Disclaimer

[av_textblock]

Ernst Loendersloot, senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – notaris (toegevoegd)

U bevindt zich op de website van www.ntrs.nl

De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, doch houdt noodzakelijkerwijze de integrale kennisname en aanvaarding in van de hiernavolgende mededelingen en voorwaarden.
Indien u deze regels en voorwaarden voor het gebruik van deze site niet zou wensen te aanvaarden, dient U beslist deze site onmiddellijk te verlaten, nu elke raadpleging, elk gebruik en elke vraagstelling van en op deze website onderhevig is aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

1.    De inhoud en vormgeving van alle pagina’s vallen onder het auteursrecht van https://ntrs.nl of worden gebruikt met toestemming van derde auteursrechthouders.

Het gedeeltelijk of volledig kopiëren, downloaden, overnemen, citeren, reproduceren  e.d. van de inhoud van deze site, in eender welke vorm, is uitdrukkelijk verboden, tenzij voor louter persoonlijk gebruik of ten bate van de persoonlijke informatie van individuele derde partijen, mits deze website duidelijk vermeld wordt als bron van de betreffende informatie, voor zover U de derde partij informeerde omtrent deze gebruiksvoorwaarden en mitsdien de derde partij ingestemd heeft met naleving van die voorwaarden.

Geen enkel gedeelte van de website, alsmede geen enkele inhoud ervan mag worden verdeeld of gekopieerd voor commerciële doeleinden.

2.    Deze website bevat algemene informatie en geldt niet als volledig bindend en dwingend advies inzake een specifieke aangelegenheid, van welke aard ook
De inhoud van deze site kan op geen enkele wijze de adviezen van advocaat,  notaris of enig ander adviseur vervangen.
Ofschoon https://ntrs.nl zich alle moeite getroost om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website accuraat en actueel is, mag de verstrekte informatie geenszins beschouwd worden als een volwaardig professioneel advies op geïndividualiseerde en gepersonaliseerde wijze. Elke gebruiker kan zich derhalve niet als zodanig op de informatie baseren van deze site, aangezien deze niet op op geïndividualiseerde en gepersonaliseerde wijze afgeleverd werd. Het gebruik van deze informatie is op eigen risico. Omtrent de kwaliteit, juistheid of volledigheid van welke inlichting ook op deze website wordt geen garantie gegeven. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.
https://ntrs.nl, noch de door haar aangestelde adviseurs zijn op generlei wijze  aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website, noch i.g.v. het niet (tijdig) beantwoorden van de vragen.

3.    https://ntrs.nl respecteert de privacy van de bezoekers aan deze site. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld, zowel door de door ons aangestelde adviseurs, alsook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de gegevensopslag.

Privacy van individuen mag niet worden geschaad door hun namen en/of adressen te vermelden op deze website. Van tijd tot tijd bevat deze website ook links naar andere websites, met het oog op verdere informatie. https://ntrs.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gekoppelde website, noch voor het privacy-beleid van die site.

4.    De bedingen in deze voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van https://ntrs.nl, maar ook ten behoeve van alle adviseurs, respectievelijk alle personen voor wiens handelen of nalaten https://ntrs.nl aansprakelijk zou kunnen gesteld worden.

5.    https://ntrs.nl neemt redelijke maatregelen om de website, de programmatuur en de verstuurde emails te controleren en vrijwaren op en van virussen of andere defecten, die een computer of IT-systeem zouden kunnen aantasten of beschadigen. Het is echter de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze site om alle noodzakelijke maatregelen te nemen tot bescherming en vrijwaring van diens eigen computer of IT-systeem, alsmede te beoordelen of de website van https://ntrs.nl, alsmede de door deze verstuurde e-mails, bijlagen ed. veilig zijn om respectievelijk gebruikt en/of geopend te worden.

Informatie verzonden aan https://ntrs.nl via de website is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

Deze site maakt eventueel gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Wanneer u de website opnieuw bezoekt, wordt u door middel van de cookie herkend als een herbezoek. De cookie bevat een uniek getal ter identificatie, en geen persoonlijk gegeven. Wij zullen deze cookie niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. U kan uw web browser zo configureren, dat deze geen cookies accepteert, cookies verwijdert, of u informeert wanneer een cookie opgeslagen wordt.

6.    Geschillen
Deze algemene voorwaarden et alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit deze site of enig daarin vervat gegeven, vallen onder de toepassing van het Nederlands recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u uitdrukkelijk de bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland, Nederland erkent en dat u aanvaardt alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Het voortzetten van het raadplegen van deze website impliceert dat u zich onherroepelijk akkoord verklaart met onderhavige voorwaarden.

Wij maken eventueel gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link .
[/av_textblock]

[av_three_fifth first][/av_three_fifth]

[av_one_third][/av_one_third]

[av_video src=” format=’16:9′ width=’16’ height=’9′]

[av_three_fourth first][/av_three_fourth]

[av_three_fifth first][/av_three_fifth]

%d bloggers liken dit: