Nederland staat niet echt bekend als een land met een lage belastingdruk. Een gefortuneerde Nederlander wordt vaak aangeraden om naar België te emigreren. Dat heeft meestal te maken met een gunstiger belastingklimaat bij onze Zuiderburen als het gaat om de inkomstenbelasting.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

In de vorige uitgaaf van Over de Grens nr. 7 (Schenkingen via de Nederlandse notaris voortaan ook belast) wierp de heer Dirk de Wolf de vraag op of het fiscaal gezien niet beter zou zijn om vanuit Vlaanderen te verhuizen naar Wallonië of Nederland. Het antwoord op die vraag kan bevestigend zijn, wat verrassend is als bedacht wordt dat de tarieven van de schenk- en erfbelasting in Nederland hoger zijn dan in België. In deze bijdrage geef ik hierover meer toelichting.

Schenking via de Nederlandse notaris

De heer de Wolf schreef over het schenken van vermogen door een Belgische belastingplichtige middels ondertekening van een akte bij een Nederlandse notaris. Wordt de akte niet geregistreerd dan is er in België geen schenkbelasting verschuldigd. Ook in Nederland zal geen belasting geheven worden, tenzij de schenker nog een fictieve Nederlandse belastingplichtige is. Dat kan het geval zijn als deze eerst in Nederland gewoond heeft en korter dan tien jaar vóór de schenking naar het buitenland is verhuisd. Overlijdt de Belgische belastingplichtige vóórdat de akte (alsnog) is geregistreerd in België, dan wordt de schenking belast met (hoge) erfbelasting.

Belastingvrij schenken

Toch is het mogelijk om belastingvrij vermogen te schenken als Belgisch belastingplichtige. Maar dan moet de schenker wel (terug) willen verhuizen naar Nederland. Alvorens hij zich uitschrijft uit de Belgische burgerlijke stand en formeel (r)emigreert naar Nederland, schenkt de belastingplichtige zijn vermogen (geheel of gedeeltelijk) weg. Dat kan door gelden over te boeken of de bij een bancaire instelling aangehouden aandelenportefeuille over te schrijven, maar ook door een akte van schenking bij een Nederlandse notaris te tekenen. Vervolgens vestigt de schenker zich in Nederland als min-vermogende. 

Aandachtspunten

Wel zijn er een paar punten waar aandacht aan geschonken moet worden. Allereerst ontstaat er een probleem als de schenkende partij binnen 180 dagen ná de schenking overlijdt. Op basis van de Nederlandse wetgeving worden namelijk alle schenkingen die binnen die termijn zijn gedaan, (fictief) gerekend tot de nalatenschap van de schenker. Hierover zal dus in Nederland erfbelasting geheven worden.

Er is één uitzondering op deze regel. Erfgenamen betalen geen erfbelasting als de schenking binnen 180 dagen voor overlijden is gedaan en zij gebruik hebben gemaakt van de eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar.

Terzijde merk ik op dat het vanaf 1 januari 2017 mogelijk is om aan willekeurige personen tot € 100.000,- belastingvrij te schenken. Een familieband tussen schenker en ontvanger is niet vereist, maar ook ouders en kinderen kunnen van deze bijzondere vrijstelling gebruik maken. De ontvanger (of diens fiscale partner) moet ouder zijn dan 18 maar jonger dan 40 jaar zijn op het moment van de schenking. Daarnaast dient het geld geheel besteed te worden aan de (fiscale) eigen woning van de ontvanger, bijvoorbeeld doordat (een deel van) de koopsom daarmee wordt voldaan, (een deel van) de verbouwing van deze woning daarvan wordt betaald en/of ((een deel van) de op deze woning drukkende Eigen Woning Schuld wordt afgelost. Zelfs als een in België wonende suikeroom of –tante (re)migreert, daarbij neven en nichten ieder een ton schenkt en vervolgens binnen de termijn van 180 dagen overlijdt, dan nog zijn deze schenkingen onbelast verkregen, mits aan de geschetste vereisten is voldaan.

Een tweede fictie in de Nederlandse wetgeving is opgenomen in artikel 10 van de Successiewet. Als de overledene het vruchtgenot heeft gehad van het geschonken vermogen, wordt ook dat vermogen tot de erfenis gerekend. Aan deze fictie is geen beperking in de tijd gesteld. Dus worden de aandelen in een BVBA geschonken terwijl vruchtgenot wordt voorbehouden, dan zal deze schenking altijd de interesse hebben van de Nederlandse belastinginspecteur bij het overlijden van de schenker.

Is het voor de schenker noodzakelijk dat hij inkomsten blijft genieten uit het vermogen, dan is verhuizing naar Nederland wellicht minder interessant dan een verhuizing naar Wallonië.

Remigratie

Maar veel Nederbelgen maken wel degelijk gebruik van de beschreven marsroute. Ze wonen eerst tien jaar in België om daarna belastingvrij het vermogen te schenken aan hun kinderen of anderen. Daarna remigreren de Nederbelgen naar Nederland om hun laatste levensjaren te wonen in het land waar ze zijn opgegroeid en hun vermogen hebben opgebouwd. Er vindt totaal geen heffing plaats over het geschonken vermogen, tenzij de schenker binnen 180 dagen na de schenking overlijdt, zoals hiervoor beschreven. Een (financiële) oplossing voor dit probleem kan wellicht gevonden worden door een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering af te sluiten of de remigratie uit te stellen totdat deze termijn is verstreken.

Remigratie naar Nederland is echter vaak lastiger dan emigratie uit Nederland. Bijvoorbeeld doordat men destijds alleen uit Nederland vertrok en nu een buitenlandse partner mee-migreert naar Nederland. Diegenen die remigratie naar Nederland overwegen, kunnen tegen bepaalde fiscale vragen aanlopen:
In het buitenland is pensioen opgebouwd, welk land mag hierover heffen?
Hoe dient omgegaan te worden met de sociale zekerheid en de premie heffing?
Enzovoort

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.  

Printversie: Klik hier.

%d bloggers liken dit: