Als er een woning in de erfenis zit, moeten erfgenamen erfbelasting betalen over de waarde daarvan. Om te voorkomen dat erfgenamen en de Belastinginspecteur eindeloos kunnen gaan strijden over die waarde, is bepaald dat de getaxeerde waarde voor de WOZ maatgevend is. Daarbij is de keuze aan de erfgenamen of dat de waarde is op de WOZ-beschikking van het jaar van overlijden of die van het jaar erna.

Maar wat nu als je als verkrijger van mening bent dat die WOZ-taxatie te hoog is ? Moet je dat maar accepteren of kun je iets er tegen ondernemen ?

Het laatste is het geval. Erfgenamen kunnen, samen of individueel, bezwaar aantekenen tegen de taxatie. Maar er moet wel duidelijk gekozen worden welke weg bewandeld wordt omdat erfgenamen slechts één van beide kunnen volgen.

Recent las ik een interessante uitspraakvan de Rechtbank Oost-Brabant hierover.

Route 

Als iemand overlijdt, moet vastgesteld worden wie de erfgenamen zijn. Vaak wordt daarom aan de notaris gevraagd om een Verklaring van Erfrecht op te stellen. Die kan ingeschreven worden bij het Kadaster, zodat de eigendom van de woning niet meer op naam van de overledene staat geregistreerd. Het Kadaster zal in dat geval de personalia van de individuele erfgenamen vermelden. 

Vaak echter is de Verklaring van Erfrecht (nog) niet ingeschreven als de WOZ-beschikking wordt verstuurd. In dat geval wordt deze gericht aan “De erven van”. 

Willen erfgenamen bezwaar aantekenen tegen de taxatie, dan kunnen zij dat doen:

a.  samen;
of

b.  ieder individueel.


In het eerste geval kunnen ze één of meer personen aanwijzen die de bezwaarprocedure voeren. Maar dan moet wel duidelijk zijn wie de gezamenlijke erfgenamen zijn en dat de woordvoerder ook daadwerkelijk door hen is aangewezen.

In het tweede geval kan iedere erfgenaam afzonderlijk kiezen. 

Er kan:

b.1.   rechtstreeks bezwaar aangetekend worden op grond van artikel 26a AWR;
of

b.2.   bezwaar gemaakt worden tegen een medebelanghebbendebeschikking op grond van artikel 28 Wet WOZ.

Wat belangrijk is, is dat de keuze voor een bepaalde route direct inhoudt dat de andere routes niet meer gevolgd kunnen worden. 

Dus moet een erfgenaam goed nadenken voor welke van de drie mogelijkheden hij kiest.

Als een erfgenaam besluit om route a te kiezen (dus bezwaar aan te tekenen namens alle erfgenamen), kan dat heel vervelend zijn als de andere erfgenamen hem of haar niet gemachtigd hebben. De Belastingambtenaar kan dan namelijk het bezwaar afwijzen op procedurele gronden. 

Vervolgens bestaat voor de betreffende burger geen mogelijkheid meer om alsnog als individu bezwaar te maken. 

Bedenk dus goed, hoe je je bezwaar formuleert. Want de eerste alinea (namens de erven maak ik bezwaar of: ik maak bezwaar) kan al betekenen dat je je rechten verliest en daardoor te veel erfbelasting moet betalen.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.  

PRINTVERSIE

%d bloggers liken dit: