Begin November jl. ontving ik een mail van de heer Jos van Bavel.
Hij is Belasting Adviseur bij Verder Fiscaal.

Voor ANBI’s die ook commerciële activiteiten verrichten, zoals het verhuren van ruimten. is deze uitspraak van belang. Ik haal het gehele bericht hieronder aan. 

Jos van Bavel
Dhr Jos van Bavel.

Geachte relatie,

Per 29 oktober jl., is een uitspraak van Rechtbank Haarlem gepubliceerd, die de aandacht verdient van veel fiscaal erkende Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s), vooral als zij binnen een groep van stichtingen actief zijn.

De Rechtbank in Haarlem is (op grond van de feiten in casu en in samenhang bezien) van mening dat door de geregelde verhuur van een pand door een stichting tegen een commerciële prijs, deze stichting voor meer dan 10% niet het algemeen belang dient en dus geen ANBI meer kan zijn.

Kort samengevat was de feitelijke situatie als volgt:

Stichting X, belanghebbende, verspreidt vanaf 2000 de ideeën van spiritueel leraar, de heer Y, over evolutionaire verlichting.

X vertaalt en verspreidt in dat kader de literatuur die wordt uitgegeven door de B Foundation in Californië. Op haar website worden tegen betaling boeken, cd’s, cursussen en samenkomsten aangeboden.

X is gevestigd in een pand dat zij huurt van een gelieerde stichting. Het pand wordt door X op commerciële basis verhuurd gedurende gemiddeld één dag in de week (voor ca. 20% van de beschikbare tijd in de werkweek).

In geschil is of de inspecteur de ANBI-status terecht heeft ingetrokken.

Rechtbank Haarlem oordeelt dat X door de verhuur van het pand voor meer dan 10% niet het algemene belang dient en dus reeds daarom geen ANBI meer kan zijn.

ANBI’s moeten vanaf 2010 namelijk voor minstens 90% het algemene belang dienen.

Bron: http://bit.ly/QaPNyV

Belang voor praktijk

In de praktijk komt het vaak voor dat binnen een groep van stichtingen of instellingen (onder)verhuur plaatsvindt van onroerende zaken. Ruimte wordt soms tegen een zakelijke prijs verhuurd of ter beschikking gesteld, soms tegen een vriendenprijsje of zelfs gratis. Het gebeurt geregeld dat de stichting die de ruimte ter beschikking heeft, deze ruimte (geheel of gedeeltelijk) met regelmaat onderverhuurt tegen een commerciële prijs (al was het maar ter bestrijding van haar eigen organisatiekosten). Afhankelijk van de feiten kan de Belastingdienst de stelling innemen – én hardmaken bij de Rechtbank – dat zo’n stichting vanwege de geregelde verhuur voor meer dan 10% niet het algemeen belang dient. De ANBI-status wordt dan ingetrokken bij de stichting.

In onze optiek valt tegen deze beslissing van de Rechtbank inhoudelijk het nodige in te brengen. Hoger beroep werd echter niet ingesteld tegen deze uitspraak, zodat het Hof zich hier niet over hoeft te buigen. Daarmee kan het belang van de uitspraak direct ook worden gerelativeerd. Maar de praktijk leert wel dat nu de Belastingdienst deze procedure heeft gewonnen en zij haar zienswijze bevestigd ziet door een lagere rechter, bij de controle van andere ANBI’s naar onze verwachting vaker een vergelijkbare redenatie zal worden gevolgd. Alle reden dus om de praktijken van ANBI’s met betrekking tot de (ver)huur van panden kritisch te beschouwen en vragen te stellen als: welke prijsstelling hanteren we in huurverhoudingen en met welke regelmaat gaan we verhuren?

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze uitspraak? Dan horen we die uiteraard graag.

In het vertrouwen je hiermee voor dit moment te hebben geïnformeerd,

Hartelijke groet,

 

mr Jos M.W.M. van Bavel

VERDER FISCAAL SPECIALISTEN B.V.
GOEMAN BORGESIUSLAAN 77
POSTBUS 9769, 3506 GT UTRECHT
TELEFOON +31 [0]30 753 1465
MOBIEL +31 [0]6 30 72 87 92
FAX +31 [0]30 755 1502
EMAIL J.VANBAVEL@VERDERFISCAAL.NL
WWW.VERDERFISCAAL.NL

    

%d bloggers liken dit: