Eindejaarstips voor het notariaat,
uitgegeven door FBN Juristen  
Eindejaarstips
1. Jaarlijks onbelast een bedrag schenken
2. Schenking voor de eigen woning
3. Verlaging aftrektarief: nog in 2021 starten met periodieke schenking
4. Verhoging van schenking aan culturele instellingen voor giftenaftrek in IB en Vpb
5. Thuiswerkvergoedingen
6. Benut de werkkostenregeling optimaal
7. Verlagen box 3-vermogen door in 2021 grote uitgaven of vrijgestelde beleggingen te doen
8. Aflossen kleine schulden (vanwege schuldendrempel)
9. Aflossen op hypothecaire schulden voor de eigen woning
10. Los een aflossingsachterstand uit 2020 voor een eigenwoningschuld in voor 31 december 2021
11. Besparen box 3-heffing bij koop/verkoop eigen woning rond jaarwisseling
12. Oversluiten eigenwoningschuld naar box 3
13. Overweeg verbreking van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting per 31 december 2021
14. Let op uitvoering van een jaarlijks verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden
15. Let op het tijdig benutten van de huidige faciliteiten inzake bedrijfsoverdracht
 
  Cursussen     Beheers en begrijp de overdrachts- en omzetbelasting in de vastgoedpraktijk
13 december – Utrecht – € 450 – 4 PE
    Splitsing in appartementsrechten: Modelreglement kleine VvE’s en andere actualiteiten
15 december – Amsterdam – ook te volgen via livestream!- € 350 – 3 PE
    Stoomcursus basiskennis voor starters, ondersteunend personeel en (junior) juridisch medewerkers
Vanaf 27 januari – Utrecht – € 975
    Live webinar: De nieuwe Wet Pensioenverdeling bij Scheiding 2022
27 januari – € 225 – 2 PE
  Volledig cursusaanbod
 Volledig webinaraanbod  
Eindejaarstips  
1. Jaarlijks onbelast een bedrag schenken
Ieder jaar kan belastingvrij geld worden geschonken. Aan (klein)kinderen, maar ook aan derden. De (klein)kinderen besparen daardoor later erfbelasting en de schenker verlaagt zijn of haar box 3-vermogen, behalve in geval van schenking aan minderjarige kinderen. Ouders dienen voor de box 3-heffing immers het vermogen van hun minderjarige kinderen, dus inclusief het geschonken bedrag, bij hun eigen vermogen in aanmerking te nemen.
De jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen aan kinderen bedraagt in 2021 per kind € 6.604. Wordt meer geschonken, dan moet de begiftigde (minstens) 10% schenkbelasting betalen. Voor schenkingen aan kleinkinderen, broers, zussen en anderen bedraagt de vrijstelling in 2021 € 3.244. In beide bedragen is een uitsluitend voor 2021 geldende verhoging van € 1.000 opgenomen. Vanaf 2022 vervalt deze verhoging.
Eenmalig kan aan (stief-, pleeg-)kinderen een groter bedrag vrij van schenkbelasting worden geschonken, in 2021 bedraagt deze vrijstelling € 26.881, of als het geld bestemd is voor een dure studie € 55.996.    

2. Schenking voor de eigen woning
Voor de eigen woning kan zelfs eenmalig € 105.302 belastingvrij worden geschonken. Voorwaarde voor toepassing van de eenmalig verhoogde vrijstellingen is wel dat het kind (of diens partner) ten tijde van de verkrijging tussen de 18 en 40 jaar oud is (de dag waarop het kind 40 wordt, telt nog mee). Ook aan kleinkinderen, broers, zussen en anderen kan eenmalig maximaal € 105.302 voor de eigen woning worden geschonken, mits de begiftigde dan wel diens partner tussen de 18 en 40 jaar oud is. Omdat deze faciliteit mogelijk wordt afgeschaft in 2023 kan het verstandig zijn daarvan nog dit of volgend jaar gebruik te maken.

Is in 2019 een eerste bedrag geschonken voor de eigen woning, maar minder dan het in 2019 maximaal vrijgestelde bedrag van € 102.010, dan kan in (2020 en) 2021 nog een aanvullend bedrag worden geschonken tot maximaal het nog niet in 2019 en 2020 benutte vrijgestelde bedrag van € 102.010 (art. 33a lid 2 SW). Van belang is dat dit bedrag uiterlijk op de dag van de 40e verjaardag van de begiftigde dan wel diens partner, dan wel van elke andere begiftigde wordt geschonken. Als het bedrag voor 1 januari 2022 wordt geschonken, wordt in 2022 bovendien bij de schenker ook belastingheffing in box 3 bespaard. Is in 2020 een eerste bedrag geschonken voor de eigen woning maar minder dan het in 2020 vrijgestelde bedrag van € 103.643 dan kan nog in 2021 (en 2022) een aanvullende schenking tot € 103.643 worden gedaan.

Extra tip: kom op 9 december naar de cursus ‘De starter op de woningmarkt: de startersvrijstelling, lenen van ouders, schenken voor de eigen woning, vergoedingsrechten en meer’ – lees meer    

3.  Verlaging aftrektarief: nog in 2021 starten met periodieke schenking
Schriftelijk vastgelegde periodieke schenkingen aan ANBI’s of niet voor de vennootschapsbelasting belaste verenigingen met ten minste 25 leden, zijn onbeperkt aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek in de inkomstenbelasting. Het percentage waartegen de giften in aftrek komen voor inkomens boven € 68.507 is voor 2020 verlaagd tot 46%, dit aftrekpercentage is voor 2021 verlaagd tot 43% en wordt voor 2022 verder verlaagd tot 40%. In 2023 is het aftrekpercentage gelijk aan het basistarief van 37,05%. Het is fiscaal aan te bevelen om nog in 2021 te starten met de eerste termijn.    

4.  Verhoging van schenking aan culturele instellingen voor giftenaftrek in IB en Vpb
Indien nog dit jaar een bedrag wordt geschonken aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) die is aangewezen als culturele instelling mag het geschonken bedrag voor de giftenaftrek in de inkomstenbelasting met 25% worden verhoogd met een maximum van € 1.250. Een schenking door een BV aan een culturele instelling mag met 50% worden verhoogd met een maximum van € 2.500.    

5.  Thuiswerkvergoedingen
Per 1 januari 2022 wordt naast de bestaande mogelijkheden een nieuwe gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten ingevoerd. Een werkgever kan dan een werknemer een vrijgestelde vergoeding voor de extra kosten van thuiswerken verstrekken van maximaal € 2 per thuisgewerkte dag. Voor dezelfde gewerkte dag mag echter niet én een reiskostenvergoeding én een thuiswerkvergoeding worden verstrekt. Naast deze thuiswerkvergoeding kan een werkgever ook nog gebruikmaken van de bestaande gerichte vrijstellingen, zoals die voor Arbo voorzieningen en voor noodzakelijke ICT-middelen.    

6.  Benut de werkkostenregeling optimaal
Ook voor 2021 is vanwege de coronacrisis het werkkostenbudget voor de eerste € 400.000 van de loonsom verhoogd van 1,7% naar 3%. Voor zover de loonsom meer bedraagt dan € 400.000, bedraagt het budget 1,18% van het meerdere. Wellicht is er nog ruimte over om de werkkostenregeling optimaal te gebruiken, bijvoorbeeld door uitruil van bruto- voor nettoloon.    

7.  Verlagen box 3-vermogen door in 2021 grote uitgaven of vrijgestelde beleggingen te doen
Door nog voor het eind van het jaar grote consumptieve uitgaven voor eigen gebruik (zoals auto’s, verbouwingen, zonnepanelen, vakanties, kunstvoorwerpen e.d.) te doen, de jaarpremie 2022 voor de zorgverzekering te betalen of een aftrekbare lijfrentepremie te betalen, neemt het op 1 januari 2022 in box 3 te belasten vermogen af. Hierdoor kan box 3-heffing worden bespaard. Dit speelt indien een belastingplichtige meer box 3-vermogen heeft dan het in 2022 geldende heffingvrije vermogen van € 50.650 of met de partner tezamen meer dan € 101.300.
Hetzelfde effect treedt op wanneer consumptieve uitgaven met geleend geld worden betaald en er andere wel belaste bezittingen in box 3 aanwezig zijn waarop de schuld in mindering komt. Onroerende zaken, zoals vakantiewoningen, zijn wel belast, met uitzondering van onroerende kunstvoorwerpen.
Het in box 3 belaste vermogen neemt onder meer af door de volgende handelingen te verrichten:

• Voor beleggingen in aandelen in erkende groenfondsen geldt een vrijstelling tot € 60.429 en van € 120.858 bij partners (cijfers 2021);
• Aankoop in 2021 van bossen, natuurterreinen en NSW-landgoederen;
• Het vooruitbetalen van premies en hypotheekrente over maximaal zes maanden verlaagt de rendementsgrondslag in box 3 per 1 januari 2021, mits het vooruitbetalen met de crediteur is afgestemd (onverplicht vooruitbetalen heeft geen zin);
• Betaal inkomstenbelastingaanslagen voor 1 januari 2022, omdat deze aanslagen niet als schuld in box 3 worden erkend (anders dan erfbelastingschulden). De betalingen moeten door de bank uiterlijk op 31 december 2021 zijn verwerkt;
• Het doen van schenkingen in 2021 aan (meerderjarige) kinderen bij wie de geschonken bedragen niet in box 3 worden belast (bijvoorbeeld omdat het vermogen niet boven het heffingvrije vermogen uitkomt) of wanneer hetgeen wordt verkregen nog voor 1 januari 2022 wordt aangewend voor aflossing van de eigenwoningschuld, financiering van verbouwingsuitgaven voor de eigen woning, voor consumptieve uitgaven of voor vrijgestelde bezittingen.
• Een zogenoemde directeur-grootaandeelhouder (dga) kan overwegen om laag renderend box 3 vermogen (denk aan spaargeld e.d.) in zijn BV te storten als agio/informeel kapitaal voor 31 december 2021. Omdat het rendement uit dit vermogen vervolgens in de BV belast wordt met vennootschapsbelasting en de vermogensgroei latente belastingclaim van aanmerkelijkbelangheffing bevat, is dit alleen interessant voor laag renderend vermogen. Let verder op dat het geld alleen weer onbelast uit de BV opgenomen kan worden na omzetting van dit agio in formeel kapitaal gevolgd door afstempeling (beide bij notariële akte).    

8.  Aflossen kleine schulden (vanwege schuldendrempel)
Is het totaal van alle in box 3 in aanmerking te nemen schulden gering, terwijl het totale vermogen op 1 januari 2022 meer bedraagt dan het heffingvrije vermogen (€ 50.650; voor partners € 101.300), dan kan box 3-heffing worden bespaard door deze schulden nog in 2021 af te lossen. Schulden verminderen pas het in box 3 belaste vermogen wanneer ze meer bedragen dan de niet-aftrekbare drempel van € 3.200 (in geval van partners € 6.400). Als door geringe schulden het bedrag van de drempel niet wordt overschreden, is het zinvol af te lossen zodat het box 3-vermogen afneemt.    

9.  Aflossen op hypothecaire schulden voor de eigen woning
Door nog in 2021 extra af te lossen op een hypothecaire schuld voor de eigen woning neemt het op 1 januari 2022 in box 3 belaste vermogen af. Omdat de spaarrente momenteel vrijwel nihil is, zal aflossen op de eigenwoningschuld voordeliger zijn dan sparen. Op grond van de hypotheekvoorwaarden kan vrijwel altijd minimaal 10% per jaar boetevrij worden afgelost (soms zelfs 20% van het oorspronkelijk geleende bedrag). Bij sommige geldverstrekkers is aflossing in 2021 alleen mogelijk als dit voor 1 december 2021 is/was aangekondigd, maar bij een groot aantal banken is geen aankondiging nodig. Wel geldt vaak een verwerkingstijd van enkele werkdagen. Dit dient bij de betreffende bank te worden nagevraagd.    

10.  Los een aflossingsachterstand uit 2020 voor een eigenwoningschuld in voor 31 december 2021
Wanneer in 2020 te weinig is afgelost op een eigenwoningschuld waarvoor als eis geldt dat deze tenminste in 30 jaar annuïtair afgelost wordt, kan deze aflossingsachterstand nog voor 31 december 2021 worden ingehaald. Blijft men hiermee in gebreke dan verhuist de eigenwoningschuld -afgezien van enkele specifieke uitzonderingen- naar box 3. In de praktijk is het voorkomen van een aflossingsachterstand vooral een punt van aandacht bij een familielening of een lening van de eigen BV.    

11.  Besparen box 3-heffing bij koop/verkoop eigen woning rond jaarwisseling
Als de koop van een eigen woning deels met eigen geld wordt betaald, wordt box 3-heffing bespaard indien de notariële levering voor het einde van het jaar plaatsvindt. Wordt een eigen woning verkocht, dan is levering na 31 december 2021 voordeliger indien bij verkoop veel overwaarde wordt gerealiseerd. Deze overwaarde behoort dan op 1 januari 2022 niet tot het in box 3 belaste vermogen.    

12.  Oversluiten eigenwoningschuld naar box 3
Indien een eigenwoningbezitter in box 3 belast vermogen heeft dat in de hoogste rendementsschijf wordt belast (in 2022 5,53% fictief rendement tegen 31%) en het rentepercentage over zijn hypothecaire lening laag is, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn de lening zodanig over te sluiten dat deze na oversluiting in box 3 als schuld in aanmerking wordt genomen. Een dergelijke overgang naar box 3 is aantrekkelijk indien de belastingbesparing in box 3 groter is dan die in box 1.

Voorbeeld
De eigenwoningschuld bedraagt € 400.000 waarover 2,5% rente wordt betaald. De besparing in box 1 bedraagt in 2022 40% van € 10.000 = € 4.000. In box 3 wordt in de hoogste vermogensschijf boven € 962.350 ten aanzien van de schuld van € 400.000 5,53% x 31% = € 6.857 bespaard en in de tweede vermogensschijf tot € 962.350 is dit 4,37% x 31% van € 400.000 = € 5.418. Dit voordeel zal nog verder oplopen doordat het maximumpercentage waartegen de rente in box 1 aftrekbaar is, in 2023 nog slechts 37,05% bedraagt.
   

13.  Overweeg verbreking van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting per 31 december 2021
De vennootschapsbelasting kent een lage eerste tariefschijf van 15%, ook wel “mkb-tariefschijf” genoemd. Per 1 januari 2022 geldt deze eerste schijf voor een winst tot € 395.000,–. Daarna bedraagt het tarief 25,8%. Wanneer meerdere winstgevende vennootschappen deel uitmaken van een fiscale eenheid kan het voordelig zijn om deze fiscale eenheid te verbreken. Dit kan op ieder moment (maar niet terugwerkend). Een praktisch tijdstip voor een verbreking is het einde van het boekjaar, zijnde doorgaans 31 december van het kalenderjaar. Na de verbreking kan iedere vennootschap afzonderlijk gebruik maken van de eerste lage tariefschijf.

Aan verbreking van een fiscale eenheid kunnen ook nadelen verbonden zijn. Zo gelden bijvoorbeeld sanctiebepalingen in geval de afgelopen zes boekjaren stille reserves binnen de fiscale eenheid verschoven zijn. Voorafgaand overleg met een belastingadviseur is hier dan ook geboden.    

14.  Let op uitvoering van een jaarlijks verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden
Als in huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding is opgenomen, is het van belang dat dit beding ook jaarlijks uitgevoerd wordt. De echtgenoten moeten ieder jaar bepalen welk deel van hun inkomen onverteerd is gebleven, hetgeen vervolgens tussen hen verdeeld moet worden (doorgaans op 50/50 basis). Dit hoeft niet noodzakelijk per het einde van het kalenderjaar te gebeuren maar de jaarwisseling is wel een praktisch moment om hier aandacht voor te vragen. In geval de verrekening vele jaren niet heeft plaatsgevonden kan er op gewezen worden dat dit vaak alsnog in onderling overleg hersteld kan worden.    

15.  Let op het tijdig benutten van de huidige faciliteiten inzake bedrijfsoverdracht
De huidige faciliteiten voor een bedrijfsoverdracht binnen de familie worden door veel politieke partijen als te ruimhartig gezien. Naar verwachting zijn deze faciliteiten onderwerp van gesprek in de kabinetsformatie en bestaat een kans dat deze aangepast worden in voor belastingplichtigen nadelige zin. Wanneer de situatie zich daarvoor leent is het belangrijk cliënten hier op te wijzen zodat zij zich nog tijdig kunnen voorbereiden op een bedrijfsoverdracht binnen de familie.

     
E:  info@viajuridica.nl
W: www.viajuridica.nl

Bekijk ook onze andere websites:
www.fbn.nl
www.metrechtgeregeld.nl
www.fbn-elearning.nl
Vragen of opmerkingen? Voor vragen of opmerkingen over deze e-mail kunt u contact opnemen via onze contactgegevens.  

Disclaimer Aan de inhoud van deze nieuwsbrief is de uiterste zorg besteed. FBN Juristen aanvaardt echter geen aansprakelijkheid in geval van onvolledigheid of onjuistheid van de informatie in deze nieuwsbrief, of voor de gevolgen daarvan.

Voorbehoud rechten Niets uit deze databank mag in enige vorm of op enige wijze worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een databestand of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FBN Juristen.

Twitter Instagram LinkedIn   Via Juridica is een product van       
Uw e-mailvoorkeuren aanpassen of uitschrijven van e-maillijst.
%d bloggers liken dit: