noodzakelijkwijs de WOZ-waarde te zijn.

Die WOZ-waarde is echter wel weer de enige waarde die geldt als het gaat om de erfbelasting die betaalt moet worden.

Wellicht is een zogeheten RADAR-testament voor u een idee ?

En heeft u al eens aan de zogeheten anti-schoonzoon clausule gedacht ?

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.


500 04-05-2015

Vraag

Is bij dit geval niet ook maatgevend of het kind al geboren was voordat de vader overleed?

In dat geval was het kind er en is dan erfgenaam.

Maar in het geval het kind nadien geboren is, was het kind er nog niet en waren de ‘oude erfgenamen’ erfgenaam.

Zie ik dat goed?

Antwoord

De wet kent ook een fictie terzake van de geboorte.

Alhoewel het kind nog “in de buik” van de moeder zat ten tijde van het overlijden van de vader, dan nog wordt het geacht al geboren te zijn geweest op dat moment, als het kind tijdig levend ter wereld komt.

Ook hierover heb ik al eens geschreven.

Die column kunt u vinden door hier te klikken.

Reactie

Een vervolgvraag:

Hoe zit het dan met kunstmatige inseminatie die zou plaatsvinden na het moment van overlijden?

Voorziet de wet daar ook in?

Antwoord op reactie

Op zich voorziet de wet in KI na overlijden.

Want de kans dat een baby levensvatbaar geboren wordt – binnen de maximale termijn die de wet stelt nadat dit kind verwekt is door KI na overlijden – is zeer klein.

Ik ben geen gynaecoloog, maar de termijn is dusdanig dat het niet vaak zal voorkomen.


501 04-05-2015

Vraag

Goedemorgen, De dochter van mijn schoonmoeder is overleden,nu had mijn schoonmoeder een en of rekening bij de rabobank.Prive en spaarrekening.Dus met een machtiging voor haar dochter.Schoonzoon heeft die machtiging meteen geblokkeerd zodat schoonmoeder dus niet meer aan haar spaargeld kan.Omdat het geld alleen van haar is weet ze niet wat te doen in deze situatie.Wat nu te doen of wat is uw advies.

Antwoord

Ik kreeg deze vraag doorgestuurd van de Telegraaf en zal proberen een antwoord te geven.

Als de rekening van uw schoonmoeder is en zij alleen een machtiging heeft afgegeven aan haar dochter, dan hoort de bank alleen die machtiging te blokkeren en niet de gehele rekening. Schoonmoeder is dan namelijk de enige rekeninghouder en haar dochter had de machtiging om geld op te nemen.

Ik denk daarom dat er een andere weg gekozen is toen de “machtiging” werd verleend. En dat is dat er twee rekeninghouders zijn gekoppeld.

In dat geval is de bank inderdaad gerechtigd om de rekeningen te blokkeren totdat duidelijk is van wie het saldo op de rekeningen is.

Dan zal er (bijvoorbeeeld) via de aangiften inkomstenbelasting van de afgelopen jaren aangetoond moeten worden dat uw schoonmoeder altijd het gehele saldo van de rekeningen bij haar aangifte heeft opgevoerd. Oftewel dat zij zich (fiscaal) als enige eigenaar beschouwd heeft.

Ook kan er gekeken worden naar de inkomsten op de rekeningen. Als die enkel van uw schoonmoeder afkomstig zijn (haar AOW en pensioen) en niets van haar dochter komt, dan zal ook duidelijk zijn dat het saldo van uw schoonmoeder is.

Wellicht dat de bank ook nog in haar administratie kan nagaan dat de rekeningen eerst alleen op naam stonden van uw schoonmoeder en dat pas daarna (doordat uw schoonmoeder een formulier heeft getekend) haar dochter mede-rekeninghouder werd.

Dit aantonen moet bij de bank geschieden en is vormvrij. U hoeft dus geen notariele akte of zo te hebben en ook geen advocaat.

Ik wens u succes.


502 04-05-2015
Vraag

Zojuist las ik uw artikel (‘Familie dode man had erfenis aan ongeboren kind moeten geven’) in de Telegraaf.

Daarin zegt u ook dat de man niet getrouwd was met de vrouw (die zijn kind droeg) en ook geen geregistreerd partnerschap was aangegaan. Maar was de man dan wel wettelijk vader? Of had de man aangegeven bij de instantie dat hij het kind erkent als het zijne?

Antwoord

Een man kan enkel biologisch vader zijn en toch het kind als erfgenaam nalaten.

Het kind kan namelijk (ook postuum, dus na het overlijden van de man) een verzoek indienen bij de rechtbank tot vaststelling van het vaderschap.

Daar komt dan waarschijnlijk DNA onderzoek aan te pas.

Ook hierover heb ik al eens geschreven. Dat artikel vindt u door hier te klikken.


503 04-05-2015
Vraag

Onze moeder is dementerend, ziekte van Alzheimer.

Sinds juli 2014 is zij opgenomen in een verpleeghuis.

Zij heeft een goed inkomen.

Altijd erg royaal geweest in het geven van geld o.a. aan ons, haar drie kinderen.

Maar niet alleen aan ons.

Goede doelen konden rekenen op haar steun.

Ook had zij altijd ( veel) handgeld om op straat te geven

aan wie dat in haar ogen nodig had.

Mijn moeder vond het altijd ‘ pijnlijk’,

dat zij aan de belasting zoveel moest betalen maar wist daar ook geen andere oplossing voor.

Nu ben ik haar bewindvoerder en heb onlangs haar belastingen in orde gemaakt.

Zij moet weer een aanzienlijk bedrag betalen.

Mag zij nu ze onder bewind gesteld is, toch een belastingvrij bedrag schenken

aan haar kinderen?

Vanwege het bewind ben ik bevoegd om bedragen tot 1200,- zonder overleg te voldoen.

Antwoord

Het is aan de rechter om te bepalen of er schenkingen gedaan mogen worden namens moeder.

Als de bewindvoerder zelfstandig beslist om schenkingen te doen, dan zal de rechter de bewindvoerder ter verantwoording kunnen roepen.

Na afloop van het boekjaar moet de bewindvoerder namelijk rekening en verantwoording afleggen.

De door u aangegeven betaal limiet is bedoeld om de “gewone” betalingen voor moeder doorgang te kunnen laten vinden.

Met andere woorden: voor de aankoop van een nieuw nachthemd, hoeft niet eerst gevraagd te worden of dit mag.

Er zijn argumenten om de rechter over te halen dat u schenkingen aan de (klein)kinderen mag doen. Dat is als er sprake is van een schenkingstraditie.

Het verzoek kunt u zelfstandig indienen bij de rechter.

Op mijn site kunt u over die schenkingstraditie ook informatie vinden.

Die vindt u door hier te klikken..

Reactie

Volgens mij is mijn moeder al te ver heen om nog een algehele volmacht te tekenen.

Wel ben ik ondertussen er achtergekomen dat mijn vader in het testament het volgende heeft opgenomen: “de aan mijn overige erfgenamen toegedeelde vorderingen in contanten ten laste van mijn echtgenote zullen eerst opeisbaar zijn bij haar overlijden. Zij zullen echter onmiddellijk en zonder enige ingebrekestelling opeisbaar zijn in geval van:  c.  onder curatelestelling”.

Wij (de kinderen) waren van plan moeder onder bewindvoering en mentorschap te stellen, dat onder curatele stellen klinkt zo mensonwaardig. Maar dan moeten we toestemming van de rechter krijgen om de erfdelen van vader op te eisen.  Dus we moeten switchen naar onder curatele stellen.

Misschien mis ik iets. Wellicht hebt u nog een tip?

Alvast bedankt, ook voor uw vorige mail.

Antwoord op de reactie

Op grond van het testament van uw vader en de verhoogde eigen bijdrage voor zorg is het inderdaad raadzaam om een verzoek in te dienen om uw moeder onder curatele te stellen.

Als dat verzoek wordt ingewilligd, dan heeft u niet ook nog (of daarnaast) toestemming nodig van de rechter om vadersdeel uit te betalen.

Dat is namelijk een gevolg van het testament van uw vader.

Ik raad u aan om ook eens verder te lezen in het testament van uw vader.

Waarschijnlijk staat er ook een regeling in over rente.

Tegelijk met vadersdeel is dat opeisbaar (en daardoor slinkt het vermogen van uw moeder nog meer).

Zie ook columns over mogelijkheden om het opeten van het eigen huis te voorkomen. Klik hier.

Maar let op: als uw vader vóór de invoering van de nieuwe Wet op de inkomstenbelasting is overleden, dan moeten de kinderen inkomstenbelasting betalen over een deel van de erfenis !

Daarover gaan twee columns van mij. Klik hier voor die columns.


505 04-05-2015
Vraag

Toen mijn schoonvader overleed in 2006 was er een langstlevende testament. En alle 5 de kinderen staan er evenredig verdeeld in

Nu zijn er van de 5 kinderen 2 al 8 jaar gebroken met schoonmoeder en de andere 3 kinderen. Een punt is; OK dat mijn man en ik na t overlijden van schoonvader buiten het testament totaal verder geen inzage hebben gehad in de bedragen en latere schenkingen van schoonmoeder aan de 3 andere kinderen.

Hoe zit het als ze mijn man onterft heeft? Want zijn vader heeft hem nl wel benoemd als evenredig erfgenaam gelijk aan de anderen.

Ps als uw antwoord geld gaat kosten voor ons dan liever helaas geen antwoord.

Antwoord

Uw man (of zijn erfgenamen) kunnen straks de erfgenamen van uw schoonmoeder vragen om uitbetaling van vaders-erfdeel.

En er kan een beroep gedaan worden op de legitieme portie.

Dat er een vadersdeel is, is duidelijk. Hoe groot dat deel is, moet dan beoordeeld worden. Of de betrokken partijen komen er zelf uit, of de rechter zal iets moeten beslissen aan de hand van allerhande informatie die voorhanden is.

Wellicht kunt u de inspecteur van belastingen vragen om een kopie van de successieaangifte die gedaan is naar aanleiding van het overlijden van uw schoonvader. Hou er namelijk rekening mee dat deze aangifte na verloop van tijd door de fiscus wordt vernietigd.


506 04-05-2015
Vraag

Kleinkind met partner willen het huis kopen van oma, oma, 86 jaar, oma blijft beneden wonen en kleinkind met partner boven en zijn gelijk mantelzorgers

Wat zou de koopprijs moeten zijn en hoe gaat men fiscaal voordelig en correct mee om

Antwoord

Deze vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden.

Ik kan dat eventueel doen, maar dan heb ik meer gegevens nodig


507 04-05-2015
Vraag

Geachte notaris, bij deze een vraag over schenkingen. De zoon koopt voor zijn moeder een gouden ketting met een kruisje. Na haar overlijden wil de moeder dat haar eigendom overgaat naar de dochter die nog thuis woont. Mag deze ketting hierbij ook gerekend worden tot eigendom voor de dochter of heeft de zoon na het overlijden van de moeder recht op terugvordering van deze ketting,omdat hij deze ketting zelf betaald heeft en dit bij niet teruggave beschouwd als diefstal !  ( natuurlijk wordt er meestal niet iets meteen op papier gezet als iemand de ander een schenking doet (ring,ketting o.i.d.) en ik ga er vanuit dat dit hier ook het geval is)

Antwoord

Bij schenkingen (van geld of objecten) geld in beginsel de regel: eens gegeven blijft gegeven.

Oftewel: door het kruisje te schenken gaat de eigendom over van de zoon aan de moeder.

En moeder kan over haar eigendommen beschikken zoals zij dat wenst.

Dus moeder kan in een codicil (of testament) vastleggen dat het kruisje naar haar dochter moet gaan na haar overlijden.

Of kan het kruisje al bij leven aan de dochter schenken.

Op zo’n algemene regel zijn uitzonderingen. Maar dan moet dat wel ten tijde van de schenking door de zoon zijn bepaald. En natuurlijk moet de zoon dan wel kunnen bewijzen dat sprake is van de uitzondering.

Ik denk hierbij aan de tweetrapsschenking.


508 09-05-2015
Vraag

Misschien kunt u mij helpen met het volgende:

Mijn minderjarige zoon zijn moeder is in 2005 overleden. Zij had een levensverzekering, zij betaalde destijds zelf de premies en de zoon was enigst erfgenaam en ook bij naam de 1e begunstigde.

I.v.m. de beneficiaire aanvaarding moest ik een boedelbeschrijving maken.

De uitkering is destijds belast voor de erfbelasting.

De vraag is echter:

Moest ik destijds in de boedelbeschrijving de hoogte van de uitkering levensverzekering meenemen? Deze zou een negatieve nalatenschap immers door het meenemen ervan positief kunnen maken terwijl de uitkering niet in de nalatenschap valt.

Of valt de uitkering wel degelijk in de nalatenschap omdat de moeder haar kind als 1e begunstigde heeft aangewezen?

Hopelijk kunt u mij antwoorden.

Antwoord

De uitkering valt fictief in de erfenis voor de berekening van de verschuldigde erfbelasting.

Ook als er meerdere kinderen zouden zijn en niet allen krijgen dezelfde uitkering, dan kan er een correctie optreden waardoor de uitkering toch fictief in de erfenis valt.

Maar voor de schuldeisers van de overledene (en daar is de boedelbeschrijving voor bestemd) is er volgens mij nie zo’n fictieve regeling.

Dus mijns inziens blijft de uitkering buiten de boedelbeschrijving.

Let wel op: want u moet wel jaarlijks rekening en verantwoording afleggen over hetgeen u met het vermogen van de minderjarige doet. (er van uitgaand dat u als de vader gezagsdrager bent). Dus u zult aan de controle instantie wel duidelijk moeten maken dat de boedelbeschrijving voor de erfenis anders is dan de openingsbalans.


509 09-05-2015
Vraag

Ik heb een vraag over een zin in een testament. Deze luidt als volgt :

“De vruchtgebruiker is bevoegd naar eigen inzicht ten laste van de aan het vruchtgebruik onderworpen goederen te verteren, rustende het bewijs van vertering op de vruchtgebruiker of haar rechtverkrijgende(n)”

Het gaat erom wat de betekenis is van deze zin. Ik lees hem zo dat vruchtgebruiker het recht heeft de goederen (erfenis) te verteren. Dus in normaal Nederlands : dat vruchtgebruiker het recht heeft geld te gebruiken uit de erfenis voor persoonlijke uitgaven bijvoorbeeld door aandelen of andere bezittingen te verkopen.

Ik zie met belangstelling uw antwoord tegemoet.

Antwoord

De vruchtgebruiker mag naar eigen inzicht het vermogen gebruiken en ook opgebruiken (dat is verteren).

Niemand kan hem/haar dat verbieden.

De adder zit hem in het deel “rustende het bewijs ….”.

Het is aan de vruchtgebruik (of diens erfgenamen) bij einde van het vruchtgebruik  (bijvoorbeeld door afstandsdoening, maar waarschijnlijker bij overlijden van de langstlevende) om aan te tonen wat er van het vermogen daadwerkelijk is verteerd.

Dus zal de vruchtgebruiker een administratie moeten voeren en ook blijvend bewaren waaruit blijkt wanneer welk bedrag waaraan is besteed (te staven met kassa bonnen etc).

Lukt het bewijs niet, dan wordt geacht er niet verteerd te zijn.

Oftewel: het vermogen waarop het vruchtgebruik rust moet naar de bloot eigenaren.

Praktisch voorbeeld:

Vruchtgebruik vermogen is 100.

Vruchtgebruik had zelf 100.

Totaal dus 200.

Er wordt in totaal voor 100 opgebruikt (reizen, etc).

Maar geen administratie bijgehouden, dus bij overlijden vruchtgebruiker is de resterende 100 het vruchtgebruik vermogen en gaat dat naar de bloot eigenaren (de erfgenamen van degene die het eerste is overleden).

Zou er wel een administratie zijn bijgehouden, waaruit blijkt dat er voor 100 uit het vruchtgebruik vermogen is verteerd, dan is de resterende 100 voor de erfgenamen van de vruchtgebruiker.

Een flink verschil.


510 09-05-2015
Vraag

ONTRECHT BEHADELEN VAN TEGENPARTIJ JEGENS WROK TEGEN MIJN CLIENT. Ik representeer mij een beetje als zijn advocate! hmhm..Lieve Meneer Loendersloot, ik hoop dat u mij van dienst wil zijn met een paar tip hoe ik deze situatie het best aanpak. We zijn zo stout behandeld geweest alhoewel we alles legaal (met notarissen afgehandeld hebben). Ik heb gehoord dat u één van de beste bent. Kunt u mij helpen meneer Loendersloot?

Antwoord

Ik denk niet dat ik hier veel kan helpen.

Ik snap de situatie namelijk niet.


511 09-05-2015 

Vraag

Ik heb uw kolom van vandaag gelezen. Voor mij ook interessant daar ikzelf een dochter heb van –inmiddels- 22 jaar, die ik nooit heb mogen erkennen van de moeder (borderliner).

Ik ben de biologische vader, dat is duidelijk en wordt niet weersproken.

Echter, wat gebeurt er nu wanneer ik NU zou komen te overlijden?

Naar mijn idee gaat mijn bezit niet naar mijn dochter maar naar mijn naaste bloedverwanten d.z. mijn broers en zuster.

Immers, mijn dochter is officieel niets van mij?!

Ik heb nooit wat over haar en haar opvoeding te zeggen gehad volgens de Overheid.

Binnenkort wil ik een testament laten opmaken daar ik wil dat mijn vermogen naar een goed doel gaat en niet naar mijn familie en ook niet naar mijn dochter.

Wat zal er gebeuren volgens u wanneer er geen testament zou zijn?

Het lijkt mij nl zo stug dat de erfenis dan naar een niet-erkend kind zou gaan……….

Antwoord

Of u uw dochter erkend heeft of niet, maakt niet veel uit.

Als de dochter na uw overlijden een verzoek tot vaststelling vaderschap indient bij de rechtbank, dan zal er met alle mogelijke middelen aangetoond kunnen worden dat u haar biologische vader bent.

Bijvoorbeeld door DNA onderzoek. Denk dan aan het opgraven van uw lichaam of onderzoek aan uw tandenborstel of haarborstel o.i.d..

Ik heb daar als een een tweetal columns overgeschreven die u kunt nalezen door hier te klikken.

In uw situatie is het mogelijk dat uw dochter dus na uw overlijden alsnog uw erfenis gaat claimen. Zeker als u geen testament heeft, kan dat tot diverse verwikkelingen leiden met uw ouders, broers en zussen (of neven en nichten als een broer of zus eerder is overleden).

Ik adviseer u om een testament op te stellen en daarin in ieder geval een executeur aan te wijzen om de erfenis af te wikkelen.


512 09-05-2015
Vraag

U schrijft in uw casus van vandaag dat de oude erfgenamen van de overledenen diens zusters en broers en ouderS waren. Echter als je geen testament hebt, geen gezin en je ouders nog ( beiden) leven dan zijn die ouders toch de enige erfgenamen en helemaal niet je broers en zussen?

Antwoord

Als je geen testament hebt, geen afstammelingen en ook geen echtgenoot/-note of geregistreerd partner, dan zijn er geen erfgenamen in de eerste groep.

Dus moet er naar de tweede groep gekeken worden. Dat is “het gezin waar je uit komt”.

Oftewel je ouders EN je broers en zussen (en hun kinderen indien een broer of zus eerder is overleden).

Verschil is dat ieder ouder recht heeft op minimaal 25% en dat niet voor je broers of zussen geldt.

Dus leven je beide ouders nog en heb je 3 broers, dan krijgen je ouders ieder 25% en de resterende 50% wordt gedeeld over de drie broers.

Leest u ook eens mijn algemene introductie over erfrecht eens door.

Die vindt u door hier te klikken.


513 09-05-2015
Vraag

Vader is dement zit in een verzorgingshuis enigste dochter heeft een algemene volmacht.

Huis vader is te koop gezet mag na de verkoop de dochter zichzelf geld schenken zodat dit niet opgaat aan betalingen voor het verpleeghuis.

Antwoord

Dankzij de Algehele Volmacht zal de dochter zeer waarschijnlijk aan zichzelf kunnen schenken.

Maar lees de bepalingen er goed op na.

En als er meer erfgenamen zijn, raad ik aan om voorzichtig te zijn.

Soms kan zo’n schenking achteraf terugbetaald moeten worden.


514 19-06-2015

Vraag

Ik heb een vraag over een geblokkeerde bankrekening. Hebt u een advies tot wie ik me het beste kan wenden ? Hieronder de uitleg :

Ik ben vruchtgebruiker (met volledig recht van vertering) van de nalatenschap van mijn man. Zijn twee kinderen zijn bloot/eigenaren. De bankrekening met aandelenportefeuille staat op naam “erven van ……… “. In verband met gewijzigde wet- en regelgeving zegt de bank nu wettelijk verplicht te zijn de identiteit van haar klant te controleren. Bij de persoon “erven van ….” is dat niet mogelijk.

Het spreekt voor zich dat ik het heel vervelend vind dat hierdoor mijn zelfstandigheid mogelijk wordt aangetast. De tenaamstelling dient te worden gewijzigd. Heeft u een advies hoe de tenaamstelling zodanig kan worden gewijzigd dat de kinderen geen “pottenkijkers” gaan worden ? Tot nu toe is er gelukkig met de kinderen nooit een probleem geweest en ik heb zelfs nooit van de mogelijkheid gebruik gemaakt op de nalatenschap in te teren voor persoonlijke doeleinden.

Ik vind het ook onbestaanbaar dat (na bijna 14 jaar ! ) de bankrekening ineens wordt geblokkeerd. Ik ben daardoor niet meer in staat de dividenden, nodig als aanvulling op mijn inkomen, over te boeken naar mijn rekening. Zelfs schenkingen die ik regelmatig aan de kinderen doe kan ik hierdoor niet meer uitvoeren.

Als aanvulling kan ik nog noemen dat een verklaring van erfrecht waarin duidelijk mijn uitgebreide rechten zijn omschreven in kopie naar de bank is gestuurd.

Antwoord

Als u inderdaad volledig interingsbevoegd bent, dan kan de rekening op uw naam worden gezet.

Dus niet meer “erven van”  maar “Mw XXX“.

Bent u niet interingsbevoegd maar heeft u alleen het vruchtgebruik, dan is dat wat anders.

Als de bank hieraan niet wil meewerken (ondanks de verklaring van erfrecht) dan kunt u overwegen de gehele portefeuille over te brengen naar een andere bank waar u een rekening op uw naam opent.


515 19-06-2015

Vraag

Mijn broer is begin dit jaar overleden.  Hij heeft 2 kinderen  die inmiddels 60 jaar zijn maar ,die mijn broer sinds baby nietmeer gezien of gesproken heeft.

Ik heb in 2011 kontakt met zijn ex gehad via de telefoon en gevraagd om telefoonnrs van zijn kinderen mocht er iets met hun vader gebeuren.. Zijn dochter heeft geen zin om haar nummer te geven…wil er ook niets mee te maken hebben …ook niet van de eventuele erfenis…Van zijn zoon heb ik een mobiel nummer maar die is nietmeer in gebruik…

Omdat ik als Testamentair voor mijn broer de zaken regel..zit ik nu op een dood spoor.

Ben ik verplicht om opzoek naar hen tegaan…mijn broer heeft niets vastgelegd..

Het enige  heeft hij aan mij gezegd dat hij liever niets aan zijn kinderen wil geven…

Vooral niet aan zijn zoon die volgens zijn moeder aan de drugs is..

Het gaat niet om veel geld..en er zijn geen goederen….

Antwoord

Ik zou u aanraden om de erfenis zo goed mogelijk af te wikkelen.

Op het moment dat u daarmee klaar bent en de erfgenamen nodig heeft om goedkeuring te geven aan de rekening en verantwoording, kunt u de rechtbank vragen om aanwijzingen.

Dat kan er ook toe leiden dat er door de rechtbank een “curator”  wordt aangesteld over de onbeheerde boedel die dan deze rekening en verantwoording aftekent namens de (onbekende) erfgenamen.

Reactie op antwoord

Ik ben denkelijk niet duidelijk geweest.

Mijn broer die wist dat hij ging overlijden heeft het huis leeg laten maken door een bedrijf die het schoon en netjes achterlaat. Het was een huur huis…er zijn dus geen goederen.

Wat voor de ervers overblijft is het geld dat op een betalingsrekening staat, wat nu met een apart nr op mijn rekenig is gezet, aangezien mijn broer geen computer heeft ,dus niet internet bankieren, betaal ik rekeningen OA.het tekort aan begravenis, van mijn rekening.

Het bedrag wat nog op mijn broer rekenig staat is niet zó hoog maar toch voor zijn kinderen mits ze nog leven.

Antwoord op de reactie

Blijft er wel iets over van het geld van uw broer als straks alle kosten betaald zijn?

Als dat niet zo is (bijvoorbeeld omdat de begrafenis toch net iets duurder uitpakt dan gedacht) dan moet u alleen de kinderen proberen te achterhalen om hen de Rekening en Verantwoording af te laten tekenen.

Dus misschien is het beter om over een paar maanden pas met de rechtbank contact op te nemen als duidelijker is hoe groot de erfenis uiteindelijk is.

De kosten die u nu betaald aan de uitvaart mag u namelijk (mits redelijk) terugboeken van de rekening van uw broer.


516 19-06-2015

Vraag

Ik woon nog bij XXX– zorg (instelling) maar ben nu eindelijk schuld vrij zit in de wao op hoeveel recht heb ik aan zak en kleed geld per week een ouder gezin dus alleen stand

Antwoord

Ik vrees dat ik u geen antwoord kan geven

Dit is iets dat te ver buiten mijn dagelijkse werk ligt

Ik verwijs u liever door naar de site van de Rechtswinkel

Daar kunt u ook een vraag stellen en die wordt dan door andere deskundigen beantwoord


517 19-06-2015

Vraag

(Nb: aanleiding is column 590)

Hoe  zit  het dan met  een schuldvrij huis met een WOZ waarde per febr.2014 van 240.000,

Terwijl wij per 5 mrt 2014 officieel gescheiden zijn en de te verdelen waarde op 220.000€ is  bepaald ?

Ik weet het wel :  De pot moet links of rechtsom gevuld blijven om die ambtelijke ratten van voer te kunnen blijven voorzien!

Antwoord

Ik denk dat de situaties niet te vergelijken zijn

U heeft het – volgens mij – over een verdeling na echtscheiding

De casus ging over de schenking van de woning aan een kind

Bij een echtscheiding is er doorgaans geen sprake van een schenking van de ene ex-echtgenoot aan de andere.


518 19-06-2015

Vraag

Ik heb uw column gelezen mbt tot een casus waarbij de schoondochter naast erfbelasting ook inkomstenbelasting betaalt.

Deze casus komt dicht bij de situatie zoals die bij mij is. Ik wil u vragen of dit in deze casus ook van toepassing is en u mij kan adviseren of ik mijn oma een testament moet laten maken en zo ja waarom.

Opa en oma zijn gehuwd in gemeenschap van goederen en hebben beide geen testament. Zij bezitten een huis met een woz waarde van 200.000 euro in 2012 met een hypothecaire lening van 100.000. Zij hebben 1 zoon, welke ook is gehuwd in gemeenschap van goederen. De zoon word tijdens het huwelijk vader van twee zoons. Opa overlijdt plotsklaps in oktober 2012 en had geen testament. Vervolgens overlijdt hun enige zoon in juni 2013 en had geen testament, maar was echter gehuwd in gemeenschap van goederen. Oma leeft nog en heeft het huis nog in haar bezit alsmede de hypothecaire lening. Is het raadzaam om met oma een testament te laten maken met constructie waarbij haar schoondochter ontzien wordt? Volgens de wettelijke verdeling bij overlijden van oma vullen haar twee kleinkinderen de plaats in van hun overleden vader.

Graag meer informatie.

Antwoord

Mijn column is bedoeld voor een specifieke groep mensen.

Namelijk mensen die in een (bijna) vergelijkbare situatie zitten als u.

Maar dan waarbij Opa is overleden VOOR de invoering van de nieuwe Inkomstenbelasting en Oma pas daarna (en de zoon tussen hen in).

Uw Opa en uw vader zijn echter overleden NA invoering van de nieuwe Inkomstenbelasting (dat is het huidige systeem met Box 1, 2 en 3).

Dus u valt niet onder de potentiële problemen van mijn artikel.

Wel zou ik u aanraden om eens te kijken naar de (financiële) problemen die kunnen optreden als uw oma zo hulpbehoevend wordt dat zij opgenomen moet worden in een verpleeghuis.

Ik raad aan om een algehele volmacht op te stellen om die problemen dan te kunnen voorkomen.

Lees hierover de diverse stukken die ik heb geschreven hierover.

Die kunt u hier vinden:
https://ntrs.nl/2014/09/08/opeten-eigen-woning-vanwege-de-verhoogde-eigen-bijdrage-voor-de-awbz-bij-opname-een-overzicht/

En denkt u er eens aan om schenkingen op papier te gaan doen om de erfbelasting (bij overlijden van Oma) lager te doen uitvallen.

Daarover vindt u meer informatie via:
https://ntrs.nl/2015/02/08/schenken-een-algemeen-overzicht/


519 19-06-2015

Vraag

We , mijn ex en ik hebben bij de koop van onze woning,15 jaar geleden een testament gemaakt.\r\nnu was mijn vraag om dit te veranderen moet je toch met zn 2en zijn, het kan toch niet dat hij het veranderd heeft zonder mijn toestemming?

Antwoord

Ieder heeft zijn eigen uiterste wil en die wordt vastgelegd in ieders eigen testament.

En aangezien jouw wil kan veranderen, kun je dus ook altijd je eigen testament aanpassen.


520 19-06-2015

Vraag

Onderwerp artikel over schenkingsrechten.

Ik snap het verhaal maar heb er een vraag over.

De peildatum van de WOZ waarde loopt stelling achter bij de transactie  datum van de schenking. Misschien wel 1,5 jaar.

Is het dan niet handiger eerst te proberen de WOZ bwaar hooguit 4mnd achter te laten lopen. Bezwaar tegen WOZ dan goedkoper?

Antwoord

Bezwaar maken tegen de waarde van de WOZ beschikking is als erfgenaam altijd nuttig.

Daarover heb ik ook al eens geschreven.

Probleem bij een schenking (dus als er niemand is overleden) is dat de bezwaartermijn bij de WOZ gelijk is aan de gewone bezwaartermijn.

Dus als die termijn al verlopen is, kun je geen bezwaar meer er tegen aantekenen.

Of het kind zou als belanghebbende een nieuwe (waarde)beschikking moeten aanvragen en dan daartegen alsnog bezwaar aantekenen.

Reactie op antwoord

Dank voor Uw snelle reactie.

Ik had als executeur testament (2kind. en mezelf) alléén een te oude waarde kunnen invullen. Die mag je tot 2 keer toe herzien. Toen ik dit jaar de nieuwe beschikking WOZ kreeg heb ik

bij de gemeente direct een bezwaarschrift daartegen ingediend. De gemeente zegt 6 mnd. nodig te hebben voor reactie.  Inmiddels is wel de erfbelasting aangepast naar het nieuwe lagere bedrag van de laatste WOZ van dit jaar.

De recente verkoopprijs van een identiek pand ligt nu nog 16 % lager dan mijn laatste WOZ waarde. Als de uitspraak op het bezwaarschrift komt zal dat vast weer op een te hoog bedrag liggen en moet ik opnieuw bekijken

of het verstandig en economisch opnieuw bezwaar te maken. Er gaapt een gat van 1 jaar en 5 maanden tussen WOZ waarde en waarde voor erfenis. De beschikking van volgend jaar kan ook weer te hoog zijn.

Al met al ben ik nog wel een klein jaar bezig voor al dat gerommel achter de rug is en de werkelijke waarde op moment overlijden binnen marge van 4% benaderd wordt.


521 19-06-2015

Vraag

Hoe zit het bij overlijden met overwaarde plus maand uitkering van een bank spaarrekening

Antwoord

Kunt u uw vraag / situatie iets ruimer beschrijven ?

Ik durf op basis van deze gegevens nu niets te schrijven qua antwoord.

Reactie op antwoord

mijn vraag wat zijn de fiscale lasten bij het overlijden voor mijn drie kinderen met een over waarde van mijn huis pakweg 2 ton en noch een resterende uitkering van 1000 euro per maand over 5 jaar hopende dit in vertrouwen te verzenden

Antwoord op reactie

De uitkering wordt gekapitaliseerd

Gezien de huidige lage rentestand zal die vermoedelijk dicht in de buurt liggen van de totale uitkering

(5 x 12 maanden x €1.000=) € 60.000

Uw totale erfenis is dan € 200.000 + € 60.000= €260.000

Per kind is dat afgerond €87.000.

Per kind is er een vrijstelling van €20.000

Dus per kind moet er over €67.000 aan erfbelasting betaald worden

De heffing is 10% dus per kind moet aan de Staat worden betaald € 6.700

Dat kan voorkomen worden door bij leven schenkingen op papier te doen (zie mijn site voor meer info hierover).

En ik raad de kinderen en u aan om te proberen de WOZ waarde zo laag mogelijk te laten vaststellen

Want de WOZ waarde is de enige waarde voor de erfbelasting

Niet de echte verkoopprijs

Ook hierover heb ik geschreven op mijn site

Reactie op het antwoord op de reactie

mag ik in eerste instantie U hartelijk danken voor deze zeer nuttige informatie .aangezien ik stervende ben vind ik het heel erg jammer dat je dit soort informatie zo ver weg moet halen wand met dit soort problemen worstelen heel veel mensen .jammer voor de nalatende .maar noch erger voor de erfgenamen.


522 29-06-2015

Vraag

Terecht ben ik vorig jaar op staande voet ontslagen,dit heeft mij veel pijn en verdriet gedaan.

Echter heeft een advocaat dit kunnen bewerkstelligen tot wederzijds goed vinden.

Hierdoor heb ik weer enigszins langzaam een nieuwe start kunnen maken.

 

Echter heeft client mijn vorige werkgever aansprakelijk gesteld rondom de giften die ik heb mogen ontvangen.

Vorige werkgever heeft echter een deal met client getroffen dat client behoefde tot aan zijn dood geen huur meer te betalen.

Spijtig genoeg is client overleden.

Nu eist begunstigde(erfgenaam)en mijn oude werkgever dat ik alles terugbetaal .

Ik ben genegen te betalen maar niet alles daar ik ook veel geleden heb een poos geen werk.en kosten advocaat ,alles gaat door aan lasten.

Heeft het zin om een procedure te starten?

Antwoord

Of uw oude werkgever nog van u gelden kan opeisen, kan ik niet inschatten. Dat hangt af van de afspraken die u gemaakt heeft.

De claim van de erfgenamen van uw overleden cliënt zal deels gebaseerd zijn op Boek 4 van het Burgerlijk wetboek. Daarin is niet direct een regeling te vinden dat schenkingen zonder meer teruggedraaid moeten worden bij overlijden.

Maar in uw situatie speelt ook nog de opdracht tot verzorging en de regeling dat u niet zonder meer schenkingen mag aannemen als zorgverlener.

Dus ik denk dat als de zaak voor de Rechtbank komt, er gerede kans is dat de rechter zal oordelen dat u beter had moeten weten. Dus moet terugbetalen. Hoe dat zal uitpakken als er Hoger Beroep bij een gerechtshof wordt ingesteld, kan ik niet inschatten.

Overigens is het ook interessant om te weten wat uw overleden cliënt en uw ex-werkgever hebben afgesproken terzake van de compensatie. Ik denk niet dat daar zal staan dat de cliënt afziet van welke claim dan ook jegens u. Maar wellicht is dat wel opgenomen en dan kunnen de erfgenamen moeilijk nu nog aktie ondernemen (wel kan gesteld worden dat die afspraak is gemaakt maar vernietigd kan worden door de cliënt dan wel zijn erfgenamen omdat sprake is van een wilsgebrek).

Eigenlijk kan ik u dus niet goed helpen en raad aan om naar een advocaat te gaan voor een opinie.


523 29-06-2015

Vraag

Kunt u mij vertellen of de beheerder van ons vakantiehuis het recht heeft ons de naam van de huurder te onthouden.

Ik wil contact opnemen met de huurder van ons huis in *adres weggehaald* omdat ik vermoed dat de beheerder bepaalde rekeningen mij EN de huurder in rekening brengt.

Antwoord

Ik kan u hier geen antwoord opgeven.

Dit is onderdeel van de bemiddelingsovereenkomst tussen u en de beheerder.

En daarnaast speelt ook nog privacy-regelingen tussen de beheerder en de huurder.

Wellicht zijn er andere eigenaren van huisjes die u kunt benaderen en dan één front vormen ?

Een mogelijke oplossing is dat er een buitenstaander toegang krijgt tot de administratie van de beheerder om te zoeken naar dit soort facturen. Waarna deze verslag uitbrengt aan de verhuurders zonder namen van huurders te noemen.

Anders zult u via de rechter een en ander moeten afdwingen.


524 29-06-2015

Vraag

Ik heb al menigkeer een beroep op u gedaan, toch zit ik met een vraag.

Als er geen testament of Notaris  is ingeschakeld…

Mijn broer is overleden : heeft twee kinderen , waar hij eigenlijk niets aan wilde nalaten..

Ze hebben wel recht op een deel van het geld dat er na afhandelingen over blijft

Nu mijn vraag: Stel er staat 8.000 nog op mijn broers rekening…krijgt elk kind dan 1/2 of 1/4 Legitiemedeel.

Mocht het 1/4 zijn.. waar gaat dan het restbedrag naartoe.

Antwoord

Omdat uw broer geen testament had, zijn de kinderen niet in de legitieme portie gesteld.

Dus zij hebben gewoon recht op een kindsdeel. Dus (in beginsel) 50/50.

Stel dat 1 kind verwerpt en zelf geen kinderen heeft (of dat als er wil kinderen zijn, deze ook verwerpen net als hun kinderen).

Dan krijgt deze staak dus niets (iedereen verwerpt).

Dan wast die helft aan bij de andere staak.

Oftewel die andere staak krijgt dan niet alleen de eigen 50% maar ook de 50% van de andere kant. Dus totaal 100%.

Pas als beide kinderen en hun (klein)kinderen allemaal hebben verworpen, dan gaat de erfenis naar de tweede groep erfgenamen. Dat zijn broers en zussen (of hun kinderen) en de ouders van uw overleden broer.

En dan is er nog een derde groep potentiele erfgenamen, maar die laat ik verder even rusten.

Zolang 1 kind wel en het andere kind niet is opgespoord en de rechter niet een curator heeft benoemd, mag u nog niet tot uitbetaling overgaan. Dus ook de 50% van het bekende kind blijft staan op de rekening.


525 29-06-2015

Vraag

Wij zouden de dochter van vrienden willen helpen bij de financiering van haar eerste te kopen woning .

Wat is er nodig om dit te doen zoals gedaan wordt bij familiebank ?

Moet er een familieband bestaan of bestaat er een akte die door iedereen kan worden gebruikt ?

Antwoord

Mijn excuses voor de late reactie.

De term Familiebank is ingeburgerd omdat meestal familieleden geld uitlenen aan “kinderen”.

Maar een familierelatie is niet nodig.

In feite leent men gewoon geld van een ander en spreekt men de condities af. Die moeten schriftelijk worden vastgelegd, anders accepteert de fiscus niet dat de betreffende debiteur de rente kan aftrekken.

Dus er moet een schuldbekentenis worden opgesteld en getekend.

Daarin moet minimaal staan de hoogte van de lening, de rente, aflossingsvorm (voor  nieuwe leningen tegenwoordig liniair of annuitair), rentevast periode en vooral waarvoor het geld aangewend wordt (aankoop of verbouwing van de woning X-straat nr Y te Z alwaar de debiteur woont of gaat wonen).

U kunt zelf kijken of u een document kunt vinden. Eventueel kan ik u tegen betaling behulpzaam zijn.

Let OP; 1x per jaar zult u opgaaf moeten doen aan de fiscus van de hoogte van de uitstaande geldsom en de betaalde rente.

Wel wijs ik u erop dat er een risico is. Een geldlening geeft u geen voorrang op andere schuldeisers als de debiteur in de financiële problemen komt. U bent dan waarschijnlijk uw geld kwijt.

Een hypotheekakte geeft u wel die voorrang (u komt na de 1e bank maar voor de fiscus en andere schuldeisers). Wel moet de 1e bank toestemming geven hiervoor. En er zijn extra kosten.

U kunt ook de ouders van het kind zich borg laten stellen voor het geval van wanbetaling.

Let u wel op dat ook een emotioneel aspect speelt. U bent nu een vriend(in) van de familie. Maar straks (ook) een zakelijke partner met een vordering. Als de dochter niet betaalt (of u de rentevast periode niet wenst te verlengen) dan kan dat negatieve gevolgen hebben voor de vriendschap.

En uw geld zit vast in de lening totdat er afgelost is.


526 13-07-2015

Reactie op column 601

Voorkom een hele hoop problemen door de fotoalbums tijdig te laten digitaliseren.

Geachte heer Loendersloot,

Ik ben zelf de eigenaar van dit bedrijf (in oprichting!).  Daarom viel dit artikel mij ook zo op.

Mijn bedrijfje onderscheidt zich van andere scan-aanbieders omdat ik gehele albums scan, in plaats van losse foto’s (dus met behoud van alle bijschriften).

Interssant om te lezen dat er verschillende redenen zijn om de familiealbums te digitaliseren.

Ik wil dat website albumscans.nl meer bekendheid krijgt, en heb daarom dit artikel oa via LinkedIn met mijn contacten gedeeld.

Mocht u cliënten hebben die geïnteresseerd zijn in mijn product, dan houd ik mij natuurlijk aanbevolen.

Met vriendelijke groet en een prettig weekend toegewenst,

Han Furnée


526 13-07-2015

Vraag naar aanleiding van column 601

Ik vraag mij het volgende af, als iemand  direkt na overlijden  iets meeneemt uit het huis van de overledene, hoe komt men dit te weten.

Buitenstaanders ,ik bedoel daarmee notarissen  of anderen die zich bezighouden met de afwikkeling van de erfenis, weten  toch niet wat zich allemaal in het huis bevindt.

Antwoord

U heeft gelijk dat de praktijk lastiger kan zijn.

Maar er zijn zaken die er zouden moeten zijn en waar achteraf van gevraagd kan worden waar die zijn gebleven.

Denk aan bankpasjes of een computer als de stroomkabels er wel zijn, maar de PC zelf niet meer.

Of achteraf blijkt dat de overledene wel een internet abonnement had en mails verstuurde vanaf de iPad (standaard staat er dat de mail verstuurd is vanaf de iPad) en dat apparaat niet te vinden is.

Of crediteuren horen van de buren dat de overledene net dood was en dat de kinderen toen als verhuisdozen met spullen uit het huis hebben gedragen.

Dan kunnen schuldeisers van de overledene achteraf toch degene aanspreken die als eerste in het huis waren.

Zo kunnen we samen diverse scenario’s bedenken waarin het lijkt dat het goed gaat als je iets mee neemt, maar achteraf het toch mis gaat.


527 13-07-2015

Vraag

Mijn schoonmoeder wil een geldbedrag van X euro schenken aan haar dochter (mijn echtgenote btw)

Bij de bank werd aangeraden om dit via een notaris vast te laten leggen.

Wij zijn bekend met de schenkbelasting en de vermogensbelasting die betaald dient te worden.

Een stukje achtergrond:

Het doel is om deze schenking onherroepelijk te maken zodat bij een eventuele opname in een tehuis haar spaargeld niet daar aan uitgegeven kan worden. De bank vertelde ons dat een schenking zonder notariële akte wel herroepen kon worden.

Tevens wil ze voorkomen dat bij overlijden haar spaargeld naar anderen dan haar dochter gaat.

Wat kan/moet een notaris hierin betekenen?

Antwoord

Een schenking van contanten (of via overboeking) hoeft niet via de notaris te worden vastgelegd.

Een schenking op papier moet via de notaris lopen.

Nu uw schoonmoeder via een overboeking gaat schenken, is er dus geen plicht om het via de notaris vast te leggen, maar het is wel raadzaam.

In een schriftelijke overeenkomst tussen schenker en ontvanger moeten dan de voorwaarden waaronder wordt geschonken worden vastgelegd.

Ondertekening van dat document kan bij de notaris plaatsvinden maar hoeft niet.

Ik zou voorstellen om een anti schoonzoon clausule op te nemen (zie mijn site daarover waaronder een video bericht) en een tweetrapsmaking.

De anti clausule zorgt ervoor dat bij een scheiding de schenking niet gedeeld hoeft te worden

De tweetrap zorgt ervoor dat de schenking na overlijden van de dochter de schenking ook niet bij u als weduwnaar terecht komt maar bij anderen die uw schoonmoeder nu al aanwijst.

En opmerkingen opnemend dat de schenking onherroepelijk is maar vervalt als de dochter haar kapitaal moet opeten als zij in Financiele problemen komt (bijstand) of zelf wordt opgenomen in een verpleegkliniek.


528 30-07-2015 

Vraag

Een notaris beheerd een geld depot t.b.v een aantal erven

De markt rente is op een gegeven moment 10 % ( 1993 )

Echter de notaris vergoed slechts 3 %

Een jaar later is de marktrente met een punt gedaald, tot 9 % , de notaris vergoed nu slechts 2 %

Dit patroon loopt zo  23 jaar door.

Het is dus structureel.

Moeten wij als erven dit nu niet betittelen als diefstal.

Het kost ons  erven ,  aan het eind van de dag, ( 23 jaar later )  ruim 40.000 euro opbrengst verschil

Wij menen dat alle renten opbrengsten altijd naar de erven gaan, ten zij anders schriftelijk is overeengekomen.

Hoe kijkt U als notaris hier tegen aan ?

Antwoord

Ik vind het vreemd dat een erfenis al 23 jaar loopt en nog niet afgewikkeld is. Maar daar kunnen natuurlijk goede redenen voor zijn.

Ik ken het dossier niet en kan dus ook inhoudelijk niets zeggen. Wel kan ik u wat mogelijke acties aangeven.

U kunt aangifte doen bij de politie van verduistering door de notaris. Of de politie de aangifte opneemt dan wel wat het Openbaar Ministerie er verder mee doet, weet ik niet.

Een tweede mogelijkheid is om de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) te benaderen met het verzoek te bemiddelen tussen u en de notaris. Maar de KNB kan geen (straf)maatregelen opleggen.

Ook kunt u een klacht indienen bij de Kamer van Toezicht over het handelen van de notaris. Deze rechterlijke instantie kan wel maatregelen opleggen (eventueel zelfs het permanent verwijderen van de notaris uit het ambt). U hoeft hiervoor geen advocaat in de arm te nemen. De KNB kan u helpen met het vinden van de juiste Kamer (er zijn er meer verspreid over heel Nederland).

En mogelijk kunt u een zogeheten declaratiegeschil opstarten. Dan klaagt u over het financiële stuk van de zaak bij de voorzitter van de Ring van (kandidaat-)notarissen. Maar ik weet niet zeker of uw situatie wel een declaratie geschil betreft aangezien het niet om het honorarium van de notaris. De KNB kan u helpen met het adres van de Ringvoorzitter.


529 30-07-2015

Vraag

Mag ik weer een beroep doen op je gewaarde kennis?!

De casus: 2 broers hebben in het verleden samen een woning gekocht (beide 50%).

Eén van de broers is daarna getrouwd in gemeenschap van goederen.

De getrouwde broer met vrouw willen nu de alleenstaande broer uitkopen.

Mijn vraag; Is overdrachtsbelasting verschuldigd over deze aankoop?

Antwoord

Interessante casus.

Ik heb in artikel 15 lid 1 sub G van de Wet Belastingen Rechtsverkeer gekeken.

Als de beide broers nog steeds in het huis wonen en ze alle kosten ervan samen gedeeld hebben, dan zou die vrijstelling wel eens van toepassing kunnen zijn.  Ze hebben het tegelijk aangekocht en zijn 50/50 eigenaar (de fiscus is nog iets ruimer en stelt dat 40/60 de maximale afwijking mag zijn).

Maar ik zit een beetje met het feit dat ze gezamenlijk de kosten al die jaren moeten hebben betaald. Dus niet alleen opstalverzekering, maar ook gas, water, licht en onderhoud.

Ze moeten “samengewoond” hebben.

Op zich kan dat: getrouwde stel betaalt samen 2/3 van alle kosten en single broer 1/3. Maar hebben ze fysiek gescheiden delen in het gebouw (denk langgevel boerderij uit de Peel met twee voordeuren, woonkamers, badkamers, slaapkamers en vooral gescheiden gas,water,licht-meters) dan denk ik dat het mis gaat en dat er wel 2% overdrachtsbelasting voldaan moet worden.

Ook als er 1 hoofdmeter van gas, water of electra is en daarna tussenmeters voor ieders woning, zal het misgaan.

Advies: kijk even naar de feitelijke situatie en hoe ze het al die jaren hebben geregeld.

Bij twijfel: overleg met de inspecteur. Ik kan je wel telefoonnummers geven van de insepcteurs Limburg maar daar heb je niet zo veel aan. Hun notaris kan je ook daaraan helpen.

Of het echtpaar moet gaan scheiden, waarna de vrouw met de andere broer een geregistreerd partnerschap aangaat (zonder voorwaarden) en dan weer gaat scheiden van deze broer (die dan weer single is).

Waarna zijn 50% aandeel (dat dan van deze twee gezamenlijk eigendom is) wordt toebedeeld aan de vrouw (geen overdrachtsbelasting !).

En de vrouw hertrouwt dan weer (zonder huwelijks voorwaarden) met haar eerste man.

Die heeft nog zijn 50% aandeel en zij heeft dan haar (net verkregen) andere 50% aandeel.

Geen overdrachtsbelasting, wel moeite en tijd en advocaat nodig ivm echtscheidingsverzoek. En waarschijnlijk ook geen fraus legis. En het klinkt wat vreemd denk ik.


530 30-07-2015

Vraag Beste Notaris,

Mijn moeder is overleden 12 jaar terug, mijn vader is nu in de 90, en heeft een nieuwe vriendin, en heeft hardop gezegd dat hij alles opmaakt.

O.K., zijn goed recht toch???

Maar waar ik zo bang van ben, is dat ik opdraai voor het verwijderen van de asbestvloer van 50 jaar terug in zijn huurflat ; en eventueel achterstallige zorgkosten, enz. enz. .

En als ik de erfenis verwerp, dan zadel ik mijn kinderen, of zelfs mijn meerderjarige kleinkinderen(mijn vaders achterkleinkinderen) op met deze ellende.

Hoe moet ik handelen, en wat zijn de consequenties?

Antwoord

U kunt uw vader vragen om in een testament een executeur te benoemen. Deze persoon moet dan alles afwikkelen, maar is niet zelf verantwoordelijk voor de schulden van uw de overledene (wel natuurlijk voor de manier waarop de executeur de zaken regelt).

De executeur moet dan de uitvaart verzorgen en ook de flat (laten) ontruimen. Als verwijdering van de asbest dan te veel kost, dan kan de executeur ook besluiten die vloerbedekking te laten liggen en de eigenaar van de woning te melden dat er niet meer bijgedragen kan worden aan de verwijdering dan er aan bezit (van uw vader) is.

De erfgenamen krijgen dan de Rekening en Verantwoording van de executeur en daarop zal dan staan dat de kosten van verwijdering zoals gemaakt door de huisbaas hoger zijn dan de erfenis en dat de gehele erfenis dus aan de huisbaas is overgeboekt. De erven krijgen dus niets (en de huisbaas zit met de gebakken peren).

Als uw vader dat niet wil, dan moet u – direct na overlijden van uw vader – de erfenis verwerpen (maar dan schuift het probleem inderdaad door naar uw (klein)kinderen) of u aanvaardt de erfenis wel maar dan beneficiair.

Dat moet u tijdig doen (namelijk voordat u een feitelijke handeling heeft verricht waardoor u al zuiver aanvaard heeft) en dat kunt u zelf doen bij de Rechtbank van de regio waar uw vader woonde op het moment van zijn overlijden. U kunt de Rechtbank bellen om te vragen of u persoonlijk moet langskomen dan wel of u dat via uw DigId kunt regelen op afstand. Of u neemt contact op met een Nederlandse notaris en vraagt deze om het te regelen. Daar zijn dan wel (extra) kosten aan verbonden.

Verwerpen doet u overigens ook bij de Rechtbank en gaat op dezelfde wijze.

Bij verwerpen hoeft en kunt u niets meer doen. Bij beneficiaire aanvaarding moet u wel zorgen dat de erfenis goed wordt afgehandeld.

Wilt u meer weten over beneficiair aanvaarden van een erfenis, klik hier.


531 30-07-2015 

Vraag

Mijn vraag is, hoe kan ik aan bewijzen komen dat de kindsdeel is uitbetaald.

Want dat is het.

Antwoord

Dat kan alleen doordat degene die betaald heeft daarvan een kwitantie heeft gekregen en bewaard heeft of zelf kan bewijzen (aan de hand van bankafschriften) dat alles afgewikkeld is.

Of het moet via de notaris zijn verlopen en dan heeft deze misschien nog de documenten.

Maar het is gewoon hetzelfde als de vraag hoe je kunt bewijzen dat je iets betaald hebt.


532 30-07-2015 

Vraag

Een Nederlander overlijdt op hoge leeftijd in Frankrijk waar hij al 30 jaar permanent woonde en zijn weduwe, zijn enige echtgenote mag pas over het bescheiden tegoed (plm. tweeëneenhalf duizend euro) op zijn ING-rekening (geen e/o, maar alleen haar AOW en partnerpensioen van slechts 1 maand zijn er per abuis op gestort) beschikken wanneer ze in zee gaat met een dure ING-notaris in Etten-Leur en diens zakelijke partner in Frankrijk, terwijl haar Nederlandse notaris een goedkopere verklaring van erfrecht en nog een goedkopere verklaring van executele (op basis van het Nederlandse testament) kan verschaffen en haar Franse notaris alle gegevens gratis in duplo wil verstrekken. De ING zegt dat dit moet omdat de Nederlander, 30 jaar Frans ingezetene, in Frankrijk overleed.Is dit correct. Handelt de ING niet in strijd met de Mededingingswet wanneer alles alleen via een ING-notaris kan worden afgehandeld. De ING in Nederland voert de correspondentie met de Nederlandse weduwe in het Engels, hetgeen verdraaid moeilijk is voor de twee reeds lang volwassen kinderen die compleet verfranst zijn en het verdraaid oneerlijk vinden, dat de ING zo beslag legt op hun moeders inkomen over 1 maand, dat ze na alle hoge ING-notariskosten slechts ten dele eens mag ontvangen. Handelt de ING hier correct?

Antwoord

Ik kan u hierop geen antwoord geven.

Ik raad u aan contact op te nemen met de klachtenafdeling van de ING bank. Als dat niet helpt, kunt u het handelen van de notaris aan de orde stellen.

Dat kan via de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) waar men zal proberen te bemiddelen. Of u kunt een klacht indienen bij de Kamer van Toezicht of een declaratiegeschil starten bij de Ringvoorzitter.

De KNB kan u helpen hierbij.


533 30-07-2015

Vraag

Ik woon al 30 jaren op een eigendomperceel. Ik bn ook erfgenaamd. Nu is dat ding een boedel kwestie de recchter heeft de scheiding indeling al gevonnis. De zaak is nu bij de notaris. Er zyn totaal elf aandelen waarvan 9 niet aan my willen verkopen. Hoe sterk sta k hoe k al 30 jaren daar woon heb alles verbouwd en daar nu wil kopen?

Antwoord

Alle erfgenamen zullen zich aan het vonnis van de rechter moeten houden.

De rechter zal uw omstandigheden hebben meegenomen in het vonnis.

Dus ik kan u niet melden of u sterker staat of niet omdat u er al zo lang woont en verbouwd heeft.


534 30-07-2015 

Vraag

ik was in gemeenschap van goederen getrouw mijn ex was geweldadig en ik ben gevlucht, nu heeft hij in die periode de caravan en auto verkocht en alle belastingteruggaven ingeslikt ik vind dat ik recht heb op de helft van de opbrengst en de helft van de belasting , ik krijg nergens gehoor sta ik in mijn recht en welke stappen kan ik nemen om dat deel op te eisen, ik zit door hem nu in de schuldhulpverlening en kan dat geld goed gebruiken het gaat om een bedrag van 2207euro

Antwoord

Volgens mij staat u in uw recht.

Maar dat recht moet u dan wel bij uw ex-echtgenoot halen.

Hier ziet u dat recht hebben en recht krijgen iets anders is.

Ik raad u aan om met een Rechtswinkel een afspraak in te plannen.


535 30-07-2015 

Vraag

mijn man en zijn twee broers hebben het huis geerfd van hun vader hypotheek vrij nu staat dit huis al ruim twee en half jaar tekoop maar nog geen schot in nu wil de ene broer die gevolmachtigd is door de andere twee niet het huis verkopen aan een opkoper en houdt het tegen zeg maar kunnen wij hier nog iets op ondernemen want dit kan volgens mij wel een tig jaren plan worden,en als je wat vraagt krijg je ook een onbeduidend antwoord vandaar mijn vraag

Antwoord

U kunt bij de rechter een verdeling afdwingen. Dan beveelt de rechter dat de ene broer de andere moet uitkopen of andersom dat de beide broers die ene uitbetalen.

Dan is het probleem weg. De rechter stelt de koopprijs vast.

Een andere mogelijkheid zou zijn om de rechter te vragen een beheerder aan te stellen namens de ene (weigerachtige) broer. Dan kan met deze neutrale persoon zaken gedaan worden.

Ik raad u aan om na te gaan of er een rechtsbijstandverzekering is afgesloten die deze procedure dekt.


536 30-07-2015

Vraag

mijn broer is in 2013 overleden nu heeft de notaris hier een akte van gemaakt met heel veel fouten daar is hij over aangesproken hij erkende dit wel min broer was vrijgezel hij geen testament nu heeft de notaris een soort aanvulling gedaan waar in mijn ogen weer een grote fout is begaan want hij heeft in de akte 2057 euro vrijstelling in meegenomen bij de erfbelasting aangifte en nu met de aanvulling heeft hij de neef en twee nichten weer voor 418 euro vrijstelling geschreven en bij ons helemaal niks hoe kan dat en waar kan ik hier het beste mee heengaan?

Antwoord

U kunt een klacht indienen bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

Deze kan dan bemiddelen maar geen straf uitdelen.

U kunt ook een klacht indienen bij de Kamer van Toezicht. Die kunnen wel maatregelen opleggen en u heeft geen advocaat nodig.

Bij de KNB kan men u helpen bij welke Tuchtrechter u moet zijn.

Als u schade heeft geleden dan kunt u natuurlijk ook deze schade verhalen via de Burgerlijke rechter, maar waarschijnlijk zult u dan een advocaat nodig hebben.


537 30-07-2015

Vraag

Goedemiddag,

Mijn vader is eind september vorige jaar overleden en mijn moeder is eind maart 2015 getroffen door een grote hersenbloeding. Helaas kan zij niet meer naar huis en verblijft permanent in een verpleeghuis.

Mijn ouders woonden in een koopflat zonder hypotheek. Ik heb een zus en aangezien ik in de flat wil gaan wonen vraag ik me af of ik de woning zal huren of kopen. Geen idee wat het handigst/fiscaal voordeligst is.

De brochure Besparing schenkingsrecht en bijdrage ABWZ kan ik helaas niet vinden.

Antwoord

Een overzicht over schenkingen en bijdrage AWBZ en opeten eigen huis kunt u hier vinden.

Ik kan u niet zonder meer aangeven wat voordeliger is: huren of kopen.

Want wat voor u voordelig is, kan voor uw ouders verkeerd uitpakken (of voor uw zus ivm de hoge bijdrage AWBZ).

Daarvoor zou ik meer van u moeten weten en dan kan ik een uitgebreider advies geven. Maar dat zal ik u daarvoor wel kosten in rekening brengen.

Ik raad u aan om eerst de stukken over de AWBZ door te nemen en dan een afspraak te maken om eea door te spreken. U kunt mij dan weer mailen via contact.ntrs@gmail.com


538 30-07-2015

Vraag

Vanwege een echtscheiding (gemeenschap van goederen) willen mijn partner en ik dat hij wordt ontsalgen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheek. Ik zal dan alleen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de bestaande hypotheek.

Diverse adviseurs hebben mij gezegd dat dit niet mogelijk is. Zij willen allen dat ik voor de helft van de bestaande hypotheek (die aan mijn man zou toebehoren) een nieuwe hypotheek volgnes de nieuwe wet en fiscale regels moet afsluiten.

Ik denk dat er geen sprake is van een nieuwe hypotheek, maar dat ik alleen (ipv met mijn man) aansprakelijk ben geworden voor een reeds bestaande hypotheek.

Zie ik dit juist en als dat zo is kunt u mij dan aangeven waarmee ik verzekeringsmaatschappijen en belastingdienst kan overtuigen?

Alvast hartelijk dank voor uw reactie.

Antwoord

U en uw ex-partner zijn nu nog hoofdelijk aansprakelijk voor de bestaande hypotheekschuld.

U kunt er voor kiezen om alleen op uw naam een geheel nieuwe lening aan te gaan en daarmee de bestaande af te lossen. Dan is uw ex-partner ook niet meer verantwoordelijk voor de oude (afgeloste) schuld.

Of u laat de bestaande schuld doorlopen en vraagt aan de bank om uw ex-partner uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te ontslaan. Zolang dat niet gedaan is, is hij gewoon ook nog aansprakelijk.

Los van het voorgaande is het afhankelijk van de bank en de nieuwe fiscale regels of u alles geregeld krijgt. Volgens de fiscus koopt u uw ex-partner uit en gelden voor het bedrag dat u extra leent om dat te regelen de nieuwe regels.

Dus ik denk dat ik geen argumenten voor u heb.


539 30-07-2015 

Vraag

Ik ben een alleenstaande vrouw va 59 jaar en heb 2 zoons. Ben in bezit van een eigen huis. Stel dat ik niet meer zelfstangig kan wonen dan kunnen mijn kinderen, volgens mij, mijn huis niet verkopen. Is er eenrgeling dat ze dat wel

kunnen doen zodat zij niet de zorg hebben voor mijn huis. Maar wat als mijn huis met verlies verkocht moet worden?

Antwoord

Als u zelf niets regelt dan kan de rechter een bewindvoerder aanstellen over uw vermogen (als u niet meer zelf capabel bent om te handelen).

De bewindvoerder kan dan (na machtiging van de kantonrechter) de woning verkopen en overdragen.

Het geld blijft dan op uw rekening staan omdat daaruit uw zorg betaald moet worden.

Of de rechter uw kinderen aanstelt als bewindvoerder of een buitenstaander is aan de rechter.

U kunt zelf ook maatregelen nemen (al was het maar om te voorkomen dat uw spaargeld straks helemaal opgaat aan uw zorg en de kinderen niets krijgen.

Hoe dat werkt kunt u hier nalezen.


540 30-07-2015 

Vraag

20 jaar geleden hebben mijn broer en zijn vrouw en mijn man en ik een pand gekocht waar we gezamenlijk in wonen . Nu heeft mijn broer en zijn vrouw een ander huis gekocht en willen wij graag in onze woning blijven wonen. We willen deze woning graag kopen maar komen er onderling niet uit. Op het pand zit een gezamenlijke hypotheek, het huis heeft een nummer , een elektra,water en gasaansluiting en is onverdeeld van ons vieren.Kan mijn broer in deze situatie een gedeelte van de woning zonder onze toestemming verhuren of verkopen.

Antwoord

In beginsel bent u gezamenlijk eigenaar van iedere vierkante centimeter.

Dat betekent dat er niet zomaar één van de deelgenoten zijn stuk kan of mag overdragen.

Wel kan er in uw situatie gekozen worden om naar de rechter toe te gaan om deze te laten bepalen dat er een verdeling moet plaatsvinden waarna ieder zijn of haar deel van het pand kan overdragen.


541 30-07-2015 

Vraag

Ik ben executeur. Hoe kan ik legaten afschermen? Wordt mij gevraagd te doen door 3 legatarissen/legitimarissen. Twee daarvan zijn uit 1e huwelijk van mijn overleden echtgenoot. B.v.d. voor Uw reactie.

Antwoord

Een legataris heeft recht op een legaat en kan iedereen zijn

Een legitimaris is een (klein)kind dat onterfd is en een beroep gedaan heeft op zijn legitieme (in geld).

Dus ik kan u niet zondermeer antwoorden omdat een legataris en een legitimaris andere rechten hebben

Kunt u mij de tekst geven van het testament waarop de legataris / legitimaris zich beroept ?


542 30-07-2015

Vraag

Mijn zuster is overleden en heeft een man en 2 zoons achter gelaten nu wil mijn moeder de belastingvrije som betalen mag ze dat dan alleen aan haar 2 overgebleven kinderen geven

Antwoord

Het is het geld van uw moeder. Zij mag beslissen wat zij daarmee doet.

Dus mag zij zelf kiezen of ze schenkt, aan wie ze dat doet en welk bedrag dat wordt.

Wel kan dat later bij de verdeling van de erfenis van moeder mogelijk gecorrigeerd worden middels de regels van inbreng.


543 30-07-2015 

Vraag

Mijn partner is overleden en heeft in zijn testament een legaat gegeven aan zijn broer. Ik ben executeur. Broer wil het legaat nu nog niet en wil het misschien zelfs verwerpen en overdragen aan zijn kinderen. Hij betwist het bedrag dat hij moet betalen aan belastingen en claimt voor de kinderen een vrijstelling. Ik moet erfbelasting opgeven ondertussen en er is een mail wisseling geweest waar ik niet blij van word. Broer heeft alle medewerking opgezegd. Hij wil volledige inzage in de opgave van erfbelasting (wat ik niet ga geven). Ik heb 2 vragen:

vraag nummer 1: Kan ik zonder het BSN nummer van broer toch de erfbelasting opgeven? Hij weigert namelijk daarin ook medewerking. Ik wil geen gedonder met de belastingen en wil de belasting van het legaat betalen omdat ik bijna zeker weet dat broer dat niet gaat doen. Dan gaat het over het legaat aan broer en het totaal aan belastingen. Zoals ik heb begrepen namelijk moet dat bedrag aan belasting toch worden betaald ondanks het feit dat hij verwerpt en het legaat \’schenkt\’ aan zijn kinderen. Er is eenmaal een vrijstelling dacht ik begrepen te hebben

vraag nr 2: kan ik het overgebleven geld (dus legaat zonder betaalde belasting) ergens \’parkeren\’ dat broer als hij weet wat hij wil? Ik bedenk me bij een notaris zodat ik verder geen problemen meer hoef te hebben met deze man? De notaris kan alle papieren krijgen. Ik wil echter geen rekening ontvangen omdat meneer niet meewerkt. Kan dat?

Antwoord

Als iemand een legaat niet wenst te ontvangen, dan vervalt het. Dan is er ook geen erfbelasting over verschuldigd door de legataris aangezien deze het legaat verwerpt.

Het doorschuiven/schenken van een legaat kan niet (tenzij dat in het testament is geregeld). Wel kan de legataris de regeling aanvaarden (en dan moet er aangifte gedaan worden en betaald) om daarna het te schenken . Dat is een separate handeling en er zal dan weer door de fiscus gekeken worden of er schenkbelasting verschuldigd is.

Ik zou u aanraden om de broer een termijn te stellen om zich uit te spreken over aanvaarden of verwerpen. En dan duidelijk aan te geven dat geen reactie betekent dat hij verwerpt.

Aanvaardt hij, dan zal er aangifte van zijn erfbelasting gedaan moeten worden en zal hij zijn BSN nummer moeten geven.

Verwerpt hij (of reageert hij niet tijdig) dan is er geen legaat uit te betalen en heeft u geen plicht om namens hem aangifte te doen. Wel namens de erfgenamen die dat legaat nu niet hoeven uit te betalen en dus meer krijgen.

Ik denk dat hiermee ook vraag 2 beantwoord is.

Overigens hoeft u geen BSN in te vullen als u het niet weet.


544 30-07-2015

Vraag

In reactie op uw ( wederom uitstekende) stuk ‘Laat je ouders 6% huur betalen’ heb ik een opmerking, meer in het algemeen.

Stel dat de ouders veel meer huur kunnen en willen betalen, bv. 15 %, is dat dan geen mooie manier om zonder schenkbelasting geld naar een kind over te hevelen?

De gehuurde woning zit bij het kind wel in box3.

Wat zie ik over het hoofd?

Ik hoop van u te horen, met vriendelijke groet,

Antwoord

Dank voor uw compliment.

Wat uw vraag betreft ziet u niet direct iets over het hoofd behalve dan de mogelijk te heffen schenkbelasting.

De eis van een huur van 6% van de WOZ waarde hoort bij de erfbelasting die geheven wordt bij overlijden.

Maar tussentijds wordt er huur betaald en een “te hoge” huur kan dan jaarlijks tot heffing van schenkbelasting leiden (overigens te heffen door dezelfde inspecteur op basis van dezelfde Successiewet).

Stel dat een woning van €400.000 in geding is. Dan moet voor de erfbelasting dus jaarlijks 6% huur betaald worden. Dat is dus €2.000 per maand (minimaal).

Als de commerciële huur €2.500 per maand is, dan kunnen de ouders dus dat bedrag aan huur worden betaald ook al ligt dat hoger dan het minimale bedrag.

Maar betalen de ouders €5.000 per maand dan is dat dus 2x zo hoog als de commerciële huur. Dat zou wel eens gezien kunnen worden als een schenking door de ouders aan hun kind.

Op zich kan dat nog interessant zijn omdat er voor een jaarlijkse schenking een vrijstelling bestaat


545 30-07-2015 

Vraag

Uit nalatenschap schoonvader hebben schoonmoeder 5/8 van het huis geërfd, de drie dochters elk 1/8. Schoonmoeder had vruchtgebruik. Schoonmoeder is onlangs overleden en had 5 jaar terug een der dochters onterfd. De 5/8 gaat nu over naar de twee andere dochters. Nog voor haar overlijden heeft schoonmoeder en de twee dochters opdracht aan een makelaar verstrekt om het huis te verkopen. De derde, onterfde dochter weigert de opdracht tot verkoop aan de makelaar te tekenen. Een jaar eerder heeft ze de opdracht aan een andere makelaar, bij wie het huis inmiddels is teruggetrokken wel getekend. Hoe kan de onterfde dochter gedwongen worden wel te tekenen. Er zijn schulden in de nalatenschap die slechts betaald kunnen worden uit de opbrengst van het (onbelaste) huis.

Antwoord

Ik vrees dat er maar één ding opzit: een gang naar de rechter.

Op zich heeft de onterfde dochter gelijk dat zij over haar 1/8 (vaders)deel van de eigendom zelf kan beslissen of het verkocht wordt en hoe dan.

Maar zij is één van de deelgenoten, dus zal er toch ook door haar rekening gehouden moeten worden met de belangen van de anderen.

En dat is waar een rechter dan een bevel toe kan geven.


546 30-07-2015

Mijnheer Loendersloot.

Mijn vrouw overleden. Haar moeder (oma) heeft gebruikt gemaakt van de verruimde een schenking gedaan aan al haar kinderen. Vanwege het overlijden van mijn vrouw kregen mijn kinderen elk een derde deel van het bedrag dat oma aan haar nog levende kinderen heeft geschonken. Er is een bewind ingesteld over de schenking en de zus van mijn overleden vrouw is tot bewindvoerder benoemd. Mijn kinderen hebben een aanslag schenkbelasting ontvangen van rond de € 5.000,00. Volgens de schenkingsakte komt de schenkbelasting voor rekening van de begiftigden. In de akte is bepaald dat het bewind eindigt bij de aankoop van een huis of als de kinderen 23 jaar zijn. De bewindvoerder stelt dat zij de kosten van schenkbelasting daarom niet voor mijn kinderen uit geschonken vermogen kan voldoen. In de schenkingsakte is niets opgenomen over betalingen die ten laste van het geschonken bedrag kunnen worden gebracht. Wel is bepaald dat de bepalingen van 1:337 tm 1:377 van Boek 1 BW alsmede dat de bepalingen omtrent testamentair beheer voor zover daar niet van is afgeweken, van toepassing zijn.

Mijn vraag is: kan de bewindvoerder inderdaad de schenkbelasting niet uit het geschonken vermogen betalen en als dat zo is, kan dat dan wel met een machtiging van de kantonrechter? Mijn kinderen studeren en kunnen geen € 5.000,00 betalen. Ik ben geen begiftigde,voel er ook niet veel voor om bijna € 15.000,00 op te hoesten en kan dat ook niet op korte termijn vrijmaken. De bewindvoerder zegt dat zij niet het risico lopen voor wanbeheer te worden aangesproken als zij de schenkbelasting uit het geschonken vermogen gaat betalen. Met de schriftelijke instemming van mijn kinderen lijkt mij dat zij niet snel kan worden aangesproken voor wanbeheer en als hij toestemming van de kantonrechter heeft al helemaal niet lijkt mij.

Wat kunnen we doen om uit deze impasse te komen? Oma heeft het allemaal goed bedoeld maar op deze wijze doet de schenking de verhoudingen eerder kwaad dan goed. Van de kinderen is er nog 1 (nog een paar maanden) minderjarig.

Antwoord

Op zich denk ik dat de bewindvoerder de belastingen wel degelijk uit het onder bewind gestelde vermogen mag betalen.

Als de kinderen allemaal meerderjarig zijn, kan dat ook geschieden MET instemming van de kinderen. De bewindvoerder moet tenslotte rekening en verantwoording afleggen aan de kinderen over het gevoerde beleid vanaf hun meerderjarigheid.

Uitbetalen tijdens minderjarigheid mag met toestemming van de kantonrechter geschieden.

Ik zou aanraden om de rechtbank te bellen en te overleggen hoe zij er tegen aan kijken.

Eventueel kan er bij de rechter altijd verzocht worden om de bewindvoerder te ontheffen uit de functie vanwege wanbeleid (ook als de kinderen allemaal meerderjarig zijn). Dat wanbeleid kan er uit bestaan dat de kinderen een belastingschuld oplopen, geen andere middelen hebben om te betalen en de bewindvoerder niet het onder bewind gestelde vermogen wil aanspreken.


547 30-07-2015

Na het overlijden van mijn stiefmoeder is mijn vader overleden. Mijn broer en ik (enige kinderen van moeder, stiefmoeder en vader) hebben een verklaring van erfrecht gekregen. De notaris van de kopers van de woning aan mijn overleden vader wil nu checken of mijn stiefmoeder toch geen eigen kinderen heeft. De kosten van dit onderzoek moeten wij betalen. Maar onze notaris heeft toch alles al gecheckt? Anders kregen wij toch geen verklaring van erfrecht? Mijn onderbuik zegt me dat dit niet klopt. Wat vind u?

Alvast bedankt .

Vraag

U heeft een Verklaring van Erfrecht laten opstellen. Maar was dat vanwege het overlijden van uw vader of van uw stiefmoeder ?

In het laatste geval heeft uw notaris alleen gecontroleerd wie de erfgenamen van uw vader zijn. Maar niet wie die van uw stiefmoeder zijn.

Wellicht is het handig om kennis te nemen van een column van mijn hand.

En ook een andere column.

Verder raad ik u aan om met uw notaris te gaan praten wat de kosten zouden zijn als hij het onderzoek doet. Dat kan afwijken van de kosten van de notaris van de koper.


548 06-08-2015

Vraag

Mevrouw A heeft volmacht verleent aan mevrouw B om over haar geld te beschikken. Na het overlijden van Mevrouw A wordt mevrouw B verdacht van verduistering van het geld van mevrouw A. Mevrouw B is tevens eerste en enige erfgenaam. Kan een vertegenwoordiger van het bejaardentehuis (waar mevrouw A woonde) aangesteld worden als bewindvoerder over het geld van mevrouw A.

Ook al is mevrouw A al overleden?

Antwoord

Ik denk niet dat dit kan. Een bewind wordt ingesteld over het vermogen van iemand en eindigt bij het overlijden van die persoon.

Daarmee in tegenspraak zou zijn dat er dan juist na het overlijden nog een bewind kan worden ingesteld (met terugwerkende kracht).

Maar vraagt u het eens na bij de Rechtbank.


549 06-08-2015

Vraag

betreft erfenis schoonouders

Geachte heer Loendersloot,

In kort de situatie.

In 1993 overleed mijn schoonmoeder.

Mijn schoonouders waren in gemeenschap van goederen getrouwd en er was een testament op langst levende.

In 1995 overleed mijn vrouw en mijn schoonvader in 1999.

De notaris heeft in 1999 een verdeling gemaakt van de erfenis voor de 7 kinderen en kleinkinderen van mij en van mijn overleden zwager.

Dus totaal hadden mijn schoonouders 9 kinderen

In de verdeling van de erfenis werd mij ongeveer 13000 gulden toebedeeld evenzo de echtgenote van mijn overleden zwager, het erfdeel van schoonmoeder.

Enige kinderen ( 5 ) waren het niet eens over de voorgestelde verdeling, en gingen naar de rechter. In hun ogen had schoonvader zijn land ( gepacht door zijn zoon)voor een te lage prijs verkocht.

De rechter heeft uitspraak gedaan in 2015 , dit jaar dus en de claim is niet oegewezen aan de eisers.

Nu heeft de notaris opnieuw een verdeling gemaakt.

In deze verdeling komt mijn naam en ook geen bedrag meer voor.

Bij navraag van een van mijn dochters zegt de notaris dat het erfdeel van mij is opgenomen in hun erfdeel van schoonvaders erfenis,

Hij kon niet zeggen hoveel het was omdat het dossier al zo oud was en dus niet meer kon nagaan hoe het precies in elkaar zat.

Dus hij vroeg mijn dochter of wij, mijn andere 3 dochters en ik het toegekende erfdeel ( gelijk aan de erfenis van de kinderen van schoonouders) onderling wel zouden kunnen verdelen.

De rechter heeft via een notaris alle nodige stukken opgevraagd.

Daarin stond dus de verdeling zoals in in eerste deel beschreef.

Mijn vragen zijn nu:

-Kan de notaris mijn dochter vragen om onderling het toegekende erfdeel te verdelen ? Mijn naam komt in de verdeling niet voor.

– Kan het waar zijn dat de notaris niet meer terug kan vinden in het dossier hoe het precies in elkaar zit , als hij zelf alle gegevens aan de rechter verstrekt heeft ?

Heb ik recht als schoonzoon op de erfenis van mijn overleden vrouw van haar moeder? Dus niet van schoonvader.

– Tenslotte wat kan ik doen om het bedrag dat mij toekomt als schoonzoon te ontvangen?

In de hoop dat ik u voldoende informatie heb gegeven om mijn vragen te beantwoorden,

verblijf ik,

hoogachtend,

Antwoord

Ik vrees dat ik u niet 100% tevreden kan stellen. Simpelweg omdat ik het dossier niet ken en ik daarom ook geen al omvattend antwoord kan geven.

Maar mijns inziens heeft u recht op het (moeders)erfdeel dat uw echtgenote had gekregen als zij in leven was geweest toen haar vader in 1999 overleed. (Dan ga ik er dus wel vanuit dat zij een langstlevende testament had. Is dat niet zo, dan moet dat moederserfdeel aan alle erfgenamen van uw echtgenote worden uitbetaald).

Dat de verdeling in 1999 aangevochten is door de andere kinderen van vader en moeder, maakt dat volgens mij niet anders.

Dat de notaris uw kinderen vraagt om het onderling met u te regelen, getuigt van praktisch inzicht, maar hoeft formeel juridisch niet juist te zijn.

Iedere notaris heeft de plicht dossiers enige jaren te bewaren. Of de notaris in deze zaak stukken uit 1999 moet hebben of niet, durf ik u niet te zeggen. Is er sprake van een actief/lopend dossier (vanwege de gang naar de rechter) of is het gesloten in 1999 ?

En is de vraag of de notaris niet het dossier intact had moeten laten omdat hij nog recent stukken uit het dossier naar de rechter heeft gestuurd ?

Ik raad u aan om deze vragen neer te leggen bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in Den Haag.

Of u een claim tot uitbetaling kunt neerleggen bij de erfgenamen van uw schoonvader (zij zijn formeel de debiteur geworden ten opzichte van de erfgenamen van uw schoonmoeder) dan wel (ook of in plaats daarvan) bij de notaris omdat deze een fout heeft gemaakt bij het opstellen van de meest recente verdelingsakte, kan ik ook niet overzien.

Ook daarvoor verwijs ik naar de KNB.

Ik kan u eventueel helpen hierbij, maar dan moet ik mij inlezen in het gehele dossier. Dan zult u mij daartoe een expliciete opdracht moeten geven en zal ik u daarvoor kosten in rekening brengen. Als u dat wenst, verneem ik dat graag van u.


550 20-08-2015

Vraag

Geachte heer van Loedersloot, Ik heb 2 onderwerpen voor u t.w.: a) U heeft een artikel geschreven over Notarissen en Vastgoedbeleggingen. Kunt u mij dit artikel per email sturen? b) Een koper koopt een privéwoning van een ondernemer. Laat de koopovereenkomst registreren bij het Kadaster (Vormerkung). Koopakte wordt ingeschreven. Wat schets de verbazing verkoper gaat tijdens de verkoop failliet. Woning is alsnog geveild afgelopen week in opdracht van de hypotheekhouder. Kan dat juridisch? Gaat in dit geval een ouder hypotheekrecht altijd voor? Wat heeft registreren dan nog voor zin? Graag uw mening hierover. Alvast bedankt

Antwoord

U kunt mijn artikelen als PDF downloaden op

https://ntrs.nl/links/verzamelde-columns/

Ik doe dat zo omdat ik niet weet welk artikel u bedoelt.

Wat de Vormerkung betreft:
Die beschermt alleen tegen NIEUWE beslagen.
Niet tegen bestaande (OUDE) hypotheekrechten.

De koper kan hoogstens in de rij van schuldeisers (ivm niet nakomen verplichtingen) aansluiten.

Of had met de bank kunnen overleggen of deze voor dezelfde koopprijs aan de koper had willen gunnen voordat er openbaar verkocht werd.


551 20-08-2015
Vraag

Geachte heer Loendersloot,

Ik zag uw website en heb een vraag en hoop dat u me meer informatie kunt verschaffen want ik kan er weinig over vinden op internet.

Mijn vriend en ik hebben een koopcontract en aanneemovereenkomst gesloten. We hebben daarop bericht gehad van de notaris van de projectontwikkelaar dat ze de hypotheekakte zullen passeren.

Wij hebben toen aangegeven dat we graag eerst inzicht wilden in de kosten omdat de keuze voor notaris van hypotheekakte bij ons ligt in tegenstelling tot akte van levering grond.

Nu kregen we bericht dat de kosten van hypotheekakte ruim € 1000 gaat kosten en dat als we dit bij een andere notaris laten doen dat we € 155 moeten betalen vanwege extra kosten ivm passeren hypotheek elders (voor  administratieve afwikkeling, het afstemmen en coördineren van de geldstroom en het inschrijven van de akten met het andere notariskantoor).

Is dit in de praktijk normaal dat die kosten van 155 dan aan ons worden berekend?  En mag dit zomaar? Wij hebben ten slotte geen offerte of niets getekend bij hun.

Aangezien we de kosten van hypotheekakte vrij hoog vinden en we wellicht toch al een andere notaris willen voor het opstellen van samenlevingscontract zitten we er aan te denken om hypotheek elders te laten passeren. Doen mensen dit wel vaker of is dit erg lastig en kun je dan tegen problemen aanlopen dat er iets niet goed gaat?

Graag ontvang ik hierop antwoord. Heel hartelijk dank alvast.
Antwoord

Soms komt het voor dat een notaris door de aannemer/ontwikkelaar wordt uitgekozen vanwege diens lage kosten (vanwege de VON-verkoop betaalt de aannemer/ontwikkelaar de akte van levering), maar compenseert die notaris deze lage opbrengst met een hoog honorarium voor bijkomende zaken.

Zoals de hypotheekakte van de koper.

Dat lijkt bij u het geval te zijn.

Als koper zit u niet vast aan de projektnotaris voor het opstellen van de hypotheekakte. Maar veel mensen weten dat niet, vandaar dat ik mijn column hierover geschreven heb ter voorlichting.

Als u kiest voor een andere notaris dan moeten beide notarissen de zogeheten Baarns Beslag procedure volgen.

Daar zijn extra kosten aan verbonden, maar in beginsel is het de notaris die de hypotheekakte tekent die daarbij het meeste werk moet doen.

Deze “hypotheek”notaris moet een brief opstellen en opsturen naar de projektnotaris.

De projektnotaris moet die tekenen en terugsturen.

(en eventueel het ontwerp van de akte van levering mailen aan de “hypotheek”notaris)

En de “hypotheek”notaris moet dan op de dag van passeren zorgen voor tijdige overboeking van het geld.

Als er op deze manier gewerkt wordt, dan heeft de projektnotaris er weinig extra werk aan en is euro 155,- (Naar ik aanneem inclusief BTW) prijzig.

Ik raad u aan om met uw “hypotheek”notaris te overleggen of deze het meeste werk wil doen bij de Baarns Beslag procedure en wat die daar voor gaat rekenen. En dan aan de projektnotaris duidelijk maken dat u deze geen opdracht geeft om die werkzaamheden te doen en dat u het niet eens bent met het aangegeven tarief.

Geef ook aan dat als de projektnotaris bij dat tarief blijft (of een ander tarief dat u te hoog vindt) dat u dan een declaratiegeschil bij de Voorzitter van de Ring van Notarissen en/of een klacht bij de Kamer van Toezicht indient.

Ik neem aan dat u niet in de buurt van Maastricht woont en ik u dus niet behulpzaam zal zijn als “hypotheek”notaris. Mocht u dat wel willen, dan beveel ik u mijzelf graag aan 😉


552 20-08-2015

Vraag

Ik begrijp hieruit, dat er een klacht tegen de betreffende notaris was ingediend, die in hogere instantie werd afgewezen

En hoe ging/gaat het nu verder?

Ik mag toch aannemen dat nu achteraf de geldigheid van het testament wordt aangevochten, immers de moeder was geestelijk niet meer in staat om helder te denken en te beslissen. Er zijn toch de nodige getuigen die dit kunnen bevestigen.

Of blijft het gewijzigde testament alsnog van kracht ?

Antwoord

De klacht betrof alleen het handelen van de notaris. Mocht die wel of niet het testament passeren ?

Het antwoord daarop is: Ja, ook bij twijfel.

De volgende stap voor de partijen (de erfgenamen als het testament geldig is dan wel de erfgenamen als het testament niet geldig is) is om naar de civiele rechter te gaan om het testament zelf aan te vechten.

Dat is namelijk niet in de tuchtprocedure aan de orde geweest.

Dus het eind is nog niet in zicht en het testament is tot nader order geldig.


553 20-08-2015

Vraag

Een notaris beheerd een geld depot t.b.v een aantal erven

De markt rente is op een gegeven moment 10 % ( 1993 )

Echter de notaris vergoed slechts 3 %

Een jaar later is de marktrente met een punt gedaald, tot 9 % , de notaris vergoed nu slechts 2 %

Dit patroon loopt zo  23 jaar door.

Het is dus structureel.

Moeten wij als erven dit nu niet betittelen als diefstal.

Het kost ons  erven ,  aan het eind van de dag, ( X jaar later )  ruim X euro opbrengst verschil

Wij menen dat alle renten opbrengsten altijd naar de erven gaan, ten zij anders schriftelijk is overeengekomen.

Hoe kijkt U als notaris hier tegen aan ?

We horen graag eens nader.

Antwoord

Ik vind het vreemd dat een erfenis al meer dan 20 jaar loopt en nog niet afgewikkeld is. Maar daar kunnen natuurlijk goede redenen voor zijn.

Ik ken het dossier niet en kan dus ook inhoudelijk niets zeggen. Wel kan ik u wat mogelijke acties aangeven.

U kunt aangifte doen bij de politie van verduistering door de notaris. Of de politie de aangifte opneemt dan wel wat het Openbaar Ministerie er verder mee doet, weet ik niet.

Een tweede mogelijkheid is om de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) te benaderen met het verzoek te bemiddelen tussen u en de notaris. Maar de KNB kan geen (straf)maatregelen opleggen.

Ook kunt u een klacht indienen bij de Kamer van Toezicht over het handelen van de notaris. Deze rechterlijke instantie kan wel maatregelen opleggen (eventueel zelfs het permanent verwijderen van de notaris uit het ambt). U hoeft hiervoor geen advocaat in de arm te nemen. De KNB kan u helpen met het vinden van de juiste Kamer (er zijn er meer verspreid over heel Nederland).

En mogelijk kunt u een zogeheten declaratiegeschil opstarten. Dan klaagt u over het financiële stuk van de zaak bij de voorzitter van de Ring van (kandidaat-)notarissen. Maar ik weet niet zeker of uw situatie wel een declaratie geschil betreft aangezien het niet om het honorarium van de notaris. De KNB kan u helpen met het adres van de Ringvoorzitter.

(Gedeelte van de) reactie op antwoord

Ja, de notaris in kwestie draaid en draaid.

Hij stelt nu  dat het geld alle jaren bij hem op zijn dagelijkse betaal rekening heeft gestaan, en dat er hier door zo´n laag bedrag aan rente vergoeding is gegeven.

Echter dit is m.i  in strijdt met de regels ter zake het aanhouden van een kwaliteits rekening.

Wij als erven weten niet beter , dat het geld in deposito stond op een kwaliteits rekening van de notaris.

Als het anders was , had de notaris ons hier over moeten verwittigen, hetgeen hij nimmer gedaan heeft.

Zijn  er m.b.t de rente vergoeding op kwaliteits rekeningen  ,  ergens historische gegevens  bekend ?

Antwoord op de reactie

U kunt contact opnemen met Bureau Financieel Toezicht.

Of met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Daar wellicht met name met Nora van Oostrom.

BFT heeft inzicht in alle financiële gegevens van notarissen

Mevrouw van Oostrom heeft zicht op wat wel en niet toegestaan is

Zelf kan ik u niet anders adviseren dan verwijzen naar de diverse klachtmogelijkheden die u heeft:

1 mediation door de KNB

2 klacht bij de tuchtrecht

3 schadeclaim bij de gewone (civiele) rechter

4 declaratiegeschil bij de Ringvoorzitter als de notaris een rekening heeft ingediend.

Het is een vreemde situatie die u schetst. Omdat ik het dossier niet ken en ook geen tuchtrechter ben kan ik u verder concreet niet helpen.


554 20-08-2015

Vraag

Ik heb een weiland dat in aanmerking komt voor Ruimte voor Ruimte woningbouw. Mogelijk 1,2 of 3 woningen. Nu is er een koper, een Besloten Vennootschap, die het perceel wil kopen. Mag er maar 1 woning gebouwd worden dan is één ontbindende voorwaarde dat de koop niet doorgaat. Mogen er 2 of 3 woningen gebouwd worden dan gaat de koop door.\r\nBij een eventueel faillissement, surseance, beslaglegging op/van de Besloten Vennootschap is dan een Groninger akte voldoende zodat ik mijn grond terugkrijg of is een 1ste hypotheek op de onbetaalde koopsom met teruglevering beter en veiliger 

Antwoord

Als de BV de koopprijs niet betaalt dan zou ik u adviseren om niet te leveren

Een Groninger Akte of Hypotheek op hun grond (nadat u al heeft geleverd) vanwege de niet betaalde koopsom kost u alleen extra geld als zij failliet gaat

De zaak moet teruggedraaid worden

Als zij nu niet willen betalen dan sluit u toch alleen een voorlopig koopcontract ?
Zou voor de BV niets mogen uitmaken.

Willen ze wel de grond in eigendom maar niet betalen dan moet u zich afvragen waarom dat zo moet

U loopt het risico.
De BV niet


555 20-08-2015

Vraag

bij verkoop van huis vader, ontvang ik ca 80.000 euro, waarvan mijn zoons ieder 10.000 van mij ontvangen, en ik dus 60.000 overhoudt zit in een situatie dat ik het geld wil gebruiken om niet in de bijstand te komen, ik ben nu werkeloos en zou in juni 2016 in de bijstand komen, wil graag het geld spreiden over 3 jaar zodat ik niet in de bijstand komt. nu is mijn vraag waarkan ik het geld het beste op zetten wat voor bank is hiervoor het beste al uw ideen zijn welkom 

Antwoord

Beleggen is vanwege de korte termijn waarop u het geld nodig heeft niet verstandig (los van de vraag of u dat zou willen).

Ik raad u aan om te kijken bij De Nederlandsche Bank welke banken onder het deposito garantie stelsel vallen. Gaat een bank failliet (zoals DSB) dan wilt u niet dat uw geld weg is.

Wantrouw producten die meer dan 1,2% rendement opleveren.

Dat zijn waarschijnlijk geen spaarrekeningen maar toch beleggingsproducten en die worden niet gedekt bij faillissement.

Kijkt u op internet eens wat de rente op spaarrekeningen is bij verschillende banken. Daar zijn sites voor die geld verdienen aan de kijkers die dan doorklikken naar de bank van hun keuze.

De grote banken zijn goed. Kleinere banken zijn soms specialer (denk aan Triodos dat groen is).

Eventueel kunt u kijken naar een kapitaal verzekering of lijfrente polis. U stort het geld en zij garanderen u een opbrengst/uitkering op een bepaalde termijn of over een zekere periode.

Kosten wegen waarschijnlijk niet op tegen de opbrengsten.

Alles bij elkaar heb ik dus geen echte oplossing.

Maar laat u niet het hoofd op hol brengen door adviseurs. Wees kritisch en bedenk telkens of u aan het geld kunt komen als u het wilt.

Bent u lid van de consumentenbond vraag dan ook eens daar advies.

Of surf naar Erica Verdegaal.


556 20-08-2015

Vraag

Mijn opa is overleden mijn stiefoma heeft huis verkocht ik en mijn tante zijn ook erfgenamen krijg ik te horen van notaris wat ik erf

Antwoord

Dat hangt af van wat uw opa in zijn testament heeft staan. Ik denk dat uw stiefoma 100% eigenaar is geworden van de woning.

Dus dan zou zij zonder enige beperking de woning kunnen verkopen en het geld op kunnen maken.

De notaris die de levering van de woning heeft begeleid wil u daar misschien meer over vertellen (maar dan zult u in ieder geval zelf de akte bij het Kadaster moeten opvragen).

Maar ik denk niet dat u een bericht van de notaris krijgt. Dan had u dat al gehad.


557 20-08-2015

Vraag

hallo,

voor mijn tante dood ging heeft ze een keuken besteld .

ik als enige erfgename ,

kan ik het geld afboeken bij de belasting 

Antwoord

Als u bedoelt dat u de plicht tot betaling van de koopsom van de keuken als schuld mag opvoeren bij het vermogensoverzicht voor de aangifte erfbelasting, dan is het antwoord: Ja.

Bedoelt u of u dit bedrag van uw Inkomstenbelasting of die van uw Tante mag afboeken, is het antwoord: Nee.

Bedoelt u of u dit bedrag mag aftrekken van het bedrag dat u aan successierechten moet betalen, dan is het antwoord: Nee.


558 20-08-2015

Vraag

In testament van mijn stiefvader is bepaald dat ik legaat kreeg van zijn eigen woning en mijn moeder was enige erfgenaam van de erfenis, bezwaard met dit legaat. Moeder heeft vervolgens een (geringe) hypotheek opgenomen op de woning in kwestie. Moeder is dit jaar overleden.

Vragen: is deze hypotheek wel rechtsgeldig gevestigd omdat ik als legataris niet heb meegetekend voor deze hypotheek?

Delen mijn broers en zussen na het overlijden van moeder mee in deze schuld die mijn moeder is aangegaan?

Antwoord

Dat hangt af van de bepalingen in het testament van uw stiefvader.

Als het legaat direct na zijn overlijden al in ging (en dat denk ik wel), dan had u als “bloot eigenaar” de hypotheekakte moeten ondertekenen.

Maar dat betreft alleen de zekerheid voor de bank en niet de rechtsgeldigheid van de schuld van uw moeder.

De schuld aan de bank van uw moeder moet door haar erfgenamen worden voldaan (tenzij uw moeder iets speciaals geregeld heeft in haar testament).

Dus u bent (volgens mij) 100% “vol eigenaar” sinds het overlijden van uw moeder. Maar u en uw broers en zussen moeten samen de schuld aflossen (behoudens andere regelingen van uw moeder.


559 25-08-2015

Vraag

Mijn zoon heeft al fietsend per ongeluk schade veroorzaakt aan een stilstaand auto. Dit is gebeurd toen hij bij zijn vader was, mijn ex-man. Mijn ex heeft geen verzekering afgesloten en is nu van mening dat ik aansprakelijk ben voor de schade (1500,-), de eigen bijdrage moet betalen voor de verzekering en het verhoogde verzekeringsbedrag vanaf nu. Klopt dat? Kan ik hier niet buiten houden en zeggen dat hij de zaken bij hem zelf moet regelen?\r\nHet geheel wordt iets complexer: mijn ex betaalt geen alimentatie (rechtszaak bezig, hij wil nihilstellen vanaf jaar 2010 en naar schuldsanering, heeft 100.000,- schulden opgebouwd na de scheiding 2008. Door de vele problemen die hij ook bij mij blijft veroorzaken, ben ik zo ver gekomen dat ik nu niet werk, bijstanduitkering heb en 6000,- schulden. Hoe moet ik alles blijven betalen als hij beetjes bij beetjes al zijn ouderlijke verantwoordelijkheden naar mij toe blijft schuiven? Kan op deze ontwikkeling niet een einde aan gemaakt worden of moet ik verder blijven zakken in deze steeds onmogelijker wordende situatie? met vriendelijke groeten

Antwoord

Helaas moet ik u melden dat ik u niet kan helpen.

Dit zijn zaken waar een advocaat wel en een notaris geen verstand van heeft aangezien het gaat om aansprakelijkheid en alimentatie.

Ik raad u dan ook aan om met een advocaat contact op te nemen.

Wel wil ik u wijzen op het zogeheten Echtscheidingstestament.

Als u dat niet heeft, dan kan de situatie ontstaan dat uw ex-echtgenoot toch uit uw erfenis geld ontvangt of het geld van de erfenis voor uw zoon gaat beheren.

Wilt u dat niet, dan moet u een zogeheten echtscheidingstestament opstellen.

Iedere notaris weet wat daarmee bedoeld wordt.

Kijkt u eventueel dit filmpje eens:

https://ntrs.nl/links/notaris-termen-wat-betekenen-die/echtscheidingstestament/

Reactie op antwoord

Bedankt voor uw antwoord,

daar kan ik wat mee.

De link naar de echtscheidingstestament is voor mij ook waardevol.


560 25-08-2015

Vraag

Mijn vader is 9 jaar geleden overleden.

Mijn moeder is in hun hypotheekvrije huis blijven wonen.

Mijn broer en ik hebben een vordering op haar van het kindsdeel van dit huis.

Mijn moeder wil haar huis verkopen en een ander kleiner huis kopen, wat zijn de problemen waar ze tegenaan loopt tav de erfenis van mijn vader?

Antwoord

Eigenlijk zou uw moeder nergens tegen aan mogen lopen.

De notaris die de overdracht begeleidt kan uw moeder vragen of er een Verklaring van Erfrecht is opgesteld kort na het overlijden van uw vader.

Als dat het geval is, dan kan zij een kopie opsturen naar de notaris.

De notaris zal dan aan de hand van deze Verklaring bepalen wie de akte van levering moet tekenen.

Is er geen Verklaring opgesteld en/of had uw vader geen testament, dan is het simpel: de notaris zal dan alleen uw moeder oproepen om de akte te tekenen. Op grond van de wet is de volledige eigendom van de woning bij uw moeder gekomen.

Zij is dus de enige eigenaar en kan ook als enige overdragen.

Nadat de transactie is afgerond, beschikt uw moeder over de verkoopopbrengst. De fiscus zal die opbrengst straks (waarschijnlijk) gaan belasten als vermogen in Box 3 Inkomstenbelasting.

Als uw moeder dat niet wil, dan kan zij geld aan de kinderen en/of kleinkinderen gaan schenken.

Indien gewenst kan ik u daarbij behulpzaam zijn, maar dan heb ik meer gegevens nodig. Ook zal dan een opdracht aan mij verstrekt worden en zal ik u een factuur sturen.

De bovenstaande informatie is kostenloos.

Reactie op antwoord

Hartelijk dank, geeft voldoende duidelijkheid, ik ga het met mn moeder bespreken.


561 25-08-2015

Vraag

Goedemorgen,

Ik denk dat er momenteel veel gevallen zich voor doen voor het wijzigen van een bestaand testament. Ik denk aan veel verslaafde kinderen, drank , drugs  , gokken en de psychische gevolgen ervan.

Mensen die ten gevolge van een een stoornis in het brein, lees Midlifecrisis, enz , hun oude leven achter zich laten, vrouw , kinderen , ouders en familie uit hun leven bannen en met een ander een heel nieuw leven beginnen. Deze personen zou je moeten kunnen uitsluiten als erfgenaam.

Helaas gaat dat niet in Nederland, er blijft altijd een legitiem deel over om te erven, hier wordt indirect de dood van een kind in de hand gewerkt, geld wordt omgezet in drugs, of drank, of anderszins over de balk gegooid.

Waarom komt er geen wet dat er totaal onterfd kan worden, het zou voor veel mensen een kopzorg minder zijn. In veel landen is dat heel gewoon.

Wie kan hier wat aan doen ?

Antwoord

De enige die de legitieme portie kan aanpassen of laten vervallen is de wetgever.

Doorgaans zal dat betekenen dat de Minister van Justitie de eerste stappen zet om een wetswijziging voor te bereiden. Daarna wordt die ingediend bij de Tweede Kamer en (na aanname van het voorstel) ingestuurd aan de Eerste Kamer.

Ik verwacht niet dat dit op korte termijn zal plaatsvinden aangezien de door u gesignaleerde problemen (nog) niet zo groot zijn.

Ouders kunnen wel hun kinderen in de legitieme stellen (of beter onterven zodat het kind zelf stappen moet ondernemen om de legitieme te krijgen).

De ouders kunnen de uitbetaling van de legitieme op de lange baan schuiven (door het te koppelen aan het overlijden van de langstlevende).

Ook kunnen ouders een bewind instellen over de erfenis en daarbij aangeven dat de grond de verslaving is. De rechter zal dan oordelen of die grond nog steeds geldig is en het bewind (eventueel tot het overlijden van het kind) in stand houden.

Daarnaast is nog mogelijk om het zogeheten Boedelbak artikel uit de wet in te schakelen (kind krijgt een stuk uit de inboedel met grote emotionele waarde maar verder niets of doet een beroep op legitieme portie en verliest recht op het object).

Ook kan er nog een legaat gemaakt worden ten gunste van de kleinkinderen (kinderen van het zwarte schaap) ten laste van het zwarte schaap.

Doet het kind beroep op legitieme portie dan vervalt deze regeling ten gunste van het betreffende kind.

Dus binnen de beperkingen van de wet zijn er nog opties.

Maar dan zult u wel die bij de notaris moeten vastleggen.

 

 

 


562 27-08-2015

Vraag

Beschouwt de fiscus een schenking op papier van het jaarlijks van schenkbelasting vrijgestelde bedrag aan kinderen, die wel opeisbaar is en uitbetaald wordt zodra het vermogen niet meer in stenen zit, als vrijstelling, indien het een onderhandse akte betreft en de uitbetaling

 1. in een fiscaal ander jaar valt en
 2. er in dat jaar opnieuw van de vrijstelling gebruikt gemaakt gaat worden.

 

Uiteraard wordt er voldaan aan de fiscale regels m.b.t. jaarlijkse rente betaling door de schenker en aangifte van de vordering door de ontvanger.

Ik kan alleen iets vinden over onderhandse schenkingsaktes, die na overlijden van de schenker niet meer gelden voor vermindering van de erfbelasting, maar nergens lijkt geregeld te zijn of dat voor de schenkbelasting ook geldt.

Ik zie uw antwoord graag tegemoet

Antwoord

Een schenking is een cadeau aan de begunstigde waarbij vermogen van de schenker naar deze overgaat, terwijl er geen rechtsgrond voor is.

Of er sprake is van een vrijstelling van de schenkbelasting hangt af van de waarde van het geschonken bedrag. Deze waarde wordt mede bepaalt door de omstandigheden.

Wordt iets nu geschonken terwijl de uitbetaling pas over enkele jaren plaatsvindt, dan is de waarde lager dan de nominale waarde van het geschonken bedrag zelf.

Maar als er weer een rente vergoed wordt tijdens dit uitstel dan zal de waarde voor de schenkbelasting (rond) de nominale waarde liggen.

Dus ook een onderhandse papieren schenking met uitbetaling op een moment vóór het overlijden (en dan wel 180 dagen er voor) wordt op deze manier bekeken.

Maar als de schenking op papier (onderhands) wordt gedaan terwijl de uitbetaling pas plaatsvindt bij het overlijden (of binnen die termijn van 180 dagen) dan wordt deze eigenhandig gemaakte papieren schenking door de fiscus genegeerd bij het berekenen van de aanslag successierecht.

In beginsel kunt u dus een papieren schenking zelf maken maar dan moet u wel zorgen dat de uitbetaling tijdig heeft plaatsgevonden (of u moet niet te snel dood gaan).


563 27-08-2015

Vraag

Geachte ik ben 70 jaar en gescheiden,ik heb drie dochters echter met twee dochters heb ik totaal geen contact meer al jaren.
Kan ik alles nalaten aan de enigste dochter waar ik een heel goed contact mee hebt?

Antwoord

Op zich kunt u dat doen. U kunt de “zwarte schapen” onterven. Dan is er wel het risico dat deze hun zogeheten legitieme portie inroepen (oftewel recht krijgen op uitbetaling van de helft van een kindsdeel).

Ik raad u aan om een testament te maken waarin uw “lieve dochter” niet alleen enig erfgenaam wordt, maar ook tot executeur wordt benoemd.

En vermeld expliciet dat u de beide andere kinderen onterft. Zij moeten dan tijdig een beroep doen op hun legitieme portie, anders krijgen ze toch niets.

(Nb Er zijn notarissen die in het testament opnemen dat deze zwarte schapen in de legitieme worden gesteld door u, maar dan hoeven zij niets te doen en hebben ze al een recht. Door ze te onterven, hebben ze geen recht tenzij ze tijdig optreden).

Neem dan ook op dat als de zwarte schapen wel een beroep doen op hun legitieme portie, dat deze dan niet onmiddelijk uitbetaald hoeft te worden.

Dat geeft uw ervende dochter een beetje tijd om de erfenis om te zetten in voldoende cash.

Een andere optie is de zwarte schapen een worst voor te houden:
u legateert ze één of meer specifieke zaken uit uw inboedel (klok van opa) waar ze aan gehecht zijn, maar dan moeten ze instemmen met de onterving.
Sanctie op het inroepen van de legitieme portie is dan dat zij dit legaat (de klok van opa) niet krijgen.

Wat zij belangrijker vinden (geld of klok) is aan hen. Maar ze moeten wel nadenken hierover.


564 27-08-2015

Vraag

Als wij gaan verhuizen naar n huis met garage, is de garage dan belastingtechnies aftrekbaar?

Antwoord

De koopsom zelf (voor de garage) is niet aftrekbaar (dat geldt ook voor de koopsom van de woning).

Wat wel aftrekbaar kan zijn is de rente die u betaalt over de lening die u aangaat om de garage te kopen.

Daarvoor gelden dezelfde regels als voor de aftrek van de rente van de lening die u aangaat voor de koop van de woning.

Het moet gaan om een Eigen Woning (dus u moet er zelf gaan wonen).
De overwaarde van uw huidige Eigen Woning wordt u fiscaal geacht in het huis met garage te steken en daarover heeft u hoe dan ook geen aftrek van de rente.

En wat betreft de garage: deze moet kort in de buurt liggen van de Eigen Woning.
Of direct er aangrenzend of op korte loopafstand.

Ligt de garage niet op korte loopafstand van de woning, dan moet u bovendien 6% overdrachtsbelasting betalen en niet 2%.

Overigens is de overdrachtsbelasting niet aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.


565 27-08-2015

Vraag

Mijn moeder heeft een testament op laten stellen bij een Notariskantoor.

Onlangs is ze echter overleden en de notaris komt er niet uit hoe het testament nu gelezen moet worden.

Mijn moeder wilde een kleinzoon uitsluiten en dit staat ook in het testament:
Ik sluit mijn kleinzoon X alsmede diens afstammelingen, uitdrukkelijk uit als erfgenaam van mijn nalatenschap.

Aangezien wij dit niet eerlijk vonden gaven we aan, dat hij gewoon met de kleinkinderen mee moest delen.

In november 2014 is mijn moeder overleden en al die tijd geeft de notaris aan, dat ze niet weet hoe ze het testament moet lezen.

Ze heeft er collega’s en professoren naar laten kijken, maar die weten het ook niet.
Nu geeft ze opeens aan, dat in deze situatie alle geld naar mijn neef, die mijn moeder niets wilde nalaten, zou gaan.

Ook zegt ze, dat ze deze normaliter had laten komen en hij dan alle geld zou erven, maar omdat ze weet, dat mijn moeder dat niet wilde wil ze mijn neef vragen of hij toch wil delen met de andere kleinkinderen, die eerder ook niets ontvangen hebben.

Mijn vraag is: Is dit zo maar mogelijk en als een notariskantoor zelf niet meer wijs wordt uit een testament, dat ze hebben opgesteld, kunnen ze dan tegen de wens van de overledene ingaan?

Ik wil het testament wel mailen, om te kijken of een second opinion zin heeft en om te weten te komen wat we hier tegen kunnen doen, omdat we dit een vreemde gang van zaken vinden.

Zelf hebben wij de erfenis afgewezen, omdat er een wetsverandering is geweest en de zin:
Ik legateer aan ieder van mijn kleinkinderen, die geen erfgenaam is, echter met uitzondering van mijn kleinzoon X, een bedrag in contanten gelijk aan de maximale vrijstelling voor de heffing van het Nederlandse recht van successie voor deze legatarissen ten tijde van mijn overlijden,
bepaalde dat ieder kleinkind een bedrag van een dikke 19.000 euro zou krijgen en dat geld was er niet.

Ook hier werd hij weer uitgesloten.

Zelf hebben we een goed contact met mijn neef, maar we zijn bang, dat hij het hele bedrag gewoon wil opeisen, omdat zijn moeder hier achter zit, terwijl wij het bedrag gewoon over alle kleinkinderen willen verdelen incluis mijn neef.

Wij begrijpen niet hoe dit allemaal mogelijk is.

Heeft U een oplossing?

Alvast heel erg bedankt.

Antwoord

Ik heb de indruk dat het testament niet duidelijk is. Dan is het uiteindelijk niet aan de notaris om dit uit te leggen, maar aan de rechter om te bepalen hoe het testament gelezen moet worden.

U kunt echter – omdat u verworpen heeft – geen zaak aanspannen. Dat kunnen de erfgenamen doen die wel (beneficiair) aanvaard hebben.

Ik kan overigens niet begrijpen hoe de notaris – ondanks de expliciete uitsluiting van X als erfgenaam – toch tot de conclusie kan komen dat X alles erft. Zelfs als alle (potentiële) erfgenamen verworpen hebben, hoort volgens mij de Staat der Nederlanden de erfenis te krijgen en niet X.

Als ik het testament zou kunnen inzien zou dat handig zijn. Maar u heeft uw email adres niet vermeld. Dus kan ik u dit antwoord niet mailen.


566 27-08-2015

Vraag

Hallo

Mijn moeder heeft 2 broers die op 1 stuk grond wonen.
De ene broer is alleenstaand en heeft een eigen hypotheek en het grootste woon oppervlak.
De andere broer is getrouwd en heeft ook een eigen hypotheek met zijn vrouw en heeft een kleinere woon oppervlakte maar die woning is inpandig aan de andere woning gebouwd, dus via een tussen deur kunnen ze bij elkaar komen.

Nu is mijn vraag: Aan welke punten moeten ze denken als ze de dingen bij de notaris gaan laten beschrijven.
Met name als er 1 van de broers komt te overlijden?
Hoor graag van U
Alvast bedankt.

Antwoord

Als de woningen op zich eenvoudig te splitsen zijn (deur dichtmetselen en een grenslijn door het Kadaster laten trekken) dan kan ieder van de broers over zijn eigen stuk beslissen.

Ieder van hen kan in een testament een regeling opnemen wie erfgenaam is.

Dat zullen ze dus eerst moeten beslissen voor zich zelf.

Maar mogen ze van de gemeente wel op deze wijze splitsen ?
Is het antwoord: Nee, dan moeten ze kijken hoe ze verder willen gaan omdat hun regelingen op elkaar moeten lijken.

Daarnaast zou ik een regeling voorstellen dat als de ene broer wil verhuizen, de andere broer het recht van eerste koop heeft.

Ik raad u aan om met een notaris te praten en deze situatie voor te leggen. Waarschijnlijk komen dan nog andere punten naar voren.


567 27-08-2015

Vraag

mijn vrouw krijgt 1/4 kindsdeel van een woning.
Met verdeling uit nalatenschap kopen wij (man en vrouw in gemeenschap van goederen de woning getrouwd) deze woning.

De notaris heeft tegen mijn vrouw gezegd dat ik als man geen mede eigenaar van de woning kan worden. Is dat zo?

Ik heb namelijk toch ook deel van onze woning die wij verkopen om de koop te kunnen realiseren zitten?

Is het gebruikelijk dat de andere kinderen eisen als wij het huis ooit verkopen dat het eerst aan hun wordt aangeboden, of binnen een bepaalde tijd?

Antwoord

Ik begin met de laatste vraag:

Het is zeker niet ongebruikelijk om een recht van eerste koop / aanbiedingsplicht op te nemen.

Bijvoorbeeld omdat er een zekere emotionele waarde aan het huis zit (ouderlijk huis).

Maar ook als er nu een “korting” op de echte waarde wordt gegeven. Huis is nu 100 waard, maar we doen onderling alsof het eigenlijk 90 is. Dan kunt u direct het huis doorverkopen en die 10 aan winst opstrijken. Door zo’n bepaling op te nemen, voorkom je dat. Overleg met de notaris hoe dit moet worden ingekleed: moet er dan getaxeerd worden, of zoekt u eerst een koper en mag de rest dan voor de uit-onderhandelde koopsom het huis overnemen ?

Wat uw andere punt betreft: als u het huis koopt, moet u gewoon 2% overdrachtsbelasting betalen.

Als er echter verdeeld wordt tussen de kinderen (en u dus niet formeel mede-eigenaar wordt) dan is er zeer waarschijnlijk geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

Dat advies van de notaris bespaart u euro 2.000,- voor iedere ton die het huis waard is (formeel voor iedere ton die uw vrouw aan de anderen moet uitbetalen omdat over haar ¼ deel natuurlijk geen overdrachtsbelasting verschuldigd is).

Omdat u in de wettelijke – algehele – gemeenschap van goederen getrouwd bent, is de helft van het geldelijk belang van de woning (ik zeg vaak: de helft van de economische eigendom, maar strikt formeel klopt dat niet) wel van u. Alleen de formele juridische eigendom (zoals bij het Kadaster vermeld) zit 100% bij uw vrouw.

Dat kan anders zijn als op de erfenis een zogeheten Uitsluitings-clausule (ook wel anti schoonzoon of schoondochter clausule) van toepassing is omdat uw schoonouder(s) een testament hadden.

Dan blijft ook het economisch belang 100% bij uw vrouw. In dat geval moet u iets anders regelen om toch safe te zitten.


568 27-08-2015

Vraag

Een erfgename, niet zijnde de executeur, heeft achter de rug om van de overige erfgenamen de bankrekening van de erflater stopgezet bij de bank en haarzelf als contactpersoon benoemd.
Dit alles heeft zij gedaan zonder enig medeweten van de overige erfgenamen om en bovendien heeft zij de bank opgelicht door te zeggen dat zij wel beschikte over de toestemming van de overige erfgenamen.
Deze erfgename werkt de boedelafwikkeling ook op meerdere manier tegen in verband met een familievete door bijvoorbeeld niet te tekenen voor belangrijke formele zaken die afgewikkeld moeten worden.

Mijn vraag is of de erfgename rechtmatig heeft gehandeld om zonder toestemming om van de andere erfgenamen rechtshandelingen te verrichten omtrent de bankrekening van de erflater en of hier sancties op staan. Ik hoop dat u mij kunt helpen.

Antwoord

Iedere erfgenaam mag de bank op de hoogte stellen van het overlijden. Dat is niet het probleem.

Als één erfgenaam dat doet en daarnaast zichzelf als enige contactpersoon aanwijst, dan is dat laatste te veel van het goede.
Zeker als deze erfgenaam weet heeft van het feit dat er een executeur is die die functie heeft geaccepteerd.

Helaas is er niet zondermeer een sanctie.

Wel kan de rechter gevraagd worden om – alles in ogenschouw nemend – deze erfgenaam terzijde te stellen en in zijn/haar plaats iemand aan te wijzen die haar belangen gaat waarnemen bij de afwikkeling.

Dat bespoedigt de afwikkeling. 


 

569 27-08-2015

Vraag

Reagerend op uw artikel, voor verkopen van de woning is toch toestemming nodig van bijde partners.

Ik huiver hierover omdat ik misschien in de zelfde situatie kom,mijn echtgenoot wil niet  de w.o.z. waarden aan de bank doorgeven.

Ik vraag het nu zelf aan bij de gemeentes wij hebben twee panden, mijn vraag hier is dan ook waarom weigert hij, ik kan geen reden verzinnen?

De bank heeft het meermaals gevraagd het lukt niet,wat kan hier achtersteken?

Hij zit op een camping en veel administratie licht bij hem .

Ik wil de scheiding inzetten op advies van een fiscalist ze ziet veel problemen zij heeft mij hier ook toe aangezet.

Ik moet u toch helaas vertellen dat onze zoon hem hier adviseert zijn tittel is, Professor DR.Mr.fiscaal belasting adviseur.

Dit doet mij pijn maar helaas het is niet anders.

Antwoord

Als een registergoed eigendom is van twee of meer personen, dan moeten ze allemaal meetekenen.

Maar staat een woning op naam van slechts één person dan mag die ene de woning verkopen zonder date r toestemming nodig is van een echtgenoot.

Dat is alleen anders als die woning de zogeheten echtelijke woning is.

Dan moet de echtgenoot (die geen eigenaar is) de toestemming voor de verkoop geven.

(Zoekt u op mijn site maar eens op: pantoffelheld)

Waarom uw man geen inzage wil geven in de warden, durf ik u niet te zeggen.

Verdere informatie van de vragensteller
Ik heb noch een volgende vraag, kan onze zoon wel zijn vader helpen met onze scheiding?

U gelooft het niet ik heb afgelopen vakantie van 2015 24 dagen op zijn beesten boel gepast,u ziet dat onze verhouding helemaal niet verstoort is.(onbegrijpelijk)

Hij verstoort waarschijnlijk wel ook onze echtscheiding, mijn echtgenoot en ik zijn bij een mediator geweest.

Op die avond ging hij akkoord, maar een dag later heeft mijn echtgenoot de mediator laten weten,ONMIDDELLIJK TE STOPPEN.

Mijn echtgenoot woont niet meer thuis,hij woont in een chalet waarvan onze zoon zijn huur betaald.

Daarbij is hij ook vervangend rechter in X
kan dit belangen verstrengeling zijn?

Antwoord op de nadere informatie

Uw man is niet verplicht mee te werken aan mediation.

Uw zoon mag hem adviseren, alleen zal uw zoon niet mogen optreden als rechter in een eventuele rechtzaak.

Eventueel kan zelf een collega rechter – van dezelfde rechtbank – gewraakt worden door u als er een rechtszaak van komt. Of de betreffende rechtbank uw bezwaar van (mogelijke beïnvloeding) zwaar genoeg vindt, is aan deze rechtbank.


570 01-09-2015

Vraag

Ik heb serieus interesse in een woning op de ** in **

de vraagprijs is € X te koop aangeboden
door de huizenbemiddelaar
Nu heeft hij zonder wat te laten weten de advertentie van internet afgegooid en werd mij verteld, door de parkeigenaar, dat het er opnieuw op wordt gezet voor rond de € X (ongeveer euro 25.000,- meer)
Maar er staat nog niks aangeboden
Maar mogen ze dat zomaar doen is mijn vraag ?
Het huisje staat op recreatie gebiedt..
Hoor graag van u !
Weet niet wat ik moet doen. Heb serieus interesse.

Antwoord

Zolang er geen overeenstemming is bereikt, mag de verkoper zich terugtrekken.

Plaatsing van een advertentie is niet meer dan een uitnodiging om te onderhandelen.

Op het moment dat u een bod heeft gedaan en dat bod aanvaard is, kan het anders liggen.

Bij een recreatie woning is namelijk de eis dat de koopovereenkomst schriftelijk wordt vastgelegd, niet van toepassing.

Wel als het een woning is waar u zelf wilt gaan wonen.


571 01-09-2015

Vraag

Ik heb 11 jaar geleden de erfenis van mijn vader ontvangen welke in 2001 is overleden, en in de verklaring van erfrecht zijn mijn broers en zus als enige erfgename benoemd en er zijn toen geen andere legitimarissen achter gelaten. maar nu lig ik een scheiding en we waren in gemeenschap van goederen getrouwd heeft mijn aanstaande ex toch recht op mijn erfenis ?

Antwoord

Dat hangt er vanaf of uw vader een testament had opgesteld.

Als dat het geval is, moet vervolgens gekeken worden of de zogeheten uitsluitingsclausule daarin staat.

Staat die er in, dan heeft uw aanstaande ex geen rechten op de erfenis van uw vader.
Staat de clausule er niet in, dan moet u de erfenis van uw vader met uw aanstaande ex delen.


572 01-09-2015

Vraag 

Geachte heer Loendersloot

De notaris heeft al een VvE afgegeven. Maar zijn wij als kinderen voor de verdere afwikkeling van de nalatenschap van mijn moeder ook verplicht de notaris weer in te schakelen ?

Toen mijn vader overleed is dat wel gebeurt. De onverdeelde boedel bestaat uit een woning en spaargeld etc. Wat is uw visie hierop ?

Antwoord

U bent niet verplicht om een notaris in te schakelen.

Als u het liever zelf afwikkelt, dan mag dat.

Wel zal de koper van de woning natuurlijk een notaris moeten inschakelen voor de overdracht, maar dat zal waarschijnlijk voor zijn of haar rekening zijn (kosten koper).

En deze notaris zal dan ook alleen de opdracht krijgen om de eigendomsoverdracht te verzorgen.

Verdeling van de verkoopopbrengst doet u dan weer zelf.


573 01-09-2015

Vraag

Ik heb uw stuk gelezen mbt eigen bijdrage en eigen huis. Dit stuk ging over een algehele volmacht opstellen.\r\nIs dit mogelijk als bijvoorbeeld mijn partner in een verpleeghuis terechtkomt en ik gezond nog in de woning blijf wonen of is dit allen mogelijk al de langstlevende naar een verpleeghuis verhuist. Dit was mij niet helemaal duidelijk.\r\nWij zijn nog relatief jong 53 en 52. Mijn man heeft 3 jaar geleden een herseninfarct gekregen. Hij zorgt niet goed voor zichzelf en zijn gedragsveranderingen zijn daar debet aan. De kans dat hij misschien in een verzorgingshuis terecht komt is dan ook groot.\r\nOns huis staat sinds jaar te koop . Wij hebben in de goede tijd tot 3 keer een oud huis gekocht verbouwt en weer verkocht. We hebben dan ook een hoge overwaarde.Inmiddels hebben we een tijdje terug wel een levenstestament op laten stellen zodat we ook voor elkaar gemachtigd zijn

Antwoord

Een volmacht moet getekend zijn voordat de persoon in kwestie niet meer in staat is te tekenen (en dan bedoel ik vanwege psychische en niet fysieke gebreken).

Een algehele volmacht is een levenstestament zonder extra’s

Dus ik denk dat u al gevolmachtigde bent maar dan zou ik de tekst van het levenstestament moeten inzien

Dan zou u mij die moeten mailen

Waar een levenstestament niet een oplossing voor is, is de gedragsverandering waarbij iemand veel geld uitgeeft / weggeeft.

Dan zal er een bewind of curatele bij de rechter moeten worden gevraagd.


574 01-09-2015

Vraag

Mijn vrouw heeft samen met 5 zussen het ouderlijk huis geerfd.

1 zus houdt telkens de verkoop tegen,zij weigert te ondertekenen.

Wat kan men hier aan doen?

Antwoord

Ik kan u melden dat het mogelijk is om naar de rechter te gaan.
Deze kan een verdeling opleggen (deze zus moet de rest uitbetalen dan wel deze zus wordt uitgekocht) of een onpartijdig persoon aanwijzen die namens deze zus de zaak gaat regelen.


575 01-09-2015

Vraag

Geachte heer Loendersloot,

Begin van dit jaar hebben wij ons appartement verkocht en wonen thans in een huurappartement. Hierdoor hebben wij inmiddels een flink spaarbedrag op de bank staan. In verband met ons beider gezondheidssituatie, overwegen wij ons huidig spaargeld ‘veilig te stellen’ waar het o.a. betreft mogelijke aanspraken in de toekomst vanwege het innen van eigen bijdragen door het CAK in het kader van de Awbz en/of WMO. Temeer omdat ons jaarlijks inkomen voor de fiscus ook nog steeds beïnvloed wordt door mijn inkomen uit zelfstandige-activiteiten, waarvoor onze accountant ook jaarlijks zgn. jaarstukken opmaakt voor de fiscus, gaan onze gedachten steeds vaker uit naar het ‘onderbrengen’ van ons spaargeld in een BV of een op te richten Stichting. Ons denken hierover wordt mede beïnvloed door de omstandigheid dat wij geen kinderen hebben.

De vraag aan u is: is het oprichten van een BV of een Stichting voor ons een reële optie? Graag uw reactie. Bij voorbaat dank hiervoor.

Antwoord

Ik kan mij uw gedachtengang voorstellen.

Nadeel van het “op afstand plaatsen” van uw geld, is dat het niet makkelijk en soms zelfs onmogelijk is om het weer uit de constructie te krijgen.

Plaatst u het geld in uw BV, dan zal de fiscus bovenmatige interesse hebben als u het er weer uit wilt halen.
Is er dan sprake van een belaste winstuitkering, van een kapitaalsvermindering of lening van de BV aan u ?

Maar dan kunt u tenminste nog wel er aan komen omdat u zelf in het bestuur van de BV zult zitten.

Wenst u het geld in een stichting te stoppen, dan zal het zeer lastig zijn om het ooit weer terug te krijgen. Een stichting mag geen geld terugbetalen aan de donateurs/oprichters. En geld uitlenen zal niet passen binnen de werkzaamheden.

Wenst u het door u in te leggen geld af te trekken van uw inkomstenbelasting, dan moet er ook nog sprake zijn van een zogeheten ANBI-stichting. En daar mag u niet zelf de dienst kunnen uitmaken.

Zie een column hierover van mij die u vindt als u hier klikt.

U kunt het geld natuurlijk bij een verzekeraar afstorten als inleg op een lijfrente of kapitaal verzekering, maar de rendementen zijn niet geweldig vanwege de huidige lage rentestand.

Er bestaat nog iets als een Afgescheiden Particulier Vermogen, maar of dat interessant is voor uw waag ik te betwijfelen.

Reactie op antwoord

Hartelijk dank voor uw snelle reactie op onze vraag. Temeer omdat uw antwoord allerlei mogelijke opties benoemt, willen wij eerst zelf nog eens uitzoeken welke spoor wij uiteindelijk het beste kunnen en willen bewandelen, alvorens  verder met u in zee te gaan. Ons hoofddoel is enkel het ‘veilig stellen’ van het spaargeld waarbij het mogelijk is om desgewenst af en toe een bedrag op te nemen.  Allerlei andere fiscale beweegredenen hebben wij niet! Mogelijk dat wij op een later moment concreet een beroep doen op uw diensten.

Antwoord op reactie

Graag gedaan.

Ik snap dat u nu zelf een en ander op u wilt laten inwerken.

Mocht u willen, dan kunt u contact met mij opnemen. U kent mijn site en mijn mailadres nu.


576 02-09-2015

Vraag

goede middag,
mijn moeder is overleden en woonde in spanje. zij was getrouwd met mijn stiefvader.
nu heb ik gehoord dat er een nieuwe regeling is en dat je de erfenis dan ook in het land mag regelen waar de overledene woonde. is dit waar. ik heb wel contact gehad met een notariskantoor in benidorm maar dat verloopt moeizaam. en ook niet helemaal duidelijk. zij hebben op hun beurt zonder dat ik daar om gevraagd heb een notaris in nederland aangesteld om voor mij hier dingen te regelen,. maar er is geen duidelijk bewijs hoe lang mijn moeder daar gewoond heeft en nu dreigt het dus voor mij verkeerd af te lopen. u moet weten dat mijn stiefvader niet uit liefde met mijn moeder getrouwd is maar voor zijn eigen zekerheid, dat het een alcohollist is en dat hij graag achter de vrouwen aan gaat. mijn moeder was wel blind van liefde en wilde ook niet alleen zijn. dus is ze in het verhaal meegegaan om te trouwen zodat alles goed geregeld zou zijn voor hun. mijn vraag is dus, mag ik dit in spanje regelen volgens spaanse wet en zo niet wat kan ik dan doen om het zolang mogelijk uit te stellen dat het geld vrij komt. ik wil graag dat het geld van mijn moeder(uit verkoop huis vrijgekomen wat mijn moeder zelf gekocht heeft) op een goede manier besteedt wordt en ook voor mijn kinderen, haar kleinkinderen. kunt u mij duidelijkheid geven. alvast bedankt voor uw reactie.

Antwoord

De Europese Erfrecht Verordening waarin een en ander is geregeld, is inderdaad medio augustus jl in werking getreden.

Maar of uw situatie daaronder valt durf ik niet direct te zeggen.
Deels zal het er van af hangen hoelang geleden uw moeder al overleden is.

Voor meer informatie verwijs ik u naar:

http://www.internationaal-familierecht.nl/artikel/voorstel-europese-erfrechtverordening-aangenomen-door-europese-parlement/

Wellicht kunt u de betreffende auteur bellen.
Mogelijk wil deze u uw vragen kort en kostenloos beantwoorden ?

Ook kunt u contact opnemen met mijn collega Thomas de Klein (Telefoon 043-3509950).
Maar de door hem te verstrekken informatie zal niet gratis zijn.

Zelf ben ik minder op de hoogte van alle ins en outs van de nieuwe regeling. Vandaar dat ik u liever doorverwijs.


577 02-09-2015

Vraag

Aanvullende vraag betreffende het artikel “huis op naam van de kinderen zetten, dd 27 maart 2014.

Wanneer ik samen met mijn zus het huis koop van mijn moeder (85 jaar), mijn vader is in 2015 overladen, dan kopen wij toch een huis in bewoonde staat, waarbij geldt dat de waarde van overdracht 60% is van de vrije verkoop waarde. De vrije verkoopwaarde kan daarbij lager zijn dan de OZB op basis van een nieuw uitgevoerde woning taxatie.

Is de 60% regel in deze situatie van toepassing en/of geldig?

Graag een reaktie.

Antwoord

Die 60% regel is niet van toepassing.

Als u het huis van uw moeder koopt, dan doet u dat volgens de fiscus als zijnde leeg.

U mag het aan haar verhuren maar die huur gaat in direct na de overdracht en niet direct er voor. (Uw moeder kan niet aan zichzelf haar huis verhuren).

U kunt ook het huis overnemen waarbij uw moeder zich het recht van gebruik en bewoning voorbehoudt. Dan wordt gekeken naar haar leeftijd en de afwaardering bepaalt vanwege het feit dat u koopt met haar recht om er te wonen.

Maar op grond van haar leeftijd is factor 3 toepasselijk (85 jaar of ouder) en die factor moet u met 6% vermenigvuldigen.

U mag dus 18% van de waarde van de woning aftrekken.

Maar als u eventueel de waarde van de woning belastingvrij wilt incasseren als uw moeder niet in het huis overlijdt maar eerder verhuist, dan zult u van die 18% nog een kwart moeten aftrekken (de metterwoon clausule).

Dus u mag dan aftrekken 13,5% van de waarde van de woning omdat uw moeder zich rechten voorbehoudt maar wel gerekend wordt met de mogelijkheid dat zij verhuist.

Reactie op het antwoord

Hartelijk dank voor de snelle en uitgebreide reactie

Antwoord op de reactie

Er zijn overigens andere wegen om erfbelasting te besparen (papieren) schenking.

Maar ik raad aan om ook mijn stuk te lezen over opeten eigen huis

In verband met de AWBZ

En hoe met een volmacht dat voorkomen kan worden. 

Verdere reactie op het antwoord op de reactie

De volmacht is inderdaad een goed idee, zal dat zeker bespreken met mijn moeder en zus.

Ik hoop dat ik nog een andere vraag mag stellen, weet niet zeker of dit de bedoeling is. Zo niet, is dan misschien een telefonisch consult mogelijk.

Mijn ouders hadden een testament met daarin een langstlevende constructie, waarbij wel het netto erfdeel van de kinderen (het kindsdeel) als schuld is opgenomen. Een eventueel rente percentage kan onderling bepaald worden.

Zoals ik begrepen heb zijn er betreffende de vordering in hoofdlijn twee opties. Een vordering met een enkelvoudig rente percentage van 6% en een vordering zonder rente of een rente percentage lager dan 6%.

Mijn vraag gaat over de laatste optie. In dit geval is sprake van vruchtgebruik op mijn vordering, dit vruchtgebruik kan voor de erfbelasting in mindering gebracht worden, evenals mijn vrijstelling. Mogen we in deze optie ook nog gebruik maken van een rente percentage van bijvoorbeeld 4% of 5%. Dus mag naast het vruchtgebruik nog een rente op de vordering toegepast worden van bijvoorbeeld 4% of 5% die bij de schuld wordt bijgeschreven, met als doel de verlaging van de toekomstige erfbelasting?

Antwoord

Excuses voor de late beantwoording.

Op zich mag u het rentepercentage aanpassen en een percentage kiezen tussen 0% en 6%

(zelfs is er de mogelijkheid om een hoger maar nog steeds enkelvoudig percentage te kiezen dat gelijk is aan een samengesteld percentage van 6%).

Maar houdt er wel rekening mee dat dit percentage gekozen moet zijn voordat de aangifte erfbelasting wordt gedaan. Anders volgt de fiscus dat niet bij de berekening voor de te heffen erfbelasting.


578 02-09-2015

Vraag

kunnen de kinderen van mijn overleden partner hun kindsdeel opeisen als er een testament is op de langstlevende 

Antwoord

Mijn eerste reactie is: Nee.

Maar het hangt af van de regelingen die uw partner in het testament heeft vast laten leggen.

Vaak staat er in dat de kinderen hun kindsdeel wel kunnen opeisen als u in de bijstand terechtkomt of her-trouwt zonder huwelijkse voorwaarden op te stellen of opgenomen wordt in een verzorgingshuis/verpleegkliniek en u moet interen op het totale vermogen.

Dit om te voorkomen dat het kindsdeel (dat bij u is gebleven) alsnog verdwijnt en de kinderen niets ontvangen.

Dus u zult het testament er op na moeten lezen (of laten lezen).


579 02-09-2015

Vraag

Beste Ernst,

Mag ik nog een keer een beroep doen op je gewaarde kennis?

… Man en vrouw samenwonend, geen testament hebben 1 kind (8 jaar) en een gezamenlijke woning met hypotheek. De man is overleden. Het kind is enig erfgenaam van de woning (staat ook zo in het kadaster). De hypotheek staat nog op naam van vader en moeder.

Moeder wil nu de hypotheek oversluiten. Hoe moeten we nu omgaan met het kind? Kan het kind uberhaupt een hypotheek afsluiten, wordt zij dan medeschuldenaar? Moet hiervoor naar de rechtbank voor toestemming???? Ik weet het echt niet!

NB: De fiscus heeft een brief gestuurd dat mevrouw de hypotheek volledig mag aftrekken. Dat staat natuurlijk los van het juridische, maar op zichzelf opvallend.

Antwoord

De woning is dus voor 50% eigendom van de vrouw (op grond van de oorspronkelijke akte van levering) en 50% zit dan in de nalatenschap van de overleden man.

Kennelijk is er een Verklaring van Erfrecht opgesteld anders kan het Kadaster niet weten dat die helft nu van het enige kind is van de man.

(er is dus geen verblijvensbeding afgesproken tussen man en vrouw, hetzij in de akte van levering, dan wel in een samenlevingscontract).

Formeel mag de vrouw de schuld nu her-financieren, maar zal het kind mee moeten tekenen voor het onderzetten van de woning als onderpand voor deze schuld.

Hiervoor moet bij de rechtbank toestemming/machtiging gevraagd en gegeven worden.

Je kunt dat zelf doen, zonder advocaat. Maar de notaris kan dat ook doen (kostprijs verhogend natuurlijk).

Het kind wordt geen mede-schuldenaar hierdoor.

Maar in de nalatenschap van de man zit niet alleen 50% eigendom, maar ook de (hoofdelijke) aansprakelijkheid voor de hypothecaire geldlening.

Zijn aandeel in die schuld (ik ga even van 50% uit) drukt wel op het kind.

Dus op die grond is het kind nu al mede-schuldenaar !

(Nb een minderjarige wordt altijd geacht beneficiair te aanvaarden, dus het is niet zo dat het kind nu al met een negatief vermogen zit. Maar het kind moet wel direct na zijn 18e verjaardag alsnog beneficiair aanvaarden bij de rechtbank om niet dan ineens van 50% aansprakelijkheid voor de schuld naar hoofdelijke aansprakelijkheid gaat).

Was er een overlijdensrisico verzekering die uitgekeerd heeft ?

Zo ja: was die kruislings afgesloten ?

Want dan is de vrouw formeel degene geweest die de uitkering heeft gehad.

Zij heeft dan (in plaats van de bank) een vordering op de erfgenaam van de man gekregen.

Diezelfde erfgenaam is 50% eigenaar van de woning geworden.

De vrouw zou dan aan de erfgenaam kunnen voorstellen deze uit te kopen door die 50% eigendom over te nemen tegen betaling van de halve waarde van de woning (dus niet de OVERwaarde).

Haar plicht tot betaling kan dan weggestreept worden tegen de vordering op de erfgenaam vanwege de ORV.

Afhankelijk van de bedragen, kan dat eventueel met gesloten beurzen geschieden.

Maar ook voor deze uitkoop zal toestemming/machtiging van de rechter moeten komen.

Dit is de denkrichting die je kunt volgen.


580 03-09-2015

Vraag

Beste Heer,mevrouw

In het jaar 2010 ben ik gescheiden van mij. Ex-partner.wij waren in gemeenschap van goederen getrouwd.

Onze inboedel hadden we netjes verdeelt,alleen was er nog het huis.

Met de advocate mijn Ex en met mij is er toen in het convenant gezet dat mijn Ex zou zorgen dat het huis op zijn naam zou worden gezet.

Tot op heden is dat niet gebeurd.

Hij heeft geen kinderen en samen hebben we ook geen kinderen.

Ik heb sinds mijn scheiding geen bijdrage meer geleverd aan het huis,en ook heb ik geen alimentatie gevorderd.

Nu is de situatie zo,mijn Ex man is ziek.

Wat gebeurd er als hij komt te overlijden want zo ziet de situatie er uit.

En wat gebeurt er als hij komt te overlijden?

Heb ik dan belasting kosten?

Is het huis het huis voor mij?of voor zijn familie?

Antwoord

U bent en blijft eigenaar van de (onverdeelde) helft van de woning.
Daar tegen over staat dat u formeel nog aansprakelijk bent voor de hypotheekschuld (ik neem tenminste aan dat de bank u nooit ontslagen heeft uit uw hoofdelijke aansprakelijkheid).

Als uw ex-echtgenoot komt te overlijden, dan bent u niet automatisch zijn erfgenaam. U bent niet meer met hem gehuwd en dus zit u niet in Groep 1 van erfgenamen.

Als erfgenamen komen de mensen in Groep 2 (zijn ouders en zijn broers en zusters of de (klein)kinderen van deze) in aanmerking.

De erfgenamen van uw man zijn verplicht om al zijn rechten en plichten na te komen. Eén van die plichten is om het huis van u over te nemen en te zorgen dat u niet meer aansprakelijk bent voor de hypothecaire lening.

U erft niets, dus bent u ook niet aansprakelijk voor erfbelasting.

Ik zie echter wel een ander probleem. Als de erfgenamen van uw man de nalatenschap niet snel afwikkelen (of zelfs verwerpen) dan komt de bank bij u uit voor de maandelijkse rentebetaling. Formeel bent u nog mede-schuldenaar.

Om dat op te lossen zou ik aanraden dat uw ex-man nog een testament opstelt waarin hij (desnoods alleen) een executeur aanwijst. Die persoon kan dan namelijk de zaken afwikkelen zonder te hoeven wachten totdat alle (potentiële) erfgenamen een besluit hebben genomen omtrent aanvaarden of verwerpen van de erfenis.

Reactie op antwoord

Ik heb nog een vraag!

Als ik het huis graag zou willen houden kan dat ?

Of moet  ik dan de fam. Uitbetalen? 

Antwoord op reactie 14-09-2015

U kunt altijd met de erfgenamen afspreken dat u hen uitkoopt.

Maar dan zult u wel de volledige waarde van de woning moeten betalen (en Overdrachtsbelasting) aangezien het een plicht is van u om uw helft aan uw man over te dragen.

Dus eigenlijk is hij 100% (economisch) eigenaar en wilt u dat overnemen.

Als u dat anders wenst, dan zal uw ex-man in een testament moeten laten vastleggen dat u het huis kunt overnemen en welk bedrag u eventueel zou moeten betalen daarvoor.


581 11-09-2015

Vraag

Geachte heer Hoendersloot,

Hartelijk dank voor de informatie die ik vond over onderstaand onderwerp: Schenken na opname met notariële volmacht.

Wij zitten ook in een dergelijke situatie en er is een notariële volmacht.

Ik begrijp alleen niet goed genoeg wat u precies bedoelt met de alinea zoals ik die hieronder heb gekopieerd:

 1. Schenken na opname, maar zonder toestemming van de rechter.
  De notariële volmacht maakt dit mogelijk

U kunt niet meer zelf beslissen wat het beste is, maar dat kunnen de gevolmachtigden dan doen. Zij hoeven geen toestemming te vragen aan de rechter, maar kunnen beslissen dat het beter is om het huis te verkopen en de overwaarde aan henzelf (of anderen) te schenken. Liever 10% schenkbelasting betalen en 90% overhouden, dan dat er ettelijke jaren 12% op het vermogen moet worden ingeteerd en er veel minder overblijft. https://ntrs.nl/2014/05/01/awbz-agemene-introdcutie-opeten-eigen-huis-en-mogelijke-oplossingen/

Wat wordt er bedoelt met die 10% schenkbelasting betalen? (na verkoop huis) Schenken aan kinderen heeft toch een vrijstelling van schenkbelasting van €5277,- ?

Ik zie uw reactie graag tegemoet.

Antwoord

Als schenkingen een effect moeten hebben op de berekeningswijze van het CAK, dan moet er doorgaans meer geschonken worden dan €5.277,- per kind in dat jaar.

Als er twee kinderen zijn, dan levert een schenking van €10.554,- een “besparing” op van €1.266,48.

Dit omdat het CAK rekent met een fictief rendement van 12%.

Wil je met een schenking echt een effect hebben, dan zal er dus meer dan het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag geschonken moeten worden aan de kinderen.
En dan is over dat meerdere 10% (of zelfs 20%) verschuldigd.

Daar komt mijn opmerking uit voort.

LET OP: ik heb het dus over een schenking in één keer die noodzakelijk is omdat het huis in dat jaar verkocht wordt en het CAK dus gaat rekenen met de verkoopopbrengst van de woning.

Het gaat dus niet over de situatie dat u al jaren vóór de opname in de kliniek begint met schenkingen (op papier). In die laatste situatie kun je wel ieder jaar gebruik maken van de belastingvrij te schenken som per kind. Na 10 jaar is dat opgelopen tot een substantieel bedrag. 


582 11-09-2015

Vraag

L.S.
Mijn moeder heeft een eigen woning zonder hypotheeklast. Ze heeft een spaarrekening waar nog een beetje geld op staat. Het inkomen van mijn moeder is vastgesteld op ca € 16.000 per jaar.
Mijn moeder gaat naar een aanleunwoning in een verzorgingstehuis waar ze huur voor gaat betalen. Daarnaast heeft ze thuiszorg nodig waarvoor ze zorgtoeslag betaald.

Mijn vragen:
1  is het verstandig om haar huis snel te gaan verkopen, zodat ze kan beschikken over contanten
2. Is het verstandig om het huis voorlopig te gaan verhuren
3. Wat moeten we doen met haar spaargeld

Antwoord

Allereerst wil ik u wijzen op mijn artikel over het opeten van het eigen huis

Dat kan spelen als uw moeder zwaardere zorg nodig gaat hebben.

Ik raad u en uw moeder aan om in ieder geval een Algehele Volmacht op te laten stellen.

Wat uw vragen betreft moet ik melden dat ik niet weet wat het verkopen van de woning voor effect heeft op eventueel door uw moeder te ontvangen toeslagen en/of huursubsidie. Daarvoor moet ik u verwijzen naar andere instanties.

Wel kan ik u iets melden over de heffing van de Inkomstenbelasting.

Als uw moeder verhuist en het huis te koop zet, dan heeft zij ruim 3 jaar de tijd om de woning te verkopen vóórdat de fiscus de woning als een beleggingspand gaat zien.

Ruim drie jaar is de woning nog een Eigen Woning en valt die dus (in feite onbelast) in Box 1.

Na die tijd wordt de woning (als die nog steeds niet verkocht is) gezien als vermogen in Box 3 en zal de belastingdienst 1,2% belasting heffen over het saldo in Box 3.

In die zin is het beter om het huis niet snel te verkopen.

Nadeel is echter wel dat de woning dan leeg staat en geld kost (verzekeringen, verwarming, etc.)

Zou u dat nadeel opheffen door de woning te gaan verhuren, dan “verhuist” de woning direct van Box 1 naar Box 3 en moet uw moeder dus 1,2% belasting gaan betalen.

Dus is snel verkopen niet zo nuttig.

Stel dat u wel verkoopt, dan moet er iets met het geld geschieden. Op zich kan het op een spaarrekening worden gezet, maar het rendement is niet hoog.

U kunt ook besluiten om het geld door uw moeder aan de kinderen uit te lenen. Als de kinderen die lening gebruiken om een Eigen Woning te kopen of te verbouwen of een bestaande hypotheek af te lossen, dan kunnen ze de aan moeder betaalde rente aftrekken van hun inkomstenbelasting (mits aan alle andere regels wordt voldaan).

Moeder maakt een hoger rendement dan op de spaarrekening en de kinderen worden er niet slechter van.

Eventueel kunt u ook nog schenkingen op papier ernaast vastleggen. Dan vermindert het totale (belastbare) vermogen van moeder wel, maar hou je het fiscale voordeel van de rente aftrek bij de kinderen.

Over deze constructie heb ik eerder geschreven onder de term Familiebank.


583 11-09-2015

Vraag

Belangstelling voor uw lezing Familiebank is er zeker.

Maar,………….. Maastricht ligt nogal “uit de route”, woonachtig zijnde in de Betuwe.

Is uw voordracht ook op papier of anderszins per e-mail beschikbaar.

Uw bericht zie ik met belangstelling tegemoet.

Antwoord

Recent was ik nog in Arnhem voor het werk, maar de afstand Maastricht naar Arnhem dan wel de Betuwe is inderdaad niet gering.

Gelukkig heb ik over deze constructie eerder geschreven onder de term Familiebank.

Dat zijn een aantal columns achter elkaar geweest en onderaan iedere column treft u de link aan naar de volgende/vorige aflevering.

Ik wens u veel leesplezier en leerzame momenten toe 😉

Overigens heeft de Consumentenbond een boekje uitgebracht geheel gewijd aan de Familiebank.

Daarin worden nog meer aspecten belicht dan ik doe.

Wellicht is het handig om dat te bestellen of in de bibliotheek te lenen ?


584 11-09-2015

Vraag

Geachte Heer Loendersloot,

Met interesse heb ik het artikel in de Telegraaf gelezen over zuivere aanvaarding van de erfenis.

Wat ik mij afvraag is hoelang na de aanvaarding schulden nog geaccepteerd kunnen / moeten worden na het aanvaarden van de erfenis . Komen nieuwe schulden daarvoor in aanmerking of gaat het alleen om bestaande schulden. Staat daar een termijn voor? Waneer weet een erfgenaam dat hij de voledige beschikking heeft over de erfenis of dat er nog een schuld boven zijn hoofd hangt. Wat gebeurd er met de succesie rechten in zo een geval.

U ziet dat uw artikel veel vragen oproept.

Antwoord

Er zijn inderdaad termijnen voor schuldeisers om hun vorderingen in te dienen.

Helaas zijn dat termijnen die horen bij het vraagstuk van de Verjaring.

En die termijnen zijn afhankelijk van de soort vordering.

Sommige schulden verjaren na vijf jaar, anderen pas na een langere periode.

Helaas is dat een te omvangrijk gebied om hier een eenvoudig antwoord op te geven.

Wat ik wel kan aangeven is dat er altijd een verzoek ingediend kan worden bij de Belastingdienst om de erfbelasting te herrekenen als er achteraf nog schulden opduiken.


585 11-09-2015

Vraag

Beste heer Loendersloot,

Hierbij wil ik graag weten of ik de kleinkinderen van mijn man kan onterven.

Mijn man heeft twee kinderen een zoon en een dochter ondertussen zijn er vier kleinkinderen geboren.
Mijn man heeft zijn kinderen in zijn testament en ik zelf de vier kleinkinderen in mijn testament. Omdat het wettelijk niet mijn kleinkinderen zijn kan ik er dan twee van onterven of is dat niet mogelijk ivm dat we in gemeenschap van goederen zijn getrouwd.

Alvast dank voor uw aandacht 

Antwoord

U kunt de kleinkinderen onterven.

Zij hebben geen speciale rechten (denk aan een legitieme portie) die “eigen” (klein)kinderen wel hebben.

U mag met uw vermogen alles doen wat u zelf wenst. U zou zelfs uw man kunnen onterven.

Waar u rekening mee moet houden is de situatie dat u als eerste overlijdt. Heeft u niets geregeld dan gaat uw erfenis naar uw man.

Overlijdt hij na u dan gaat zijn vermogen (inclusief uw erfenis) naar zijn (klein)kinderen

Als u dat niet wilt, kunt u met een zogeheten Tweetraps making werken.

Uw erfenis kan dan nog steeds naar uw man gaan als u eerder overlijdt.

Maar bij zijn overlijden gaat uw erfenis niet naar zijn (klein)kinderen, maar naar de personen die u al heeft vermeld als verwachters in uw testament.

Kijk op ntrs.nl voor meer informatie over de Tweetraps regeling.


586 11-09-2015

Vraag

Wij hebben samen met een broer en zus een pand met woonhuis ge erft een paar jaar geleden.
Nu willen wij er van af en het overdragen aan broer en zus zonder dat ze ons moeten uitkopen.
Kan dat?
Er rust een hypotheek op maar die is minder dan het pand waard is.
Beiden hebben ze met partner een volledig inkomen.
Zal de bank dan mogelijk moeilijk kunnen doen?
Omdat het samen werken niet meer gaat willen wij eruit stappen.

Antwoord

Als u wilt verdelen (waarbij u uw aandeel in de eigendom overdraagt aan de andere erfgenamen) dan moet dat via een akte van verdeling bij de notaris worden vastgelegd.

U beslist onderling voor welke waarde de woning dan in de verdeling wordt geteld en of en hoeveel en op welk moment u uitbetaald krijgt.

Als u er van af wil en geen geld wilt ontvangen (ondanks het feit dat er een overwaarde is) dan kan dat. Wel zullen de anderen dan schenkbelasting moeten betalen omdat zij uw deel van de overwaarde krijgen zonder er voor te hoeven betalen.
Wel zal de bank mee moeten werken want op dit moment zijn er drie schuldenaren die aangesproken kunnen worden en dat worden er dan maar twee.

De bank zal u dus moeten ontslaan uit uw (hoofdelijke) aansprakelijkheid of de andere twee moeten een (nieuwe) lening afsluiten om de bestaande schuld af te lossen.
(Nb ik ga er van uit dat ze onvoldoende spaargeld hebben om dat zonder bank te regelen).

Dus de andere twee erfgenamen zullen naar de bank toe moeten.


587 11-09-2015

Vraag

Mijn moeder zit een verzorgings huis , wij zijn met 5 zussen ,2 zussen regelen alles 3 worden er buiten gehouden , nu krijgen wij een brief dat we kunnen tekenen voor vaders deel , en dat we dan geen recht meer hebben op moeders deel , wat kunnen wij doen

Antwoord

Als u het er niet mee eens bent dat u overal buiten wordt gehouden, dan kunt u naar de rechtbank gaan om een bewindvoerder en/of mentor voor uw moeder te laten aanstellen.

Het is overigens niet mogelijk om rechtsgeldige afspraken te maken over (de verdeling van) een “nog niet opengevallen erfenis”.

Zolang uw moeder leeft kan alleen zij zaken over haar erfenis vastleggen in een testament. Maar de (potentiële) erfgenamen kunnen geen afspraken maken.

Ik ben dus ook benieuwd naar de inhoud van de brief en de afspraken daarin.


588 11-09-2015

Vraag

ik heb 2 kinderen en een eigen huis 1 kind heb ik onterft mijn vraag is kan ik het huis op een kind zetten in testament

heeft dan de andere daar dan ook recht op

Antwoord
Als u uw woning voor een reeel bedrag overdraagt aan één kind, dan kan het andere kind daar nooit iets tegen doen.

Maar als u het te goedkoop (of zelfs helemaal gratis) overdraagt, dan is er sprake van een schenking en kan dat na uw overlijden rechtgetrokken worden.

Verkoopt u het tegen de normale prijs, maar laat u uw ene kind die niet betalen, dan blijft de vordering op dat kind in uw vermogen zitten.

Wellicht is het goed om een testament op te stellen en uw ene kind daarin in ieder geval tot executeur te benoemen. Dat kan ik de afwikkeling na uw overlijden veel voordeel hebben.


589 11-09-2015

Vraag

ik ben hertrouwd, heb geen kinderen maar mijn echtgenoot heeft één zoon waar we geen contact meer mee hebben, ik ben alleen eigenaar van ons huis, moest mijn echtgenoot voor mij overlijden heeft mijn stiefzoon dan recht op het geld dat op onze gezamelijke rekeningen staat

Antwoord

Uw stiefzoon heeft recht op een kindsdeel uit het vermogen van zijn vader.

U heeft ook recht op een kindsdeel.

(ieder 50/50).

Het vermogen van uw man bestaat in ieder geval uit zijn aandeel in de gezamenlijke bankrekening. (Voor het gemak de helft, maar het kan anders zijn.)

Dus uw stiefzoon heeft recht op de helft van de helft die van uw man is, oftewel op 1/4 van het saldo.

Daarnaast kan het zo zijn dat uw stiefzoon ook (50%) recht krijgt op de helft van uw woning.

Dat is afhankelijk van de vraag of u in de wettelijke (algehele) gemeenschap van goederen gehuwd bent of niet.

Ik zou u willen aanraden om met uw man naar de notaris te gaan en daar eens te praten over testamenten en uw eventuele huwelijkse voorwaarden (ivm de eigendom van de woning).

Uw man kan in het testament zijn zoon uitsluiten of de wettelijke verdeling kiezen. Daarbij wordt u eigenaar van het geld op de bankrekening, maar ontvangt de stiefzoon zijn deel pas na uw overlijden (en niet eerder).

Eventueel kan uw man zijn zoon ook nog in de Legitieme Portie stellen. In plaats van een kindsdeel ad 50% van het vermogen van uw man, krijgt zijn zoon dan recht op de helft ervan (dus op 25% van het vermogen van uw man).

Ook voor u raad ik aan een testament op te stellen. Als u vóór uw man overlijdt, dan erft hij alles. Overlijdt hij daarna, dan gaat zijn vermogen (deels) naar zijn zoon. Uw huis gaat dan via uw man toch (deels) naar uw stiefzoon.

Dit kan opgelost worden middels een vruchtgebruik testament of een tweetrapsmaking.


590 14-09-2015

Vraag

Goedemorgen ,

Mijn vader is in maart overleden en ik en mijn broer zijn erfgenamen . Ik heb vrijdag een mail gekregen van de uitvoerder van het testament

was tevens ook de bewindsvoeder van mijn overleden vader . Hij wil op korte termijn tot uitbetaling overgaan . Nu is mijn vraag kan ik eisen dat mijn erfenis

contant uit betaald word , of moet dat echt via de bank overgemaakt worden .Ik ben woonachtig in Duitsland en heb hier een speciale bankrekening een zo gezegde pfändungsfreie konto die de 1200 euro niet mag overschrijden alles wat daar bovenkomt ben ik kwijt .

Ik heb dat voorgelegd aan de uitvoerder van het testament en ik kreeg als antwoord nou 1200 euro is ook een mooi bedrag . Kan die man bepalen

hoe ik de erfenis van mijn vader gaat besteden .

Hoop dat u het een beetje snap en in afwachting van uw antwoord ,

Antwoord

De executeur mag eisen dat duidelijk is dat u het geld ontvangen heeft (om te voorkomen dat u of een schuldeiser de executeur opnieuw aanspreekt tot uitbetaling.

De simpelste methode is overboeking via de bank.

Maar ook contante uitbetaling waarbij u een kwitantie tekent is een optie.

Wel zult u die kwitantie moeten tekenen zodra u het geld heeft ontvangen.

Ik zou aanraden om uw handtekening op die kwitantie te laten legaliseren.

Dan kan er ook nooit discussie ontstaan dat u uw handtekening heeft gezet en dat dat op die dag is gedaan.

Legalisatie kan een notaris doen en kost doorgaans enkele tientjes.


591 14-09-2015

Vraag

Goedemiddag,

Op dit moment ondersteun ík een oudere dame met haar administratie.

Ze heeft een aantal jaren geleden een testament opgemaakt waarin een familielid is benoemd tot executeur testamentair. Deze rol is ook geaccepteerd. Door misverstanden binnen de familie staat de relatie nu onder druk.

Mevrouw heeft besloten een levenstestament (naast het al bestaande testament) op te willen stellen met daarin de benoeming van een andere persoon dan haar familielid. Is dit mogelijk? Kunnen deze twee documenten naast elkaar bestaan met verschillende personen?

Ik hoor graag van U. Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Antwoord

In beginsel is een Levenstestament een akte waarin zaken geregeld worden voor de periode vóór het overlijden.

Daarin wordt doorgaans iemand aangewezen als gevolmachtigde.

De executeur die in een “gewoon” testament is opgenomen gaat pas aan het werk nadat het overlijden heeft plaatsgevonden.

Dus het is mogelijk dat persoon A als gevolmachtigde is aangewezen in het Levenstestament en de zaken regelt vóór het overlijden,

Terwijl persoon B in het testament is benoemd als executeur en dus de zaken regelt ná overlijden.

Het betekent wel dat deze twee personen na het overlijden zaken met elkaar moeten bespreken en dingen moeten overdragen (A aan B).

Maar als er toch een Levenstestament wordt opgemaakt, is het sterk te overwegen om ook het testament aan te passen en in beide akten dezelfde persoon aan te wijzen.

Het is namelijk niet zo dat de persoon B die als executeur is aangewezen dat ook per se moet blijven. Het enkele feit dat B de benoeming (nu al, dus vóór het overlijden) heeft aanvaard, is juridisch namelijk niets waard.

Pas een aanvaarding na het overlijden heeft rechtskracht.


592 14-09-2015

Vraag

De situatie waarin ik verkeer is, vermoed ik, redelijk uniek.

Mijn oom heeft namelijk een huis ‘voor mij’ gekocht. Ik betaal hem maandelijks een bedrag als een soort hypotheek. Dit bedrag is echter alleen maar de rente van de vermogensbelasting zodat mijn oom geen kosten heeft aan de enorme gunst die hij mij verleend.

Ik probeer mij te verdiepen in wat er gebeurt wanneer mijn oom zou overlijden (mijn tante is overleden, ze hebben geen kinderen). Zoals ik het nu begrijp zou het huis verkocht moeten gaan worden omdat ik niet mijn broer, zus, neef en 2 nichten af kan kopen.

Is er een manier om te zorgen dat mijn kinderen en ik in het huis kunnen blijven wonen?

Via een testament?

Voor de duidelijkheid, ik ben er absoluut niet op uit om bevoordeeld te worden ten opzichte van mijn familie (al word ik nu al bevoordeeld), geld interesseert ons eigenlijk geen van allen. Ik wil alleen niet op straat komen te staan. In ieder geval niet zolang mijn kinderen nog niet volwassen zijn.

Ik ben erg benieuwd naar uw ideeën hierover.

Antwoord

Het huis staat dus op uw naam, maar er is een lening verstrekt door uw oom.

Ik ga er van uit dat er verder niets is vastgelegd.

In dat geval is er weliswaar sprake van een Familiebank.

Maar ook het risico dat er direct opgeeist kan worden door uw oom of door zijn erfgenamen. Zie daarvoor mijn column.

Ik raad u aan om in ieder geval met uw oom te bespreken dat de leningsvoorwaarden op papier worden vastgelegd (rente, rentevastperiode, opeisingsgronden en aflossingplicht). Dan voorkomt u dat u voor onprettige verrassing komt te staan als uw oom of zijn erfgenamen “moeilijk” gaan doen.

Maar ook als uw oom opgenomen zou worden in een verpleegkliniek en hij zijn vermogen moet aanspreken voor de betaling van de genoten zorg. U gaat nu uit van een rentepercentage van 1,2% omdat dit het percentage belasting is in Box 3. Voor de berekening door het CAK wordt echter uitgegaan van een percentage van 12%.

Zie daarover een andere column over “opeten eigen huis”.
(Nb als de spaar-tax er met Prinsjesdag inderdaad doorkomt, dan varieren die belastingpercentages sowieso. Hoe gaat u dat regelen met uw oom ?)

Als er een bewindvoerder of curator wordt aangesteld door de rechter omdat uw oom niet meer zelf zijn belangen kan behartigen, dan zal deze persoon (in het belang van uw oom) de lening hoogstwaarschijnlijk opeisen of een marktconforme (hogere) rente eisen.

Mijn suggesties:
Stel met uw oom in ieder geval een leningsovereenkomst op (de notaris kan u daar bij helpen).

Laat uw oom ook een Algehele Volmacht tekenen (ook wel Levenstestament) genoemd. Daarmee voorkomt u dat een buitenstaander (die tot curator of bewindvoerder is benoemd) roet in het eten kan gooien.

Laat uw oom een testament opstellen waarin een special regeling is opgenomen inzake de lening. Die kan aan u worden toegedeeld (zodat er geen schuld meer is nu u uw eigen schuldeiser wordt).
Of er kan worden bepaald door uw oom dat die vordering niet opeisbaar is totdat uw kinderen meerderjarig zijn (of het huis uit, etc.)


593 14-09-2015

Vraag

Hallo,

Bij mijn moeder in de famillie bevindt zich een perceel. Dit is van mij moeder en tante. Nu is mijn moeder onlangs overleden.

En als ik het goed heb krijgt mijn vader dan een deel 4/6, mijn zus 1/6 en ik 1/6 (van het deel dat behoorde tot mijn moeder). Mijn vader heeft het vruchtgebruik hiervan.

Stel er komt een projectontwikkelaar en hij wil de grond kopen.

Vraag 1: Kan mijn vader zijn deel verkopen?

Vraag 2: Kan mijn vader mijn deel verkopen?

Vraag 3: Of heeft hij ten alle tijden de toestemming nodig van mijn tante, zus en mij?

Vraag 4: Geldt dit zelfde als mijn vader en moeder een huis samen hadden.

Ik vraag dit omdat ik bang ben dat mijn vader (die onlangs hertrouwd is met een Thaise) al het geld erdoor heen draait.

En ik hoop dat ik ergens nog een stok achter de deur heb..

Antwoord

ALS uw vader en moeder met elkaar in gemeenschap getrouwd waren, uw opa en oma geen testament hadden opgesteld met een zogeheten uitsluitingsclausule en uw moeder wel een testament had (maar dan niet langstlevende maar vruchtgebruik)
DAN PAS kloppen uw aannames.

Ik denk overigens dat als uw moeder een testament had, dat daar waarschijnlijk in staat dat het vruchtgebruik en/of langstlevende regeling stopt op het moment dat uw vader (de langstlevende) hertrouwt zonder het maken van huwelijkse voorwaarden.

Dus ik adviseer u contact op te nemen met een notaris om na te gaan of uw moeder een testament had, wat daar in staat en bij de rechtbank na te vragen of uw vader en zijn tweede vrouw huwelijkse voorwaarden hebben.

Doorgaans is het zo dat deelgenoten (mensen die samen eigenaar zijn geworden van een registergoed) niet zomaar hun aandeel kunnen verkopen aan een buitenstaander.

Daar zijn uitzonderingen op.


594 14-09-2015

Vraag

Bijplussende notaris en termijn uitbetaling erfdeel , na betaling erfbelasting.Ik kreeg als gemachtigde voor 1 halfbroer een declaratie van de notaris van Januari tot Juni2015, oa telefoongesprekken van een uur, die niet met mij zijn gevoerd.Zij is namelijk nooit bereikbaar.2 maanden geleden is de aanslag Erfbelasting betaald, maar de erfdelen zijn nog steeds niet aan mij en mijn halfbroers uitbetaald.Mijn andere halfbroer heeft de notaris gemachtigd, en mijn oudste halfbroer heeft mij gemachtigd.Is er geen termijn waarbinnen een erfenis moet worden verdeeld,als de erfbelasting al is betaald?? Graag Uw mening hierover.

Antwoord

Er is geen termijn voor uitbetaling. Dat hangt namelijk te veel af van de specifieke situatie.

De aanslag erfbelasting kan eerder zijn ontvangen dan de definitieve berekening van het CAK inzake terug te betalen Persoons Gebonden Budget (PGB).

Om maar een voorbeeld te nemen.

Maar als de zaken (geheel) afgewikkeld zijn, dan zal er toch binnen een redelijke termijn uitbetaald moeten worden.

U kunt hierover klagen bij:

de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (die kan echter alleen bemiddelen)

en/of

de Kamer van Toezicht over (kandidaat-)notarissen (die kan zelfs sancties opleggen, maar geen schadevergoeding)

en/of

de civiele rechter (die kan geen sancties opleggen maar wel een schadevergoeding)

en/of

de Voorzitter van de Ring van (kandidaat-)notarissen (die kan alleen oordelen over de declaraties).

Ik kan hier verder niets over zeggen.


595 14-09-2015

Vraag

Ik ben reeds 8 jaar gescheiden en zit in de schuldsanering

dit duurt nu nog 1 jaar,

mijn ex partner krijgt mijn pensioen als mij iets gebeurd

echter ik heb inmiddels wel een andere partner ontmoet maar daar durf ik niet mee te gaan samenwonen

anders wordt haar inkomen ook meegenomen in de schuldsanering.

Wat kan ik nu doen om te zorgen dat mijn pensioen niet bij mijn ex komt maar bij mijn huidige partner waar ik nu dus nog niet mee samenwoon

maar dat gaat wel gebeuren als ik uit de schuldsanering kom.

Het gaat dus over een jaar waarin mij van alles kan gebeuren maar dat ik de zekerheid heb dat mijn nieuwe partner mijn pensioen mag ontvangen en niet mijn ex.

Hoe kan ik dit het beste aanpakken?

Antwoord

Ik raad u simpelweg aan om met uw pensioenfonds te overleggen.

Zij kunnen aangeven welke mogelijkheden er zijn (en wat de eisen daarvoor zijn) om het ná uw scheiding opgebouwde pensioen aan uw huidige partner toe te laten komen.

Als het noodzakelijk is om daarvoor een samenlevingscontract te tekenen, dan zou ik we look contact opnemen met degene die de Schuldsanering Natuurlijke Personen (SNP) begeleidt.
Wordt uw partner al meegetrokken als u een samenlevingscontract tekent (waarin u alleen uw partner aanwijst voor uw pensioen), terwijl u niet op hetzelfde adres woont ?

Is dat het geval, dan zie ik maar één mogelijkheid:

Uw partner sluit op uw leven een kortlopende (namelijk dat ene jaar) een overlijdensrisicoverzekering af.


596 22-09-2015

Vraag

Als testamentair executeur wat kan/mag/moet ik doen als 1 van de erfgenamen weigert om de rekening en verantwoording en de kwijting en decharge te tekenen.

Antwoord

U kunt aangeven dat als de andere erfgenamen wel de rekening en verantwoording en de kwijting en decharge tekenen, dat u dan aan hen wel geld uitbetaald.

En het geld van de weigerachtige erfgenaam in depot zult houden.

Of u (dan wel de andere erfgenamen) gaat/gaan naar de rechter toe om te vragen of deze een oplossing heeft. Bijvoorbeeld door iemand aan te stellen die namens de weigerachtige persoon de zaak doorneemt en waar nodig tekent.


597 22-09-2015 

Vraag

Heb een afspraak gemaakt ( met 2 getuigen) met iemand om op zijn grond te mogen staan met een schuurtje zolang het nodig was.
Man overlijd en de erven wil dat ik per direct vertrek ondanks ik nog niet klaar ben.
Wat te doen?

Antwoord

Ik vrees dat ik u moet verwijzen naar een advocaat.

U moet namelijk bewijzen wat de inhoud van de afspraken is en dan is het aan de rechter om te bepalen of de erfgenamen zich aan deze afspraken moeten houden.


598 22-09-2015 

Vraag

waar vind ik de colum over aannemen van envelop met geld bij erfenis?
In de Telegraaf van dit weekend werd dit vermeld.

Antwoord

Deze vindt u door hier te klikken


599 22-09-2015 

Vraag

Geachte mr,

Ma is 11 sept. overleden, gelijk brief naar rechtbank gestuurd : erfenis verworpen.

Echter ik moet de begrafenisondernemer nog betalen.

Kan dit gevolgen hebben op het

feit dat ik de erfenis verworpen heb ?

Antwoord

Als u tijdig verworpen heeft, dan is daarmee uw aansprakelijkheid voor de schulden van uw moeder afgelopen.

U heeft echter (neem ik tenminste aan) de opdracht gegeven aan de begrafenisondernemer om de uitvaart van uw moeder te regelen.

Dan is de nota van de begrafenisondernemer een schuld van u zelf (u bent de opdrachtgever). Daarmee verandert er niets aan het feit dat u niet meer aansprakelijk bent voor de schulden van uw moeder.

Maar u moet dus de uitvaart betalen en kunt dan proberen om deze kosten te verhalen op de erfenis (maar dan als schuldeiser en niet als erfgenaam).


600 22-09-2015 

Vraag

Mijn vader is overleden. Hij heeft een testament gemaakt. Mijn broertje staat onder bewindvoering ivm een handicap. Ik ben nu de executeur.
Nu ben ik bezig met het verdelen van de erfenis. Ik doe dit in alle openheid naar de bewindvoerder.
De bewindvoerder moet het totale ontvangen bedrag wel doorgeven via de jaarlijkse opgave, maar nu vraag ik me af of en hoe de rechtbank dan controleert of dit bedrag wel juist is?

Antwoord

Ik durf u hier geen antwoord op te geven. Het is aan de rechter om nadere vragen te stellen. Zo kan de rechter verlangen dat de bewindvoerder een kopie van de aangifte erfbelasting laat zien of uw Rekening en Verantwoording.

Als u dat onvoldoende vindt, kunt u natuurlijk ook zelf een kopie van uw Rekening en Verantwoording aan de rechtbank sturen.

Dan heeft de rechtbank die al in het dossier en kan ze de bewindvoerder controleren.


601 22-09-2015 

Vraag

Hallo,
Mijn naam is ……..* en ben …* jaar.
Wil graag een testament laten opmaken maar zit even met het volgende.
Heb sinds 2009 bewindvoering omdat ik begeleidt zelfstandig woon,nu wil ik dus een testament opmaken waarin ik ook wil laten zetten wie een gedeelte van mijn geld krijgt.
Mag ik dat zelf bepalen of moet dit in overleg met de bewindvoering?

Antwoord

U mag dit geheel zelfstandig beslissen. Dus zonder overleg met de bewindvoerder.

Wel zal het zo zijn dat de notaris moet controleren dat u goed weet wat u wilt en wat de gevolgen er van zijn. Dat er een bewindvoerder is aangesteld betekent hoogstens dat de notaris wat langer de tijd neemt hiervoor en langer zal doorvragen.

Overigens zijn er wel personen en instanties waaraan u niets mag nalaten. Bijvoorbeeld de bewindvoerder, uw (huis)arts of uw begeleider. Zij kunnen namelijk allemaal te veel (morele) druk op u uitoefenen om zichzelf te verrijken.

Zie bijvoorbeeld de volgende column.


602 22-09-2015 

Vraag

Goedendag,

Ik vroeg me af wat de regel (Column 616) gaat betekenen voor mensen die een tweede huis bezitten en verhuren (omdat ie bijvoorbeeld nog niet verkocht is)

Wordt dan de (WOZ) waarde van het pand gebruikt om de belasting te bepalen of de inkomsten uit verhuur?

Antwoord

In beginsel verandert er niets voor bezitters van een tweede woning wegens Prinsjesdag 2015.

Als de woning nu in Box 3 valt (wegens verhuur) dan blijft die in Box 3 vallen.

Ook zal de waarde van de woning (WOZ eventueel met de leegwaarderatio) in 2015 wederom de WOZ waarde zijn (eventueel met de leegwaarderatio).

Alleen wordt het fictieve rendement van 4% losgelaten.

Wat de uitspraak van de Hoge Raad (waarnaar ik verwijs in het artikel) praktisch voor gevolg heeft weet ik niet.

De leegwaarderatio gaat volgens de Hoge Raad namelijk MOGELIJK te ver. Maar daarover moet nu een (ander) Gerechtshof zich buigen.

Mocht u een woning bezitten die u verhuurt en in Box 3 zit voor u, dan zou ik u aanraden bezwaar aan te tekenen bij de fiscus tegen de opgelegde aanslag IB-2015 en latere jaren zolang het Gerechtshof nog geen uitspraak heeft gedaan.

(Nb ik ga er van uit dat de aanslag over het jaar 2014 al definitief is geworden. Mocht dat niet zo zijn – of loopt de bezwaartermijn nog – dan kunt u ook tegen deze aanslag bezwaar aantekenen vanwege de uitspraak van de Hoge Raad)


603 22-09-2015 

Vraag

Goede middag,

Ik neem aan dat alle details over de schenkingsregeling 2017 nog niet bekend zijn (column 616).
Kan de schenking gebruikt worden voor aflossing van de hypotheek?

Wij hebben 2 kinderen, de oudste wordt in 2016 40 jaar. De jongste in 2017.

Er ontstaat bij schenkingen in 2017 dus rechtsongelijkheid.
De een kan dus gebruik maken van de vrijstelling, de ander moet schenkbelasting betaling, terwijl ik de kinderen gelijk wil behandelen.

Ook is er volgens mij nog niets bekend of schenkingen in eerdere jaren invloed hebben op de hoogte van de vrijstelling 2017 op de wijze zoals dit in 2014 was.

Van gunstig uitpakkende wijzigingen door het parlement verwacht ik eigenlijk niets.

Antwoord

Helaas zijn nog niet alle ins en outs bekend op dit moment omdat er verwezen wordt naar (nader bij ministeriële regeling) vast te leggen regels.

Ik kom binnenkort terug op uw vraag.

Wel alvast een korte vraag:

Wilt u de oudste meer dan euro 52.000,- schenken ? (en dus de jongste ook).

Graag verneem ik van u.

Verder Antwoord

De contouren van de regeling beginnen nu duidelijk te worden.

Maar de overgangsbepalingen zijn mij nog niet helder genoeg om een antwoord te geven.

Als u uw kinderen ieder euro 52.000,- (of minder) wilt schenken, dan heeft u geen voor- of nadeel te verwachten van de nieuwe regeling.

U hebt en houdt de mogelijkheid om tot dat bedrag belastingvrij te schenken waarbij een deel ervan verplicht in het eigen huis van de ontvanger gestoken moet worden.

Wilt u meer schenken, dan heeft u inderdaad een probleem als het oudste kind op 1 januari 2017 al 40 jaar of ouder is en de jongste nog niet.

Ik heb een artikel over deze leeftijdsdiscriminatie geschreven, maar dat is nog niet gepubliceerd. Ik verwacht dat de Rechtbank Breda niet akkoord zal gaan met deze grens van 40 jaar. In dat artikel leg ik uit waarom.

Als u zich abonneert op mijn nieuwsbrief krijgt u dat artikel thuisgestuurd zodra het gepubliceerd wordt.


604 25-09-2015 

Vraag

Erg prettig dat ik met mijn vraag bij jou terechtkan. Het gaat om het volgende.

Mijn schoonvader is onlangs overleden. Hij heeft twee zoons, onder wie dus mijn partner. Eén zoon heeft het syndroom van Down en is door zijn vader onterfd, omdat hij volgens zijn vader geen belang had bij een erfenis. De andere zoon, mijn partner, is al jarenlang curator van zijn broer.

Mijn vraag: is mijn partner als curator van zijn broer verplicht om namens zijn broer diens legitieme portie op te eisen? En zo ja, wat kan er gebeuren als hij dit nalaat?

Antwoord

Gecondoleerd met het overlijden van je schoonvader.

Wat je vraag betreft:

je partner moet als curator van zijn broer diens belangen zo goed mogelijk behartigen.

Dus in beginsel is hij verplicht de legitieme portie in te roepen.

Doet hij dat niet, dan kan het zijn dat de rechtbank hem ter verantwoording roept als de rekening en verantwoording over 2015 ingediend en gecontroleerd wordt.

Sanctie kan zijn dat hij als curator wordt ontslagen en de rechtbank een ander aanwijst.

Of er ook een strafrechterlijke vervolging (wegens verduistering van gelden van de curandus wordt ingesteld kan ik niet beoordelen).

Mijn advies zou zijn om open kaart te spelen met de rechtbank. Vraag hen wat zij vinden dat er gedaan moet worden en geef aan (als dat tenminste ook zo is) dat jouw zwager geen behoefte heeft aan de legitieme portie omdat hij nu goed verzorgd is en met dat extra geld geen betere zorg etc zal krijgen.

Soms accepteert de rechtbank dan dat de curator beslist dat de legitieme portie niet wordt ingeroepen.

Kijk voor semi-vergelijkbare zaken op mijn site:
En dan onderaan de columns 512 en 513.


 605 25-09-2015
Vraag

Mijn zwager was samen met mijn vrouw in het testament van mijn schoonmoeder benoemd tot executeur. Mijn zwager wilde vanaf het begin echter geen enkel contact hebben met een gedeelte van de familie en dus ook niet met mijn vrouw.

Hij heeft zonder overleg alle zaken afgewikkeld.

Mijn zwager was medebankpashouder. Hij heeft volgens de bankafschriften enkele bedragen (ongeveer € XX.000,-) opgenomen. Waarvoor is onbekend.

Intussen wordt de afhandeling door een notaris verzorgd en mijn zwager wil over zijn afhandeling geen informatie aan de notaris verschaffen.

Daarom graag vrijblijvend advies over drie vragen:

 • Hoe kunnen we te weten komen waar het geld is gebleven?
 • Is mijn zwager hoofdelijk aansprakelijk?
 • Is er een risico dat mijn vrouw er als nog in betrokken raakt?

 Antwoord

Heeft uw echtgenote de benoeming tot executeur wel aanvaard ?

Als dat niet het geval is, dan is zij zeker niet aansprakelijk.

Heeft zij wel aanvaardt dan kan het zijn dat haar in-activiteit tot aansprakelijkheid leidt.

Maar in beginsel is natuurlijk uw zwager verantwoordelijk voor al zijn handelingen.

Ik denk dat ik u het beste kan adviseren om naar de rechtbank te gaan en deze te verzoeken om uw zwager als executeur te ontslaan (bijvoorbeeld omdat de vertrouwensband weg is dan wel omdat hij – door niet met iedereen waaronder de notaris te willen praten – de afwikkeling onmogelijk maakt).

Tevens kan dan de rechter gevraagd worden om uw zwager te dwingen openheid van zaken te geven.

De rechter kan ook vaststellen dat uw zwager die euro XX.000 opnamen moet onderbouwen en bij gebreke van een goede onderbouwing dat bedrag moet terugbetalen.


606 25-09-2015
Vraag

Geachte heer Hoendersloot,

Hartelijk dank voor de informatie die ik vond over onderstaand onderwerp: Schenken na opname met notariële volmacht.

Wij zitten ook in een dergelijke situatie en er is een notariële volmacht.

Ik begrijp alleen niet goed genoeg wat u precies bedoelt met de alinea zoals ik die hieronder heb gekopieerd:

 1. Schenken na opname, maar zonder toestemming van de rechter.

De notariële volmacht maakt dit mogelijk

U kunt niet meer zelf beslissen wat het beste is, maar dat kunnen de gevolmachtigden dan doen. Zij hoeven geen toestemming te vragen aan de rechter, maar kunnen beslissen dat het beter is om het huis te verkopen en de overwaarde aan henzelf (of anderen) te schenken. Liever 10% schenkbelasting betalen en 90% overhouden, dan dat er ettelijke jaren 12% op het vermogen moet worden ingeteerd en er veel minder overblijft. https://ntrs.nl/2014/05/01/awbz-agemene-introdcutie-opeten-eigen-huis-en-mogelijke-oplossingen/

Wat wordt er bedoelt met die 10% schenkbelasting betalen? (na verkoop huis) Schenken aan kinderen heeft toch een vrijstelling van schenkbelasting van €5277,- ?

Antwoord

Als schenkingen een effect moeten hebben op de berekeningswijze van het CAK, dan moet er doorgaans meer geschonken worden dan €5.277,- per kind in dat jaar.

Als er twee kinderen zijn, dan levert een schenking van €10.554,- een “besparing” op van €1.266,48.

Dit omdat het CAK rekent met een fictief rendement van 12%.

Wil je met een schenking echt een effect hebben, dan zal er dus meer dan het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag geschonken moeten worden aan de kinderen.

En dan is over dat meerdere 10% (of zelfs 20%) verschuldigd.

Daar komt mijn opmerking uit voort.

LET OP: ik heb het dus over een schenking in één keer die noodzakelijk is omdat het huis in dat jaar verkocht wordt en het CAK dus gaat rekenen met de verkoopopbrengst van de woning.

Het gaat dus niet over de situatie dat u al jaren vóór de opname in de kliniek begint met schenkingen (op papier). In die laatste situatie kun je wel ieder jaar gebruik maken van de belastingvrij te schenken som per kind. Na 10 jaar is dat opgelopen tot een substantieel bedrag.

Reactie op antwoord

Hartelijk dank voor uw reactie en toelichting, het is me nu al een stuk duidelijker.

Als ik u goed begrijp mogen wij als kinderen (4 kinderen) in bezit van een notariële volmacht dus min of meer bepalen wanneer het huis van mijn moeder verkocht wordt.

Onze moeder gaat, volgende maand oktober 2015, naar een verzorgingshuis en laat een hypotheekvrij huis achter.

Ze heeft alleen een AOW en een klein beetje spaargeld. Haar eigen bijdrage is relatief laag op basis hiervan.

Ik heb gelezen dat we na 2 jaar verplicht zijn om het huis in de verkoop te doen.

Dus dachten we dan laten we het maar leeg staan tot die tijd.

Maar, is het dan zo dat we het eerder mogen verkopen en dan de verkoopopbrengst aan onszelf mogen schenken, geheel of gedeeltelijk?

Antwoord op reactie

Die twee jaarstermijn is eigenlijk niet compleet.

Er wordt weliswaar twee jaar teruggekeken voor de berekening van de eigen bijdrage, dus naar de aangifte van de Inkomstenbelasting van twee jaar terug.

Maar als de woning van uw moeder de komende drie jaar te koop staat en niet verkocht is, betekent het eigenlijk dat die woning pas over drie jaar van Box 1 naar Box 3 gaat.

Oftewel twee jaar dáárna ziet het CAK pas de woning om met de waarde ervan aan de slag te gaan voor de berekening.

In plaats van twee heeft u feitelijk vijf jaar.

Maar los daarvan: als het huis eerder verkocht en geleverd is (en de opbrengst op de rekening van uw moeder is bijgeschreven) dan kunt u met de volmacht in de hand aan u zelf en/of de andere (klein)kinderen schenkingen gaan doen.


607 25-09-2015

Vraag

Geachte heer/mevrouw,

Met belangstelling heb ik uw column gelezen (over overdrachtsbelasting en snelle doorverkoop).

Is in het laatste voorbeeld het geen mogelijkheid om eerder feitelijk te leveren. Het feitelijk leveren is toch belast met overdrachtsbelasting? Of via een Groninger akte?

Antwoord

In beginsel is feitelijk leveren nog geen reden om overdrachtsbelasting te heffen (in deze casus net nog binnen het verlopen van de termijn van artikel 13 Wbrv).

De fiscus moet van mening zijn dat er sprake is van een economische eigendomsoverdracht en dat betekent dat in ieder geval de kans op waardeverandering bij de kopers ligt en dat deze kan handelen als ware hij/zij eigenaar.

De sleutelverklaring is daarbij niet het juiste middel.

Er is nog een praktisch probleem. Er moet wel tijdig aangifte gedaan worden bij de belastingdienst van het feit dat – in de ogen van partijen – er overdrachtsbelasting verschuldigd is. Wie doet dat: verkoper, koper of makelaar ?

Want de notaris zal dit alleen moeten doen als die betrokken is bij het opstellen en tekenen van de akte waarin de feitelijke levering is vastgelegd.

Waarna de fiscus overigens nog altijd de mogelijkheid heeft om achteraf te oordelen dat de feitelijke levering onvoldoende is om te spreken van een econoom. Dan is er dus geen overdrachtsbelasting verschuldigd en is de daadwerkelijke juridische levering wel het heffingsmoment. Maar dat ligt dus buiten de termijn van artikel 13 Wbrv.

Dus zal de fiscus niet (een beetje) heffen op de econoom, maar (volledig) heffen op de latere akte van levering.

Vanwege het verschil in opbrengst voor de fiscus, kunt u er zeker van zijn dat een inspecteur zeer kritisch zal kijken naar de feiteleijke levering.

Een Groninger Akte is zeker ook een mogelijkheid, maar daarbij is er een ander probleem.

Als de verkoper nog een hypothecaire lening op de woning heeft rusten, dan zal die afgelost moeten worden.

Maar als de koper de financiering nog niet rond heeft, dan zal er waarschijnlijk ook geen geld zijn om die schuld bij de bank van de verkoper af te lossen (los van de vraag of dat geld dan ooit weer terug komt als de financiering niet rond komt, de ontbindende voorwaarde uit de Groninger Akte in werking treedt en de eigendom terugkomt bij de verkoper).

Dit probleem van de aflossing speelt theoretisch ook bij de oplossing van de feitelijke levering. Want in de algemene voorwaarden van de bank zal staan dat de lening opeisbaar is als de eigenaar/debiteur de woning niet meer zelf bewoont.

Alles bij elkaar blijf ik er bij dat het te overwegen is om expliciet in de koopovereenkomst op te nemen dat bij te late afname, de koopsom gewoon omhoog gaat.

Dat is ook voor de koper een goede aansporing om te zorgen voor tijdige financiering.


608 29-09-2015

Vraag
Geachte heer Loendersloot,
Mijn ouders hebben mij voor ruim twintig jaar geleden het huis uitgezet vanwege het niet accepteren van mijn huidige vrouw. Maar toen der tijd had ik een eigen spaarrekening bij de bank die dan ook op mijn naam stond, en waar ik ook de gemachtigde hoofdpersoon was. Toen de situatie zich voor deed was ik fysiek, en psychisch/mentaal niet in orde. Hier ben ik mee naar mijn eigen huisarts geweest, en deze kon mij alleen maar helpen met medicatie. In die periode moest ik met haar mee naar de bank, en daar heeft mijn moeder zich mijn spaarrekening toe geëigend, en het spaargeld van mij op een nieuw rekeningnummer gezet. In die periode was ik er niet van bewust, en interesseerde het mij niet veel. Mijn spaarrekening bevatte ruim acht duizend gulden waar ik hard voor gewerkt had parttime, en bij die acht duizend gulden kwam nog eens een erfenis bij van mijn opa die pas overleden was van vijf duizend gulden. Dus in zijn geheel stond op mijn spaarrekening een bedrag van op nabij de dertien duizend gulden. Nu na ruim twintig jaar begint het bij mij steeds meer te knagen, dat ik toen der tijd zo stom ben geweest, om mijn moeder dit te laten doen.
Mij is nu de vraag hoe en wat ik eraan kan doen, om dit geld weer in handen te krijgen

Antwoord
Ik vrees dat ik u niet kan helpen.
Daarnaast is het zo dat als iemand langer dan 20 jaar iets bezit als ware hij/zij eigenaar (ook al is het gestolen door deze persoon) dan wordt hij/zij eigenaar daarvan.
Dat heet verkrijgende verjaring.


 

609 29-09-2015

Vraag

Mijn ex man is onlangs overleden en woonde in een huurhuis. Mijn minderjarige zoon (15) is enige erfgenaam. De erfenis moet hij beneficiair aanvaarden als ik het goed begrijp. Ondanks dat mijn zoon al 6 jaar geen contact meer met zijn vader had wil de ex-schoonfamilie dat hij verantwoordelijk is voor de oplevering van het huurhuis maar omdat hij minderjarig is zou dat dan op mijn schouders neerkomen. Is dat zo? De scheiding is 9 jaar geleden en ik heb getekend voor afstand van de woning

Antwoord

Ik vrees dat er niets anders op zit dan bij de Rechtbank te vragen of de erfenis namens uw zoon door u verworpen mag worden.

Als het antwoord bevestigend is, dan is het aan de verhuurder om de woning te ontruimen en de eventuele kosten van herstel in originele staat te verhalen op de erfgenamen van uw ex-man.

Dat is dan niet uw zoon (want hij heeft dan met machtiging van de rechter verworpen) maar de familieleden van uw ex-echtgenoot.


 

610 29-09-2015

Vraag

Kan mijn ex man zijn kind overschrijven op zijn adres, Mijn dochtertje woont bij mij en gaat om de 14 dagen naar mijn ex

Antwoord

Ik kan u hier niet mee helpen. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand of een advocaat die gespecialiseerd is in familie- en omgangsrecht wel.


 

611 29-09-2015

Betreft column 619
(koop in 2015 en krijg in 2017 belastingvrij een ton geschonken) 

Vraag

Hi,

Interessant artikel.

Is dit ook mogelijk voor mijn dochter die in het buitenland (zuid afrika) woont. Om haar dit bedrag te lenen voor het kopen van een appartement?
of moet het nieuwe huis in Nederland gekocht worden?

Antwoord

Dank voor het compliment

De onbelaste schenking mag ook gebruikt worden voor een huis in het buitenland.

Kijk in het volgende artikel bij Vraag 11.

Klik hier.


612 29-09-2015

Betreft column 619
(koop in 2015 en krijg in 2017 belastingvrij een ton geschonken)


Vraag

waarom vermeldt u niet dat deze regeling juridisch helemaal niet houdbaar is wegens leeftijdsdiscriminatie.

suc6 met volgende column , ik reken op u! 

Antwoord

Totdat de hoogste rechterlijke instantie hierover geoordeeld heeft, kan ik niet met zekerheid zeggen dat er sprake is van ongeoorloofde leeftijdsdiscriminatie.

Ik heb er al een artikel over geschreven, maar dat zal nog gepubliceerd worden.

U kunt dat straks nalezen door hier te klikken.


 

613 29-09-2015

Betreft column 619
(koop in 2015 en krijg in 2017 belastingvrij een ton geschonken)


Vraag

Gaarne ontvang ik meer informatie over uw Column 619 – Koop in 2015 en ontvang in 2017 een ton belastingvrij.

Antwoord

Ik kan u aanraden om de volgende artikelen te lezen.

Het meeste dat daar in staat wordt namelijk weer geldig.

Klik hier voor die artikelen.


 

614 29-09-2015
Betreft column 619
(koop in 2015 en krijg in 2017 belastingvrij een ton geschonken)


Vraag

Met zeer veel aandacht en plezier heb ik uw column gelezen. Nu ben ik bezig met een soort gelijke lening constructie met  mijn vader op te zetten echter ben ik reeds de 40 gepasseerd. Kunt u aangeven wat daar dan de gevolgen van zouden kunnen zijn? Gaat bv deze regeling dan voor mij niet meer op?

Antwoord

Volgens de letter van de regeling niet.

U bent te oud.

Of dat leeftijdsonderscheid houdbaar is in de rechtszaal is nog maar de vraag. Maar dan moet er eerst een casus voorgelegd worden en dat kan pas in 2017.

Wat praktisch wel kan zijn de volgende twee zaken.

Of u heeft een (fiscaal) partner jonger dan 40 jaar.
Uw vader schenkt aan u (met anti schoonzoon clausule) maar voor de berekening van de schenkbelasting wordt de leeftijd van uw partner als uitgangspunt genomen.

Of uw vader schenkt aan u onder de (ontbindende) voorwaarde dat de leeftijdsdiscriminatie toegestaan wordt door de rechters. Als dat het geval is, dan wordt de schenking automatisch een lening in de vorm van een Familiebank.


615 29-09-2015

Betreft column 619
(koop in 2015 en krijg in 2017 belastingvrij een ton geschonken)


Vraag

Goededag,
Kunt u mij meer informatie sturen over de laatste alinea van uw bericht; meer dan 100 k / ONbeperkt belasting vrij schenken ,zolang het maar gebruikt wordt voor een eigen huis

Antwoord

Ik kan u aanraden om de volgende artikelen te lezen.

Het meeste dat daar in staat wordt namelijk weer geldig.

Klik hier voor die artikelen.

Let op: de onbelaste schenking van een ton is niet mogelijk voor een studie.
Daarvoor blijft de grens € 52.000,- (afgerond) en kunnen alleen ouders dat aan een kind schenken.

Als u meer wilt weten, verzoek ik u mij meer informatie te sturen over uw situatie.


 

616 29-09-2015

Betreft column 619
(koop in 2015 en krijg in 2017 belastingvrij een ton geschonken)


Vraag

Mijn dochter is nu 41 (1974) wat kan ik dan nog doen ? Kan ik haar die 100,000 toch nog lenen of schenken ??  Wat zijn de konsekwenties of gevolgen ? 

Antwoord

Volgens de letter van de regeling is een schenking aan uw dochter van bedragen hoger dan € 5.000,- (afgerond) gewoon belast met schenkingsrecht.

Zij is te oud.

Of dat leeftijdsonderscheid houdbaar is in de rechtszaal is nog maar de vraag. Maar dan moet er eerst een casus voorgelegd worden en dat kan pas in 2017.

Wat praktisch wel kan zijn de volgende twee zaken.

Of uw dochter heeft een (fiscaal) partner jonger dan 40 jaar.
U schenkt aan uw kind (met anti schoonzoon clausule) maar voor de berekening van de schenkbelasting wordt de leeftijd van haar partner als uitgangspunt genomen.

Of u schenkt aan uw dochter onder de (ontbindende) voorwaarde dat de leeftijdsdiscriminatie toegestaan wordt door de rechters. Als dat het geval is, dan wordt de schenking automatisch een lening in de vorm van een Familiebank.


617 29-09-2015

Betreft column 619

(koop in 2015 en krijg in 2017 belastingvrij een ton geschonken)


Vraag

Beste,

Met veel interesse heb ik de column gelezen.

Nu mijn vraag. Mijn vriendin heeft van haar ouders als eens een ton ontvangen ter aflossing van het huis.

Mag zij in 2017 weer een dergelijk bedrag ontvangen?

zo niet begreep ik uit het stuk dat mijn schoonvader ook aan mij mag schenken, mits het bedrag gebruikt word om de hypotheek vast te leggen.

Ik ben geen eigenaar van het huis, ik woon er “slechts bij in” al betalen we wel samen de rest van de hypotheek. Daarnaast wil ik niet dat ik, mochten wij uit elkaar gaan, ik nog recht heb op dat geld. Het is verkregen van haar ouders geschonken aan haar, via mij. Hoe is hier een mouw aan te passen?

Antwoord

Helaas mogen haar ouders haar niet nog eens een ton belastingvrij schenken (ze mogen natuurlijk wel schenken maar dan is dat belast).

De overgangsregeling is lastig, maar komt er op neer dat er hoe dan ook nooit meer dan € 100.000,- belastingvrij geschonken kan worden.

Wel kan uw vriendin het bedrag van haar ouders lenen als Familiebank.

Fiscaal is dat een interessante regeling.

Reactie op antwoord

Van de familie bank word reeds gebruik gemaakt. Maar mijn vraag was uitgebreider.

Zoals ik het gelezen hebt maakt het dus niet uit wie jou schenkt. Kunnen mijn schoon ouders mij schenken en dat ik dat geld gebruik om de hypotheek verder af te lossen?

Hypotheek / huis staat wel op naam van mijn vriendin.

Antwoord op reactie

Het klopt dat het niet uitmaakt wie aan wie schenkt (onder de regeling vanaf 1-1-2017).

(Fiscale) partners worden gezien als één geheel.

Dus als uw schoonouders aan u schenken, wordt dat bedrag opgeteld bij het bedrag dat al aan hun dochter geschonken is.

Komt het totaal uit boven de vrijstelling, dan wordt het meerdere belast.

Dus bij u is er geen oplossing.

Enige dat kan is dat uw schoonouders aan hun dochter schenken in 2017 onder de ontbinden voorwaarde dat de leeftijdsgrens onwettig wordt verklaard wegens leeftijdsdiscriminatie.

Of dat leeftijdsonderscheid houdbaar is in de rechtszaal is namelijk nog maar de vraag. Maar dan moet er eerst een casus voorgelegd worden en dat kan pas in 2017.

Er bestaat nu ook al een leeftijdsgrens van 40 jaar voor de onbelaste schenking van geld door ouders tot een maximum van € 50.000,- (afgerond). Dus ik denk dat de regering daaraan heeft gekoppeld.

Verder heb ik gelezen dat de maatregel bedoeld is ter stimulering van de woningmarkt. Maar heb geen cijfers gezien waaruit blijkt dat mensen boven de 40 jaar geen huizen meer kopen of deze zullen verbouwen dan wel hun hypotheek al volledig hebben afgelost.

Totdat de hoogste rechterlijke instantie hierover geoordeeld heeft, kan ik niet met zekerheid zeggen dat er sprake is van ongeoorloofde leeftijdsdiscriminatie.

Ik heb er al een artikel over geschreven, maar dat zal nog gepubliceerd worden.

U kunt dat straks nalezen door hier te klikken.

Nadere reactie

Beste,

mijn vrien