Een paar jaar geleden heeft de wetgever schenkingen aan culturele goede doelen aantrekkelijker gemaakt. Een donateur kon namelijk meer aftrekken dan hij of zij daadwerkelijk geschonken had. Dit werd de Multiplier genoemd. De regeling was tijdelijk en zou in 2017 eindigen als daartoe aanleiding zou zijn na evaluatie.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.
Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega’s toe.

Vorig jaar werd de Multiplier al met één jaar verlengd en sinds 1 januari van dit jaar is de regeling niet alleen definitief geworden, maar ook nog eens zonder deadline. Dat leek mij voldoende reden om hier opnieuw over te schrijven.

ANBI-status is noodzakelijk

Belangrijk is dat het ontvangende goede doel een ANBI status heeft gekregen van de Belastingdienst. De afkorting ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling.

Eén van de fiscale voordelen hiervan is dat het goede doel, hierna ook aangegeven met ANBI, geen erfbelasting of schenkbelasting hoeft te betalen over erfenissen, legaten en/of schenkingen die het ontvangt.

Maar er is nog een extra voordeel. De schenker mag de geschonken bedragen aftrekken van zijn of haar inkomen. Ik zal hierna uitgebreider daar op ingaan.

Een goed doel krijgt niet zomaar de ANBI-status. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet het voldoen aan een aantal eisen. Sinds 1 januari 2012 kent de wet ook nog de speciale categorie van de Culturele ANBI waarvoor extra voorwaarden gelden.

Belastingvoordeel schenker

Gewone schenking
Als een particulier geld schenkt aan een ANBI, mag de gift in mindering gebracht worden op het zogenaamde verzamelinkomen. Daar komt de uitdrukking “aftrekbare gift” vandaan. Hierdoor wordt het inkomen waarover Inkomstenbelasting betaald moet worden verlaagd. En dat betekent dus dat de schenker minder belasting betaalt, of populair gezegd: de Belastingdienst betaalt mee aan uw gift.

Drempels

De schenker mag alle giften aan ANBI’s in één belastingjaar bij elkaar optellen en in aftrek brengen. Maar de aftrek is door de Belastingdienst wel gebonden aan een minimum en een maximum. Alleen als het totaalbedrag hoger is dan 1% van het verzamelinkomen, mag het meerdere worden afgetrokken. Maar is het totaalbedrag hoger dan 10% van het verzamelinkomen, dan mag hetgeen daarboven uit komt niet meer worden afgetrokken.

Oftewel: alleen als de geschonken bedragen in een jaar tussen 1% en 10% van het verzamelinkomen liggen, heeft de schenker belastingvoordeel.

Periodieke schenking
De belastingwetgeving kent ook nog de zogenaamde periodieke schenking.

De schenker legt dan vast dat hij gedurende minimaal vijf jaar een vast bedrag zal schenken aan de ANBI. Omdat de schenker hiermee een langlopende verplichting aangaat, krijgt de schenker extra belastingvoordeel.

De te schenken bedragen zijn, net als bij een gewone gift, aftrekbaar van het verzamelinkomen. Belangrijker is dat de limieten van 1% en 10% niet gelden !

Een schenker die bijvoorbeeld 40% Inkomstenbelasting betaalt en zich verbindt jaarlijks € 500,- te schenken, heeft ieder jaar een belastingvoordeel van € 200,-. De schenking kost hem of haar dus slechts € 300,- per jaar.

Zou de schenker éénmalig een gift van € 500,- hebben gedaan, dan wordt eerst 1% van het verzamelinkomen in mindering gebracht op die gift. Alleen als de gift hoger is, mag het bedrag boven die 1% worden afgetrokken.

Schenking en Culturele ANBI / Geefwet / Multiplier

Voor schenkingen aan zogenaamde Culturele ANBI’s geldt nu permanent een fraaie regeling.

Iedere gift mag namelijk verhoogd worden met 25%. De schenker mag dus rekenen alsof hij 125% heeft geschonken in plaats van het bedrag dat daadwerkelijk is overgeboekt.

Vervolgens mag de schenker dit bedrag (van 125%) aftrekken van het verzamelinkomen. Dit wordt ook wel de “Multiplier” genoemd.

Maar het gebruik van de Multiplier is wel aan een maximum gebonden ! Dat maximum is vastgesteld op € 1.250,-.

In de praktijk betekent dit dat de Multiplier alleen ingezet kan worden voor schenkingen tot € 5.000,- (25% van € 5.000,- is namelijk € 1.250,-).

Wordt er meer geschonken aan de Culturele ANBI, dan geldt dat alles boven € 5.000,- wel aftrekbaar is, maar niet verhoogd mag worden met 25%.

Cijfervoorbeeld
Ik ga nu aangeven hoe u de Culturele ANBI maximaal kunt steunen via de Geefwet en ga er van uit dat u € 25.000,- te besteden heeft.

U legt vast dat u ieder jaar aan uw favoriete Culturele ANBI € 5.000,- schenkt.

Zoals aangegeven vult u in uw aangifte Inkomstenbelasting echter in dat u € 6.250,- heeft geschonken (namelijk 125% van het daadwerkelijk overgeboekte bedrag).

Betaalt u 40% belasting, dan is de teruggaaf: € 2.500,- (40% van € 6.250,00).

Na 5 jaar heeft u € 25.000,- aan het goede doel overgemaakt en van de belastingdienst terug gekregen € 12.500,- (5x € 2.500,-), zodat u netto heeft betaald € 12.500,-.

Langer schenken vanwege de fiscus

U bereikt – mede dankzij de Multiplier – dus niet uw wens om € 25.000,- van uw vermogen weg te schenken. U krijgt immers € 12.500,- terug van de belastingdienst.

Een simpele oplossing is natuurlijk om de termijn van vijf jaar te verlengen naar tien jaar. U kunt het zo zien dat u het belastingvoordeel dat u in de eerste vijf jaar geniet, in de tweede periode aan het door u gekozen goede doel doorgeeft. Nadeel is dat u ook in de tweede periode weer belastingvoordeel geniet. Dus eigenlijk moet u niet voor10 jaar maar voor twaalf dertien jaar schenken.

De door u gekozen ANBI zal u natuurlijk dankbaar zijn dat u niet slechts vijf jaar schenkt, maar zelfs voor twaalf jaar kiest. Maar belangrijker is dat het goede doel weet dat het twaalf jaar lang telkens € 5.000,- ontvangt om haar doelstellingen te verwezenlijken.

Waardoor – bijvoorbeeld – ieder kind in Nederland éénmaal de Nachtwacht kan bekijken in het Rijksmuseum, een concert kan bijwonen in het Concertgebouw of een balletvoorstelling van Het Nationale Ballet.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.  

Printversie

%d bloggers liken dit: