English translation follows after the Dutch text

 

 

Beste lezer,

Vaak vergeten stellen die samenwonen om hun (financiële) afspraken op papier vast te leggen. Dat kan hele vervelende en vooral kostbare gevolgen hebben.

Zo ook in de zaak die nu nog steeds niet definitief beslecht is door de Hoge Raad, terwijl de zaak al sinds 2005 speelt. In 1996 gaat het stel dat nu voor de rechter hun ruzie uitvecht samenwonen en kopen ze samen een woning aan. Deze komt op beider naam te staan en ook de hypotheekschuld gaan ze samen aan. Er wordt ook nog een levensverzekering afgesloten.

In 2005 gaan ze uit elkaar en wordt er geruzied over de vraag of de vrouw aan de man nog een (fors) bedrag moet betalen vanwege het feit dat zij al enkele jaren niet de helft van de hypotheekrente en de verzekeringspremie had betaald. Als reden daarvoor gaf zij aan dat zij minder was gaan werken om de kinderen van haar en de ex-partner op te kunnen voeden.

Omdat zij nooit iets op papier hadden gezet over hun afspraken, claimde de man in 2005 dat hij meer had betaald dan zijn (halve) deel. Hij eiste van de vrouw geld om hem te compenseren.

De Rechtbank en later het Gerechthof gaven de man gelijk en veroordeelden de vrouw tot betaling. Omdat de vrouw het niet met deze beide uitspraken eens was, heeft zij cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Deze rechterlijke instantie vond dat het hof kort door de bocht was gegaan doordat er te weinig acht was geslagen op de stelling van de vrouw dat na de geboorte van de kinderen zij en de man onderling nieuwe afspraken hadden gemaakt over de verdeling van de genoemde kosten. Deze nieuwe afspraken zouden dan blijken uit het gedrag van het koppel sinds de bevalling.

De Hoge Raad heeft nu de zaak verwezen naar een ander Gerechtshof. Dat mag de feiten van de zaak gaan beoordelen en dan oordelen of de man nog geld van de vrouw krijgt omdat hij meer dan zijn deel heeft betaald aan de hypotheekrente en de verzekeringspremie.

Als dit stel hun afspraken bij de notaris op papier had vastgelegd in een samenlevingscontract, dan hadden ze niet al 7 jaar hoeven te procederen tegen elkaar. Dat had hen een hoop kosten gescheeld en dan hadden ze dit hoofdstuk van hun leven kunnen afsluiten en door kunnen gaan met hun eigen leven.

Met vriendelijke groet,

Mr Ernst Loendersloot
kandidaat notaris te Maastricht

Wilt u meer weten, kijk dan op www.ntrs.nl of bel 043-3509950.

====================================================
English translation provided by Google Translate:

Dear reader,

Often forgotten couples who live together for their (financial) commitments on paper to capture. That may very annoying especially costly consequences.

Similarly in the case which is still not definitively settled by the Supreme Court, while the case since 2005 plays. In 1996, the couple now before the court their feud fight it together and buy a house together on. This comes in both names to stand and also the mortgage they go together. There is also a life insurance policy.

In 2005 they separated and is wrangling over whether the woman to the man a (substantial) amount to pay for the fact that they have several years not half the mortgage and insurance paid. If reason she admitted that she was less work for the children and her ex-partner to feed.

Because they never put in writing about their arrangements, the man claimed in 2005 that he had paid more than his (half) part. He demanded of the woman money to compensate him.

The Court and later the Court of Appeal gave the man equal and sentenced the woman to pay. Because the wife does not agree with these two statements, it cassation to the Supreme Court. That court found that the court bluntly had gone because too little attention had been beaten on the assertion of women after the birth of their children and each new man had agreed on the distribution of such costs. These new arrangements would appear from the behavior of the couple since birth.

The Supreme Court has now referred the case to another court. That should the facts of the case will assess and decide whether the man some money from the woman because he gets more than his share paid on the mortgage and insurance.

If this set their appointments with the notary had written down in a cohabitation contract, they would not have seven years to litigate against each other. That had cost them a lot and then they gescheeld this chapter of their lives close and can continue with their own lives.

Sincerely,

Mr. Ernst Loendersloot
candidate notary in Maastricht

To learn more, please visit www.ntrs.nl or call 043-3509950.

%d bloggers liken dit: