Een schenking hoeft niet definitief te zijn. Je kunt er namelijk ook een herroeping-clausule aan toevoegen. De schenker geeft dan het geld, maar behoudt zich het recht voor de transactie terug te draaien.

Herroeping en de ton
Een situatie waarin het verstandig is om die mogelijkheid open te houden is bijvoorbeeld de schenking van de zogenaamde Gouden Jubel ton. Dat is de onbelaste schenking van €103.000 om een woning aan te kopen en/of te verbouwen en/of de eigen woning schuld (deels) af te lossen en/of de erfpacht af te kopen.

Is de ontvanger of diens partner tussen de 18 en 40 jaar en wordt het geschonken bedrag tijdig daarvoor aangewend, dan hoeft er geen schenkbelasting te worden afgedragen. Het is van belang om te weten dat tijdig wil zeggen in het kalenderjaar van de schenking zelf of in de twee kalenderjaren daaropvolgend.

Maar wat nu als de ontvanger binnen die tijd geen geschikt huis heeft kunnen vinden, de verbouwing daarvan nog niet klaar is of de bank een te hoge “boeterente” rekent bij de aflossing? In beginsel wordt dan alsnog schenkbelasting geheven (over het bedrag dat niet conform de regels is gebruikt).

Begrijpelijk is dat een schenker in die situatie liever niet heeft dat de begiftigde 10% (ouders aan kind) of 30% (bijvoorbeeld tante aan nicht) aan de fiscus moet afdragen. Is bij de schenking bepaalt dat deze herroepelijk is, dan kan de hele zaak nog teruggedraaid worden vlak voor het verstrijken van de deadline.
Box 3 in de tussenliggende periode
In de drie jaren dat de ontvanger het geld wel heeft, maar nog niet heeft uitgegeven, zal waarschijnlijk wel de zogeheten “spaartax” geheven worden. De ontvangende partij bezit namelijk een bedrag dat boven de heffingsvrije voet van Box 3 uitkomt.

Die is €30.000 per persoon. Heeft de ontvangende partij een partner, dan is die heffingsvrije voet voor hen samen €60.000.

Bezitten zij naast de Gouden Jubel ton geen eigen spaargeld of ander vermogen, dan wordt bij de begiftigde dus slechts geheven over €40.000. De schenker hoeft ondertussen natuurlijk geen belasting af te dragen over dit vermogen omdat hij of zij dat geld niet meer heeft.

Daar kan een fiscaal voordeel in zitten als de schenker zelfs ná de schenking nog steeds voldoende vermogen bezit om in Box 3 de vermogensrendementsheffing te moeten afdragen. Zou er niet geschonken zijn, dan zou over de volle ton bij de schenker de “spaartax” zijn geheven. Bij de ontvanger is dat slechts over het bedrag dat boven zijn/haar heffingsvrije voet en die van zijn/haar eventuele partner uitkomt. In het cijfervoorbeeld komt dat neer op een heffing over €40.000 in plaats van over €100.000.

Aangezien er ook een gedifferentieerd fictief rendement geldt (hoe meer vermogen hoe hoger het fictieve rendement) kan daar nog een extra voordeel zitten. De begunstigde moet 30% belasting betalen over het laagste fictieve rendement en dan ook nog eens over de lagere grondslag van €40.000. Zonder schenking zou 30% belasting geheven zijn bij de schenker, over een hoger fictief rendement en over het volle bedrag.

Box 3 vanaf 2022
Als de plannen zoals die er nu liggen doorgaan, wordt de heffing in Box 3 in 2020 gewijzigd. In dat geval is met ingang van dat jaar een bedrag van €440.000 aan spaargeld vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing. Binnen vermogende families kan het dan aantrekkelijk worden om over te gaan tot (herroepelijke) schenkingen aan de jongere generaties.

Stel een vader, diens broer en zijn beide zussen bezitten allen €1.000.000,- aan belastbaar vermogen in Box 3. Zij schenken aan zijn meerderjarige dochter ieder €100.000 met de mogelijkheid tot herroeping. Over deze schenkingen zal geen schenkbelasting geheven worden, mits de dochter (of haar partner) nog geen veertig jaar is en ze de intentie heeft de gelden binnen drie jaar (zoals hiervoor beschreven) te besteden aan de aankoop van een eigen woning. Wellicht gebruikt de dochter om haar moverende redenen de schenkingen niet tijdig conform de fiscale eisen. Net voordat de termijn verloopt, worden de schenkingen daarom allemaal herroepen. Heffing van schenkbelasting blijft dus achterwege.

Gedurende twee kalenderjaren heeft de dochter weliswaar op haar spaarrekening(en) €400.000 staan, maar dat leidt bij haar niet tot heffing van vermogensrendementsheffing. Ondertussen betalen ook de vader en de oom en tantes geen “spaartax” over dat bedrag.

De kans bestaat natuurlijk dat dit fiscale lek gedicht blijkt als de definitieve wetgeving bekend wordt gemaakt. Maar als gedachten-experiment is het wel leuk.

Nb: de vermelde bedragen zijn i.v.m. de leesbaarheid afgerond. De fiscaal juiste cijfers zijn op internet te vinden.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.    

PRINTVERSIE met hyperlinks 

%d bloggers liken dit: